Bestuur & Directie

Concerndirecteur Beleid

Gemeente Westland

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie.

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt op dit moment aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam worden de verantwoordelijkheden steeds meer verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Als gevolg van het vertrek van twee directeuren is Westland op zoek naar meerdere kandidaten, die zich hebben bewezen in het werkende weg ontwikkelen van organisaties; bij voorkeur ervaring hebben met opgavegericht werken en de daaraan gekoppelde concernsturing; en dit combineren met kennis en ervaring op meerdere beleidsterreinen.

Belangstellenden voor deze vacatures met ruime ervaring en achtergrond op het terrein van met name  dienstverlening en/of het sociaal domein, strategie en beleid en/of stedelijke ontwikkeling worden van harte uitgenodigd te reageren. Kandidaten die ervaring hebben in een vergelijkbare grote organisatie op directieniveau zijn zeer welkom.

Werken in Westland

Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe beteugel je de kosten van het sociaal domein zonder onverantwoord te snijden in de kwaliteit van de zorg?

Ontwikkelingen, opgaven en rolinvulling

De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling. In 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een herindeling van vijf gemeenten. Door deze fusie ontstond een gemeente met 100.000 inwoners en een economie van nationaal en internationaal belang. Mede als gevolg van twee grote nieuwbouwprojecten (PPS constructies) is het inwoneraantal inmiddels gegroeid naar 110.000 inwoners. Deze groei zal zich de komende jaren voortzetten.

Tegelijkertijd ontwikkelt de organisatie zich van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. Deze ontwikkeling is in de tijd van de economische crisis wat gestagneerd, maar dient gezien de grote opgaven die er liggen versneld te worden opgepakt.

In Westland liggen dus stevige en interessante uitdagingen. De ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Aan de hand van 3 pijlers zal dit verder geconcretiseerd worden:

 • Resultaatgericht – ‘…gerichter sturen op resultaat…’
 • Wendbaar          – ‘…goed in staat aan te passen aan veranderende omstandigheden…’
 • Lerend               – ‘…talent stimuleren en waarderen…’

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de

nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en een doordachte implementatiestrategie. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, evenals ervaring met /een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

 • Affiniteit met de context en cultuur van (ondernemend en dynamisch) Westland; u voelt zich hierin ‘thuis’;
 • Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende ‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken;
 • Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
 • Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
 • Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is gewaardeerd in schaal 16. In het kader van de groei en ontwikkeling van de gemeente en eisen die gesteld worden aan de directie, wordt gekeken naar de beloningsmogelijkheden binnen de directiestructuur.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele (thuis)werktijden en mogelijkheden die passen bij eigentijds werken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 2 december 2020* tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina.

*update 3 december 2020: We hebben al verschillende enthousiaste reacties op de vacature ontvangen. Mogelijk mede ingegeven door de drukke eindejaarsperiode ontvangen we echter ook reacties en telefonische vragen vlak voor en na de deadline. Om nog meer geïnteresseerden een kans te geven om te reageren hebben we besloten de openstelling met een week te verlengen.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 50                                            oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Maandag 14 december 2020        cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Vrijdag 18 december 2020              persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag 6 januari 2021               1e gespreksronde
 • Vrijdag 8 januari 2021                     2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Typisch Westland

De organisatie Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken volgens het principe van ‘eigentijds werken, dat wil zeggen dat we plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd.

Dit kenmerkt Westland:

 • Ondernemerschap. Een ‘schouders eronder’-mentaliteit. Er komt veel voor elkaar, in een goede sfeer.
 • Hoge loyaliteit van medewerkers voor de gemeente en het bestuur. Korte lijnen. Een stapje extra doen is heel normaal. Problemen, incidenten en crisissituaties slagvaardig met elkaar oppakken. Daarbij buiten de vastgestelde kaders durven treden.
 • Grote bereidheid en betrokkenheid om samen te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Veelheid aan kwaliteit, talent en vakmanschap in de organisatie. Ontwikkelingen zoals Lef Loont laten de potentie van de medewerkers van gemeente Westland duidelijk zien.
 • Een organisatie die goed is in het opstellen van toetsingskaders zoals verordeningen, beleidsregels, beleidskaders op verschillende onderwerpen.
Lees meer Lees minder