Interim directeur Concernzaken & Ruimte (11740)

11740 Gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude Interim 24 uur p/w

Voor de gemeente Zoeterwoude zijn wij op zoek naar een interim directeur Concernzaken & Ruimte.

 • Start: 1 april (gewenst)
 • Duur: 5 maanden
 • Optie verlenging: ja, max. 5 maanden
 • Uren: 24-28 p/w.

Interim directeur voor de domeinen Concernzaken en Ruimte

Gemeente Zoeterwoude is een kleine enthousiaste ambtelijke organisatie met korte lijnen, waarbij het contact met onze inwoners en ondernemers laagdrempelig is. Medewerkers hebben bij ons veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. Wij kennen elkaar en zijn bereid voor elkaar in te springen. Het is daarom prettig werken bij de gemeente Zoeterwoude. Maar wij zijn ook een hechte organisatie. Zo lunchen we regelmatig samen (tosti donderdag!) of lopen een ommetje en hebben ook veel werklplezier. Dat is de kracht en charme van het werken bij gemeente Zoeterwoude. Wij discussiëren met elkaar over verschillende onderwerpen en zijn elkaars sparringpartner. Ook als het aankomt op niet-werkgerelateerde zaken zijn wij een team. De directeur Ruimte aan het woord: MATTHIJS: “Als medewerker van onze gemeente krijg je alle vrijheid en vertrouwen om jezelf te ontwikkelen op je eigen werkgebied, maar ook daarbuiten”.


De domeinen concernzaken en ruimte

Als leidinggevende van Concernzaken en Ruimte ben je lid en boegbeeld van een twee clubs van kundige en betrokken collega’s.

Concernzaken is een groep van ongeveer 20 medewerkers die onder aansturing van een teamcoördinator vormgeeft aan het domein bestaande uit Communicatie, Bestuurssecretariaat, Domeinondersteuning, Facilitaire Zaken, Strategie Advies en Bedrijfsvoering. Onder directe aansturing van de directeur vallen binnen dit domein ook nog Concerncontrol en Financiën.

Ruimte is een domein van ongeveer 70 medewerkers verspreid over vier teams:

 1. Team Fysieke Leefomgeving (TOF) bestaande uit Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Energietransitie en Omgevingswet. En daarnaast o.a. nog de clusters Juridische Zaken en Beleid & Strategie. 40 medewerkers;
 2. Team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VHV). 13 medewerkers;
 3. Team Beheer Buitenruimte bestaande uit Sport, Spelen, Groen, Water, Verkeer, Afvalinzameling, Wegbeheer, Civiele Kunstwerken, Riolering en Projecten. 10 medewerkers;
 4. Algemene Dienst (AD). 17 medewerkers.

De teams TOF en VHV worden direct aangestuurd door een teamcoördinator samen met een programmamanager voor TOF. Team Beheer Buitenruimte wordt direct aangestuurd door een teamcoördinator en de AD door een bedrijfsleider.


Het Zoeterwouds managementteam

Samen met je collega-directeur Samenleving en de gemeentesecretaris/algemeen directeur vorm je het Management Team. Met elkaar draagt het managementteam de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de ambities uit het Zoeterwouds coalitieakkoord ‘Toekomst vraagt daadkracht’. Als lid van het MT ben je medeverantwoordelijk voor de gezamenlijke puzzel van de gemeente, de doorontwikkeling van de organisatie en de concernbrede kaders en randvoorwaarden op het gebied van bedrijfsvoering. Zoeterwoude is bezig met een organsiatieveranderingstraject om Zoeterwoude toekomstbestendig te maken. De besturingsfilosofie wordt aangepast. Jij levert een actieve en inspirerende bijdrage aan het MT en draagt bij aan de realisatie van de ambities.


Opdracht voor de interim-directeur Concernzaken & Ruimte

Als interim-directeur:

Voer je regie op strategische opgaven van de twee domeinen. Je adviseert en ondersteunt samen met jouw (beleids)medewerkers het college en de portefeuillehouders in het portefeuillehouders overleg. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het domein Ruimte op het gebied van RO, Wonen, Beheer Buitenruimte, Energietransitie, OOV, Dienstverlening. Je geeft richting en coacht je collega’s in het maken van strategische keuzes op hun beleidsterrein en bij het adviseren van het bestuur. Zelf heb je een strategische rol in de regio bij de ontwikkeling van de Regionale Investeringsagenda (RIA). Voor het domein Concernzaken ben je strategisch aanspreekpunt voor de centrumgemeente Leiden waar onze bedrijfsvoering is belegd. Samen met de twee andere “gastgemeenten” Oegstgeest en Leiderdorp geef je vorm aan de nieuw af te sluiten DVO met de gemeente Leiden dit jaar in het kader van de afsluiting van de transitieperiode. Je neemt deel aan een aantal stuurgroepen waaronder die van het Nieuw Financieel Systeem.

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de p en c cyclus en de financiën van de twee domeinen. Je werkt planmatig en voert regie op formatie en voortgang van de gemaakte plannen. Je hebt een belangrijke rol in de ontwikkeling van strategische advisering over regionale samenwerking binnen de domeinen.
 • Neem je een actiever rol in het veranderproces.
 • Neem je actief deel aan het Zoeterwouds managementteam en bent een van de loco secretarissen.
 • Motiveer en enthousiasmeer je de collega’s om het beste uit zichzelf te halen.
 • Je bent mensgericht en verbindend.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid met daadkracht en visie die het domein goed kan representeren en positioneren.
 • Ben je ambassadeur van Ruimte binnen en buiten de organisatie.

Wat neem je mee?

 • Academisch werk,- en denkniveau
 • Een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Leidinggevende ervaring in een complexe organisatie
 • Visie op en ervaring met beleidstrends en -ontwikkelingen binnen sociaal domein
 • Kennis van het bedrijfsmatig leiden van een afdeling of organisatie binnen het publieke domein.
 • En daarnaast doen we een beroep op de volgende competenties: dienend leiderschap, sturing, organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit en organisatieontwikkeling.

Dienend leiderschap: je bent een toegankelijke en verbindende leider met natuurlijk gezag. Je hebt aandacht voor de medewerkers en bent in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je bent benaderbaar, durft je kwetsbaar op te stellen, coacht en geeft en ontvangt feedback. Je stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.

Sturing: je bent een besluitvaardige en doortastende persoonlijkheid die in staat is om visie te (laten) vertalen naar implementatie. Je geeft richting en koers, maakt keuzes en legt deze uit. Je stuurt op de uitgezette lijn en implementeert het veranderingsproces. Afspraak is afspraak past bij je. Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan de professionals.

Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit: je onderkent de soms tegengestelde belangen, zowel binnen de bestuurlijke gremia, de regio, de samenwerkingsverbanden als binnen de organisatie. Je bent maatschappelijk geïnteresseerd en ondernemend. Je pikt signalen op en handelt daarnaar en kunt op grond van maatschappelijke of landelijke tendensen bestuurders ondersteunen en adviseren.

Organisatieontwikkeling: je hebt een visie op het ontwikkelen van een organisatie en hebt aandacht voor zowel structuur als cultuur. Je stuurt op integraliteit, samenhang en samenwerken en zorgt mede voor het bouwen aan een toekomstbestendige afdeling die wendbaar is en opgavegericht werkt. Je draagt samen met je collega’s zorg voor het verder vormgeven van een eigentijdse werkgever waar collega’s met plezier werken.


Beschikbaarheid:

Per 1 april as bij voorkeur 24-28 uur gedurende 5 maanden met optie van verlenging met nogmaals 5 maanden. In Zoeterwoude wordt hybride gewerkt, minimaal 2 bij voorkeur 3 dagen op locatie. Op vrijdagmiddag is het kantoor gesloten.

Recruiter Dominick Olthuijsen