Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

8598 Gemeente Rucphen Rucphen Vast (W&S) 40 uur p/w

Gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen telt 22 500 inwoners en bestaat uit leefbare dorpen in een aantrekkelijk gebied met veel variatie en contrast. Er zijn sterke sociale verbanden, een gevoel van geborgenheid en saamhorigheid. In de dorpen is het goed wonen en vertoeven. Dat is de verdienste van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

De praktische mentaliteit en een gezonde dosis eigenwijsheid, misschien wel kenmerkend voor grensbewoners, zorgt ervoor dat Rucphen al jaren toegerust is op de voorliggende maatschappelijke opgaven. Toch is het niet vanzelfsprekend dat het over 20 jaar nog steeds zo is. De maatschappelijke en economische omstandigheden zijn blijvend in verandering. Ook de verhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en de overheid is sterk aan het veranderen.

De uitdaging is om partijen bij elkaar te brengen, nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de ruimte te geven. De overtuiging is dat er met deze gezamenlijke en brede inzet uiteindelijk méér wordt bereikt.

Bestuur en organisatie
Rucphen telt 19 gemeenteraadsleden, verdeeld over zes politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester vier wethouders uit een coalitie van RVP, VVD en CDA.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 185 medewerkers, inclusief externe inhuur, verdeeld over vijf afdelingen – Facilitair Bedrijf, Ruimte en Openbare Werken, Samenleving, Gemeentewinkel en Middelen – een staf en team Openbare Orde, Handhaving en Veiligheid, dat rechtstreeks onder de gemeentesecretaris / algemeen directeur valt. De gemeentesecretaris / algemeen directeur vormt samen met de directeur bedrijfsvoering de directie. De afdelingen worden aangestuurd door een manager.

Van oudsher kent Rucphen een echte familiecultuur; een werkcultuur die stabiel, informeel en prettig is. Er heerst een pragmatische instelling en een ‘doeners’-mentaliteit. Tegelijk hebben ontwikkelingen zoals overheidsparticipatie verstrekkende gevolgen voor de organisatie en manier van werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Zo wordt er gewerkt aan verregaande deregulering, omkering van rollen, op de handen zitten, “beleidsnota’s op één A4” en werken in de samenleving. Er is een management ontwikkeltraject opgezet om bewust om te gaan met deze nieuwe rollen.

Opgaven
Rucphen staat voor een periode waarin er met elkaar een aantal belangrijke slagen te maken zijn. De huidige tijdgeest vraagt van de lokale overheid daadwerkelijk een andere rolinvulling. Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit ook anders en kritisch kijken naar huidige rollen, verantwoordelijkheden en competenties. Belangrijk accent voor de gemeentesecretaris voor de komende periode is het sturen van de verdere ontwikkeling van de organisatie naar een efficiënte, professionele en extern gerichte organisatie. Verbeteren van de ambtelijk-bestuurlijke interactie en het transparant en adequaat ondersteunen van het bestuur horen hierbij.

Een aantal aspecten in deze ontwikkeling zijn met name relevant. Cruciaal is het werken aan integrale afstemming en strategisch samenspel, met name ook tussen bestuur en organisatie. Het gaat erom de samenwerking tussen bestuur en organisatie goed in balans te brengen en toe te werken naar een prettige resultaatgerichte relatie en samenwerking. Om dit succesvol door te ontwikkelen is het van belang om accent te leggen op ‘samen’ en daarbij een duidelijke gezamenlijke koers uit te zetten én vast te houden. Het op een moderne en heldere manier invulling geven aan rolneming en verantwoordelijkheden, zoals het goed inbedden van opdrachtgever-opdrachtnemerschap, mag daarbij niet ontbreken. Eveneens van belang is het versterken van onderlinge ambtelijke samenwerking en versterking van de integraliteit en kwaliteit van advisering en dienstverlening, zowel binnen als tussen de afdelingen, als in de advisering richting bestuur.

Onder uw leiding maakt de organisatie verder stappen naar een organisatie in beweging, een lerende organisatie waar verantwoordelijkheden laag liggen, rollen helder zijn en er vertrouwen en ruimte is om te ontwikkelen. Kritisch kijken naar de stand van de organisatie, aansturing, leiderschap en positionering van het management vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. Van belang is daarnaast te werken aan: open communicatielijnen en een positieve aanspreekcultuur. Focus mag liggen op beweging en ontwikkeling; een werkcultuur waarin de aanwezige energie, ambities, bevlogenheid en kwaliteit van de mensen maximaal wordt aangeboord en benut.

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Als algemeen directeur bent u voorzitter van het MT en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

Visie: u heeft een heldere visie op de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving, bent een inspirator die richting en perspectief geeft en die zijn/haar visie voorleeft. Als persoon heeft u het natuurlijk gezag om verschillende geledingen op een lijn te krijgen.

Besluitvaardig: u bent daadkrachtig en als het er echt om gaat dan neemt u weloverwogen strategische beslissingen, waarbij u volle verantwoordelijkheid neemt en uzelf en anderen houdt aan gemaakte afspraken, doelen, resultaten en gedrag.

Omgevingsbewust: maatschappelijke ontwikkelingen volgt u op de voet en u anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie. U komt met initiatieven en voert constructieve discussies met samenwerkingspartners. U heeft een open manier van communiceren en bent helder over rollen en verantwoordelijkheden

Ondernemingszin: ontwikkelingen vertaalt u in mogelijkheden. U bent alert op nieuwe kansen en draagt al doende zorg voor doorontwikkeling, vernieuwing en beweging van de organisatie.

Verbindend leiderschap: u bent toegankelijk, benaderbaar, open en legt de focus op ‘samen’. U bent zichtbaar, aanspreekbaar en hebt oog, gevoel en aandacht voor de mensen van de organisatie. U beweegt zich soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur is gewaardeerd in schaal 14. Het salaris is exclusief 17,05 % Individueel KeuzeBudget (IKB). De inpassing, met een maximum van € 6574,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort uitloopschaal 15 tot de mogelijkheden.

Contact en informatie procedure
Zeelenberg begeleidt de procedure. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 mei 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink boven aan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

– 28 mei 2019 oriënterende gesprekken adviseurs Zeelenberg
– 13 juni 2019 persoonlijke pitches
– 20 juni 2019 eerste gespreksronde
– 26 juni 2019 tweede gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55