Concerndirecteur

9563 Gemeente Breda Vast (W&S) 40 uur p/w

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk-economische, sociaaleconomisch en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op bedrijfsvoering en dienstverlening.

Het verhaal van Breda
Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat.

De gemeente Breda is trots op zijn medewerkers en de medewerkers zijn trots op Breda. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda; Breda Next Level.

Voor meer informatie over de stad en haar ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar www.breda.nl.

Organisatie en ontwikkelingen
De gemeente Breda heeft een personeelsbestand van 1483 fte’s. De aansturing van de organisatie is ondergebracht in één directie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren sturen vanuit hun directierol samen op de volgende thema’s en opgaven: bedrijfsvoering, ruimtelijk-economische, en sociaaleconomisch. In het maatschappelijk domein wordt gewerkt aan een transformatie om invulling te kunnen geven aan de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie. In het ruimtelijk domein maakt de nieuwe Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk. Vanuit de directie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ondergebracht bij één directeur.

Breda loopt graag mee in de kopgroep van innovatieve gemeenten. Op de inhoud van beleid en op de manier waarop de dingen gedaan worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De afgelopen jaren is de positie van de lokale overheid verschoven van regelgever naar facilitator, van participerende burger naar participerende overheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media verlopen steeds sneller. De omgeving is sterk in beweging en de netwerkmaatschappij vraagt om een goed samenspel met relevante partners in stad en regio.

Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. Vraag en aanbod worden gematcht door talenten en capaciteiten optimaal te koppelen aan de opgaven die het bestuur stelt.

Ontwikkeling van de organisatie vraagt innoveren, experimenteren en leren van ervaringen en dat doet Breda vanuit de volgende vier principes om door te kunnen groeien naar een ‘next level’:
1. één organisatie in denken en handelen
2. het flexibel inzetten van mensen en middelen flexibel
3. doelmatige bedrijfsvoering
4. ondernemende werknemers die initiatiefrijk zijn en leren van (elkaars) ervaringen.

Bedrijfsvoering
Zo’n 400 fte’s houden zich bezig in Breda met de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Daarnaast ongeveer 67 fte’s medewerkers bij publieksdienstverlening.

Bedrijfsvoering biedt een stabiele basis op het gebied van financiën, personeel, organisatie, technologie en sturing. Het juiste fundament wordt gelegd door de gewone dingen buitengewoon goed te doen en door proactief in te spelen op opgaven. Om dit te doen is gestart met het programma ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’ langs de lijn van de volgende projecten:
1. a great place to work
2. data maakt mogelijk
3. fitte financiën
4. slimmer organiseren van de bedrijfsvoering
5. relatie met programma Top Dienstverlening.

De opgave
De transitie van ‘zelf doen als gemeente’ naar ‘meedoen met de stad’ vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in stad en regio. Organiseren vinden we belangrijker dan organisatie. De traditionele organisatie-inrichting (het ‘harkje’) verandert in een honingraat waarmee we flexibiliteit, samenhang en verbindingen centraal stellen.

Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling belangrijke actuele thema’s.

Deze omslag in houding en gedrag vraagt vanuit bedrijfsvoering integraal denken en handelen vanuit klantopgaven, van groot tot klein. Samenwerking met én tussen de mensen staat hierbij voorop. Van medewerkers en organisatie vraagt dit flexibiliteit en creativiteit en het denken in mogelijkheden. Om deze slag mogelijk te maken werkt Breda met een ontwikkelaanpak waarbij leren van ervaringen en zuurstof geven aan goede initiatieven gestimuleerd worden. Bouw voort op wat goed gaat. De ontwikkeling van medewerkers en de organisatie zelf is belangrijker dan en werken, denken en handelen in blauwdrukken.

Van u wordt in deze opgave en positionering van ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’ een pro actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteitsslag verwacht. Leiderschap dat resultaten en mensen verbindt en afhankelijk van de situatie schakelt tussen coachen, ruimte geven en verantwoording vragen.

Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering en dienstverlening, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

Stevig, energiek en doorpakken zijn aspecten die u typeren, evenals open, ontspannen en relativerend. U neemt duidelijk de leiding, maar hebt bovenal een coachende voorkeursstijl; u bent goed in verbinding, communicatie sterk, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Bestuur, directie, management en organisatie zien u als een natuurlijk sparringpartner / stevige gesprekspartner: een boegbeeld van en voor de organisatie. U draagt het gedachtegoed van Breda uit, inspireert en enthousiasmeert op uw persoonlijkheid en drive; u stuurt op interne motivatie en neemt daarmee anderen mee in de integrale ontwikkelopgave.

Competenties
Bovenstaand persoonsprofiel vertaalt zich in de volgende competenties

  • visie
  • vermogen om strategie concreet te kunnen maken
  • verbindend en samenwerkingsgericht
  • communicatief sterk
  • bestuurlijk- en omgevingssensitief
  • daadkrachtig en ontwikkelgericht
  • overtuigingskracht
  • extern georiënteerd.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week. Het betreft een vast dienstverband aan te vangen met een jaar bij wijze van proef. Het salaris is gebaseerd op max € 8.697,- bruto per maand (schaal 17), op basis van een fulltime dienstverband.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Gelet op de zomerperiode staat de vacature open van begin juli tot half augustus. Reacties ontvangen we graag zo spoedig mogelijk.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De diverse gespreksrondes staan gepland voor eind augustus, begin september. De specifieke data zijn reeds gepland. Deze kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl

Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55