Werving Directeur Water 2020

9768 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Vast (W&S) 40 uur p/w

Als directeur Water stuur je samen met de directeur bedrijfsvoering en de secretaris-directeur op integrale aanpak van opgaven en participatie met de samenleving, waarbij jouw accent ligt op de directie Water. Kernwoorden: innoveren, verbinden, strategisch netwerken, visie, koersvastheid en flexibiliteit.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
Droge voeten, schoon water en veiligheid. Het lijkt zó vanzelfsprekend, maar er schuilt een enorme organisatie en vakmanschap achter. Zo’n 900 mensen zetten zich elke dag opnieuw in voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt in Noord-Holland voor het gebied boven het Noordzeekanaal. Bijzonder is dat 90% van dit gebied onder zeeniveau ligt en de 1,2 miljoen inwoners omringd zijn door water. Een bijzondere positie, die duidelijk maakt hoe groot het belang is van professioneel waterbeheer.

Vanzelfsprekend heeft het Hollands Noorderkwartier volle aandacht voor het versterken van dijken, schoon water en veiligheid, maar daarbij is er de maatschappelijke vraag om inzet op actuele thema’s als invoering van de omgevingswet, duurzaamheid, klimaatontwikkeling en biodiversiteit. Daarnaast houdt de interne organisatie zich bezig met de verdere professionalisering van het beheer, digitalisering en technologische ontwikkeling.

In deze ontwikkelingen wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, verenigingen, ondernemers, inwoners en andere stakeholders. Steeds vaker wordt Hollands Noorderkwartier betrokken bij brede vraagstukken, waarbij de inbreng van het hoogheemraadschap essentieel is om te komen tot een maatschappelijk gedragen oplossing.

Organisatie
Hollands Noorderkwartier kent elf afdelingen, gegroepeerd in: Directie Water, Directie Bedrijfsvoering en het Stafkwartier. Onder de directeur Water vallen vijf afdelingen (ruim 500 FTE): Watersystemen, Waterveiligheid & Wegen, Waterketen, Ingenieursbureau en Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Zie organogram: https://www.hhnk.nl/organisatie/

De directeuren Water en Bedrijfsvoering leggen rechtstreeks verantwoording af aan de secretaris-directeur. De ambtelijke organisatie werkt voor een democratisch gekozen Algemeen Bestuur (College van Hoofdingelanden) en een Dagelijks Bestuur (College van Dijkgraaf en Hoogheemraden). De dijkgraaf is voorzitter van beide besturen.

Medewerkers zijn zich ervan bewust te werken voor een gebied dat grotendeels onder zeeniveau ligt en de enorme opgave die dat met zich meebrengt. Men beseft hoe belangrijk het is om samen op te trekken en hoe cruciaal het samenspel met maatschappelijke krachten is.

De veelal technische aard van de organisatie maakt dat er nog weleens vanuit de norm en minder vanuit de waarde wordt geopereerd. Gelet op de complexiteit van allerlei maatschappelijke vraagstukken is het wenselijk dit om te draaien. Om de omslag te maken van regievoerder naar een organisatie die in partnerschap met de samenleving optrekt, is een organisatieontwikkeling in gang gezet, waarbij de term ‘Inventief’ centraal staat voor het nieuwe denken en handelen.

Opgaven
Onze omgeving verandert mee met de maatschappelijke verandering en behoeften. Om effectief te zijn is het belangrijk aan te sluiten op die veranderende samenleving. Als directeur Water ben jij als onderdeel van de directie het boegbeeld van de organisatie en speel je hierin een cruciale rol.

Vergroten samenhang
Als directie zorg je voor een gezamenlijke visie en koers en geef je vorm aan de agenda van de toekomst. Hierin heb je speciale aandacht voor integraliteit en samenwerking tussen de directie Water en directie Bedrijfsvoering. Je zet stevig in op een optimale samenwerking tussen de directies en het stafkwartier, op alle organisatielagen.

Integraliteit hoort bij een professionele organisatie; waardering van het vakmanschap van alle disciplines in de organisatie en het besef dat je elkaar nodig hebt om gezamenlijk te ontwikkelen. Jij daagt de medewerkers uit om opgaven integraal te bekijken en met elkaar op te pakken.

Je levert een belangrijke bijdrage aan de organisatieontwikkeling; van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’. Hier is creativiteit, lef en inventiviteit voor nodig. Als directeur Water stimuleer je dit gedachtegoed door te enthousiasmeren, het vervullen van een voorbeeldfunctie en het geven van vertrouwen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent vanuit je rol in het directieteam mede verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders, de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met partners op strategisch niveau.
 • Je bevordert actief de verbinding en integrale samenwerking tussen de directies en stafkwartier op zowel het niveau van afdelingshoofden als medewerkers.
 • Je stuurt direct de vijf afdelingshoofden en daarmee indirect de gehele directie Water aan.
 • Je vertaalt strategische doelen naar tactisch niveau voor/samen met de afdelingshoofden binnen de directie Water.
 • Je bent een stevige sparringpartner en adviseur van ‘jouw’ portefeuillehouders binnen het Dagelijks Bestuur.
 • Je bent opdrachtnemer voor bestuurlijke opdrachten en voor de ambtelijke organisatie opdrachtgever, bijvoorbeeld in grote projecten zoals de Alliantie Markermeerdijken.
 • Je beweegt je actief in diverse netwerken rondom het hoogheemraadschap.
 • Je vertegenwoordigt Hollands Noorderkwartier extern.

Persoonsprofiel
Je hebt academisch werk- en denkniveau en aantoonbare inhoudelijke ervaring op watergebied. Je hebt ervaring in het aansturen van een (deel van) een organisatie waarbij de maatschappelijke component een belangrijke rol speelt. Je hebt kennis van en inzicht in beleidsontwikkeling. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent visionair, koersvast en besluitvaardig en brengt dit in de praktijk met de nodige diplomatie.
 • Je hebt een helicopterview, hebt aandacht voor processen, structuren en verbanden.
 • Je bent een strategisch netwerker, waarbij een netwerk in aanverwante organisaties zoals Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en/of Ministerie van L&M een pré is voor deze functie.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, hebt oog voor politieke realiteit en toont lenigheid hierin.
 • Je hebt ervaring met projectbeheersing
 • Je bent een sterke verbinder, zowel in- als extern. Je bent in staat om op alle niveaus het gesprek aan te gaan.
 • Je bent betrokken, open en toegankelijk. Je hebt humor en bent communicatief sterk. Je bent helder in je verwachtingen en transparant in je handelen.
 • Je kunt scenario denken, je bent innoverend, durft buiten de gebaande paden te denken en stimuleert creativiteit van medewerkers.
 • Je maakt de koppeling tussen nieuwe kennis, wetenschap en ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar het handelen van de organisatie.
 • Je hebt reflectief vermogen en past dit toe in continu verbeteren van eigen handelen en dat van de organisatie.
 • Je bent kritisch, durft zowel organisatie als bestuur een spiegel voor te houden.
 • Je stuurt op resultaat met oog voor de mens.

Arbeidsvoorwaarden
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier biedt een salaris dat afhankelijk is van kennis en werkervaring met een maximum van € 9.549,- bruto per maand (schaal 17 op basis van 36 uur). Onze moderne waterschaps-cao kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruim persoonlijk opleidings- en inzetbaarheidsbudget. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 20% van het salaris. Dit budget is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en kun je inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast is er een leaseauto regeling.

Informatie over de procedure
De procedure wordt begeleid door Cees Zeelenberg en Renske Veenstra van Zeelenberg | Adviseurs voor Mens en Organisatie. Ben je geïnteresseerd in deze mooie vacature en wil je meer informatie? Mail je vraag naar welkom@zeelenberg.nl. Wij zorgen dat je vraag beantwoord wordt.

We zien je motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 23 augustus 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink bovenaan deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol en jouw toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. Verder vragen we je minimaal 2 referenten aan te dragen.

De selectieprocedure is als volgt gepland:

Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg week 34
Persoonlijke pitches woensdag 9 september 2020
Eerste gespreksronde woensdag 16 september 2020
Tweede gespreksronde maandag 21 september 2020

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure en wordt nog gepland.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55