Dijkgraaf

Werk dat er toe doet in een uniek gebied met brede maatschappelijke opgaven

Waterschap Noorderzijlvest

Noorderzijlvest staat voor een veilig en duurzaam waterbeheer. In een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland zorgt het onder meer voor droge voeten en voldoende en schoon water. Met een beheergebied van 144.000 hectare, met daarin bijna 400.000 inwoners, ruim driehonderd medewerkers en een begroting van circa € 73 miljoen is Noorderzijlvest een waterschap met grote opgaven als gevolg van klimaatveranderingen en bodemdaling door aardgaswinning.

Als zelfstandige, functionele overheid werkt Noorderzijlvest actief en gericht samen met andere waterschappen, partners in de waterketen, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven en bewoners. Op deze manier zijn wij bijvoorbeeld gekomen tot een Blauwe Omgevingsvisie die door het bestuur is vastgesteld. Daarin zijn de lange termijndoelen vastgelegd. De bestuurlijke uitgangspunten voor de huidige bestuursperiode zijn vastgelegd in het in 2019 gesloten Bestuursakkoord dat breed is onderschreven door de fracties in het bestuur.

Zelfbewust en omgevingsgericht
Het waterschap is innovatief en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving. In de Blauwe Omgevingsvisie geeft Noorderzijlvest nadrukkelijk aan een sterkere agenderende rol in de regio te willen spelen; water speelt een steeds duidelijkere rol in het maatschappelijk debat en in ruimtelijke ontwikkelingen. Met een (ambtelijk en bestuurlijk) proactieve open houding worden – soms tegengestelde – belangen steeds vroeger in het bestuurlijke proces duidelijk. Dat vraagt om intensieve voorbereiding van complexe besluitvorming. Deze veranderende houding hoort bij een zelfbewuste omgevingsgerichte organisatie. De invloed van de politiek-bestuurlijke sturing zal de komende jaren meer aandacht vragen van het waterschap.

Noorderzijlvest wil een organisatie zijn waar mensen graag werken aan de opgaven in het gebied. Een organisatie die luistert naar zijn partners en bewoners. Samen met hen neemt Noorderzijlvest steeds meer duurzame maatregelen om mee te kunnen bewegen met de veranderende samenleving en een klimaat dat sneller verandert dan voorheen. Leven in een Delta is niet goedkoop en wordt steeds duurder. De verwachting is dan ook dat de kosten voor het waterbeheer in laag Nederland en ook in Noorderzijlvest zullen stijgen de komende jaren. Klimatologische veranderingen leiden de komende jaren tot grote uitdagingen binnen het waterbeheer. Hoosbuien en hittestress eisen een effectieve preventieve aanpak. Evenals de bodemdaling, zeespiegelstijging en de consequenties van aardbevingen.

Op www.noorderzijlvest.nl leest u meer over het waterschap, het werkgebied, werkzaamheden en opgaven. Daar vindt u ook aanvullende documentatie zoals het bestuursakkoord, het jaarplan en de blauwe omgevingsvisie. Om visueel een indruk te krijgen van Noorderzijlvest is een impressiefilm gemaakt. 

Bestuur en organisatie
Het waterschap kent een monistisch stelsel. Dat betekent dat het dagelijks bestuur onderdeel is van het algemeen bestuur. De leden ervan zijn gekozen uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit. De leden hebben elk een portefeuille met beleidsterreinen waar ze zich mee bezig houden.

De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De dijkgraaf heeft daarnaast eigen bevoegdheden zoals het zelfstandig besluiten nemen in spoedeisende situaties.

Bij het waterschap werken ruim 300 medewerkers. Zo’n 120 collega’s werken zichtbaar buiten in het veld of zijn aan de slag op de zuiveringen en in de werkplaatsen. Ongeveer 180 collega’s werken op het hoofdkantoor in Groningen om duurzaam werk aan water voor te bereiden. Om klaar te zijn voor klimaatveranderingen. Om te werken aan een wereld waarin water een prominente plek inneemt. En om bij te dragen aan plannen van anderen. Want: werken aan water kunnen én willen we niet alleen: we hebben onze omgeving hard nodig. Met als doel veilig wonen, werken en recreëren in het werkgebied wordt de samenwerking met inwoners en andere organisatie steeds belangrijker.

De dijkgraaf

Als dijkgraaf bent u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het waterschap naar buiten toe en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen en andere landelijke netwerken.

U bent voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap.  U leidt de bestuursvergaderingen waarbij u proactief optreedt als onpartijdig voorzitter en bruggenbouwer door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. Hierbij schakelt u als vanzelf tussen een formele en informele bestuursstijl. U heeft nadrukkelijk oog voor sfeer en teamvorming. U draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur als collectief functioneren. Door een plezierige toonzetting en een prettige sfeer bevordert u actief een collegiale bestuursstijl.

U geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. Vanuit uw rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden. Daarnaast kunt u ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het dagelijks bestuur heeft u stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

Een eigentijdse rolinvulling
Het werk van het waterschap verandert. Waterschap Noorderzijlvest ambieert een rol als moderne overheid midden in de samenleving en laat dit ook zien bij de ontwikkeling van de Blauwe Omgevingsvisie en het Waterbeheerprogramma. Hoewel kerntaken de ruggengraat van het werk blijven, zal – in de geest van de Omgevingswet, in dialoog met de omgeving – het takenpakket blijvend herijkt en verrijkt moeten worden. Dit om het gebied toekomstbestendig te maken en een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven zoals de klimaat- en energietransitie en de circulaire economie.

Voor Noorderzijlvest is dit een stevige uitdaging. Het betekent een rol meer in de schijnwerpers, met bredere maatschappelijke impact. Als partner staat het waterschap bekend als solide, kwalitatief en betrouwbaar. Er zijn al mooie stappen gezet. Tegelijkertijd: nog meer dan nu het geval is komt het accent te liggen op een omgevingsgerichte rol, met oog voor aanpalende opgaven en behoeften van inwoners, stakeholders en ketenpartners.

In deze opgave van het waterschap heeft de dijkgraaf als ‘ambassadeur van water’ een leidende, op de toekomst gerichte rol.

Achtergrond en persoonsprofiel
Natuurlijk heeft u als toekomstig dijkgraaf de ‘juiste papieren’ zoals academisch niveau en beproefde bestuurlijke ervaring in een relevante context. Maar meer nog dan deze kennis en ervaring vraagt de opgave om een dijkgraaf met affiniteit en passie voor het waterschap en de opgaven, het gebied en de inwoners. We zoeken een dijkgraaf met intrinsieke motivatie en betrokkenheid om bij te dragen aan de wateropgaven van nu en de toekomst. Iemand die zich bewust is van de primaire taak van het waterschap én gevoel heeft bij de veranderende opgaven en de (toekomstige) rol en richting die het waterschap daarin kan innemen.

Dit vraagt van de dijkgraaf een actieve bestuurlijke rol in de vertegenwoordiging van het waterschap in netwerken. We zoeken iemand die deze rol, als boegbeeld, als ambassadeur, als gezicht van het waterschap naar buiten toe eigentijds en met plezier neerzet, inspirerend en verbindend.

We zoeken een dijkgraaf met open houding die toegankelijk, empathisch en nieuwsgierig van aard is. Een dijkgraaf die sterk omgevingsgericht is, met de basishouding dat je samen verder komt. Iemand die het waterschap zichtbaar en met gezag positioneert. Als dijkgraaf zoekt u actief de samenwerking met partners en u speelt hierin een ‘wijze’ rol: aanvoelen, laveren en momentum volgen en de bereidheid tonen om over de eigen schaduw heen te stappen.

Om daadwerkelijk het verschil te maken vraagt het van u als dijkgraaf ook om ‘voorop te gaan’. Om de urgentie tot verandering aan te jagen, te prikkelen, uit te dagen en te inspireren. We zoeken iemand die de expertise van het waterschap maatschappelijk relevant weet te maken. Iemand met bestuurlijk lef die positie en rol durft te pakken. Iemand die er staat als dat nodig is en niet schroomt een (noodzakelijke) interventie te doen.

In de rol als voorzitter staat u boven de partijen en bent u bovenal ‘hoeder van de governance’. Onafhankelijkheid, integriteit, luisterend- en verbindend vermogen zijn hierbij wezenlijke eigenschappen. Als dijkgraaf weet u een sfeer en setting te creëren van vertrouwen met aandacht voor rolbewustzijn en -scherpte en een goede balans in posities en verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze fulltime functie is een salariëring op basis van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage.

De dijkgraaf heeft zijn werk- en woonplaats in het beheergebied van Noorderzijlvest. Van u wordt dan ook vereist dat u in het beheergebied woonachtig bent dan wel daar binnen een jaar na benoeming woont.

Selectieprocedure

De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het Algemeen Bestuur (AB) via Gedeputeerde Staten (GS) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Er is een vertrouwenscommissie (VC) gevormd die bestaat uit een afvaardiging van de fracties. De loco-dijkgraaf en secretaris-directeur ondersteunen de commissie als adviseur. De commissie wordt bijgestaan door de griffier en bestuursondersteuning. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

  • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg                  te plannen
  • Eerste ronde: persoonlijke presentatie VC                                   11 februari 2022
  • Tweede ronde: verdiepend gesprek VC                                        18 februari 2022
  • Derde ronde: afsluitend gesprek VC                                              24 februari 2022
  • Optioneel assessment                                                                       te plannen
  • Besluit AB over door VC aanbevolen kandidaat                         23 maart 2022
  • Benoemingsprocedure via GS, Minister van I&W en Kroon    v.a. 23 maart 2022*
  • Beëdiging dijkgraaf                                                                            medio juli 2022

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het Algemeen Bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

*De duur van de benoemingsprocedure – van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan

de Minister tot de benoeming van de Kroon – bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces. We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet.