Directeur

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 470 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water in de sloot. Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant. En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! 

Sinds half september 2021 hebben we een nieuwe secretaris-directeur. We zijn op zoek naar een directeur die het directieteam compleet maakt. 

Het bestuur en de organisatie
Waterschap Scheldestromen is een uitvoeringsgerichte decentrale overheidsorganisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering (AV) en een dagelijks bestuur (db). De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De ambtelijke organisatie wordt binnen Scheldestromen aangestuurd door de secretaris-directeur. Hij vormt met de directeur het directieteam. Dit directieteam is de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is de secretaris-directeur/het directieteam een belangrijk adviesorgaan van de algemene vergadering. De secretaris-directeur is tevens secretaris van het db en de AV en tevens de WOR-bestuurder, volgens de Wet op de Ondernemingsraden. De eindverantwoordelijkheid binnen het directieteam ligt bij de secretaris-directeur. 

Klik hier voor meer informatie over het werk van Scheldestromen.

De uitdagingen 
De zeespiegel stijgt en uiterlijk 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streven we naar halvering van het grondstoffengebruik en terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (ten opzichte van 2019). In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn. 

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en economie veranderen snel. Klimaatadaptie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Juist voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties. Zelfbewust, Zeeuws, en zelfstandig zijn naast omgevingsbewust, procesgericht en risicogestuurd werken leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen per jaar en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023. In samenspraak met het dagelijks bestuur en de algemene vergadering gaat het directieteam vanaf medio 2022 aan de verdere ontwikkeling/bijstelling (2023-2027) van deze Strategienota werken.

Organisatieontwikkeling en opgaven 
Het huidige besturingsmodel is door meerdere redenen niet succesvol gebleken. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten dat de ambtelijke organisatie voortaan vanuit het concept van ‘eenhoofdige leiding/integraal management’ wordt aangestuurd.  

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe maatschappelijke opgaven vragen om nadruk op verbinding en samenwerken, zowel intern als met andere partijen. Nauw samenspel tussen het bestuur en de organisatie en een organisatie met een helder doel die zich tegelijkertijd flexibel weet aan te passen.

Daarbinnen wordt de leiderschapsstijl bepalend hoe we onze ambitieuze doelen gezamenlijk met onze gepassioneerde en deskundige medewerkers en samenwerkingspartners gaan realiseren. Het goede van het huidige model: projectmanagement, omgevingsgericht en risico-gestuurd werken en toewerken naar een volledig procesgeoriënteerde organisatie worden voortgezet.

Aan het directieteam wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing en voorbeeldgedrag van deze organisatieontwikkeling via:

 • Analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel.
 • Realistische doelen met een hanteerbare planning, aandacht voor prioriteren, herkenbare prioritering van regulier versus projectmatige werkzaamheden.
 • Bouwen aan een herkenbaar management dat werkt vanuit een duidelijk leiderschapsprofiel met transparante communicatie.
 • Visie te tonen, besluiten te nemen, deze toelichten en ernaar handelen, mensen betrekken (‘elke mening mag gehoord worden’), onze vakmensen in hun kracht zetten en verbinden in-/ en tussen alle lagen en eenheden van de organisatie en met onze samenwerkingspartners.
 • Elkaar scherp te houden door elkaar dagelijks feedback te geven, op jezelf en naar elkaar te reflecteren en persoonlijk leiderschap te tonen.
 • Rust en vertrouwen te creëren met aandacht voor menselijke maat.

Takenpakket 
Samen met de secretaris-directeur wordt de aansturing van de ambtelijke organisatie onderling verdeeld. Vanuit kennis, ambitie en affiniteit is de secretaris-directeur gericht op de aandachtsvelden van de bedrijfsvoering en zoeken we een directeur die meer gericht is op de primaire taken/afdelingen van het waterschap.

Het opdrachtgeverschap van programma’s en projecten wordt verdeeld langs dezelfde lijnen.

Verder is directeur de vaste vervanger van de secretaris-directeur in de rol van secretaris van het dagelijks bestuur.

Persoonsprofiel 
Naast academisch denk-/en werkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek bestuurlijke context. Je hecht belang aan medezeggenschap en hebt affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je accent ligt op de mensgerichte kant van het werk en hebt een primair op de interne organisatie gerichte focus.

Je weet medewerkers tot effectieve samenwerkingen te bewegen, innovaties aan te jagen, om open en kritisch mee te denken om proces-programmagericht te werken. Je bent veeleisend naar medewerkers en daagt hen uit het maximale uit zichzelf te halen en laat hen ontwikkelen. Je bent rechtvaardig, toont de menselijke maat en hebt oog voor een goede werkbalans. Je communiceert helder, bent overtuigend en standvastig, taak-/resultaatgericht, laat daadkracht en besluitvaardigheid zien. Je delegeert naar afdelingshoofden en teamleiders en de diverse programma’s en projecten en bewaakt dat het uitvoerbare plannen worden. Je hebt oog voor details. Je bent authentiek, hebt zelfvertrouwen en bent benaderbaar en zichtbaar. Je spreekt mensen aan op hun (werk) houding en attitude of hun niet proces- en/of samenwerkingsgerichte instelling.

Je neemt je plek in het directieteam, streeft naar consensus, maar accepteert de uiteindelijke beslissing. Daarnaast heb je gevoel voor de politieke context van het waterschap en bestuurlijke sensitiviteit om daarin succesvol te opereren.

Diversiteit en inclusiviteit passen in het maatschappelijk werkgeversprofiel van het waterschap.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van directeur is gewaardeerd in schaal 15 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een brutosalaris van maximaal € 7.950,- per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Scheldestromen biedt prima opleidings-/ontwikkelingsfaciliteiten. Je pensioen wordt verzorgd door het ABP Pensioenfonds.

Je woont in Zeeland of bent bereid om daarheen te verhuizen. Een verhuiskostenregeling is beschikbaar.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Het dagelijks bestuur wordt meegenomen in de selectieprocedure. Bij de kandidatenselectie zullen de dijkgraaf en de waarnemend dijkgraaf actief betrokken worden.

Naast de selectiecommissie komt er een adviescommissie. In de adviescommissie is de or vertegenwoordigd. De adviescommissie doet aanbeveling aan de voorzitter van de selectiecommissie.

De te benoemen kandidaat wordt voorgesteld aan het voltallige dagelijks bestuur en daarna door het dagelijks bestuur benoemd.

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 17 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden deze hier gepubliceerd. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

Secretaris-directeur

“Je bent trots op Zeeland. Op de immense dijken en op het ingenieuze waterbeheer waarbij heel de wereld met ons meekijkt. We zijn er voor iedere inwoner van Zeeland. Jij zorgt ervoor dat mensen waar krijgen voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en de juiste hoeveelheid water in de sloot.” Tegelijkertijd sta je, met het waterschap, ook aan de lat voor thema’s als circulariteit, duurzame energie, biodiversiteit, leefomgeving en klimaatadaptatie.

Bestuur en organisatie   

Waterschap Scheldestromen is een op uitvoering gerichte organisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De secretaris-directeur is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers. De secretaris-directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR-bestuurder, conform de Wet op de Ondernemingsraden.

In een mooie werkomgeving, collegiale werksfeer, met uitstekende arbeidsvoorwaarden en veel vrijheid in de uitvoering van het werk, werken bijna 500 collega’s dag en nacht aan de kerntaken van het waterschap: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Klik hier voor meer informatie over werken bij Scheldestromen. Hier vind je het organogram.

Scheldestromen klaar voor de toekomst!

De zeespiegel stijgt en uiterlijk in 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streeft men naar halvering van het grondstoffengebruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, ten opzichte van 2019. In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn.

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en de economie veranderen (snel). Klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Ook voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties.  Zelfbewust, Zeeuws en zelfstandig, en Zorgzaam zijn leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen die Scheldestromen per jaar wil behalen en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023.

(Organisatie)ontwikkelingen en opgaven

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe opgaven vragen om nadruk op verbinding en gezamenlijkheid: nauw samenspel tussen bestuur en organisatie én een organisatie met een helder doel voor ogen die zich effectief weet aan te passen.

In dit licht is organisatieontwikkeling in gang gezet. Er is gekozen voor een ontwikkeling met veel aandacht voor veranderende rollen in de organisatie. De nieuwe inrichting van de organisatie wordt als een ‘grote stap’ ervaren. Van de nieuwe secretaris-directeur wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing van deze organisatieontwikkeling:

 • Vanuit analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel;
 • Aandacht voor bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen, ambities en mogelijkheden met nadruk op verbinding en samenspel;
 • Rust en vertrouwen creëren met aandacht voor de menselijke maat;
 • Helder en duidelijk acteren met een hanteerbare planning van ontwikkelingen, aandacht voor prioriteren, keuzes maken en naar handelen en transparante communicatie;
 • Goed kijken wat werkt en niet werkt en daarnaar handelen;
 • Bouwen aan ontwikkeling van een stabiel, hecht en herkenbaar management;
 • Visie tonen, mensen betrekken, enthousiasmeren en verbinden in alle lagen van de organisatie.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context, oog voor medezeggenschap en affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je bent gewend je ook extern te oriënteren en samen te werken c.q. te schakelen met andere overheden. In het bijzonder toon je affiniteit met de cultuur en context van Zeeland. Je voelt de sfeer goed aan en voelt je hierin ‘thuis’. Je woont in Zeeland of bent bereid om in Zeeland te (komen) wonen.

De rol van secretaris-directeur vraagt van nature een breed leiderschapsprofiel waarin je situationeel schakelt, in het bijzonder in een goede balans tussen mensgericht en resultaatgericht. Gelet op de context en opgaven zoekt men iemand die de menselijke maat kent, die helder en duidelijk kan zijn en gefocust op resultaat opereert; iemand die sociaal en empathisch is en ook zakelijk is en knopen kan doorhakken; iemand die coacht maar ook duidelijk is; iemand die verbindt maar ook tegenwicht kan bieden en staat voor gemaakte keuzes; iemand met luistervaardigheden die aandachtig is en tegelijk een krachtig boegbeeld kan zijn. Eigenschappen die eveneens gevraagd worden zijn bestuurlijke sensitiviteit, reflectie en analyse, samenwerken, nuchter en no-nonsens, nieuwsgierig en belangstellend en communicatieve vaardigheden.  

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 17 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een salaris van maximaal € 9.599,- bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet. Een ontwikkelingsgericht assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Week 23-24               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

15 juni 2021                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

22 juni 2021                persoonlijke presentatie

25 juni 2021                verdiepende gespreksronde

30 juni 2021               afrondende gespreksronde