Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/Regionaal Commandan

9192 Veiligheidsregio Brabant Noord Vast (W&S) 40 uur p/w

Verbinder van mensen en organisaties, ongekleurd maar niet kleurloos!

Organisatie
De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband waarin zeventien gemeenten op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid intensief samenwerken met de parate hulpverleningsdiensten.

De organisatie van de Veiligheidsregio bestaat uit de brandweerorganisatie Brandweer Brabant‑Noord die ook de functies omvat voor crisisbeheersing & rampenbestrijding en bevolkingszorg. Brandweer Brabant-Noord vormt tevens de beheersorganisatie van de Veiligheidsregio. Het beheer van de meldkamer Oost-Brabant (MKOB) is door het bestuur van de Veiligheidsregio opgedragen aan de politie en de taken voor de geneeskundige hulpverlening (GHOR) aan de GGD. Dat betekent dat de medewerkers van de GHOR en de MKOB niet in dienst zijn van de Veiligheidsregio. Het bijzondere element aan de Veiligheidsregio is dat de politie deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling voor zover het gaat om crisisbeheersing & rampenbestrijding en het beheer van de meldkamer.

Positie functie
Het algemeen- en dagelijks bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur Veiligheidsregio, tevens secretaris van de besturen (AB en DB) en voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

Formeel ben je tevens Regionaal Commandant van de Brandweer. De exacte invulling, taakverdeling en eventuele herpositionering staat momenteel ter discussie en dient nader onderzocht te worden.

Je geeft leiding aan de organisatie bestaande uit circa 250 fte. Je bent landelijk actief in de Raad van Directeuren van Veiligheidsregio’s.

De opgave
Van klassieke rampenbestrijdingnaar moderne crisisbeheersing

Wij zijn op zoek naar een sterke strategische en innovatieve manager die in staat is de verschuiving van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing plaats te laten vinden. Je neemt het voortouw in het voeren van een nieuwe manier van maatschappelijke dialoog: een Veiligheidsregio die sterk is in extern leiderschap en toekomstgericht samenspel. Je bent in staat geaccepteerd positie te kiezen tussen de vakmatige wens tot optimalisering van veiligheid enerzijds en de weging die het bestuur moet maken over proportionaliteit en integrale afweging anderzijds.

Samenspel verschillende kolommen (netwerkpartners)
Je geeft op betrokken en zakelijke wijze leiding aan een organisatie waarin zowel hoogwaardige netwerktaken als operationele brandweertaken zijn georganiseerd. Je zorgt dat sprake is van samenspel tussen de professionele verschillende kolommen, zodat een brede en krachtige Veiligheidsregio zichtbaar is waar de omgeving voorop staat en de blik naar buiten is gericht. Je stimuleert op strategisch niveau samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende kolommen.

Balans organisatieonderdelen Veiligheidsregio en brandweerorganisatie
We willen ons als Veiligheidsregio focussen op de samenwerking, integraliteit en gemeenschappelijke belangen en multidisciplinaire aanpak. Bestuurlijk wordt ervaren dat de brandweer momenteel een dominante stempel drukt. Dat neemt niet weg dat de regionale brandweer een zeer groot en belangrijk organisatieonderdeel van de Veiligheidsregio is. Je realiseert een gezonde balans tussen de verschillende onderdelen. Als directeur ben je in staat de klassiek rode organisatie om te bouwen naar een netwerkorganisatie voor en van alle partners die een rol hebben in de veiligheid binnen de regio. Je geeft het proces om te komen tot een sterke brandweerkolom vorm en inhoud door de dagelijkse leidingte organiseren binnen de brandweerkolom zelf.

Mono- en multidisciplinaire crisisbeheersing en rampenbestrijding
Je stuurt op de ontwikkeling van de Veiligheidsregio tot een gezaghebbende speler, die zorgt dat organisaties hun taken op het gebied van (mono- en multidisciplinaire) incidentaanpak, crisisbeheersing en rampenbestrijding adequaat invullen. Samen met de Veiligheidspartners en netwerkpartners kom je tot een verbeterplan en verheldering van de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Transformatie naar netwerkorganisatie
Je bent in staat op professionele wijze vorm te geven aan de transformatie van een uitvoeringsorganisatie naar een netwerkorganisatie waar integraal wordt gewerkt. Je overziet de inhoudelijke opvattingen en bedrijfsorganisatorische belangen van verschillende partijen en gaat met respect daarvoor de samenwerking aan. Je onderzoekt of en op welke wijze samenwerkingsverbanden met andere Veiligheidsregio‘s kunnen worden uitgebouwd.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
Je vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische lijnen naar beleid, organisatiedoelen en ‑ontwikkeling. Je draagt zorg voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering en herpositionering van de rollen en taken van de verschillende bedrijfsonderdelen in een nieuwe organisatiestructuur. Je bent in staat het belang van de eigen organisatie(-onderdelen) te positioneren in het bredere belangenveld van opdrachtgever en samenwerkingspartners. Je herkent en zet je in voor de digitaliseringsopgave en brengt een digitale transformatie op gang.

Kennis / ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring in het begeleiden van complexe veranderopgaven binnen een dynamische, bestuurlijke, politieke en maatschappelijke omgeving;
 • ervaring in het veiligheidsdomein;
 • aantoonbaar succesvol in multidisciplinair denken en handelen;
 • sterk in het creëren van draagvlak, zowel intern als extern;
 • succesvolle samenwerkingservaring binnen netwerken;
 • ervaring met- en kennis van de gemeentelijke sector.

Competenties

De gevraagde kandidaat:

 • is intelligent, analytisch en sociaal- en communicatief vaardig;
 • heeft meer dan gemiddelde omgevingssensitiviteit;
 • is in staat op betrokken, verbindende en zakelijke wijze leiding te geven aan een organisatie waarin zowel hoogwaardige netwerktaken als operationele brandweertaken zijn georganiseerd;
 • kan geaccepteerd positie kiezen tussen de vakmatige ambitie tot optimalisering van veiligheid enerzijds en de weging die het bestuur moet maken over proportionaliteit en integrale afweging anderzijds;
 • kan bewezen de (verander)opdracht aan:
 • vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische lijnen naar beleid en organisatieontwikkeling;
 • brengt de bedrijfsvoering op orde;
 • herpositioneert de rollen en taken van bedrijfsonderdelen in een nieuwe bedrijfsstructuur.
 • brengt digitale transformatie op gang;
 • kan goed met mensen overweg, op allerlei niveaus;
 • is in staat om lokaal draagvlak te creëren voor de koers van de organisatie;
 • heeft ervaring met het politiek-bestuurlijke domein.
 • Als voorzitter van de Veiligheidsdirectie/directeur Veiligheidsregio

De gevraagde kandidaat:

 • is teamspeler en verbinder van mensen en organisaties: zowel in-, als extern;
 • heeft visie op het veld van integrale veiligheid;
 • heeft een breed netwerk op regionaal en landelijke niveau, of is in staat dat snel en duurzaam op te bouwen;
 • heeft succesvolle ervaring met netwerksamenwerking:
 • kan het belang van de eigen organisatie (-onderdelen) positioneren in het bredere belangenveld van opdrachtgever en samenwerkingspartners;
 • Is aantoonbaar in staat om organisatie overstijgend te denken en te handelen;
 • kan inhoudelijke opvattingen en bedrijfsorganisatorische belangen van verschillende partijen overzien en met respect daarvoor samenwerking aangaan.
 • kan bewezen de (verander) opdracht aan:
 • kiest als Veiligheidsregio een coördinerende en stimulerende rol, met meer nadruk op “de kennis ligt buiten de Veiligheidsregio, Veiligheidsregio laat het doen” dan op “Veiligheidsregio moet zelf de kennis in huis hebben, Veiligheidsregio doet het zelf”;
 • zorgt dat de Veiligheidsregio zich ontwikkelt tot een gezaghebbende speler die zorgt dat organisaties hun taken op het gebied van (mono- en multidisciplinaire) incidentaanpak, crisisbeheersing en rampenbestrijding adequaat invullen;
 • komt samen met de veiligheidspartners tot een plan tot verbetering en verheldering van de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Persoonlijkheid
Jij:

 • bent verbinder van mensen en organisaties;
 • bent gezaghebbend leider en inspirerend boegbeeld;
 • blijft effectief functioneren ook daar waar belangen tegengesteld zijn;
 • bindt en boeit samenwerkingspartners, zowel intern als extern;
 • bezit een hoog abstractieniveau en een sterk analytisch vermogen;
 • bent sociaal intelligent en empathisch.

Arbeidsvoorwaarden en procedure
De functie wordt gehonoreerd in schaal 17 CAR/UWO.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u

Contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 16 september 2018 tegemoet.

U kunt online solliciteren via de reactielink boven aan deze pagina.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden worden zo spoedig mogelijk gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl

Benoeming vindt bij voorkeur plaats per 1 januari 2019.

Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55