Extern bestuurslid

10321 MidZuid BV Vast (W&S) 40 uur p/w

Extern bestuurslid

dat een belangrijke bijdrage levert aan het bestuur van MidZuid.

Samen met onze partners verbindt MidZuid mensen duurzaam met werk. We doen dit in een breed netwerk als sociaal werkontwikkelbedrijf. De vier gemeenten (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) in de regio Dongemond zijn gezamenlijk eigenaar van deze organisatie. Zo geven we uitvoering en betekenis aan onze missie: samen groeien in werk!

Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben op een zo zelfstandig mogelijk leven. Werk is hiervoor de basis. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven, de gemeenten en maatschappelijke organisaties geloven wij in ieders talenten. Met werk versterken wij de inwoners van de regio Dongemond. Zo realiseren wij een samenleving waarin iedereen zoveel als mogelijk meedoet.

Over het bestuur
Het bestuur van MidZuid bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB). Het AB bestaat uit tweemaal zoveel leden als het aantal gemeenten dat aan de regeling deelneemt. Iedere gemeente wordt door twee leden vertegenwoordigd.

Het DB bestaat uit:

 • De voorzitter, tevens voorzitter van het AB;
 • Drie leden die door en uit het AB worden gekozen, zodat inclusief de voorzitter elke gemeente vertegenwoordigd is;
 • Twee externe leden door het AB aan te wijzen.

Een extern bestuurslid heeft op basis van deskundigheid een advies- en kennisfunctie voor het DB en AB. Zo waarborgt het extern bestuurslid de continuïteit van kennis over de GR WAVA binnen het DB en AB.

Het externe bestuurslid dient onafhankelijk te zijn en mag geen lid zijn van het AB, het bestuur van één van de deelnemende gemeenten, of in dienst zijn van één van de deelnemende gemeenten c.q. MidZuid en bedrijven waarin MidZuid een belang heeft.

De taken die toebedeeld zijn aan het DB zijn in ieder geval:

 • Het voorbereiden van al hetgeen in het AB ter overweging en beslissing moet worden gebracht;
 • Het uitvoeren van de besluiten van het AB;
 • Het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het AB in alle zaken die betrekking hebben op de Wsw en de Participatiewet;
 • Het nemen van personele beslissingen die betrekking hebben op de leden van het directieteam van MidZuid. Het aanstellen, ontslaan of schorsen van de algemeen directeur en de ambtelijk secretaris is voorbehouden aan het AB. Wel voert (een delegatie uit) het DB jaarlijks het beoordelingsgesprek met de algemeen directeur;
 • Het opstellen c.q. voorbereiden van de ontwerpbegroting en ontwerp jaarrekening;
 • Het betreffen 10 vergaderingen van het DB en 5 vergaderingen van het AB per jaar. Incidenteel wordt er een andere bijeenkomst gepland.

De uitdagingen
MidZuid is een gemeenschappelijke regeling van de vier gemeenten Oosterhout, Drimmelen, Altena en Geertruidenberg. Sinds de invoering van de Participatiewet staan de voormalig Sociaal Werkbedrijven voor een aantal uitdagingen, zo ook MidZuid:

 • De doorontwikkeling van een werkbedrijf naar een werkontwikkelbedrijf waar zowel werk is voor mensen die daar langdurig en duurzaam zullen werken als ook voor mensen die daar tijdelijk gebruik van maken op weg naar duurzaam werk bij een regulier bedrijf. Duurzaam werk is en blijft daarbij het doel. Deze doorontwikkeling heeft consequenties voor de wijze waarop MidZuid gefinancierd wordt als ook de wijze waarop de interne begeleidingsorganisatie vormgegeven wordt. Daar zijn de afgelopen 2 jaar stappen in gemaakt en zullen we nog verdere stappen in moeten maken;
 • Een gezonde balans in de kosten die gemaakt worden in de organisatie in relatie tot de opbrengsten;
 • Een nauwere samenwerking met de gemeentelijke afdelingen en teams binnen het sociaal domein zodat er meer in elkaars verlengde geopereerd wordt;
 • Specifiek speelt voor MidZuid op korte termijn de besluitvorming inzake herhuisvesting, daar het huidige gebouw veel te groot is gezien de langjarige ontwikkelingen.

Wie ben jij?
Je hebt een bedrijfsmatige achtergrond en bestuurlijke ervaring. Je hebt affiniteit met het sociaal domein en een groot netwerk in het bedrijfsleven. Tot slot heb je ervaring met grotere complexere organisaties.

Wat biedt MidZuid jou?
De vergoeding van een extern DB-lid bedraagt een vaste vergoeding van (per 1 januari 2023) € 5.000,- per jaar (exclusief reis- en verblijfskosten).

Externe bestuursleden worden aangesteld voor de periode van 4 jaar. Hierbij is het mogelijk om de termijn 1 keer voor 4 jaar te verlengen indien beide partijen hiermee instemmen. Hier is voor gekozen om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. De externe DB-leden blijven namelijk in functie op het moment dat (rest van) het bestuur aftreedt na gemeenteraadsverkiezingen.

Contact
Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en cv. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55