Gemeentesecretaris/algemeen directeur

9924 Gemeente Tiel Vast (W&S) 40 uur p/w

Tiel, stad van Flipje. Tiel is een bruisende centrumgemeente die de regio veel wil én kan bieden. Een stad met vele voorzieningen. Tiel ligt als centrumstad centraal in de Betuwe en het Rivierengebied en is van alle kanten makkelijk te bereiken. Een prachtige stad om in te wonen en te werken.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad is kaderstellend en controleert het college. De Tielse gemeenteraad heeft 27 zetels, verdeeld over 9 partijen. Het college bestaat met 4 wethouders uit een coalitie van PvdB, VVD en PvdA. De huidige burgemeester is in 2012 aangetreden.

Ongeveer 280 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte organisatie. De organisatie (222 Fte) gaat uit van drie niveaus: team, teammanager en algemeen manager (MT). Het organogram van de gemeente Tiel is echter geen traditioneel harkje, maar heeft, met enige creatief inzicht, de vorm van een (ruwe) diamant. Het draait niet om hiërarchie maar om professionaliteit en goed resultaat (diamant) in dienstverlening. De organisatie is onder de vlag van “ExpeditieTiel” in de gewenste richting gestuurd. Het stimuleren van maximale zelforganisatie van teams, waarmee klant en dienstverlening centraal worden gesteld, is daarbij het doel. Er is meer samenhang in de uitvoering van taken gerealiseerd en er is een ondersteunende, moderne werkomgeving (stadhuiscampus) tot stand gebracht. Er is uitvoering gegeven aan keuzes op het vlak van regionale samenwerking en uitbesteding van taken.

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris de eerste adviseur, sparringpartner en ondersteuner van de burgemeester en het college als geheel. Als algemeen directeur ben je voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Opgaven
Tiel heeft als stad veel mee. Denk aan de mooie ligging midden in de natuur aan de Waal, het historische karakter van de binnenstad, de grote hoeveelheid werkgelegenheid, het grote aantal (culturele) voorzieningen en de centrale ligging in het wegennetwerk van Nederland.

Als middelgrote stad met veel voorzieningen kent Tiel echter ook de nodige (sociale, stedelijke en financiële) uitdagingen. Goede samenwerking in de regio is onmiskenbaar belangrijk in het aanpakken hiervan.

FruitDelta Rivierenland is een goed voorbeeld van succesvolle regionale samenwerking die verder uitgebouwd mag worden. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur heb je een belangrijke rol als trekker en verbinder van diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals FruitDelta (link) en met de provincie.

Met het opstellen van de Toekomstvisie (link) brengt Tiel focus aan in de opgaven. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties zet Tiel zich in voor ‘een toekomst waarin de stad een duidelijk gezicht heeft en samenwerkt met en in de regio’.

Mede in het licht van deze opgaven is voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur een belangrijke rol weggelegd om de organisatie verder op koers te brengen naar de toekomst. Een flexibele en betaalbare organisatie is en blijft een belangrijke randvoorwaarde voor succes, alsmede het blijven borgen van de kwaliteit van de organisatie. Met een spanning op de begroting en de formatie, een reorganisatie in het sociaal domein en wisselingen in het Management lijkt de (werk)druk op de organisatie de komende periode alleen maar toe te nemen. Scherp sturen en regie houden op de bedrijfsvoering – samen met de concerncontroller, die als adviseur deel uitmaakt van het Directieteam – is daarbij van wezenlijk belang. Mede omdat verschillende taken, waaronder de bedrijfsvoeringstaken, zijn ondergebracht bij samenwerkingsverbanden.

Je leidt de weg en stuurt actief op samenspel. Het (blijvend) verbinden van partijen is nadrukkelijk van belang in het realiseren van de opgaven. Uiteraard het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en de bestuurlijke advisering verbeteren, maar ook de samenhang in het managementteam bevorderen, pro actieve samenwerking met de ondernemingsraad en met de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio behouden en waar nodig verbeteren. Belangrijke aspecten hierbij zijn heldere rolinvulling in opdrachtgever- en ondernemerschap; het faciliteren en bevorderen van zichtbare resultaatsturing; pro-actief en voorspelbaar faciliteren van bestuur en burgers door de organisatie.

Op koers en kwaliteit blijven sturen in deze soms turbulente tijden is dus cruciaal en vraagt van de gemeentesecretaris een leidende boegbeeldrol in rust, visie, houding en gedrag, helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap, besluitvorming en prioritering

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

  • uitdragen van leiderschap; je toont visie en een proactieve instelling t.a.v. het strategisch doorvertalen van de gekozen koers. Je neemt zichtbaar verantwoordelijkheid in het realiseren van de koers door sturing en facilitering van de organisatie daarin;
  • Als boegbeeld ‘sta je er’. Je doet dit met behoud van rust op verbindende en stimulerende wijze;
  • je bent resultaatgericht, durft door te pakken en weet dat in de organisatie verder vorm te (laten) geven. Uiteraard met gevoel voor timing, dosering, sfeer, cultuur en de balans tussen ambities en mogelijkheden;
  • empathie, excellente communicatieve vaardigheden en humor. Je bent als mens makkelijk benaderbaar en een open gesprekspartner;
  • je bent iemand die ruimte geeft aan professionals waar mogelijk, maar ook leiding pakt waar dat nodig is;
  • Je bent ook in staat een organisatie bedrijfsmatig, doelmatig en doeltreffend te managen;
  • senioriteit in bestuursadvisering, politieke lenigheid en nadrukkelijke affiniteit met en kennis van (lokale- en regionale) bestuurlijke aangelegenheden;
  • generalist met een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
  • uitstekend netwerker, die samenwerking in de regio een warm hart toedraagt en een verbindende rol neemt richting externe partners zoals buurgemeenten, regionale partners en provincies.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 8.426,- bruto per maand (schaal 16; per 1 oktober 2020) bij 36 uur per week, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, (samen 17,05%).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 8 september 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen u in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 36/37 oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Vrijdag 11 september 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Maandag 14 september 2020 persoonlijke pitches kandidaten
Donderdag 17 september 2020 1e gespreksronde
Vrijdag 25 september 2020 2e gespreksronde

N.t.b. ontwikkelassessment

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55