Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Son en Breugel

Een inspirerende en stimulerende gemeentesecretaris/algemeen directeur die de ambtelijke organisatie verder ontwikkelt, professionaliseert en “zich thuis voelt” tussen bestuur en organisatie.

Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel is een groene, Brabantse gemeente met ruim 17.000 inwoners waar het goed wonen, werken en verblijven is. Niet alleen de ligging van bedrijvenpark Ekkersrijt binnen de gemeentegrenzen zorgt voor stedelijke bedrijvigheid, ook de ligging in de Brainportregio biedt veel mogelijkheden en kansen. De regio heeft een enorm werkgelegenheidspotentieel in hightech, maakindustrie, dienstverlening, logistiek en productie. De Brainportregio trekt mensen aan vanuit de hele wereld en het grote aantal banen biedt inwoners en ondernemers ontwikkelkansen.

De gemeente Son en Breugel erkent het belang van intensieve samenwerking binnen de regio en werkt dan ook constructief samen met regionale partners. Vanuit een nieuw kantoorgebouw in het centrum van Son en Breugel werkt de gemeente met 80 enthousiaste en betrokken collega’s aan lokale opgaven op het gebied van economie, klimaat, energie en verduurzaming, welzijn, wonen en zorg, veiligheid en mobiliteit.

Organisatie

De organisatie bevindt zich thans in een heroriënterende fase op haar rol en positie in de samenleving en de betekenis hiervan voor de organisatiestructuur en – cultuur. Een ontwikkeltraject dat inmiddels organisatiebreed in co-creatie met medewerkers zelf wordt vormgeven heeft geleid tot een beweging naar zelforganisatie. Son en Breugel wil toewerken naar een meer wendbare organisatie die sneller en beter aansluit bij maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Dit vraagt een meer participerende rol en een andere manier van (samen)-werken. Er zijn kleine teams geformeerd die zijn georganiseerd op basis van samenhangende taken. Daarnaast zijn er binnen de teams rollen belegd. Samen met de rolhouders wordt invulling gegeven aan een nadere uitwerking. De kernwaarden die door de gemeente Son en Breugel zijn onderschreven zijn: betrouwbaarheid, eigenaarschap, daadkracht, saamhorigheid en denken in mogelijkheden.

De organisatie (± 80 medewerkers) heeft op dit moment een driehoofdige leiding, in de vorm van het team Stuco (sturing en coaching). Naast de algemeen directeur / gemeentesecretaris zijn er binnen het team nog een tweetal functies met invulling van de individuele verantwoordelijkheid en bevoegdheid op thema’s.Het opdrachtgeverschap is ook daaraan gekoppeld.

Het team Sturing en coaching richt zich op de ontwikkeling van visie, het stellen van kaders en het ondersteunen en sturen van de medewerkers. Het verder in control brengen van de organisatie vormt daar ook onderdeel van. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed functionerende organisatie, bestaande uit 9 teams. Afhankelijk van de ontwikkeling van de teams naar zelforganisatie kan een verschuiving plaatsvinden naar een meer coachende en faciliterende rol vanuit team Sturing en coaching.

Opgaven en rolopvatting

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Hij/zij neemt deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en fungeert als sparringpartner van de burgemeester en geeft hem gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast is de gemeentesecretaris/algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft leiding aan het team Stuco.

Optimaliseren samenspel gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel je een belangrijke rol in de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, alsook in de onderlinge samenwerking. Hierin weet je situaties goed in te schatten en hoe daarin op te treden. In dat opzicht ben je een stevige adviseur voor het bestuur. Vanuit je kennis en ervaring, zet je je in, zowel binnen het college van B&W als in de samenwerking binnen het driehoeksoverleg,  voor de optimalisering van dit samenspel. Dit alles met als doel dat de gemeente de inwoners zo goed mogelijk van dienst kan zijn en om zowel de ambtelijke organisatie als het college en de gemeenteraad in hun rol en kracht te zetten en houden. Je werkt daarbij vanuit gezamenlijke belangen, brengt partijen bij elkaar en bent begripvol richting alle partijen.

Proces naar zelforganisatie

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan het thans lopende veranderproces, waarbij de verdere uitrol van de beweging naar zelforganisatie een leidend principe is, maar natuurlijk geen doel op zich. Het door de organisatie opgestelde plan van aanpak vormt hiervoor de basis en beschrijft de route daar naar toe. Een veranderende manier van werken op drie niveaus in relatie tot de samenleving, de organisatie en de individuele medewerker.

Je onderschrijft het principe van zelforganisatie, maar er wordt uiteraard ook verwacht dat je kritisch bent en ook de ruimte neemt om je eigen visie hierop in te brengen.

Professionalisering ambtelijke organisatie

De snel veranderende samenleving en daarmee ook de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie én het daarmee ingezette ontwikkelproces vragen een meer integrale en professionele manier van werken. Ook voor de gemeente Son en Breugel ligt hier een belangrijke opgave. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur heb je hierin een sturende en richtinggevende rol. Met name op het punt van integrale advisering richting bestuur is het gegeven de inzette lijn van zelforganisatie niet verwonderlijk dat sturing hierop extra aandacht vraagt van het management.

Er is binnen alle lagen van de organisatie behoefte aan iemand die in staat is de lange lijnen uit te zetten, hierover helder communiceert en die koersvast is. Hoewel je een inspirerend en enthousiasmerend, maar ook stevig leiderschapsprofiel weet neer te zetten, vul je de functie in vanuit gelijkwaardigheid.

Regionale samenwerking

Zoals eerder aangegeven is samenwerking op regionaal niveau van groot belang. Zo is er vanaf begin 2014 een succesvolle samenwerking met de buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen, op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen, binnen de dienst Dommelvallei.

Ook in de regionale samenwerking met de 21 gemeenten laat je een actieve rolinvulling zien.

Sparring partner

Je bent sparringpartner voor de mensen binnen de organisatie en met name voor je collega’s binnen het Stuco. Weliswaar op hoofdlijnen, maar je bent bekend met het brede veld van de gemeentelijke organisatie, zowel op inhoud als procesmatig. Er wordt een initiërende rol verwacht op strategisch niveau, maar gegeven de omvang van de organisatie ben je ook “hands-on” en in staat om de visie te operationaliseren.

Persoonsprofiel

Kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie spelen een belangrijke rol maar in de selectieprocedure zal er ook nadrukkelijk worden stilgestaan bij persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren. In dit kader is ook onder medewerkers van de organisatie een enquête uitgezet over het persoonsprofiel. Veelgenoemde eigenschappen onder medewerkers zijn: Vriendelijk, mensgericht, flexibel, empathisch, betrouwbaar en verbindend en doortastend.

Je bent een inspirerende en enthousiasmerende persoonlijkheid. Je bent communicatief vaardig en in staat om mensen mee te nemen. Vanuit de voorliggende opgaven zoals hiervoor geschetst ben je iemand die mensen en opgaven op een natuurlijke wijze aan elkaar weet te verbinden. Je hebt een positieve instelling, werkt vanuit ontspanning en humor, geeft energie en weet van aanpakken.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7 675,- bruto (schaal 15) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 10 oktober 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via zeelenberg.nl/vacatures/son-en-breugel.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

Week 41-42                                    oriënterend gesprek (met adviseurs Zeelenberg)

21 oktober                                      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

4 november 2021                          1e gespreksronde

11 november 2021                          2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Lees meer Lees minder