Inspirerende en daadkrachtige leiders (2)

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt 2 concernmanagers die de komende jaren helpen om de ambities van de organisatie te realiseren en belangrijke keuzes te maken. Ben jij een leider die hoofd en hart verbindt? Solliciteer dan naar deze uitdagende functie!

Water verandert je wereld!

Met ruim 600 medewerkers werkt Waterschap Vallei en Veluwe iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Dat doen zij voor 1,1 miljoen mensen die wonen in een gebied verspreid over 37 gemeenten steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

Een nieuw management team

Om deze uitdagende ambities te realiseren is de organisatie, voor een nieuw gevormd Waterschapsmanagementteam (WMT), op zoek naar twee concernmanagers. Weet jij zowel in- als extern te inspireren, met oog voor mens en inhoud? Kun jij samenhang creëren vanuit overzicht en wil je werken vanuit het collectief? Als jij je herkent in deze omschrijving en je als onderdeel van het WMT graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van het team en verdere professionalisering van de gehele organisatie, dan nodigen wij je namens het waterschap van harte uit om te solliciteren!

Om je een nog betere indruk te geven van de dynamiek binnen het waterschap kun je de volgende video bekijken: werken bij Waterschap Vallei en Veluwe

Modern leiderschap vanuit concernsturing

Het WMT van het waterschap bestaat uit de secretaris-directeur en een viertal concernmanagers. Zij  bepalen de koers,  sturen op samenhang en integraliteit en sturen op condities voor een succesvolle realisatie van zijn opgaven. Het WMT organiseert het integrale overzicht en neemt collectieve transparante en eenduidige besluiten. Ook zorgt het voor samenhang en verbindingen tussen opgaven en het managen van relaties met belangrijke stakeholders. Deze context vraagt van alle leden van het WMT dat zij collectief, in samenspel met de verschillende onderdelen binnen het waterschap, denk-, ontwikkel-, realisatie- en beheerkracht ontwikkelen.

Iedere concernmanager heeft naast bovenstaande collectieve verantwoordelijkheid een eigen portefeuille. In deze portefeuille zit opdrachtgeverschap van één of meer opgaven en de aansturing van een aantal teamleiders en opgavemanagers. Ook is relatiemanagement en regie op een bedrijfsvoering- of concern breed thema (inclusief opdrachtgeverschap) onderdeel hiervan. Hoe jouw portefeuille wordt vormgegeven is onder andere afhankelijk van jouw talenten en voorkeur. Geef daarom in je motivatiebrief aan naar welke onderwerpen en vakgebieden je voorkeur uitgaat. In het WMT komen we dan gezamenlijk tot een evenwichtige portefeuilleverdeling met voldoende checks en balances.

Wat ga je doen?

Als concernmanager ben je verantwoordelijk voor de visievorming, (lange termijn) organisatieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling én -realisatie. Tegelijkertijd zorg je voor de dagelijkse concernsturing. Je bent zowel in- als extern gericht en weet hierin een goede balans te creëren. Je bent van nature een leider die mens en inhoud verbindt en je draagt de visie, doelstellingen en kernwaarden van het waterschap daadkrachtig en inspirerend uit. Je bent hierin een voorbeeld voor de gehele organisatie.

De interne organisatie stuur je aan op integraliteit en samenhang wat betreft doelen, processen, mensen en middelen. Je maakt daarbij keuzes en stelt prioriteiten. Je initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling, innovatie en deskundigheidsbevordering van jouw portefeuille en stuurt veranderingsprocessen aan. Je draagt mede zorg voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleids- en beheerinstrumentarium, (meerjaren)plannen en begrotingen en de bewaking van checks en balances. Voor (strategische) opgaven, gebiedsopgaven, concernbrede projecten, programma’s en thema’s fungeer je als opdrachtgever.

Je voert vanuit het WMT regie op organisatorische vraagstukken en de informatievoorziening en zorgt dat bestuur(ders), medewerkers en stakeholders tijdig betrokken en adequaat geïnformeerd worden. Je maakt resultaatgerichte afspraken met jouw teamleiders en opgavemanagers en monitort en stuurt prestaties bij.

Aan de waterschapsbrede visievorming en de formulering van strategische doelen lever jij een richtinggevende bijdrage. Je speel in op fundamentele politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkel je mede een visie op (structurele) samenwerking met externe organisaties en voer je regie op relatiemanagement.

Wat breng jij mee?

Als concernmanager ben je een daadkrachtige, inspirerende en verbindende leider en weet je de vertaling te maken van het “wat” naar het “waar” en “waarom”. Je geeft teamleiders en opgavemanagers ruimte voor de vertaling naar het “hoe”. Dit doe je op een authentieke manier, waarbij kracht en nieuwsgierigheid sleutelwoorden zijn. Mensen weet je, ook bij grote veranderingen, op uitdagende wijze mee te nemen. Dit komt mede door jouw onderzoekende houding en transparante wijze van handelen. Jij bent een verbinder met oog voor resultaat en vindt het belangrijk te werken vanuit het collectief. Je kunt goed delegeren, bent duidelijk, maakt verbinding en geeft vertrouwen. Je stimuleert de samenwerking tussen collega’s en koppelt hun drijfveren en kwaliteiten effectief aan de opgaven. Je hebt een visie op leiderschap en het verder ontwikkelen van een organisatie en weet deze  te verbinden aan de visie van andere WMT leden. Voor jou betekent dit sturen op basis van onderzoeken, daadkracht, inspireren, motiveren en gezag.

Je bent besluitvaardig, beschikt over verandervermogen en vindt het een positieve uitdaging om te gaan met weerstand, conflicten en uitdagingen in het proces. Hierbij ben je omgevingsbewust en beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en behoud je het overzicht.

Deze functie vraagt om WO werk- en denkniveau en meerdere jaren werkervaring als integraal manager. In die rol ben je succesvol (mede) verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van (strategisch) organisatiebeleid en meerjarige visie en -plannen. Jij weet de context goed te vertalen naar concrete opgaven. Je hebt een abstract denkvermogen waarbij je makkelijk het geheel overziet, verbanden herkent in informatie en nieuwe kennis snel weet te hanteren. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsvoering ben je ook proces- en cijfermatig onderlegd. Tot slot gaat initiëren, bouwen en onderhouden van relevante netwerken je goed af.

Wat biedt het waterschap jou?

Je gaat werken in een betekenisvolle functie in een relevante omgeving waarin jij het verschil kunt maken. Bij Waterschap Vallei en Veluwe stellen wij graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover jouw inzet. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 10.389,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 8.586,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld) wat neerkomt op maximaal € 1.803,- bruto. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB-budget inzet. Je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of het maandelijks laten uitbetalen.

Je krijgt een laptop en een smartphone en tevens een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag en een vergoeding van maximaal € 850,- om je thuiswerkplek in te richten. Omdat we jouw groei en ontwikkeling belangrijk vinden krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen, trainingen en vitaliteit. Je krijgt een vaste arbeidsovereenkomst.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Esther Dijkstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 14 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

  • Bespreken profielen door adviseurs Zeelenberg: 31 mei.
  • Persoonlijke presentatie door kandidaten verspreidt over meerdere dagen: 5 juni, 7 juni (ochtend).
  • 1e gespreksronde verspreidt over 3 dagen: 12, 14 (ochtend) of 15 juni (middag).
  • 2e gespreksronde: nog in te plannen.

En online persoonlijkheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om in dienst te kunnen treden bij het waterschap is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Dijkgraaf

1. Waterschap Vallei en Veluwe

Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken met en aan water voor een duurzame wereld van morgen. 

Vanuit de wettelijke kerntaken zetten wij ons daar iedere dag voor in. 
We zorgen voor bescherming tegen overstromingen middels veilige dijken en ruimte voor de rivieren. We zuiveren gebruikt water en zetten dat om in waardevolle grondstoffen en schoon water. Ook zorgen we voor schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen en dragen we bij aan het slim en zuinig omgaan met onze grondwatervoorraad. 
Dat doen wij voor ruim 1.1 miljoen inwoners en alle ondernemers en gebruikers in ons gebied verspreid over 37 gemeenten.


Ons werkgebied is omgeven door water: de IJssel, de Nederrijn en de Randmeren. 
In het gebied liggen bijzondere waardevolle hoge zandgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In de Gelderse Vallei en IJsselvallei en de polders tegen de randmeren ligt een bijzonder mozaïek van landbouw en natuur. Onder de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe liggen de grootste grondwatervoorraden van ons land. In de stad Apeldoorn valt jaarlijks gemiddeld de meeste neerslag van ons land. 
Water is de grens ontkennende factor die alles met elkaar verbindt. Daar zijn we trots op en daar werken we hard aan. [Vallei en Veluwe corporate-film]

Het gebied centraal

We leven in een complexe en uitdagende tijd. Het klimaat en de samenleving veranderen snel en meer dan ooit wordt een beroep gedaan op het vermogen onze leefomgeving op een slimme manier aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. 
Op tal van terreinen vinden vergaande transities plaats. Dit alles vraagt om anders te denken over waterbeheer. Daarom, en vanuit het perspectief van de Omgevingswet, hebben wij recent een langetermijnvisie vastgesteld. Deze Blauwe Omgevingsvisie [BOVI2050.nl]  bepaalt onze koers. Hierbij gaan we uit van water als ordenend principe en een gebiedsgerichte aanpak samen met partners. 
Vanuit dit lange termijnperspectief heeft het Algemeen Bestuur voor de huidige bestuursperiode een bestuursagenda opgesteld met vijf speerpunten: energietransitie, circulaire economie, kwaliteit van de leefomgeving, bodem en droogte en waterbewustzijn. 

Lef, leiding, haalbaar en betaalbaar

Waterschap Vallei en Veluwe is een beleidsrijk, ambitieus en innovatief waterschap met een consistente koers. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van de flexibele waterkering in de oude haven en historische kern van de gemeente Bunschoten, de energie- en grondstoffenfabrieken in Amersfoort en Apeldoorn en het ‘building with nature’ project in de Hierdense Beek. 
Er is een Waterbeheerprogramma waarin de kerntaken zijn geborgd en er zijn beleidskaders zoals voor Energietransitie, Circulaire Economie en Biodiversiteit. 

Tegelijk is ons motto dat we het waarmaken in het dagelijks beheer en onderhoud. We zijn daarmee sterk in de uitvoering en aanwezigheid in het gebied.

De afgelopen jaren en in het bijzonder de droge en warme zomers van 2018 en 2019 en de toenemende piekbuien hebben het urgentiebesef voor een gezonde bodem en een robuust watersysteem bij iedereen sterk doen toenemen.
De opgave voor de komende periode ligt in het verdiepen, concretiseren en realiseren van de ambities en doelen voor de korte en de middellange termijn. Het omzetten van de BOVI2050 naar concrete doelen en tastbare resultaten gebeurt samen met partners via het werken in gebiedsateliers en -teams. 
Vanuit de Omgevingswet is een uitwerking van de bestuurlijke afwegingsruimte, de strategische en operationele samenwerking met partners en participatie door en met alle belanghebbenden van groot belang. Het effect van digitale transformatie zal naar verwachting de komende jaren een grote rol spelen. 


Vallei en Veluwe is een waterschap met een relatief laag belastingtarief. Als publieke organisatie werken wij zoveel mogelijk op een ondernemende en zakelijke wijze om hiermee ook de belastingtarieven laag te houden. 
De financiële positie is goed, de basis is op orde en de medewerkers zijn loyaal en geboeid door het waterschapswerk. Dat vinden wij een groot goed en willen dat ook voor de toekomst behouden. Een belangrijke uitdaging is voldoende gekwalificeerd personeel te houden en aan te trekken. 

Bestuur en organisatie

Het Algemeen Bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Dit bestuur bestaat uit dertig leden, verdeeld over negen (politieke) partijen en drie fracties van geborgde zetels. 
Vanuit het Algemeen Bestuur worden de heemraden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en heemraden, oftewel het Dagelijks Bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het Algemeen Bestuur. 

De dijkgraaf en de bijna fulltime heemraden hebben naast het gezamenlijk belang ook allen een eigen portefeuille en een geografisch aandachtsgebied. Het werken via beeld-, oordeels- en besluitvorming en de daarbij passende werk- en vergadervormen is gemeengoed. 
De bestuursstijl kenmerkt zich door collegiaal bestuur met al jarenlang naar volle tevredenheid een minderheidscollege. De gezamenlijke focus ligt op besturen en werken aan gezamenlijke opgaven. 


De relatie van het bestuur met de directie en organisatie kenmerkt zich door een groot vertrouwen. Bij het waterschap werken ruim 500 medewerkers. Vanuit circa twintig, door het gebied verspreide locaties, en het hoofdkantoor in Apeldoorn werken wij aan het beleid, vergunningverlening, uitvoering, beheer, onderhoud en toezicht. 

Het Waterschap Vallei en Veluwe wil een netwerkorganisatie zijn die betrouwbaar, wendbaar en toekomstbestendig is. Voor de koers van de ambtelijke organisatie is dit uitgewerkt in een strategisch document  Koers 2021 [Vallei en Veluwe koers 2021.pdf].

In de organisatieontwikkeling en met strategisch HRM-beleid zijn er inmiddels flinke stappen gezet. Ook hier ligt de komende jaren het accent op uitwerking en realisatie waarbij de ontwikkeling van een proactieve houding van groot belang is. 

Samenvattend door één van ons geformuleerd: “Daar waar het waterschap een spilfunctie heeft moeten we scherp zijn, daar waar het waterschap een dragende functie heeft moeten we functioneel zijn en daar waar we positief onderscheidend kunnen zijn moeten we scoren.”

Zie [www.vallei-veluwe.nl/over-ons/onze-organisatie/] en [vallei-veluwe.nl/kennisapp].

2. De dijkgraaf, rolinvulling en persoonlijkheid


De dijkgraaf die wij zoeken is iemand die anderen in staat stelt optimaal te presteren. 
Die vanuit intrinsieke motivatie voor bestuur en medewerkers zich thuis voelt in het gebied van Vallei en Veluwe. Iemand die leiding weet te geven aan de realisatie van onze koers en ervaring heeft met veranderingsprocessen.

De dijkgraaf heeft als algemene taak de belangen van het waterschap te behartigen en heeft een belangrijke rol in de bestuurlijke vertegenwoordiging van het waterschap naar de omgeving. Daarnaast is de dijkgraaf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven en medeoverheden. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen.

De dijkgraaf is de voorzitter van de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur waarbij de dijkgraaf optreedt als onpartijdig voorzitter en verbinder door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. De dijkgraaf bewaakt de integriteit van het bestuur en de bestuursleden en heeft daarbij aandacht voor aspecten van ondermijning.
De dijkgraaf geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. 

De dijkgraaf is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de organisatie, met name voor de secretaris-directeur. 

Vanuit de wettelijke rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur behartigt de dijkgraaf de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft de dijkgraaf bijzondere bevoegdheden. 
Daarnaast kan de dijkgraaf ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het Dagelijks Bestuur heeft de dijkgraaf stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

Als dijkgraaf heeft u aantoonbare affiniteit met het waterschapswerk en het samenwerken met mensen. U bent gedreven om met de organisatie het ingezette beleid te verdiepen, te concretiseren en de doelen van het waterschap te realiseren.

U heeft een goed gevoel voor de moderne manier van besturen en daarbij horende veranderingsprocessen. Het spel rondom besturing, verantwoordelijkheden, verhoudingen en belangen hebt u goed in de vingers.

Met u als voorzitter kan het Algemeen Bestuur optimaal presteren. Als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur brengt u rust en creëert u overzicht in discussies. U leidt die in goede banen en zorgt dat men zorgvuldig en op tijd tot besluitvorming komt. Transparantie en integriteit zijn voor u vanzelfsprekend, evenals het blijven bevorderen van collegialiteit binnen het bestuur.

U heeft een visie op de rolneming van het waterschap in de huidige samenleving. Deze visie vertaalt u ook naar een moderne manier van ‘je verhouden tot de samenleving’. Dit straalt u ook uit naar buiten.

U bent communicatief sterk, een netwerker en samenwerkingspartner pur sang. U bent in staat een verbindende rol te spelen naar externe partijen, alsook binnen het bestuur en richting de directie en het management. Daarnaast bent u in staat om ook op landelijk niveau voor de sector een prominente rol te spelen. Kortom, een gezaghebbend ambassadeur.

U bent in staat snel te schakelen met verschillende doelgroepen. U heeft daarbij oog en respect voor de diversiteit van de bevolkingssamenstelling in het gebied. U beschikt over een relevant netwerk of bent in staat dit aantoonbaar snel op te bouwen. Een netwerk in Den Haag is een pré. 

U hebt oog en oor voor de medewerkers van de organisatie en bent vanuit uw rol benaderbaar en beschikbaar en in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de beoogde organisatieontwikkeling. Omdat u verantwoordelijk bent voor de aansturing van de directie dient u op het juiste niveau ervaring of affiniteit met leidinggeven te hebben.

Als mens bent u op een prettige manier gezaghebbend, staat u boven de partijen en bent u een authentieke nuchtere persoon, die inspirerend en jong van geest is. U beschikt over lef, moed en een gezonde dosis humor. 

3. Achtergrond en ervaring

De ideale kandidaat heeft een academisch werk- en denkniveau, beproefde bestuurlijke ervaring in een relevante context en ervaring met het bereiken van resultaten in veranderprocessen. U voelt zich verbonden met het waterschap als functioneel bestuur. 
U beschikt over kennis van en gevoel voor de relevante onderwerpen van het waterschap in al zijn facetten. U heeft daarnaast ervaring met crisismanagement.

U heeft aantoonbare affiniteit met het gebied van het waterschap en de daarbij horende diversiteit. 

4. Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie is een salariëring van bruto € 9.952,84 per maand van toepassing. Daarnaast bieden wij u een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering en vakantietoelage. 

Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied woonachtig bent dan wel bereid bent daar binnen een jaar na benoeming te wonen.

5. Selectieprocedure

De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het Algemeen Bestuur via GS van Gelderland en Utrecht en de minister van I&W door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Er is een vertrouwenscommissie (VC) gevormd die bestaat uit de voorzitters van alle fracties in het Algemeen Bestuur. De loco-dijkgraaf en de secretaris-directeur van het waterschap ondersteunen de commissie als adviseur. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

Werving van kandidaten                                                                            

Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg         week 35/36, 2020

cv presentatie                                                                      dinsdag 8 september 2020

Persoonlijke pitches                                                           vrijdag 18 september 2020

Eerste verdiepende gespreksronde VC                            donderdag 24 september 2020

Tweede verdiepende gespreksronde VC                         dinsdag 29 september 2020

Assessment                                                                         maandag 5 oktober, 2020                      

Aanbeveling aan het Algemeen Bestuur                                                 

Benoemingsprocedure via GS Provincie Gelderland en Utrecht, Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Kroon.

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het Algemeen Bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

 De duur van de benoemingsprocedure – van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon – bedraagt omstreeks zeven weken.

6. Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie. 

Voor nadere informatie over deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 0 655. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactielink bovenaan deze pagina.