Dijkgraaf

9325 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Vast (W&S) 40 uur p/w

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is een waterschap met een klein, maar zeer divers beheersgebied. Een combinatie van een metropoolregio en platteland. HHSK heeft te maken met veel verschillende belangen, visies en leefwerelden op een klein oppervlak.

Enkele opvallende kenmerken van het gebied:

  • de diepste polder van Europa (meer dan 6,5 meter onder zeeniveau);
  • het sterkst verstedelijkt gebied van Nederland (met in Rotterdam meer dan 180 nationaliteiten);
  • economisch sterk ontwikkeld (mainport, greenport, glastuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij).

Gevarieerd gebied met diverse wateropgaven

HHSK ligt in de delta van de Rijn en de Maas met Rotterdam als de economisch sterk ontwikkelde mainport. Daar omheen liggen veenweiden met de diepste polder van Europa. Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging en verzilting hebben allemaal hun impact op het gebied. Ze vragen om nieuwe oplossingen in het waterbeheer. De diversiteit in gebruik en inrichting van het landschap beïnvloedt ook diversiteit in de bevolking. Aan de ene kant de stad Rotterdam en aan de andere kant het plattelandsgebied. Een deel van de (stedelijke) inwoners is niet of minder bekend met waterbeheer (en wat daar bij komt kijken). Dit vraagt veel van de flexibiliteit en betrokkenheid van het waterschap om de juiste verbinding te maken met zijn omgeving. De diversiteit van het gebied zelf leidt ook tot een diversiteit in het werkpakket van het waterschap.

Met én vanúit de omgeving
HHSK werkt al (eeuwen)lang vanuit de missie ‘Droge voeten en schoon water’. Dit zit in de identiteit van het waterschap en komt terug in de gehele manier van doen. Het enkel en alleen vanuit de vakinhoud bekijken en beoordelen van vraagstukken uit de omgeving past niet meer bij de huidige samenleving. Daarom kijkt het waterschap met een brede blik naar de toekomst. Mét en vanúit de omgeving. Niet als doel op zich, maar omdat waterbeheer niet beperkt kan blijven tot een taak van de overheid. Om ook in de toekomst de voeten droog en het water schoon te houden, zal waterbeheer een opdracht voor iedereen moeten zijn. Mede vanuit dit perspectief speelt het waterschap een belangrijke rol in de regio. Samen met partners zoekt HHSK naar de juiste vorm en aanpak om resultaten te boeken.

Bestuur en organisatie
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt bestuurd door een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden verdeeld over vier categorieën: Ingezetenen, Natuurterreinen, Ongebouwd en Bedrijven. Vanuit het algemeen bestuur worden de hoogheemraden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en hoogheemraden, oftewel het dagelijks bestuur. Beide bestuursorganen staan onder voorzitterschap van de dijkgraaf. De secretaris-directeur staat het bestuur bij vanuit haar rol als secretaris en eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

De organisatie telt ruim 350 medewerkers. Samen zorgen zij, ieder vanuit eigen expertise, voor een goed functionerende organisatie, gericht op ontwikkeling en innovatie.

De bestuurs- en organisatiecultuur is open en respectvol en men werkt constructief samen op basis van een “no nonsens” aanpak. Korte lijnen en een informele sfeer zijn typerend evenals een pragmatische, flexibele, op resultaatgerichte werkcultuur en een open benadering. Deze is als volgt geformuleerd:

Wij hebben de ambitie om niet de uitvoering van onze taak centraal te stellen, maar de mensen en bedrijven voor wie wij het voor doen. Wij hebben dat verwoord in ons organisatiedoel: “In 2021 is Schieland en de Krimpenerwaard het waterschap met de meest tevreden burgers en bedrijven”.

De dijkgraaf
De dijkgraaf heeft tot algemene taak de belangen van het hoogheemraadschap te behartigen. De dijkgraaf is de eerste vertegenwoordiger van het hoogheemraadschap en onderhoudt goede relaties tussen het waterschap en zijn professionele omgeving, bijvoorbeeld met Rijk, provincie en gemeenten. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het hoogheemraadschap binnen de Unie van Waterschappen.

Daarbij gaat het in de eerste plaats om waterstaatkundige aangelegenheden, maar ook de relaties op terreinen als ruimtelijke ordening (stedelijk én landelijk), landinrichting en natuur en milieu zijn belangrijk voor het functioneren van de dijkgraaf. De dijkgraaf is een eigen – eenhoofdig – bestuursorgaan binnen het waterschapsbestuur. Dat komt vooral tot uiting in vergaande bevoegdheden bij calamiteiten.

De dijkgraaf geeft leiding aan de vergaderingen van het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (vv) genoemd, en aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden (d&h). In die positie geeft deze sturing aan de kwaliteit van de besluitvorming. De dijkgraaf is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de organisatie, met name voor de secretaris-directeur. Vanuit de rol als voorzitter van het college van d&h behartigt de dijkgraaf de portefeuille crisisbeheersing. Daarnaast kan de dijkgraaf andere inhoudelijk portefeuilles behartigen. In het college heeft de dijkgraaf stemrecht.

Opgaven, rolinvulling en persoonlijkheid

Opgaven
De omstandigheden waaronder het hoogheemraadschap werkt, zijn de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Klimaatverandering, digitalisering en een maatschappelijke omgeving die een intensiever contact vraagt, zijn hierbij algemene ontwikkelingen. De naderende Omgevingswet maakt het nog belangrijker dat het hoogheemraadschap zich bij ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven vroeg positioneert en samenwerking zoekt met andere overheden om duurzaam waterbeheer te kunnen borgen. Specifiek in het werkgebied vragen diverse actuele verstrekkende vraagstukken positiebepaling in het maatschappelijk speelveld, maar ook maatschappelijke sensibiliteit. Denk hierbij aan dalende veenbodem (in zowel stedelijk als landelijk gebied), grondwaterproblematiek, energietransitie, circulaire economie, natuurontwikkeling en gebiedstransformatie, alsook wateropgaven in stedelijk gebied.

In de huidige tijd van klimaatverandering kunnen problemen onverwacht en snel opspelen met potentieel grote consequenties tot gevolg. Extremere weersomstandigheden vragen in dit laaggelegen dichtbebouwde gebied verantwoorde keuzes ter voorkoming van overstroming of droogteschade. In geval van een noodsituatie is, vaak in samenwerking met de partners, snelle interventie nodig om schade te beperken.

Het is dan ook van belang om continu te anticiperen en door te pakken op de uitdagingen waar het waterschap voor staat, nu en in de toekomst. En om in deze tijden van maatschappelijke veranderingen de organisatie in staat te stellen te anticiperen en mee te laten bewegen.

Rolinvulling en persoonlijkheid
Als dijkgraaf heeft u in het bovenstaande een initiërende en coachende rol door discussies, visie, strategie en maatschappelijk debat hierover in beide bestuursorganen en daarbuiten te initiëren en stimuleren en in goede banen te leiden. Als dijkgraaf heeft u een antenne voor de “inhoud” èn voor het “maatschappelijke”. U zoekt de samenwerking met partners zoals collega-waterschappen, gemeenten, provincie, rijksoverheid, maar ook met inwoners en ondernemers. Daarnaast heeft u een uitstekende relatie met de partners in de veiligheidsregio.

In de rol van dijkgraaf stimuleert u het samenspel en de samenwerking, zowel intern als extern. U opereert enthousiast, rolbewust, onderzoekend en constructief in de buitenwereld en u bezit uitstekende communicatieve vaardigheden, bent innemend en zoekt van nature verbinding met mensen en partijen. U staat open voor initiatieven, ontwikkelingen, technieken en relaties. U zet de toon in de organisatie en waardeert met respect en aandacht ieders rol, visie en standpunt. U stimuleert een constructieve sfeer in het debat en laat iedereen meedoen. U bent een scenariodenker en in geval van een crisis toont u snel overzicht en maakt u op doortastende wijze keuzes.

Kortom, u neemt binnen én buiten de organisatie nadrukkelijk de rol in van verbinder en vertegenwoordiger. U staat boven de partijen, luistert, faciliteert en zet anderen in positie. Als dijkgraaf bent u benaderbaar voor iedereen. Een netwerker die bekendheid geniet onder alle partijen en snel schakelt op diverse niveaus, van de stedelijke context tot het buitengebied. Binnen én buiten de organisatie bereikt u dat u op een natuurlijke wijze wordt herkend en erkend als boegbeeld van het waterschap.

Achtergrond en ervaring
De ideale kandidaat heeft beproefde bestuurlijke ervaring in een politiek-maatschappelijke context en voelt zich verbonden met het waterschap als functioneel bestuur. U beschikt over kennis en ervaring met de onderwerpen die het hoogheemraadschap eigen zijn, maar heeft zeker ook gevoel voor het waterstaatkundig systeem in al zijn facetten, in het bijzonder in laag Nederland. U schakelt gemakkelijk tussen het “vaktechnische” en het “bestuurlijke”. U heeft bovendien gevoel voor de vele met het waterbeheer aanpalende beleidsterreinen in het stedelijke en landelijke gebied.

Arbeidsvoorwaarden
Voor deze fulltime functie is de BBRA schaal 18 van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard woont dan wel bereid bent hier, binnen een jaar na benoeming, te gaan wonen.

Selectieprocedure
De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het algemeen bestuur door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. Er is een vertrouwens-/selectiecommissie gevormd die bestaat uit de voorzitters van de fracties in het algemeen bestuur. De secretaris-directeur van het waterschap ondersteunt de commissie als adviseur. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg week 2 en 3 2019
Persoonlijke presentatie 28 januari 2019
Eerste verdiepende gespreksronde 31 januari 2019
Tweede verdiepende gespreksronde 6 februari 2019
Optioneel assessment medio februari 2019
Gesprek met Verenigde Vergadering 20 februari 2019
Benoemingsprocedure via GS Provincie Zuid-Holland, Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Kroon v.a. medio februari 2019

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Nadat de vertrouwenscommissie een voordracht aan het algemeen bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden.

Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

De duur van de benoemingsprocedure – van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon – bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie.

Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 0 655. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactie-link boven aan deze pagina.

Projectmedewerker Jeannette op den Buijs 073 612 06 55