Watergraaf

9379 Waterschap De Dommel Vast (W&S) 40 uur p/w

Waterschap de Dommel
Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en andere overheden aan de wateropgaven waarvoor we nu en zeker in de toekomst aan de lat staan. De wateroverlast in 2016 en de extreme droogte in 2018 hebben de urgentie voor een robuust watersysteem zichtbaar gemaakt. Samen met de omgeving staat De Dommel aan de vooravond van een aantal belangrijke keuzes op het gebied van afvalwaterzuivering, de effecten van klimaatverandering op watervraagstukken en op de samenwerking tussen stad, platteland en natuur.

De Dommel: gevarieerd gebied met uiteenlopende wateropgaven
Waterschap De Dommel is een middelgroot waterschap met een gevarieerd beheersgebied. Klik hier voor een overzicht van het werkgebied. Het gebied bestaat grofweg uit een derde deel landbouw, een derde deel bebouwd gebied en een derde deel natuur. Kenmerkend voor ons gebied is de verweving van deze verdeling. De uitdaging zit in het overbruggen van tegengestelde belangen en om samen tot gedragen keuzes te komen. Er wonen circa 900.000 mensen in 32 gemeenten.

Dagelijks werken we aan het onderhouden en beheren van ruim 2300 kilometer watergangen. Wateropgaven voor de komende jaren zijn beekherstel, bijdragen aan de transitie landbouw, waterconservering en water in de stad. We anticiperen op actuele ontwikkelingen, werken innovatief en op een duurzame manier. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus en prioritering voor de ambtelijke organisatie, waarbij we gedurfd van gebaande paden afwijken. Zo hebben we als waterschap het doel in 2030 geheel CO2-neutraal te werken. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen.

Naast de landelijke samenwerking tussen waterschappen wordt er op provinciaal niveau, via de Noord-Brabantse Waterschapsbond samen gewerkt aan de gemeenschappelijke belangen van de waterschappen in Noord-Brabant.

Bestuur en organisatie
Waterschap De Dommel wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur. Het bestuur is betrokken en staat dicht bij de organisatie.

De organisatie telt ruim 450 medewerkers. De focus van de organisatie ligt op interne en externe samenwerking vanuit het gegeven dat de basis op orde moet zijn. We werken slim en eenvoudig, met betrokkenheid, aandacht voor integraliteit en de nodige kennis. Met de kernwaarden: samenwerken, slagvaardig, deskundig en betrouwbaar als basis.

De bestuurs- en organisatiecultuur is open, herkenbaar Brabants gemoedelijk en respectvol.

In het waterbeheerplan staan de opgaven voor de periode 2015 – 2021 weergegeven. Actieplan Leven-de-Dommel is opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016. Hier staat uitgewerkt hoe we werken aan klimaatadaptief waterbeheer in de stad en in het buitengebied. Tevens wordt verwezen naar het Bestuursakkoord 2015-2019: “Aan ’t werk: samen, duurzaam en innovatief”.

De watergraaf
Als watergraaf bent u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het waterschap naar buiten toe en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven.

U bent voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap. U leidt de bestuursvergaderingen waarbij u optreedt als onpartijdig voorzitter en bruggenbouwer door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. U geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. Vanuit uw rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden. Daarnaast kunt u ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het dagelijks bestuur heeft u stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid
In uw rol als watergraaf bent u alert op relevante politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zowel buiten als binnen de organisatie en signaleert u kansen en ontwikkelmogelijkheden voor het waterschap. U maakt daarbij de vertaalslag naar bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

U bent een krachtig boegbeeld en netwerker met inspirerende, samenbindende, charismatische persoonlijkheid en een open stijl van opereren. Zowel binnen als buiten de organisatie bent u het gezicht van het waterschap. U heeft oog voor het effectief en efficiënt functioneren van het waterschap. U heeft belangstelling voor en bent in staat flexibel om te gaan met diverse groepen en belangen en kunt goed schakelen op verschillende niveaus. Daarbij weet u als ambassadeur het waterschap telkens uitstekend te positioneren.

U staat bekend als verbinder en bruggenbouwer: hartelijk, benaderbaar en betrokken en u streeft een goede onderlinge sfeer, verhoudingen en samenwerking na. Het kenmerkt u om ruimte te bieden, voor ieders standpunt, belang en achtergrond. Initiatief en vernieuwing stimuleert u van harte. Integriteit en transparantie zijn voor u vanzelfsprekend.

Achtergrond en ervaring
Het waterschap staat open voor kandidaten met diverse achtergrond en ervaring, op bestuurlijk en maatschappelijk gebied: uit overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk veld. U heeft affiniteit met het waterschap als functioneel bestuur en beschikt over kennis van de diverse terreinen waarop het waterschap actief is. U combineert WO-werk- en denkniveau met een pragmatische instelling. Het snel opbouwen van een uitgebreid netwerk gaat u aantoonbaar goed af.

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze fulltime functie is de BBRA schaal 18 van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage. Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het Waterschap de Dommel woont dan wel bereid bent hier, binnen een jaar na benoeming, te gaan wonen.

Selectieprocedure
De watergraaf wordt na een aanbeveling van het algemeen bestuur door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. Er is een vertrouwens-/selectiecommissie gevormd uit het algemeen bestuur. De secretaris-directeur van het waterschap zal de commissie ondersteunen als adviseur. Zeelenberg heeft zitting in de commissie als extern adviseur. Daarnaast ondersteunt een juridisch adviseur van het waterschap de vertrouwenscommissie.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

Oriënterende gesprekken met Zeelenberg week 2 en 3 2019
Persoonlijke presentatie februari 2019
Eerste verdiepende gespreksronde 7 februari 2019
Tweede verdiepende gespreksronde 12 februari 2019 avond
Opvragen referenties medio februari 2019
Benoemingsprocedure via GS Provincie Noord-Brabant, Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Kroon v.a. medio februari 2019

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers), afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, te overleggen. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. Persoonsvertrouwelijke gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd. De duur van de benoemingsprocedure -van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon- bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactie-link hier of bovenaan deze pagina.

Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55