Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

9628 Gemeente Vlaardingen Vast (W&S) 40 uur p/w

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speelt u een cruciale rol in de organisatieontwikkeling en zet u zich, uiteraard in verbinding met de ambtelijke organisatie en het bestuur, in voor duidelijkheid over rollen en verbetering van de samenwerking.

Vlaardingen is een dynamische stad die veel te bieden heeft: mooie historische plekken, bruisende activiteiten en de Vlaardingers die geen blad voor de mond nemen en erg gesteld zijn op hun stad. Vlaardingen heeft alle aspecten van een grote stad en toch zijn er ook hechte netwerken. De hoge ambities, de vele ontwikkelingen en de aanwezige grootstedelijke problematiek leveren veel interessante uitdagingen op. De Vlaardingse professionals houden zich daarmee bezig vanuit het oude stadhuis, het moderne stadskantoor, de gezellige stadswerf of het historische stadsarchief. Of beter nog: gewoon ergens op locatie in de stad, in gesprek met de inwoners en de ondernemers.

Organisatie
Vlaardingen telt ongeveer 72.000 inwoners. De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 510 medewerkers en is onderverdeeld in zeven afdelingen: Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiek, Informatie & Facilitaire Ontwikkelingen, Middelen en Directie. De organisatie is volop in ontwikkeling en op dit moment worden door de raad, het bestuur en de ambtelijke organisatie prioriteiten gesteld.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit een gemeenteraad met 35 zetels verdeeld over 14 partijen. Er is een coalitie gevormd tussen zes partijen. Het college bestaat uit vijf wethouders en kent haar huidige samenstelling vanaf mei 2019. Sinds de burgemeester haar taak in december 2019 heeft neergelegd, wordt het college voorgezeten door een waarnemend burgemeester.

Vlaardingen kent een dynamische geschiedenis als het gaat om de politiek. De gemeenteraad bestaat uit leden die erg betrokken zijn bij hun directe omgeving en die zich durven uit te spreken. Vanwege het feit dat Vlaardingen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio en hierbij een eigen duidelijke positie inneemt, is een externe blik van groot belang. De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio.

Opgaven
Rollen en samenwerking ambtelijke organisatie en bestuur

De samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie vraagt om versterking en verbetering. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur levert u een bijdrage aan onder andere duidelijkheid over rollen en handelingsperspectief, zowel op het niveau van relaties als inhoud. U weet de verbinding tussen de verschillende lagen van de democratische drietrap – politiek, beleid en uitvoering – te versterken. De waarnemend burgemeester, griffie en het college hebben besloten hier de komende periode een speerpunt van te maken.

De ambtelijke organisatie heeft absoluut potentie in zich. Waar de organisatie zich op dit moment veelal volgend opstelt, bestaat vanuit het bestuur de wens dat men zich meer als professionele en strategische gesprekspartner opstelt. De medewerkers hebben het in zich om deze meer adviserende rol op zich te nemen, hoewel u als gemeentesecretaris/algemeen directeur hierin zeker een rol te spelen heeft. Het gaat dan om het aanboren van de juiste energie, professionaliteit en lef. Zowel binnen de raad, het college als de ambtelijke organisatie laat men steeds meer een geluid horen dat men graag anders met elkaar wil werken; proactief en adviserend. Er zijn echter katalysatoren nodig die dit vlammetje tot een vuur laten uitgroeien. Er wordt op dit moment al volop gewerkt aan duidelijkheid over rollen, zowel richting de raad als de ambtelijke organisatie, en verbetering van het samenspel tussen bestuur en organisatie. De burgemeester, wethouders en griffie zetten zich hiervoor in. Samen met u als gemeentesecretaris/algemeen directeur wil men de driehoek (met burgemeester en griffie) weer in balans brengen en daadkrachtig maken. In dit alles is het in gesprek gaan met elkaar een absolute must; ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid (raad, college en management). Hierover zijn een aantal analyse- en adviesrapporten opgesteld. Deze zullen in een later stadium van de wervingsprocedure aan u beschikbaar worden gesteld.

Voortzetten organisatieontwikkeling
Sinds juni 2019 is een interim gemeentesecretaris/algemeen directeur aangesteld. Hij heeft geadviseerd over aanpassingen in de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Nu hij de eerste stappen heeft gezet en diverse adviezen in rapporten heeft vastgelegd, is het aan u als gemeentesecretaris/algemeen directeur om samen met de OR en kopgroepen binnen de organisatie verder te gaan met deze organisatieontwikkeling. Een aantal zaken die aandacht verdienen zijn: in control zijn en prioriteiten stellen, integraliteit (zowel horizontaal als verticaal), externe gerichtheid, feedback als werkinstrument en transparantie. Daarnaast moet nog meer vorm en inhoud gegeven worden aan het opgave gericht werken. De verbindingen tussen (toekomst)visie, plan en uitvoering moeten meer transparant en zichtbaar worden, waardoor de sturing hierop kan worden versterkt.

Vanuit de eerdergenoemde opgaven is het van belang om in de organisatie te onderzoeken welke kennis en competenties zijn om medewerkers verder te kunnen ontwikkelen. Als dit in kaart is gebracht is het vooral aan de directie en teammanagers om aan die persoonlijke ontwikkeling leiding te geven en daarvoor ruimte te bieden. De samenwerking tussen college en directie moet verder vorm, inhoud en verdieping krijgen, vooral op strategische thema’s.

Mee in externe ontwikkelingen
Kijkend naar de toekomst zal digitaal en datagedreven werken een (steeds grotere) rol gaan spelen in de gemeente. De veranderende samenleving en het meebewegen van de organisatie, vraagt flexibiliteit van medewerkers. Voortaan moet men van ‘buiten naar binnen denken’ en vooral samenwerken. Ook hierin wordt van u als gemeentesecretaris/algemeen directeur een trekkersrol verwacht.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur bent u de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Daarnaast bent u eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft u leiding aan de directie.

Persoonsprofiel

 • Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid.
 • Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:
 • Resultaatgericht: u bent een absolute verbinder. U heeft een heldere visie en geeft richting en perspectief. Hierin weet u het bestuur en de ambtelijke organisatie te betrekken en mee te nemen. U laat u leiden door uw eigen verhaal maar zoekt daarin de verbinding. Als het gaat om de organisatieontwikkeling hebt u een zekere resultaatgerichtheid. De voorgenomen ontwikkeling moet daadwerkelijk vorm gaan krijgen; mogelijk in een nieuwe structuur en hierbij horende nieuwe werkwijzen. Als gemeentesecretaris geeft u hier samen met de medewerkers handen en voeten aan en weet u het vertrouwen van de raad en het college te winnen. Vanuit verbinding en het behalen van resultaat, wekt u vertrouwen. U bent gericht op samenwerking en faciliteert bestuur en organisatie, directie en teammanagers, leidinggevenden en medewerkers. Hierbij maakt u gebruik van uw politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Strateeg: u stelt u, zowel in relatie als op inhoud, op als strategisch adviseur van het bestuur en weet prioriteiten te stellen. U helpt de organisatie haar ondersteunende rol richting het bestuur beter te laten invullen. Vanuit een strategische visie weet u het functioneren van de bestuurlijke driehoek te optimaliseren. Daarnaast geeft u vorm aan een hecht en integraal werkend directieteam.
 • Netwerker: u heeft en bouwt een groot strategisch netwerk dat u in kunt zetten voor de organisatie. U beweegt zich soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten, zowel met grote spelers in het bedrijfsleven, als buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie. In de Randstedelijke regio weet u de gemeente op de kaart te zetten.

Daarnaast:

 • Geeft u ruimte, waardoor ook innovatie ontstaat.
 • Bent u doortastend en besluitvaardig.
 • Stelt u zich graag op als boegbeeld van de organisatie. Vanuit uw visie zoekt u steeds verbinding. Hierin weet u telkens weer op een passende manier aansluiting te vinden, waarbij de bedoeling centraal staat. U stimuleert en inspireert, waardoor mensen graag met u willen werken.
 • Heeft u uitstekende communicatieve vaardigheden. U weet aan te sluiten bij zowel bestuurders als medewerkers.
 • Bent u aanspreekbaar en toegankelijk voor alle lagen binnen de organisatie.
 • Bent u empathisch en beschikt u over doorzettingsvermogen.
 • Bent u aantoonbaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren en veranderen, leiderschap en cultuur.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
Deze functie is binnen ons functiegebouw ingedeeld in salarisschaal 17 (maximaal € 9.069,- per maand) bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, bereikbaar via 073 – 612 06 55. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 5 april 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure uitmaken.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55