Programmadirecteur Duin- en Bollenstreeksamenwerking (10485)

10485 Gemeente Katwijk Katwijk Interim 32 uur p/w

Voor de gemeente Katwijk zijn wij op zoek naar een ervaren programmadirecteur.

De Gemeente Katwijk treedt op als opdrachtgever namens de vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek: Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk.

De gemeenten hechten groot belang aan intergemeentelijke samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek om het gebied verder te ontwikkelen en versterken. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zoeken een programmadirecteur/ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoering van de gezamenlijke Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. De Uitvoeringsagenda is het product van een verkenning van de vijf gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar de toekomst van de streek.

Er zijn prioriteiten geformuleerd in vier opgaves: ‘Netwerken en verbinden’, ‘Gezonde, vitale en energieke regio’, ‘Duurzame greenport, bollenteelt en -toerisme’, ‘Goed wonen en werken’ en sociaal domein. Daarnaast heeft de streek (publiek en privaat) een aanvraag bij het Rijk ingediend voor een regiodeal Regio Deal brede welvaart in de Sierteeltregio samen met twee andere greenportgebieden.

De vijf colleges hechten groot belang aan intergemeentelijke samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek om het prachtige gebied verder te ontwikkelen en versterken. Dit om te zorgen dat het zo karakteristiek Hollands en bloeiend blijft zoals het nu is en tegelijkertijd klaar is voor de toekomst en een bestendige brede welvaart kent. Maar daar is wel iets voor nodig: keuzes en slimme combinaties in de ruimte, onderwijs, welzijn, een duurzame en kennisintensieve economie, toekomstbestendige mobiliteit en klimaatbestendige inrichting. Dat kan alleen door samenwerking.

De vijf gemeenten van de Duin- en Bollenstreek werken onderling en in de regio Holland Rijnland met elkaar samen. In de regio Holland Rijnland zorgen wij voor samenwerking op deze onderwerpen met de gemeenten uit de Leidse regio en de Rijn- en Veenstreek. Afgelopen jaar is een eerste stap gezet inde uitvoering van de agenda en in de samenwerking van de bestuurlijke en ambtelijke organisaties van de vijf gemeenten (met externe partners).

De programmadirecteur voert het ambtelijk opdrachtgeverschap uit en informeert de bestuurlijk opdrachtgever over de voortgang.

De programmadirecteur zorgt dat het programma uitgevoerd wordt, de streek een sterkere strategische positie krijgt en de intergemeentelijke samenwerking integraal versterkt. Dit alles binnen de bestuurlijke omgeving van de streek.

Hij of zij geeft vorm en leiding aan de organisatie en samenwerking binnen het programma, ook met externe stakeholders, zoals Holland Rijnland , provincie Zuid-Holland en private partijen.

De programmadirecteur bewaakt de voortgang van het programma, integraliteit, monitort actief de omgeving (actoren en factoren), neemt beslissingen, regisseert (bestuurlijke) besluitvorming en stuurt waar nodig en waar mogelijk bij.

De programmadirecteur slaat een brug tussen de ingezette activiteiten van de (reeds vertrokken) kwartiermaker en de verdere uitvoering van het programma.

Hij of zij speelt een cruciale rol bij het beheren van de overgangsfase, waarbij de reeds gerealiseerde resultaten worden geïntegreerd in de verdere ontwikkeling van het programma.

In eerste instantie wordt van de programmadirecteur verwacht dat hij/zij het initiële opzetwerk optimaliseert en verfijnt. Dit omvat het doorontwikkelen en implementeren van de opgestelde visie en strategie en waar nodig aanpassingen aanbrengt en zorgt voor een soepele overgang naar de programmamanagementfase.

De programmadirecteur geeft leiding aan het programmabureau en de deelprojectleiders. Het programmabureau is ondersteunend aan de uitvoering van het programma en draagt onder meer zorg voor het programmamanagement, strategische en integrale bestuursadvisering, secretariaat en archivering, financiën, communicatie en risicoanalyse. De ambtelijk trekkers zijn verantwoordelijk voor het deelprogrammaplan met bijbehorende projecten voor de betreffende opgave en de succesvolle uitvoering daarvan.

Verantwoordelijkheden:

 • Het doorontwikkelen en implementeren van de huidige langetermijnvisie op de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Duinen Bollenstreek en intergemeentelijke samenwerking in afstemming met de opdrachtgevers.
 • Houdt rekening met lopende projecten en programma’s en integreert dit waar mogelijk. Tot deze taak behoort ook het komen tot een concrete borging van het programma en de bemensing in de toekomst door de afzonderlijke deelnemende gemeenten
 • Het managen van verwachtingen van derden over het programma- en projectenportfolio en het zorgdragen voor een juiste beeldvorming over het programma.
 • Het verbinden van het bestuurlijk netwerk binnen duin- en bollenstreek, de gemeentelijke organisaties, externe partners en stakeholders voor de samenwerking en het uitvoeren van de uitvoeringsagenda.
 • Het proactief leggen en onderhouden van contacten met relevante personen en organisaties; richt het netwerk effectief in en weet het te benutten, ook op langere termijn.
 • Het concreet, op het juiste moment benutten van het netwerk om de programmadoelstellingen te bereiken.
 • Actief de samenwerking te zoeken en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen met relevante organisatieonderdelen en externe partijen.
 • Het geven van leiding aan het programmabureau en de ambtelijk trekkers en deelprojectleiders.
 • Verantwoording over de voortgang en resultaten wordt afgelegd aan de ambtelijk opdrachtgevers; de gemeentesecretarissen van de Duin- en Bollenstreek.
 • Onderkent de maatschappelijke betekenis van het project/programma en bewaakt dit in de realisatie van het project/programma.
 • Houdt hierbij rekening met verschillende gemeentelijke belangen en zorgt voor draagvlak bij alle gemeenten voor de gemaakte keuzes.

Wat neem je mee?

 • Minimaal een afgeronde WO bachelor opleiding;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als programmadirecteur, leidinggevende of vergelijkbare rol in een samenwerking van meerdere overheidsinstellingen;
 • Een beschikbaarheid van 32 tot 36 uur in de week voor de periode vanaf 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025. (de inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd).

Ineke Journee Senior adviseur Ineke Journee 06-24847711
Senior interim-manager Martin Broers 073 612 06 55