Algemeen directeur / gemeentesecretaris

9572 Gemeente Tholen Vast (W&S) 40 uur p/w

Bijzonderheid: Het is een bijzondere tijd waarin we op dit moment leven. Het is zoeken naar balans in een ‘nieuw normaal’. Mogelijk ervaar jij het in deze periode als ingewikkeld om te reageren. Dit begrijpen wij heel goed. Uiteraard staan we klaar om eventuele aarzelingen met je te bespreken.

Deze periode laat echter onverlet zien dat invulling van de positie van gemeentesecretaris / algemeen directeur van wezenlijk belang is. Daarom wordt deze vacature ook in deze bijzondere tijd opengesteld.

We hanteren een verlengde reactietermijn. Binnen de huidige adviezen en maatregelen voeren wij oriënterende gesprekken telefonisch en via beeldbellen.

Tholen is even groot als klein
In het DNA boek van Tholen wordt een beeld geschetst van “de Tholenaar”, haar aard, karakter, eigenschappen en het Thoolse landschap. “Het panoramische landschap van Tholen voelt alomvattend. Binnen die enorme ruimte wonen de Tholenaren in hun kleine kernen. Tholen is even groot als klein. Tholenaren verschuilen zich niet maar slaan hun vleugels -privé en zakelijk- uit naar West-Brabant, Nederland en de rest van de wereld. Zo verbreden ze hun horizon en krijgt hun handelsgeest alle ruimte.”

Verbinden en versterken, vanuit traditie en ambitie. Dat is de missie van gemeente Tholen.

Organisatie
Werken bij de gemeente Tholen, ruim 25.500 inwoners, betekent werken in een informele organisatie (ca. 170 FTE) vol met hardwerkende, betrokken en loyale mensen. Er heerst een prettige werksfeer met korte lijnen, waarin men respectvol met elkaar omgaat en altijd voor elkaar klaarstaat. Afwachtend en eigenzinnig zou je daar soms ook bij kunnen plaatsen: men kijkt graag even de kat uit de boom en dopt liefst haar eigen boontjes. Evenzogoed kenmerkend voor Tholen is haar bescheidenheid, nuchterheid en no nonsens doenersmentaliteit. Geen grootse vergezichten maar pragmatisch met elkaar werken.

Het sturingsmodel staat op dit moment ter discussie. De organisatie is nu ingericht met een drielaagse organisatiestructuur bestaande uit directie, afdelingshoofden en teamleiders. De eerste stappen zijn gezet in een verandertraject richting een nieuw 2-laags sturingsmodel van directie en teamleiders. De uitgangspunten worden op dit moment nader uitgewerkt in diverse notities. Waar gereed zal deze documentatie gedurende het wervingsproces beschikbaar worden gesteld.

Rol en opgaven
Evenals andere overheden ziet ook Tholen haar rol als gemeente veranderen, als gevolg van veranderende wensen en behoeften vanuit de samenleving. Als zelfstandige gemeente zoekt Tholen haar weg hierin, in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere overheden. Dit vertaalt zich in een aantal voorliggende opgaves, waarin van de gemeentesecretaris / algemeen directeur een leidende rol wordt verwacht.

Organisatieontwikkeling en doorvoeren nieuw sturingsmodel: een andere rolinvulling vraagt om een andere manier van werken. Uitgangspunt in de nieuwe manier van werken is het snel en wendbaar inspelen op wensen vanuit de samenleving. Dit vraagt om doelmatig, procesmatig, vraaggericht en integraal werken, met meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij medewerkers. De manier waarop Tholen dit wil vormgeven is door te werken met teams, waarbij individuele medewerkers en teams vergaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben.

Volgende fasen in de organisatieontwikkeling betreffen de verfijning, doorvoering en bemensing van het nieuwe sturingsmodel. Men kiest een organisch groeitraject: op het juiste moment met elkaar stappen zetten, met behoud van wat goed is. Hier past een gemeentesecretaris bij die de uitgangspunten en filosofie van de organisatieontwikkeling (h)erkent, en tegelijk de flexibiliteit krijgt in persoonlijk handelen om verder richting en invulling te geven aan het ontwikkelproces.

Regionale samenwerking: Tholen ligt vlakbij Brabant, maar hóórt bij Zeeland. Dat is een kracht. Door de bijzondere situering van de gemeente is Tholen niet alleen gericht op de andere Zeeuwse eilanden, maar ook op West-Brabant, regio Rotterdam en Antwerpen. De Zeeuwse samenwerking wordt de komende periode geïntensiveerd, tegelijk streeft Tholen een moderne manier van samenwerking na, functioneel en onbevangen: samenwerken dáár waar de belangen van de inwoners spelen. Regionale samenwerking blijft onveranderd een nadrukkelijke opgave, waarin ook voor de gemeentesecretaris een belangrijke, zichtbare rol is weggelegd.

Naast de adviesrol in het college en het algemeen directeurschap van de organisatie neemt de gemeentesecretaris/algemeen directeur deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris/algemeen directeur de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau, meerjarige brede managementervaring (bij voorkeur op directieniveau) in een politiek-bestuurlijke context en affiniteit en ervaring met cultuur-en veranderopgaven, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

  • Iemand die het DNA van Tholen begrijpt, ontwikkelingen en kansen waar neemt en in staat is deze samenwerkend door te vertalen naar uitvoerbare opgaves voor bestuur en organisatie;
  • Nuchter, no nonsens, geen theoretische vergezichten maar wel met een heldere visie op een moderne manier van werken; iemand die vooruit wil;
  • Een teamspeler en verbinder, met inlevingsvermogen, die vertrouwen en ruimte geeft, zichtbaar en benaderbaar is; iemand die soepel schakelt in verschillende sociale settings;
  • Iemand die belangstelling heeft voor mensen, die luistert naar de geluiden uit de organisatie en dit meeweegt in de koers en inrichting van de organisatie;
  • Iemand met aandacht voor structuren en processen maar bovenal iemand die accent legt op de manieren van werken met elkaar en bijbehorende patronen in houding en gedrag;
  • Iemand die inspireert en enthousiasmeert en – met respect en waardering voor de cultuur – bestaande patronen durft te doorbreken;
  • Iemand die een duidelijke lijn neerzet en koers houdt, en daarin daadkracht en doorzettingsvermogen laat zien; ook moeilijke beslissingen durft te nemen en het gesprek niet uit de weg gaat;
  • Met een antenne en verfijnd gevoel voor kansen (en bedreigingen) in regionale samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7 599,- bruto (schaal 15, salarispeil per 1 juli 2020) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 17 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en je toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gespreken in de procedure zijn gepland.

Woensdag 3 juni 2020 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
Vrijdag 12 juni 2020 persoonlijke pitches kandidaten
Vrijdag 19 juni 2020 1e gespreksronde
Donderdag 25 juni 2020 2e gespreksronde
N.t.b. Assessment

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Associé Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55