Directeur DZB Leiden

9932 DZB Leiden Vast (W&S) 40 uur p/w

De functie van directeur DZB is een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie voor de stad en de regio. Op een schaal die ertoe doet en tegelijkertijd persoonlijk is. Binnen een organisatie die -terecht- trots is op waar ze staat, maar ook een turbulente tijd doormaakt.

Binnen de gemeente Leiden houden twee organisatieonderdelen zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet: de intern-verzelfstandigde instelling DZB en het cluster Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO).

DZB is het sociaal werkbedrijf en re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden, dat tevens voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude taken uitvoert. DZB organiseert zowel werk voor mensen met een arbeidsbeperking (beschut werk, leerwerktrajecten) als ondersteuning voor werkzoekenden die in de bijstand zitten naar regulier betaald werk. DZB werkt daarbij nauw samen met het cluster PMO, partners en werkgevers in de regio.

Missie & visie
DZB Leiden zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet. Waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar zien voor wat we waard zijn. En vooral: waarin we het beste in elkaar naar boven halen. Misschien is dat wel wat ons werk zo bijzonder maakt: we geloven in de kracht van ieder mens. Daarom begeleiden we zoveel mogelijk mensen naar werk. Want werk geeft je eigenwaarde, maakt je gelukkig, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en maakt je trots. Werk is belangrijk. Voor iedereen.

Per jaar ondersteunt DZB zo’n 700 werkzoekenden met en zonder arbeidsbeperking bij het vinden van werk. DZB helpt mensen, waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij centraal. In de maatschappij vervult DZB een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden. Medewerkers van DZB kennen de ondernemers in de regio én de werkzoekenden als geen ander en bedienen hen op maat. Medewerkers van DZB zijn sociaal betrokken en werken zonder winstoogmerk. Duurzaamheid, veiligheid en positieve bejegening staan hoog in het vaandel.

De organisatie is op hoofdlijnen onder te verdelen in enerzijds diverse productie-eenheden die leerwerkplekken en beschut werk bieden. Zo bestaat de chocoladefabriek van DZB inmiddels meer dan 25 jaar en heeft in de loop der tijd honderden mensen met een beperking een vertrouwde werkplek geboden. Ook in groen, schoonmaak, businesspost, catering en montage is DZB actief. Overigens biedt DZB binnen deze bedrijfsonderdelen ook ruimte aan kleine, startende ondernemers indien dit bijdraagt aan de werkgelegenheid voor werkzoekenden. Anderzijds is DZB een echte dienstverlener die met de afdeling Re-integratie en Werkgeversdiensten werkzoekenden actief ondersteunt en bemiddelt bij het vinden van een baan op de arbeidsmarkt en medewerkers (circa 250 FTE i.h.k.v. wsw) detacheert bij diverse werkgevers in de Leidse regio. Opdrachtgevers zijn de regiogemeenten en andere partijen. Het UWV is een belangrijke samenwerkingspartner. De goede matching tussen vraag en aanbod is daarbij van cruciaal belang.

DZB vervult een regionale rol in de Arbeidsmarktregio WSP Holland Rijnland (Bollenstreek, UWV, Leidse Regio). De directeur DZB heeft hierin een ondersteunende en verbindende rol.

DZB kan rekenen op vertrouwen van haar partners in politiek en bestuur, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het werkterrein van DZB is complex van aard. Het belang van de politiek en maatschappelijke context is groot. De financiële resultaten worden kritisch gevolgd door de omgeving en worden gehaald uit de markt en uit overheidsmiddelen. De gewenste commerciële benadering staat regelmatig op gespannen voet met de maatschappelijke eisen die aan de organisatie worden gesteld. Het is balanceren op de rand van privaat en publiek met een product waarbij de mens centraal staat.

Veranderopgave
Het college van B&W heeft in december 2019 het beleidsplan Werk en Participatie laten vaststellen door de gemeenteraad. Leiden wil een inclusieve stad zijn met een gunstig economisch klimaat, waarin alle Leidenaren kunnen deelnemen en zich kunnen ontwikkelen door middel van werk en participatie en waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft. DZB draagt daaraan bij door activiteiten voor wsw-medewerkers en voor werkzoekenden in de Leidse regio. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het nodig is dat DZB zich (door)ontwikkelt als re-integratiebedrijf en sociaal ondernemer. Door veranderingen in wetgeving en financiering staan bedrijfsresultaten van DZB onder druk. Zonder aanpassing zouden de kosten over een aantal jaar onaanvaardbaar hoog boven de beschikbare (gemeente)middelen uitkomen. Daarnaast moet DZB beter inspelen op de vraag vanuit de samenleving.

Het college van B&W heeft DZB daarom gevraagd een visie op te stellen waarin wordt geschetst hoe DZB wendbaarder en toekomstbestendig wordt. Deze geldt als basis voor de komende vijf tot tien jaar. Een (externe) programmamanager is met een intern programmateam gestart met het uitwerken van deze opdracht. De conceptvisie is er inmiddels en de meest haalbare ontwikkelrichtingen – en combinaties daarvan – worden momenteel nader uitgewerkt, waaronder samenwerking met ondernemers in publiek-private samenwerkingen (PPS) en als ontwikkelbedrijf nog meer specialiseren in het ontwikkelen van mensen naar werk. In het najaar van 2020 verwacht het college van B&W de uitgewerkte ontwikkelrichting met de Leidse gemeenteraad te kunnen delen.

Rolinvulling
DZB is een verzelfstandigd onderdeel binnen de gemeente. Het politiek-bestuurlijke en beleidsinhoudelijke opdrachtgeverschap loopt via de wethouder Werk & Inkomen resp. de directeur PMO. Over bedrijfsvoerings- en organisatievraagstukken rapporteert u aan de gemeentesecretaris. Als directeur DZB maakt u geen vast onderdeel uit van de vergaderingen van het gemeentelijke directieteam, maar o.a. door periodieke deelname aan overleggen wordt zorggedragen voor een goede verbinding met het directieteam.

De directeur heeft een brede opdracht, ingegeven door zowel de veranderopgave als de going concern verantwoordelijkheden die horen bij een eindverantwoordelijke functie als deze.

De directeur DZB:

 • is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van DZB;
 • is tevens bestuurder van Stichting Participatiewerk Regio Leiden;
 • geeft leiding aan de implementatie van de toekomstvisie van DZB en de veranderopgave die dat behelst;
 • versterkt het bedrijfsresultaat door een effectieve bedrijfsvoering en financieel beheer en door het versterken van de ‘marktpositie’ van DZB;
 • vertegenwoordigt DZB extern bij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, branchevereniging;
 • verzorgt een goede externe communicatie en public relations gericht op alle externe partners;
 • is bestuurder in het kader van de wet op de Ondernemingsraden voor de OR van DZB;
 • onderhoudt goede verbinding met de portefeuillehouder Werk & Inkomen, de directeur PMO, de gemeentesecretaris en de gemeentelijke directie.

Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. Bovendien heeft u aantoonbaar succesvolle ervaring in het leidinggeven aan organisatieverandering.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel. De geschikte kandidaat:

 • is een betrokken en energieke leider die graag met mensen werkt en veel affiniteit heeft met sociaal-maatschappelijke opgaven;
 • is een ervaren directeur en een bruggenbouwer tussen bestuur, organisatie en andere partners;
 • heeft een succesvolle trackrecord in het leidinggeven aan organisatieverandering en is in staat om een transitie in te zetten naar een toekomstbestendig DZB;
 • weet hoe hij/zij een organisatie aanstuurt en ontwikkelt die werkt op het snijvlak van privaat en publiek, in een omgeving die vraagt om de juiste balans tussen maatschappelijke en sociale doelen enerzijds en bedrijfseconomische resultaten en bedrijfsmatige werkwijze anderzijds;
 • is politiek- en organisatiesensitief, luistert, geeft richting en is transparant over zijn/haar afwegingen en keuzes;
 • neemt anderen op een proactieve wijze mee in de ontwikkeling van de organisatie, onderschrijft het belang van medezeggenschap en is vertrouwd met samenwerking met een OR;
 • hakt knopen door en houdt koers, maar staat ook open voor feedback en andere inzichten en stelt zijn/haar koers bij wanneer nodig;
 • werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte, heeft oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving;
 • is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en wekt door zijn/haar open, mensgerichte en communicatieve stijl vertrouwen;
 • is een samenwerker pur sang, zowel binnen als buiten DZB.

Bovengenoemd persoonsprofiel vertaalt zich in onderstaande competenties:

 • Communicatieve vaardigheden;
 • Verbindend en vertrouwenwekkend leiderschap;
 • Politiek- en organisatie sensitief;
 • Sociaal ondernemerschap;
 • Netwerkvaardigheden;
 • Resultaatverantwoordelijk (inhoudelijk en financieel);
 • Sociaal, commercieel en bedrijfskundig inzicht.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 8.426,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek. De organisatie biedt u daarnaast prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget. Tevens worden er een mobiele telefoon en laptop beschikbaar gesteld.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 14 september aanstaande tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van DZB in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 40/41 oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
Donderdag 15 oktober 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Donderdag 22 oktober 2020 persoonlijke pitches kandidaten
Vrijdag 30 oktober 2020 1e gespreksronde
Donderdag 5 november 2020 2e gespreksronde

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55
Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55