Vacature

lid Raad van Commissarissen

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Wooninc. Eindhoven

In opdracht voor Wooninc. zijn wij op zoek naar een

lid Raad van Commissarissen m/v.

Voor inzage in het uitgebreide functieprofiel, download het functieprofiel via de link hierboven.

Aanleiding

In de Raad van Commissarissen (RvC) ontstaat eind februari 2016 een vacature als gevolg van de beëindiging van de zittingstermijn van één van de huidige leden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van de maatschappelijke taak en de beheersing van de risico’s van Wooninc.

Algemene taken van de RvC

 1. De samenstelling dient zodanig te zijn dat de RvC als geheel de volgende taken goed kan vervullen:
 2. het samenstellen van het bestuur en het beoordelen van de wijze waarop het bestuur functioneert, alsmede het vaststellen van de remuneratie.
 3. het beoordelen van de strategie van de corporatie en van het algemeen beleid met inachtneming van het afstand houden van uitvoeringszaken.
 4. het beoordelen van en het toezicht houden op de continuïteit van de corporatie.
 5. het beoordelen van (de ontwikkeling van) de financiële positie van de corporatie alsmede de financiering van de corporatie en de risico’s van de onderneming.
 6. het beoordelen en toetsen van relevante politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de corporatieactiviteiten.
 7. het beoordelen van ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille, waaronder (des)investeringen, nieuwbouw en grootonderhoud.
 8. het beoordelen van investeringsbeslissingen op risico’s, ook in het kader van de Auditcommissie Financiën.
 9. het beoordelen van ontwikkelingen in de woningmarkt in relatie tot het marketingbeleid van de corporatie.
 10. het beoordelen van de organisatie en het management van de corporatie.
 11. het beoordelen van de werkgeverstaak van het bestuur.
 12. de bewaking van het imago van de corporatie (beeld naar externe belanghebbenden).
 13. het hebben van affiniteit met de samenleving en de doelstellingen, missie en visie van de corporatie.
 14. openstaan voor ontwikkelingen, waardoor een stimulerende rol gespeeld kan worden bij vernieuwingen.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voor de commissaris

Als lid van de RvC heeft u een toezichthoudende en adviserende taak. U zet zich in voor een goed functionerende, transparante organisatie waarover zowel medewerkers als klanten tevreden zijn. U neemt in diverse commissies deel aan vergaderingen en werkbijeenkomsten. U bent goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en heeft vanuit uw expertise een duidelijk eigen inbreng en reflectie op andermans inbreng. U heeft een positief kritische grondhouding vanuit een onafhankelijk standpunt.

Gewenste achtergrond, kennis en ervaring

 • We zoeken een commissaris met academisch werk- en denkniveau. U heeft toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring en bekendheid met complexe besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven of in grote maatschappelijke organisaties. Daarnaast is de volgende kennis en ervaring gewenst:
 • Sterke verbondenheid met de regio Eindhoven en een breed lokaal netwerk.
 • (Juridische) kennis van en ervaring met de volkshuisvestelijke sector alsmede ervaring aangaande risico-inschatting.
 • Thuis in de zorgsector, goed bekend met de dynamiek rond het scheiden van wonen en zorg, de transities binnen de zorgsector, de extramuralisering van de ouderenzorg, specifieke wet- en regelgeving en de ontwikkelingen rond ketensamenwerking, nieuwe zorgvormen en verdienmodellen.
 • Financieel / economische kennis en ervaring.
 • Kennis en ervaring op het gebied van de bouwnijverheid en projectontwikkeling in de woningbouw is een pré.
 • Bekendheid met sociaal maatschappelijke verhoudingen; relaties tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verschillende overheden.
 • Kennis, belangstelling, betrokkenheid en inzicht in organisaties van en voor maatschappelijke groeperingen, zoals welzijns- en zorginstellingen en kennis van huisvesting voor senioren, ouderen en hoogbejaarden.
 • Affiniteit met de doelgroep.

Competenties

De volgende competenties zijn van belang:

 • Bestuurssensitiviteit: anticiperen op en onderkennen van de relevantie van gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerende beleid en de positie van het bestuur.
 • Integriteit: handhaaft op consistente wijze algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen in woord en gedrag, ook als de verleiding of druk om het minder nauw te nemen groot is. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan.
 • Omgevingsbewustzijn: laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Oordeelsvorming: gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.
 • Analytisch vermogen: begrijpt een situatie door die op te delen in kleinere delen of de gevolgen ervan vast te stellen (verschillende aspecten met elkaar vergelijken en begrip van oorzaak-gevolg of als-dan verbanden van de feiten).