Bestuur & Directie

Concerndirecteur met portefeuille Fysiek Domein

Gemeente Vlaardingen

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Herstelplan; koers en koppeling tussen domeinen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. De ontwikkelopgaven die er vanuit het herstelplan liggen binnen de domeinen wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal, vragen om een koppeling met elkaar, een strategische aanpak en prioritering. Je hebt hier een visie op, stemt continu af met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie, een strategische aanpak en prioritering.

Veiligheid en woningbouw: bouwen en herstructureren

Op het gebied van sociale draagkracht, veerkracht van inwoners en veiligheid heeft Vlaardingen een grote opgave. In dit kader zijn wonen en woningbouwontwikkeling belangrijke pijlers in het herstelplan en de nieuw te vormen woonvisie. Er ligt een bouwopgave van 5200 woningen in de komende 10 jaar. Vanuit je rol als directeur fysiek domein voer je hier regie op en zorg je voor een warm extern netwerk binnen relevante ketenpartners als hogere overheden, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en uitvoerders.

Vergroten strategisch vermogen

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domeinoverstijgend is een logisch gevolg van opgavegericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega’s die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is. Je stuurt hierop actief en brengt de hoeveelheid werk in relatie tot beschikbare capaciteit goed in kaart. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie. Hiermee neem je mogelijk belemmerende hiërarchie in de matrix weg.

Leiderschap en eigenaarschap

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Je bent gericht op ontwikkeling van medewerkers zodat inhoudelijke professionaliteit en niveau gewaarborgd zijn. Je hanteert de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat de managers in jouw domein nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, je hebt relativeringsvermogen, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij management en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang.

De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa.

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, een achtergrond in het fysiek domein, ervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Naast ervaring met de rol van ambtelijk opdrachtgever in een matrixorganisatie heb je een brede affiniteit met de overige domeinen. Ook ben je bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Ervaring met opgavegestuurd werken is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent een actief (extern) netwerker en bent communicatief sterk;
 • Je bent resultaatgericht maar met oog voor de mens, toegankelijk en verbindend;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen;
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 7 juni 2021                  persoonlijke presentatie
 • 14 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde

Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!

Lees meer Lees minder