Vacature

Dijkgraaf

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland vervult als functionele bestuurslaag een centrale rol in het waterbeheer van zijn gebied. De aanwezigheid van stad en platteland, de economische belangen van de glastuinbouw, de nabijheid van kennisinstituten als Deltares, de Technische Universiteit en de politiek-bestuurlijke context maken van Delfland een boeiende werkomgeving.

Delfland heeft als taak ervoor te zorgen dat de bewoners van het dichtbevolkte gebied tussen Den Haag, Hoek van Holland en Rotterdam droge voeten houden. Maar Delfland doet meer dan dat: het waterschap zorgt ook voor het juiste waterpeil in sloten, vaarten en kanalen. Bovendien werkt Delfland hard aan de kwaliteit van het water: afvalwater wordt gezuiverd in zuiveringsinstallaties, natuurvriendelijke oevers en vispasseerplaatsen worden aangelegd en controleurs zien erop toe dat er geen illegale lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden. Veiligheid, leefbaarheid en duurzame bruikbaarheid van het gebied zijn daarbij de sleutelwoorden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom houdt Delfland bij de uitvoering van zijn taken ook nadrukkelijk rekening met natuur en milieu. Het hoogheemraadschap doet dit niet alleen: samen met vele partners, zoals gemeenten en provincie, wordt aan het waterbeheer gewerkt. Van wezenlijk belang daarbij is ook het werken aan waterbewustzijn van alle inwoners van het gebied.

Het gebied waarbinnen Delfland aan water werkt, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op deze 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

Binnen Delfland wordt gewerkt met een algemeen bestuur (= verenigde vergadering) waarin partijen en groeperingen zitting hebben. Uit hun midden wordt een dagelijks bestuur van vijf gekozen leden (= hoogheemraden) gevormd. Beide organen staan onder voorzitterschap van de dijkgraaf. Deze organen worden ambtelijk ondersteund door de Secretaris-Directeur.  Delfland telt ca. 500 medewerkers (450 fte). Het hoofdkantoor is in Delft, met een nevenvestiging in Vlaardingen.

 

Functieomschrijving

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Als dijkgraaf staat u boven de partijen en draagt u samen met de hoogheemraden zorg voor de eenheid in het college, dat werkt op basis van collegiaal bestuur. U bent zich terdege bewust van uw rol en houdt het gemeenschappelijk belang steeds voor ogen. Daartoe  stelt u zich verbindend op aan de hoogheemraden, de leden van de verenigde vergadering en de ambtelijke organisatie. Samen met de secretaris-directeur vormt u de tandem die Delfland verder brengt naar een moderne bestuurlijke organisatie.

Naar buiten toe bent u het boegbeeld van Delfland. U staat voor een goede behartiging van de belangen van Delfland en zijn ingelanden en heeft een leidende rol in het opbouwen en onderhouden van relaties met
kennis- en gebiedspartners van het hoogheemraadschap. U staat voor de inwoners van het gebied, zoekt actief en constructief de samenwerking en schakelt makkelijk met bestuurders van provincies, gemeenten, andere waterschappen, het rijk, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarbij heeft u oog voor diverse belangen op maatschappelijk, economisch ruimtelijk en milieugebied. 

U bent bekend of heeft affiniteit met belangrijke trends in het waterbeheer, zoals klimaatverandering, de omgevingswet, internationalisering en duurzaamheid. U weet deze maatschappelijke ontwikkelingen goed te duiden en betrekt die in het uiteenzetten van een visie op de rol van het hoogheemraadschap in een veranderende context.

Verder heeft u als dijkgraaf een eindverantwoordelijke, vooraanstaande rol bij calamiteiten of een crisis.

 

Persoonlijk profiel

Voor deze eindverantwoordelijke bestuurlijke positie in een dynamisch werkveld zijn wij op zoek naar een gedreven, ondernemende en inlevende bestuurder met ambitie.

Als voorzitter van het algemeen én dagelijks bestuur bent u toegankelijk, benaderbaar en beschikt u over verbindend vermogen. U bent zich van uw rol bewust en u staat voor gemeenschappelijke waarden en draagt deze actief uit. U stuurt in het college op een gezamenlijke agenda en ambities. Daarbij geeft u ruimte aan ieders inbreng, zonder aspecten als doelgerichtheid en resultaat uit het oog te verliezen. U schakelt soepel met de secretaris-directeur, zet de mensen in de organisatie op de voorgrond en geeft ruimte aan de secretaris-directeur om zijn rol in de
organisatie in te vullen.

Als regionaal bestuurder bent u dienstbaar aan het openbaar bestuur en de burgers en bedrijven in Delfland. U begrijpt het krachtenspel waarin het hoogheemraadschap zich bevindt en samen met het college weet u politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. U verkent het speelveld, stelt vragen en zoekt samen met de gebiedspartners naar innovatieve oplossingen. U heeft gevoel voor techniek en wetenschap. U bent zich bewust van de positie van minderheden en heeft oog voor kwetsbare belangen.

Als doortastend crisisbeheerser houdt u het hoofd koel in ernstige situaties. U luistert, onderzoekt en analyseert en bent besluitvaardig. U doet alles wat nodig is om de organisatie in positie te zetten bij een crisis.

 

Persoonlijke kenmerken

Betrokken
Zich verbonden tonen met de taak en de professie en op basis hiervan anderen stimuleren.

Verbindend
Het geven van richting en sturing aan een groep, onder meer door het collegiaal stellen van doelen. Het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samen- werkingsverbanden. Actief in samenwerking en er belang aan hechten om iedereen bij elkaar te brengen en te houden en belangen-verschillen tussen partijen te overbruggen.
Bruggenbouwer met een uitgestoken hand naar de samenleving.

Rolbewust
Rolbewust optreden binnen de context van het waterschapsbestuur, met een faciliterende rol in het democratische proces van het algemeen en dagelijks bestuur.

Communicatief
Gedrag dat is gericht op onderlinge interactie en communicatie, persoonlijk optreden en sociale vaardigheden. Duidelijk, vloeiend, correct en to the point mondeling communiceren op een manier die de aandacht vasthoudt. Het helder presenteren van ideeën en feiten. Soepel schakelen tussen verschillende niveaus en omgevingen.

Daadkrachtig 
Het verzamelen, analyseren en wegen van gegevens, het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten. Het doorhakken van knopen, ook als niet alle informatie voorhanden is of de gevolgen van een beslissing niet volledig duidelijk zijn.

Integer
Met respect afwegen van algemene en waterschapsbelangen. Het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen ten aanzien van gevoelige informatie, contact met anderen en posities en belangen.

Omgevingsbewust
Het signaleren van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis benutten. het plaatsen hiervan in een breder perspectief, het innemen van standpunten en het weloverwogen nemen van besluiten.

Strategische visie
Het richten op de lange termijn, waarbij uiteenlopende mogelijkheden in gedachten worden gehouden bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie.

Innovatief handelend
Vernieuwend denken en handelen; kansen en mogelijkheden zien voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten; voorkeur voor uitproberen van verbeteringen boven handhaven van bestaande.

Netwerkvaardig
Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze fulltime functie is de BBRA schaal 18 van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Delfland woont dan wel bereid bent hier, binnen een jaar na benoeming, te gaan wonen.

 

Contact en informatieprocedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Karin Hoogteijling via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.


We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk maandag 22 januari 2018 tegemoet. U kunt online solliciteren via de link reageer op deze vacature hier of bovenaan deze pagina.