Bestuur & Directie

Concerndirecteur Dienstverlening

Gemeente Westland

Tevens opdrachtgever transformatie Sociaal Domein en het crisis- en herstelplan

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur Dienstverlening is naast het aansturen van het cluster en de continue processen met de daarbij horende ontwikkelingen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de transformatie van het sociaal domein.

Organisatie en concerndirectie

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam worden de verantwoordelijkheden steeds meer verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Werken in Westland

Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de glastuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe beteugel je de kosten van het sociaal domein zonder onverantwoord te snijden in de kwaliteit van de zorg?

Ontwikkelingen, opgaven en rolinvulling

De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. In Westland liggen stevige en interessante uitdagingen ten aanzien van het sociaal domein, economie, nieuwe omgevingswet, digitalisering ed. Deze ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Het cluster dienstverlening levert een divers producten- en dienstenpakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balie voor paspoorten en huwelijken, klantcontactcentrum, bedrijven- & omgevingscontactcentrum, organiseren verkiezingen, historisch archief etc. Voor het sociaal domein gaat het om de bijstand, schuldhulpverlening, TOZO en WMO etc. Kortom het is een grote dynamische organisatie met diverse klantprocessen. Waarbij de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening in brede zin een belangrijke taak voor het management en de directeur is.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap: het Crisis-Herstelplan en de Transformatie Sociaal Domein

Naast de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening, stuurt de directeur op twee opgaven, namelijk op de transformatie van het sociaal domein en op het crisis- en herstelplan.

De ingezette transformatie Sociaal Domein zal met kracht moeten worden doorgezet, met aandacht voor de nodige vernieuwing en innovatie. Hierop is recent een transformatiemanager gestart. Aandachtspunten zijn:

 • analyse en monitoring van WMO, jeugdzorg en de sociale impact van de coronacrisis, inclusief afweging ambities, draagvlak en uitvoeringscapaciteit;
 • kostenbeheersing en financieel bewustzijn;
 • versnelde digitalisering;
 • ontwikkelen van nieuwe vormen van beleidsvorming en participatie; en investeren in ontwikkeling van bijbehorende rol en houding van medewerkers;
 • het evalueren van de programmasturing sociaal domein tbv aansturing en het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen de clusters en verbonden partijen;
 • slagvaardige en opgavegerichte samenwerking intern en met andere overheden en partijen.

De huidige (corona)crisis is ongekend en leidt nu tot een periode die nooit eerder is meegemaakt. Eén ding is zeker, er wacht een grote uitdaging. Hoe kom je zo snel mogelijk en verantwoord uit deze maatschappelijke crisis? Men werkt nu hard om de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de Coronacrisis en het reguliere werk goed op de rit te zetten en te houden, maar de effecten van de Coronacrisis zullen steeds zichtbaarder worden en de aanpak daarvan gaat steeds meer aandacht vragen. Van de concerndirecteur Dienstverlening wordt verwacht dat hij/zij vanuit de directie het voortouw zal nemen in het samen met externe partijen ontwikkelen van het herstelplan.

Opgaven cluster dienstverlening

De (concept) visie op Dienstverlening is gericht op de behoefte van de klant waarbij onder andere vertrouwen, duidelijkheid, samenwerken en optimale dienstverlening thema’s zijn. Er ligt een concept visie op (externe) dienstverlening die voorgelegd is aan het bestuur. Na akkoord kan hieraan uitvoering worden gegeven medio 2021. Er is hiervoor een programmamanager Dienstverlening aangesteld. Vanuit de concerndirectie is de directeur Bedrijfsvoering de opdrachtgever van de opgave Visie op Dienstverlening, de directeur Dienstverlening is verantwoordelijk voor het laten passen van de visie op de taakvelden van het cluster Dienstverlening.

Accenten in de ontwikkelopgave voor cluster Dienstverlening liggen verder op:

 • het evalueren en ontwikkelen van de programmasturing ten opzichte van de continue processen binnen het cluster;
 • het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de andere clusters en verbonden partijen;
 • conform de uitgangspunten en ontwikkelingen vanuit de opgaven, uitvoering geven en verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van verbetervoorstellen;
 • het optimaal organiseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen;

Opgaven organisatiesturing

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken.

Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Kortom

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Profiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid; kennis van / ervaring met de opgaven in het sociaal domein en externe dienstverlening; en een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

 • Affiniteit met de context en cultuur van (ondernemend en dynamisch) Westland; u voelt zich hierin ‘thuis’;
 • Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende ‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken;
 • Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
 • Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
 • Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is gewaardeerd in schaal 16.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele (thuis)werktijden en mogelijkheden die passen bij eigentijds werken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 9 mei 2021 tegemoet. U kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/concerndirecteur-Westland.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19-20               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 11 juni 2021                 1e gespreksronde
 • 18 juni 2021                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Verdiepende informatie over de opgaven in de vorm van rapporten en evaluaties worden beschikbaar gesteld gedurende de procedure.

Typisch Westland

De organisatie Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken volgens het principe van ‘eigentijds werken, dat wil zeggen dat we plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd.

Dit kenmerkt Westland:

 • Ondernemerschap. Een ‘schouders eronder’-mentaliteit. Er komt veel voor elkaar, in een goede sfeer.
 • Hoge loyaliteit van medewerkers voor de gemeente en het bestuur. Korte lijnen. Een stapje extra doen is heel normaal. Problemen, incidenten en crisissituaties slagvaardig met elkaar oppakken. Daarbij buiten de vastgestelde kaders durven treden.
 • Grote bereidheid en betrokkenheid om samen te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Veelheid aan kwaliteit, talent en vakmanschap in de organisatie. Ontwikkelingen zoals Lef Loont laten de potentie van de medewerkers van gemeente Westland duidelijk zien.
 • Een organisatie die goed is in het opstellen van toetsingskaders zoals verordeningen, beleidsregels, beleidskaders op verschillende onderwerpen.
Lees meer Lees minder