Vacature

Concerndirecteur

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Breda

concerndirecteur

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk economisch, sociaal economisch en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij in eerste instantie op het sociaal economische domein en bent ook in staat om leiding te geven aan de andere domeinen.

 

Het verhaal van Breda

Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat.

Een citaat uit het recente coalitieakkoord ‘Lef en Liefde’:

“WAT IS ONS DOEL?

We maken werk van de unieke ligging van Breda en onze kracht als internationaal knooppunt in Noordwest-Europa. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven als stad gaan we een sprong voorwaarts maken, met respect voor de bestaande kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Een goed en sterk vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven is voor ons belangrijk. Hierin spelen niet alleen grootstedelijke cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt een rol. Goed wonen is minstens zo belangrijk.

We kunnen deze sprong voorwaarts de komende vier jaar voorbereiden en maken. Hierbij maken we gebruik van de grote hoeveelheid beschikbare ruimte in de directe nabijheid van het station, van de stad en ons unieke historische stadshart. Dit biedt ook direct kansen voor de grote woningbehoefte en het dreigend tekort aan werklocaties.

Onze dorpen maken deel uit van een krachtige stad en hebben alle een eigen sociale structuur en cultuur. Grootstedelijk kan niet zonder onze bijzondere dorpen en wijken. Ruimte om ook in de dorpen te kunnen blijven wonen en werken is voor ons een vertrekpunt.

We zetten daarnaast in op de bereikbaarheid van Breda vanuit internationaal perspectief. Ons doel is immers om in 2030 vanuit Londen, Parijs, Berlijn of Kopenhagen in drie kwartier in Breda te staan en daartoe zetten we stappen de komende vier jaar.

Breda maken we naast stedelijker tegelijkertijd ook steeds groener. We geven richting aan onze ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn.

En zo krijgt Breda steeds meer te bieden aan kwaliteit, zowel binnen de stad als in de dorpen en wordt Breda nog aantrekkelijker om te wonen, werken en ondernemen.”

 

De gemeente Breda is trots op zijn medewerkers en de medewerkers zijn trots op Breda. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda; Breda Next Level.

Voor meer informatie over de stad en haar ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar www.breda.nl.

 

Organisatie en ontwikkelingen

De organisatie van de gemeente Breda heeft een personeelsbestand van 1483 fte’s en staat onder leiding van één (concern)directie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren sturen op dit moment vanuit hun directierol samen op de volgende thema’s en opgaven: bedrijfsvoering, ruimtelijk economisch, en sociaal economisch. Uitgangspunt voor de samenstelling en verdeling van portefeuilles binnen de directie zijn echter vragen als: 

(1) wat zijn de grote bestuurlijke en maatschappelijke opgaven

(2) waar moet de directie waarde toevoegen aan wat afdelingsmanagers zelf (nog) niet kunnen organiseren en managen

(3) wat zijn logische clusteringen van externe netwerken waarin we als directie moeten acteren

(4) waar komen de individuele kwaliteiten en competenties van directeuren het best tot hun recht

(5) wat is een evenwichtige verdeling van werk?

 

Binnen het maatschappelijk domein wordt gewerkt aan een transformatie om invulling te kunnen geven aan de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie. In het ruimtelijk domein maakt de nieuwe Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk. Vanuit de directie is de verantwoordelijkheid voor een domein ondergebracht bij één directeur. 

Breda loopt graag mee in de kopgroep van innovatieve gemeenten. Op de inhoud van beleid en op de manier waarop de dingen gedaan worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De afgelopen jaren is de positie van de lokale overheid verschoven van regelgever naar facilitator, van participerende burger naar participerende overheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media verlopen steeds sneller. De omgeving is sterk in beweging en de netwerkmaatschappij vraagt om een goed samenspel met relevante partners in stad en regio.

De hoofdstructuur wordt gevisualiseerd als een honingraat bestaande uit afdelingen/ketens/opgaven. Dat is de basis om ons wendbaar te organiseren. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Elk managementniveau doet datgene wat daaronder (nog) niet kan. Breda is sterk met lean management bezig, dus denken in termen van waarde toevoegen, strategy deployment (= visueel maken van de sturing op planningsborden) et cetera. 

Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. Vraag en aanbod worden gematcht door talenten en capaciteiten optimaal te koppelen aan de opgaven die het bestuur stelt.

Ontwikkeling van de organisatie vraagt om innoveren, experimenteren en leren van ervaringen en dat doet Breda vanuit de volgende vier principes om door te kunnen groeien naar een ‘next level’:  

1.         één organisatie in denken en handelen

2.         het flexibel inzetten van mensen en middelen flexibel 

3.         doelmatige bedrijfsvoering

4.         ondernemende werknemers die initiatiefrijk zijn en leren van (elkaars) ervaringen.

 

De opgave

De transitie van ‘zelf doen als gemeente’ naar ‘meedoen met de stad’ vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in stad en regio. Organiseren vinden we belangrijker dan organisatie. De traditionele organisatie-inrichting (het ‘harkje’) verandert, zoals gezegd, in een honingraat waarmee we flexibiliteit, wendbaarheid, samenhang en verbindingen centraal stellen.

Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling belangrijke actuele thema’s.

Deze omslag in houding en gedrag vraagt integraal denken en handelen vanuit opgaven, van groot tot klein. Samenwerking met én tussen de mensen staat hierbij voorop. Van medewerkers en organisatie vraagt dit flexibiliteit en creativiteit en het denken in mogelijkheden. Om deze slag mogelijk te maken werkt Breda met een ontwikkelaanpak waarbij leren van ervaringen en zuurstof geven aan goede initiatieven gestimuleerd worden. Bouw voort op wat goed gaat. De ontwikkeling van medewerkers en de organisatie zelf is belangrijker dan en werken, denken en handelen in blauwdrukken. 

Van u wordt in deze opgave en positionering een pro actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteitsslag verwacht. Leiderschap dat resultaten en mensen verbindt en afhankelijk van de situatie schakelt tussen coachen, ruimte geven en verantwoording vragen.

 

Persoonsprofiel

De nieuwe directeur heeft vanzelfsprekend een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. De nieuwe directeur moet echter ook een impuls geven aan de schaalsprong waarvoor Breda staat. Daarom is het van belang dat hij/zij heeft gewerkt in een grootstedelijke context en het bestuur en de organisatie van daaruit kan inspireren in de schaalsprong. Hij of zij heeft visie, heeft een positieve en optimistische instelling, stimuleert innovatie, weet mensen te stimuleren en mee te nemen en heeft lef. 

De afdelingshoofden en opgavenmanagers beschikken in het algemeen over veel ervaring en kennis van de Bredase praktijk. De nieuwe directeur voegt daar iets extra’s toe, namelijk: visie op wat grootstedelijkheid voor Breda kan zijn en invulling (laten) geven aan de bestuurlijke keuzes.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. 

Stevig, energiek en doorpakken zijn aspecten die u typeren, evenals open, ontspannen en relativerend. U neemt duidelijk de leiding, maar hebt bovenal een coachende voorkeursstijl; u bent goed in verbinding, communicatief sterk, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. 

Bestuur, directie, management en organisatie zien u als een natuurlijk sparringpartner / stevige gesprekspartner: een van de boegbeelden van en voor de organisatie. U draagt het gedachtegoed van Breda uit, inspireert en enthousiasmeert op uw persoonlijkheid en drive; u stuurt op interne motivatie en neemt daarmee anderen mee in de integrale ontwikkelopgave.

 

Competenties

Bovenstaand persoonsprofiel vertaalt zich in de volgende competenties:

  • visie
  • vermogen om strategie concreet te kunnen maken
  • verbindend en samenwerkingsgericht
  • communicatief sterk
  • bestuurlijk- en omgevingssensitief
  • daadkrachtig en ontwikkelgericht
  • overtuigingskracht
  • extern georiënteerd.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week. Het betreft een vast dienstverband aan te vangen met een jaar bij wijze van proef. Het salaris is gebaseerd op max € 8.697,- bruto per maand         (schaal 17), op basis van een fulltime dienstverband.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De diverse gespreksrondes worden gepland in de maand mei. De specifieke data zijn reeds gepland. Deze kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl