Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Culemborg

Samen bouwen aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg

Culemborg is een multiculturele, creatieve, zelfbewuste en levendige stad met veel kwaliteit, een groot aantal voorzieningen en een dynamisch woon-, werk- en leefklimaat. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de ligging aan de rivier de Lek en de rijke historie als vrijstad. Maar ook de positie van Culemborg als schakel tussen de zakelijke Randstad en het groene Rivierenland speelt hierbij een rol. Culemborg is een aantrekkelijke woonstad voor veel mensen uit de regio Utrecht.

In Culemborg gebeurt het. In deze mooie historische stad komen nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven ook écht van de grond. De gemeente is vooruitstrevend, veelzijdig en een tikkeltje eigenzinnig. Er heerst een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Anders dan het inwoneraantal van ca. 30.000 doet vermoeden, hebben het bestuur en de samenleving grote ambities en kent de gemeente grootstedelijke vraagstukken. Daarnaast heeft Culemborg een aantal centrumfuncties voor de regio.

Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. Men zoekt met elkaar naar nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met de partners en in de omgang met elkaar. Communicatie en participatie zijn daarbij kernbegrippen.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Culemborg telt negen fracties verdeeld over 21 zetels. Naar aanleiding van de recente verkiezingen, vinden er momenteel gesprekken plaats over de vorming van een nieuw college.

De organisatie (ca. 175 medewerkers) wordt aangestuurd door het MT dat bestaat uit: de gemeentesecretaris, een directeur Bedrijfsvoering, zes teamleiders, twee programmaregisseurs, een controller en een bestuursadviseur. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het management. Een gedeelte van de interne dienstverlening is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB), een samenwerkingsverband waarin je samen met je collega-secretarissen van de gemeenten Tiel en West Betuwe een leidende rol vervult.

De organisatie kent een open, informele sfeer, korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: Betrokken, Ondernemend, Ontwikkelend en Transparant. Hier is onlangs de waarde Professioneel aan toegevoegd. In het moderne stadskantoor krijgen medewerkers alle ruimte om Culemborg te maken tot wat het is: een energieke, veelzijdige en vooruitstrevende stad.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden groter en complexer. De achterliggende jaren is er dan ook intensief gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Vanuit het organisatieplan Hart voor de organisatie en het daarbij behorende Plan van Aanpak werkt men aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg. Op dit moment vindt een evaluatie van het plan plaats.

De krapte op de arbeidsmarkt onderstreept het belang van aantrekkelijk werkgeverschap. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het boeien en binden van medewerkers met diverse leeftijden, kwaliteiten en achtergronden.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling organisatie
Als gemeentesecretaris zet je, samen met het MT, in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet met ‘Hart voor de organisatie’ en stuurt op meer resultaatgerichtheid, eigenaarschap, procesmatig en programmatisch werken en een afspraak is afspraak mentaliteit. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Samenspel bestuur en ambtelijke organisatie
Culemborg is een ambitieuze stad met een ambitieus bestuur. Dit zorgt voor de nodige werkdruk bij medewerkers. Voor jou als eerste adviseur van het college én algemeen directeur van de organisatie, ligt hierin een belangrijke rol weggelegd. Het is aan jou om voortdurend te zoeken naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Hierover ben je in gesprek, adviseer je bij het maken van keuzes.

Doorontwikkeling sociaal domein
Ook het sociaal domein is in beweging. Hier wordt gewerkt aan het beter organiseren van de integrale toegang voor ondersteuning en dienstverlening aan inwoners. Deze ontwikkeling heeft impact op een behoorlijk aantal medewerkers en vraagt van hen ook een andere manier van werken. Jij realiseert je dit en faciliteert en ondersteunt deze beweging en wat dat van medewerkers vraagt.

Ruimtelijke opgave
Binnen het fysieke domein ligt er ook een stevige opgave, die de nodige aandacht van de directie en het management vraagt. Het betreft hier met name enkele grote woningbouwlocaties. Om deze opgave te kunnen realiseren, wordt de komende jaren noodzakelijkerwijs meer gebruik gemaakt van inhuur van externe deskundigen. Belangrijk hierbij is om een goede balans te houden tussen de inzet – en daarmee de ontwikkeling – van ‘eigen mensen’ en externen binnen de zogenaamde ‘flexibele schil’.

Samenwerking in de regio
Er wordt veel samengewerkt in de regio in de vorm van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Als gemeentesecretaris stimuleer je deze samenwerking en vertegenwoordig je de belangen van Culemborg op constructieve wijze.

Tot slot:
Jouw toegevoegde waarde komt tot uiting in de samenwerking met de burgemeester en griffier in onder meer het driehoeksoverleg. Daarnaast vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Je kiest bewust voor Culemborg; een organisatie met flinke vraagstukken én ambities en korte lijnen. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder pur sang. Je weet wat er speelt en kijkt over grenzen heen. Hierdoor weet jij mensen én inhoud met elkaar te verbinden. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je stuurt op het ‘afmaken’ en borgen van zaken. Je bent er scherp op dat nieuwe initiatieven dit niet in de weg staan.
 • Je richt je op de strategische lange termijn en neemt mensen daarin mee.
 • Je geeft vertrouwen, inspireert, enthousiasmeert en daagt mensen uit.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en toont empathie.
 • Je bent besluitvaardig, toont daadkracht en pakt door wanneer nodig.
 • Je staat voor een betrouwbare overheid en vervult daarin een voorbeeldfunctie.
 • Last but not least: je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 juni 2022: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 13 juni 2022: 1e gespreksronde
 • 15 juni 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder