Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma

DIRECTEUR HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA (HWBP)

Als directeur HWBP ben je een inspirerend leider met visie en helicopterview, die koersvast laveert tussen meerdere afhankelijkheden en landelijke en bovenregionale ontwikkelingen. Je zorgt voor een stevige basis van het programmamanagement en stuurt vanuit de directieraad gezamenlijk op integrale aanpak van opgaven en participatie met de samenleving.


Waterschap Rivierenland
Elke dag maken de medewerkers van Waterschap Rivierenland zich sterk voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken in het rivierengebied tussen Rijn/Lek en Maas, van de Duitse grens bij Nijmegen tot aan Kinderdijk en de Biesbosch. Dit betekent verantwoordelijkheid voor ruim 500 kilometer rivierdijken, om ca. één miljoen inwoners te beschermen tegen het water.

Het werk van het waterschap is onmisbaar voor de inwoners van het rivierengebied: waterveiligheid, een robuust watersysteem, een goed functionerende waterketen en dat het liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast komt een toenemende vraag vanuit de samenleving om inzet op actuele maatschappelijke thema’s als invoering van de Omgevingswet, duurzaamheid, klimaatadaptatie  en biodiversiteit. In deze ontwikkelingen wil het waterschap nauw samenwerken mét die samenleving.

Waterschap Rivierenland is ook op landelijk niveau een belangrijke speler op het gebied van waterveiligheid. Het waterschap wil deze positie verder uitbouwen en bestendigen door een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn voor andere overheden, bedrijven en burgers. Met innovatie, duurzaamheid en participatie wil men daar invulling aan geven. Dat vraagt een duidelijke koers en heldere verwachtingen richting de ambtelijke organisatie. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en professionele manier met elkaar samen.


Organisatie
Het waterschap kent in de toekomstige situatie een vierhoofdige directieraad die bestaat uit de secretaris-directeur en drie directeuren. Vanwege de diversiteit aan werkzaamheden werkt men in vier domeinen.

De drie directeuren geven, verdeeld over hun portefeuilles, leiding aan de vier domeinen en leggen rechtstreeks verantwoording af aan de secretaris-directeur. De ambtelijke organisatie werkt voor een democratisch gekozen Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden). De dijkgraaf is voorzitter van beide besturen.

Het waterschap wil een wendbare en lerende organisatie zijn. Een moderne organisatie met innovatieve samenwerkingsvormen waar de kernwaarden Bekwaam, Betrokken en Betrouwbaar het uitgangspunt zijn. Het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties wordt steeds belangrijker. Daarvoor is een visie op de organisatieontwikkeling opgesteld onder de naam Horizon 2025

De belangrijkste inhoudelijke thema’s voor de organisatie in de bestuursperiode tot 2023 staan in het bestuursakkoord. De tactische vertaling hiervan, koersbepalend voor de taakuitvoering, is het waterbeheerprogramma; het centrale beleidsdocument van het waterschap. Een nieuw waterbeheerprogramma treedt in 2021 in werking.

De komende jaren liggen er voor de directie van Waterschap Rivierenland vier grote opgaven:

 • Verbeteren en versterken van het programma HWBP
 • Pro actiever extern opereren
 • Aandacht voor de organisatieontwikkeling
 • Doorgaan met de basis op orde brengen

Aanstelling vierde directeur
Het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat, die werkt aan versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050.
Waterschap Rivierenland heeft binnen het landelijk programma een opgave die ruim een derde van het totaal aan landelijke opgaven beslaat en is daarmee een belangrijke speler in het landelijk HWBP. Er is veel geld gemoeid met het programma, het heeft een hoog risicoprofiel, een financieringsmodel met meerdere afhankelijkheden en raakt aan landelijke en bovenregionale ontwikkelingen. Het waterschap wil toonaangevend zijn en blijven in het landelijke programma. Het onderhouden van goede relaties (met andere waterschappen en het landelijk HWBP), proactieve communicatie, informatievoorziening en verantwoording vragen veel aandacht vanuit de directieraad van het waterschap.
Vanwege dit toenemende belang van het HWBP op het werk van het waterschap en de behoefte aan meer collectief besturen op strategisch niveau is besloten deze vierde directeur binnen de directieraad te werven; de directeur HWBP.


Directeur HWBP
De directeur HWBP is primair verantwoordelijk voor de aansturing van het programma HWBP. Hij/zij redeneert vanuit de strategische en integrale maatschappelijke opgaven binnen het hoogwaterveiligheidsprogramma en is in staat dit te vertalen richting het bestuur en stakeholders. De directeur zorgt er mede voor dat de organisatie zich verder ontwikkelt tot een wendbare, maatschappelijke partner in een continu bewegende omgeving. De directeur gaat resultaat- en doelgericht te werk en zorgt ervoor dat de basisprocessen op orde blijven en voert waar nodig verbeteringen door. De uitbreiding van de Directieraad met een vierde directeur is voor de periode tot en met 2025, met een tussentijdse evaluatie in 2023.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Als lid van de Directieraad ben je medeverantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie.
 • Je stuurt het programma HWBP aan en bent functioneel leidinggevende van de programmamanager HWBP.
 • Je bent deelnemer in de bestuurlijke commissie Waterveiligheid
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatiebrede projectrealisatie (gemiddeld 275 miljoen euro per jaar)
 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het domein Programma’s en Projecten
 • Je stuurt de afdelingen Weg- en Waterbouw en Technische Projecten (gezamenlijk 125 FTE) binnen het Domein Programma’s en Projecten aan, via directe aansturing van de twee afdelingshoofden.
 • Je bent een stevige sparringpartner en adviseur van leden van het Dagelijks Bestuur.
 • Je beweegt je actief in diverse netwerken rondom het waterschap.


Persoonsprofiel
Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving met aansturen van complexe programma’s en projecten en hebt affiniteit met waterveiligheid. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirator, een verbindend leider met visie.
 • Je hebt een helicopterview, bent analytisch sterk, kritisch en proactief.
 • Je hebt strategisch inzicht en bent koersvast.
 • Je denkt en handelt van ‘buiten naar binnen’ en investeert in relevante netwerken.
 • Je bent ondernemend, bevordert creativiteit, innovatie en experimenteren.
 • Je bent besluitvaardig, doortastend en gericht op resultaat.
 • Je bent organisatiesensitief, hebt oog voor de medewerkers.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en bent een stevig en betrokken adviseur van het bestuur.
 • Je bent open en toegankelijk. Je bent communicatief sterk; helder in je verwachtingen en transparant in je handelen.
 • Je toont eigenaarschap op directieniveau en durft knelpunten tijdig aan te kaarten.
 • Je bent stabiel, hebt een natuurlijk gezag en straalt vertrouwen uit.


Arbeidsvoorwaarden
Het bruto maandsalaris bedraagt bij een fulltime aanstelling maximaal € 9.549,- (schaal 17). Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Waterschappen. Bij de functie hoort een Individueel Keuze Budget (IKB) van 20% waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof zijn opgenomen. Daarnaast is er een netto onkostenvergoeding van 3% en een leaseautoregeling. Het betreft een vaste aanstelling.


Informatie over de procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg | Adviseurs voor Mens en Organisatie. Ben je geïnteresseerd in deze mooie vacature en wil je meer informatie? Mail je vraag naar welkom@zeelenberg.nl. Wij zorgen dat je vraag beantwoord wordt.

We zien je motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 30 september 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink bovenaan deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol en jouw toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. Verder vragen we je minimaal 2 referenten aan te dragen.


De selectieprocedure is als volgt gepland:
Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg      week 42
Persoonlijke pitches                                                   vrijdag 23 oktober 2020
Eerste gespreksronde                                                 woensdag 28 oktober 2020
Tweede gespreksronde                                              maandag 9 november 2020

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure en wordt nog gepland.