Bestuur & Directie

Directeur

Waterschap Scheldestromen

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 470 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water in de sloot. Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant. En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! 

Sinds half september 2021 hebben we een nieuwe secretaris-directeur. We zijn op zoek naar een directeur die het directieteam compleet maakt. 

Het bestuur en de organisatie
Waterschap Scheldestromen is een uitvoeringsgerichte decentrale overheidsorganisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (db). De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De ambtelijke organisatie wordt binnen Scheldestromen aangestuurd door de secretaris-directeur. Hij vormt met de directeur het directieteam. Dit directieteam is de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is de secretaris-directeur/het directieteam een belangrijk adviesorgaan van de algemene vergadering. De secretaris-directeur is tevens secretaris van het db en de AV en tevens de WOR-bestuurder, volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De eindverantwoordelijkheid binnen het directieteam ligt bij de secretaris-directeur. 

Klik hier voor meer informatie over het werk van Scheldestromen.

De uitdagingen 
De zeespiegel stijgt en uiterlijk 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streven we naar halvering van het grondstoffengebruik en terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (ten opzichte van 2019). In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn. 

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en economie veranderen snel. Klimaatadaptie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Juist voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties. Zelfbewust, Zeeuws, en zelfstandig zijn naast omgevingsbewust, procesgericht en risicogestuurd werken leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen per jaar en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023. In samenspraak met het dagelijks bestuur en de algemene vergadering gaat het directieteam vanaf medio 2022 aan de verdere ontwikkeling/bijstelling (2023-2027) van deze Strategienota werken.

Organisatieontwikkeling en opgaven 
Het huidige besturingsmodel is door meerdere redenen niet succesvol gebleken. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten dat de ambtelijke organisatie voortaan vanuit het concept van ‘eenhoofdige leiding/integraal management’ wordt aangestuurd.  

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe maatschappelijke opgaven vragen om nadruk op verbinding en samenwerken, zowel intern als met andere partijen. Nauw samenspel tussen het bestuur en de organisatie en een organisatie met een helder doel die zich tegelijkertijd flexibel weet aan te passen.

Daarbinnen wordt de leiderschapsstijl bepalend hoe we onze ambitieuze doelen gezamenlijk met onze gepassioneerde en deskundige medewerkers en samenwerkingspartners gaan realiseren. Het goede van het huidige model: projectmanagement, omgevingsgericht en risico-gestuurd werken en toewerken naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie worden voortgezet.

Aan het directieteam wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing en voorbeeldgedrag van deze organisatieontwikkeling via:

  • Analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel.
  • Realistische doelen met een hanteerbare planning, aandacht voor prioriteren, herkenbare prioritering van regulier versus projectmatige werkzaamheden.
  • Bouwen aan een herkenbaar management dat werkt vanuit een duidelijk leiderschapsprofiel met transparante communicatie.
  • Visie te tonen, besluiten te nemen, deze toelichten en ernaar handelen, mensen betrekken (‘elke mening mag gehoord worden’), onze vakmensen in hun kracht zetten en verbinden in-/ en tussen alle lagen en eenheden van de organisatie en met onze samenwerkingspartners.
  • Elkaar scherp te houden door elkaar dagelijks feedback te geven, op jezelf en naar elkaar te reflecteren en persoonlijk leiderschap te tonen.
  • Rust en vertrouwen te creëren met aandacht voor menselijke maat.

Takenpakket 
Samen met de secretaris-directeur wordt de aansturing van de ambtelijke organisatie onderling verdeeld. Vanuit kennis, ambitie en affiniteit is de secretaris-directeur gericht op de aandachtsvelden van de bedrijfsvoering en zoeken we een directeur die meer gericht is op de primaire taken/afdelingen van het waterschap.

Het opdrachtgeverschap van programma’s en projecten wordt verdeeld langs dezelfde lijnen.

Verder is directeur de vaste vervanger van de secretaris-directeur in de rol van secretaris van het dagelijks bestuur.

Persoonsprofiel 
Naast academisch denk-/en werkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek bestuurlijke context. Je hecht belang aan medezeggenschap en hebt affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je accent ligt op de mensgerichte kant van het werk en hebt een primair op de interne organisatie gerichte focus.

Je weet medewerkers tot effectieve samenwerkingen te bewegen, innovaties aan te jagen, om open en kritisch mee te denken om proces-programmagericht te werken. Je bent veeleisend naar medewerkers en daagt hen uit het maximale uit zichzelf te halen en laat hen ontwikkelen. Je bent rechtvaardig, toont de menselijke maat en hebt oog voor een goede werkbalans. Je communiceert helder, bent overtuigend en standvastig, taak-/resultaatgericht, laat daadkracht en besluitvaardigheid zien. Je delegeert naar afdelingshoofden en teamleiders en de diverse programma’s en projecten en bewaakt dat het uitvoerbare plannen worden. Je hebt oog voor details. Je bent authentiek, hebt zelfvertrouwen en bent benaderbaar en zichtbaar. Je spreekt mensen aan op hun (werk) houding en attitude of hun niet proces- en/of samenwerkingsgerichte instelling.

Je neemt je plek in het directieteam, streeft naar consensus, maar accepteert de uiteindelijke beslissing. Daarnaast heb je gevoel voor de politieke context van het waterschap en bestuurlijke sensitiviteit om daarin succesvol te opereren.

Diversiteit en inclusiviteit passen in het maatschappelijk werkgeversprofiel van het waterschap.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van directeur is gewaardeerd in schaal 15 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een brutosalaris van maximaal € 7.950,- per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Scheldestromen biedt prima opleidings-/ontwikkelingsfaciliteiten. Je pensioen wordt verzorgd door het ABP Pensioenfonds.

Je woont in Zeeland of bent bereid om daarheen te verhuizen. Een verhuiskostenregeling is beschikbaar.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Het dagelijks bestuur wordt meegenomen in de selectieprocedure. Bij de kandidatenselectie zullen de dijkgraaf en de waarnemend dijkgraaf actief betrokken worden.

Naast de selectiecommissie komt er een adviescommissie. In de adviescommissie is de or vertegenwoordigd. De adviescommissie doet aanbeveling aan de voorzitter van de selectiecommissie.

De te benoemen kandidaat wordt voorgesteld aan het voltallige dagelijks bestuur en daarna door het dagelijks bestuur benoemd.

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 17 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden deze hier gepubliceerd. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Lees meer Lees minder