Secretaris-directeur

Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en andere overheden aan de wateropgaven waarvoor we nu en zeker in de toekomst aan de lat staan. De wateroverlast in 2016 en de extreme droogte in 2018, 2019 en 2020 hebben de urgentie voor een robuust watersysteem zichtbaar gemaakt. Samen met de omgeving staat De Dommel aan de vooravond van een aantal belangrijke keuzes op het gebied van afvalwaterzuivering, de effecten van klimaatverandering op watervraagstukken en op de samenwerking tussen stad, platteland en natuur.

De Dommel: gevarieerd gebied met uiteenlopende wateropgaven
Waterschap De Dommel is een middelgroot waterschap met een gevarieerd beheersgebied. Klik hier voor een overzicht van het werkgebied. Het gebied bestaat grofweg uit een derde deel landbouw, een derde deel bebouwd gebied en een derde deel natuur. Kenmerkend voor ons gebied is de verweving van deze verdeling. De uitdaging zit in het overbruggen van tegengestelde belangen en om samen tot gedragen keuzes te komen. Er wonen circa 900.000 mensen in 32 gemeenten.

Dagelijks werkt De Dommel aan schoon en voldoende water en de bescherming van de mensen in het gebied tegen wateroverlast. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren, te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Ook in de rioolwaterzuivering zijn grote ontwikkelingen gaande, zoals de energietransitie, grondstoffenterugwinning en een mogelijke rol in de aanpak van de droogte.

Wateropgaven voor de komende jaren zijn beekherstel, bijdragen transitie landbouw, waterconservering, water in de stad, werken aan circulariteit en innovatie binnen de rioolwaterzuiveringen. De Dommel anticipeert op actuele ontwikkelingen, werkt innovatief en op een duurzame manier.

Watertransitie
Na een nat 2016 en de droogte in 2018, 2019 én 2020 moet er op een wezenlijk andere manier worden omgegaan met droogte, het beschikbare water in het gebied en het grondwatersysteem. Gemaakte afspraken en beleid zullen moeten worden herzien. Dit leidt tot een ‘watertransitie’: de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem dat goed is voor inwoners, bedrijven, landbouw en natuur.

Er ligt een palet aan forse opgaven voor de komende jaren. In het watersysteem, met een stevig investeringsprogramma waterketen (rioolwaterzuiveringen), maar ook op het gebied van digitalisering en dienstverlening liggen ambities. Het waterbeheerprogramma 2022-2027, dat begin 2021 wordt vastgesteld, geeft richting aan deze opgaven. Uiteraard blijft flexibiliteit nodig om in te spelen op actuele ontwikkelingen en vraagstukken.

Dit vraagt naast een duidelijke bestuurlijke koers ook om focus en prioritering in de ambtelijke organisatie, waarbij gedurfd van gebaande paden wordt afgeweken. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen.

Naast de landelijke samenwerking tussen waterschappen wordt er op provinciaal niveau, via de Noord-Brabantse Waterschapsbond samengewerkt aan de gemeenschappelijke belangen van de waterschappen in Noord-Brabant.

Bestuur en organisatie
Waterschap De Dommel wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur. Het bestuur is betrokken en staat dicht bij de organisatie. De watergraaf is voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

De organisatie telt ruim 480 medewerkers en kent een 3-hoofdige directie inclusief secretaris-directeur. De focus van de organisatie ligt op interne en externe samenwerking vanuit het gegeven dat de basis op orde moet zijn, zowel financieel als operationeel. Slim en eenvoudig werken, met betrokkenheid, aandacht voor integraliteit en de nodige kennis. Met de kernwaarden: samenwerken, slagvaardig, deskundig en betrouwbaar.

De bestuurs- en organisatiecultuur is open, herkenbaar Brabants gemoedelijk en respectvol.

In de watertransitie en het waterbeheerprogramma staan de opgaven voor de komende periode weergegeven. Actieplan ‘Leven-de-Dommel’ is opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016. Hier staat uitgewerkt hoe gewerkt wordt aan klimaat adaptief waterbeheer in de stad en in het buitengebied. Tevens wordt verwezen naar het Bestuursakkoord 2019-2023: ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’.

Opgaven en rolinvulling
De wateropgaven van nu zijn urgent, breed maatschappelijk relevant en zeer dynamisch. In combinatie met de veranderende positionering van het waterschap mídden in de samenleving betekent dit iets voor de manier van organiseren. Er ligt een ambitieus bestuurlijk programma om stappen te zetten de komende jaren. Dit vraagt om een goede vertaling naar organisatievraagstukken. Een drietal opgaven springen eruit, die voor de secretaris-directeur met name relevant zijn.

De secretaris-directeur is hierin een belangrijke speler die hiervoor beschikt over specifieke kenmerken. De secretaris-directeur die we zoeken heeft oog voor tegengestelde belangen en verhoudingen (zowel in – als extern) en stuurt de organisatie bedrijfsmatig aan.

1. Inzetten op samenspel bestuur en organisatie. Afgelopen jaren is stevig ingezet op de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen. Er staat een stabiele basis met begrip en vertrouwen. Om bovengenoemde opgaven met elkaar aan te kunnen, zal deze stabiele basis verder verdiept moeten worden tot een succesvol samenspel. Als secretaris-directeur zorg je samen met het directieteam voor een goede invulling van de spilfunctie in dit samenspel tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur, directie, teams en organisatie.

2. Slagkracht vergroten organisatie. In het licht van bovengenoemde ontwikkelingen is het traject ‘vernieuwde organisatie’ opgezet. In de doorontwikkeling ervan vraagt dit van de secretaris-directeur enerzijds om heldere organisatievisie, focus op strategische implementatie en inspirerend leiderschap. Anderzijds is – om daadwerkelijk tot resultaat te komen –behoefte aan richting, sturing en duidelijkheid. Het vraagt om scherpte en nauw bestuurlijk-ambtelijk samenspel tussen het richting geven vanuit bestuur en het effectief sturen op resultaat vanuit de organisatie. Het in goede banen leiden van de bestuurlijke richting, thema’s en ambities vraagt om met lef door te pakken; om stevige prioritering en heldere keuzes; om resultaatsturing en kaderstelling; om duidelijke afspraken, doorpakken én vasthouden. Wel ruimte en eigen verantwoordelijkheid maar geen vrijblijvendheid en ‘eilandjes’. Inzetten op succesvol samenspel tussen mensen en processen in beleid en uitvoering.

3. Positionering en rolneming in het netwerk. Veranderende vraagstukken vanuit de samenleving vragen om een moderne manier van ‘je verhouden tot de samenleving’. Dit vraagt om focus op samenwerking en een verbindende rol naar externe partijen, alsook binnen het bestuur en richting de directie en het management. En vraagt ook inzet op het doorzetten van succesvolle samenwerkingen in de vele, op uitvoering gerichte, samenwerkingsverbanden, zoals ‘Winnend Samenwerken’ met de Brabantse Waterschappen. De Dommel wil graag een zichtbare speler zijn, toonaangevend en beeldbepalend in ontwikkeling en vernieuwing. Van de secretaris-directeur wordt een vergelijkbare uitstraling verwacht. Een inspirator die beweging creëert. Helderde communicatie en het met verve uitdragen van uitgangspunten zijn voor een boegbeeldrol onontbeerlijk.

De secretaris-directeur is adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur. In deze rol geef je gevraagd en ongevraagd advies en draag je bij aan prioritering op bestuurlijke ambities. Waarbij je eveneens de sparringpartner van het bestuur bent.  Als directeur ben je voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Tevens vervult de secretaris-directeur de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en meerjarige directie- of managementervaring in een bestuurlijke context, met een politieke sensitiviteit.
Je neemt brede maatschappelijke bagage mee en bent bekend met het (bedrijfsmatig) aansturen van een organisatie(onderdeel) en hierover te verantwoorden. Een moderne visie op organiseren, ervaring met verandervraagstukken en digitale transformaties zijn ook op jou van toepassing. In het selectieproces wordt daarnaast nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en intrinsieke motivatie.

Van de secretaris-directeur wordt verwacht dat hij/zij belangstelling heeft voor of kennis van innovaties en ontwikkeling in de waterwereld. 

De rol van secretaris-directeur is veelzijdig. Er wordt veel van je gevraagd op verschillende niveaus. Op bestuurlijk niveau én ambtelijk. In de organisatie én in het netwerk. Van de collega’s binnen én buiten. Op visie én op uitvoering. Dit vraagt om brede nieuwsgierigheid en inlevingsvermogen, sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om soepel en snel te schakelen. Het vraagt om balans tussen:

Visie én vertaling naar uitvoering

 • Je bent een leider die met visie inspireert op de moderne positie van het waterschap en de vragen en eisen die in deze tijd van de samenleving aan het waterschap worden gesteld;
 • Je houdt het lange termijn plaatje goed in beeld;
 • Je bent omgevingsbewust, hebt een breed perspectief en goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Je hebt de houding van ‘niet alleen verwoorden maar ook doén’. Je weet randvoorwaarden te scheppen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten;
 • Je weet met lef en durf patronen te doorbreken en andere manieren van werken aan te jagen.


Mensgericht én resultaatgericht

 • Je hebt coachende leiderschapsvaardigheden en aandacht voor de mens: oog voor een prettig werkklimaat en -cultuur, voor trots, humor, relativering. Je bent toegankelijk, open, eerlijk, kunt goed luisteren, je inleven, inspireren en enthousiasmeren. Je zet in op leren en ontwikkelen.
 • Bij jou is dit in balans met resultaatsturing: je durft duidelijke keuzes te maken, kaders te stellen, afspraken te maken én anderen hierop aan te spreken. Je brengt een vorm van zakelijk werken in.


Verbinding zoeken én stevigheid tonen

 • Je bent politiek bestuurlijke sensitief;
 • Je beweegt je vertrouwd en zelfbewust in het maatschappelijk speelveld. Je bent een netwerker en teamspeler;
 • Je staat stevig in de schoenen als het eropaan komt;
 • Je pakt je rol actief als boegbeeld met dito uitstraling.


Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een salaris conform schaal 17 cao waterschappen. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk opleidingsbudget die je kan gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Ter informatie, waterschap De Dommel vraagt bij een aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. Let op: tussen kerst en oud en nieuw zijn wij niet bereikbaar. Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag weer vanaf 4 januari.

We zien je motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 10 januari 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 2                                                                oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Woensdag 3 februari 2021                              cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 17 februari 2021                           persoonlijke pitches kandidaten
 • Vrijdag 26 februari 2021                                 1e gespreksronde
 • Vrijdag 5 maart 2021                                      2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Watergraaf

Waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en andere overheden aan de wateropgaven waarvoor we nu en zeker in de toekomst aan de lat staan. De wateroverlast in 2016 en de extreme droogte in 2018 hebben de urgentie voor een robuust watersysteem zichtbaar gemaakt. Samen met de omgeving staat De Dommel aan de vooravond van een aantal belangrijke keuzes op het gebied van afvalwaterzuivering, de effecten van klimaatverandering op watervraagstukken en op de samenwerking tussen stad, platteland en natuur.

De Dommel: gevarieerd gebied met uiteenlopende wateropgaven

Waterschap De Dommel is een middelgroot waterschap met een gevarieerd beheersgebied. Klik hier voor een overzicht van het werkgebied. Het gebied bestaat grofweg uit een derde deel landbouw, een derde deel bebouwd gebied en een derde deel natuur. Kenmerkend voor ons gebied is de verweving van deze verdeling. De uitdaging zit in het overbruggen van tegengestelde belangen en om samen tot gedragen keuzes te komen. Er wonen circa 900.000 mensen in 32 gemeenten. 

Dagelijks werken we aan het onderhouden en beheren van ruim 2300 kilometer watergangen. Wateropgaven voor de komende jaren zijn beekherstel, bijdragen aan de transitie landbouw, waterconservering en water in de stad. We anticiperen op actuele ontwikkelingen, werken innovatief en op een duurzame manier. Dat vraagt om een duidelijke en krachtige bestuurlijke koers en om focus en prioritering voor de ambtelijke organisatie, waarbij we gedurfd van gebaande paden afwijken. Zo hebben we als waterschap het doel in 2030 geheel CO2-neutraal te werken. Bestuur en organisatie werken hiervoor op een open en constructieve manier met elkaar samen. 

Naast de landelijke samenwerking tussen waterschappen wordt er op provinciaal niveau, via de Noord-Brabantse Waterschapsbond samen gewerkt aan de gemeenschappelijke belangen van de waterschappen in Noord-Brabant.

Bestuur en organisatie

Waterschap De Dommel wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur. Het bestuur is betrokken en staat dicht bij de organisatie. 

De organisatie telt ruim 450 medewerkers. De focus van de organisatie ligt op interne en externe samenwerking vanuit het gegeven dat de basis op orde moet zijn. We werken slim en eenvoudig, met betrokkenheid, aandacht voor integraliteit en de nodige kennis. Met de kernwaarden: samenwerken, slagvaardig, deskundig en betrouwbaar als basis.

De bestuurs- en organisatiecultuur is open, herkenbaar Brabants gemoedelijk en respectvol. 

In het waterbeheerplan staan de opgaven voor de periode 2015 – 2021 weergegeven. Actieplan Leven-de-Dommel is opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016. Hier staat uitgewerkt hoe we werken aan klimaatadaptief waterbeheer in de stad en in het buitengebied. Tevens wordt verwezen naar het Bestuursakkoord 2015-2019: “Aan ’t werk: samen, duurzaam en innovatief”.

De watergraaf

Als watergraaf bent u de bestuurlijke vertegenwoordiger van het waterschap naar buiten toe en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven.

U bent voorzitter van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap. U leidt de bestuursvergaderingen waarbij u optreedt als onpartijdig voorzitter en bruggenbouwer door verschillende belangen op elkaar af te stemmen. U geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. Vanuit uw rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt u de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft u bijzondere bevoegdheden. Daarnaast kunt u ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het dagelijks bestuur heeft u stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

In uw rol als watergraaf bent u alert op relevante politiek-maatschappelijke ontwikkelingen, zowel buiten als binnen de organisatie en signaleert u kansen en ontwikkelmogelijkheden voor het waterschap. U maakt daarbij de vertaalslag naar bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

U bent een krachtig boegbeeld en netwerker met inspirerende, samenbindende, charismatische persoonlijkheid en een open stijl van opereren. Zowel binnen als buiten de organisatie bent u het gezicht van het waterschap. U heeft oog voor het effectief en efficiënt functioneren van het waterschap. U heeft belangstelling voor en bent in staat flexibel om te gaan met diverse groepen en belangen en kunt goed schakelen op verschillende niveaus. Daarbij weet u als ambassadeur het waterschap telkens uitstekend te positioneren.

U staat bekend als verbinder en bruggenbouwer: hartelijk, benaderbaar en betrokken en u streeft een goede onderlinge sfeer, verhoudingen en samenwerking na. Het kenmerkt u om ruimte te bieden, voor ieders standpunt, belang en achtergrond. Initiatief en vernieuwing stimuleert u van harte. Integriteit en transparantie zijn voor u vanzelfsprekend.

Achtergrond en ervaring

Het waterschap staat open voor kandidaten met diverse achtergrond en ervaring, op bestuurlijk en maatschappelijk gebied: uit overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk veld. U heeft affiniteit met het waterschap als functioneel bestuur en beschikt over kennis van de diverse terreinen waarop het waterschap actief is. U combineert WO-werk- en denkniveau met een pragmatische instelling. Het snel opbouwen van een uitgebreid netwerk gaat u aantoonbaar goed af.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze fulltime functie is de BBRA schaal 18 van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage. Van u wordt verwacht dat u in het beheergebied van het Waterschap de Dommel woont dan wel bereid bent hier, binnen een jaar na benoeming, te gaan wonen.

Selectieprocedure

De watergraaf wordt na een aanbeveling van het algemeen bestuur door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. Er is een vertrouwens-/selectiecommissie gevormd uit het algemeen bestuur. De secretaris-directeur van het waterschap zal de commissie ondersteunen als adviseur. Zeelenberg heeft zitting in de commissie als extern adviseur. Daarnaast ondersteunt een juridisch adviseur van het waterschap de vertrouwenscommissie.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

Oriënterende gesprekken met Zeelenberg                                     week 2 en 3 2019

Persoonlijke presentatie                                                                   februari 2019

Eerste verdiepende gespreksronde                                                 7 februari 2019

Tweede verdiepende gespreksronde                                              12 februari 2019 avond

Opvragen referenties                                                                          medio februari 2019

Benoemingsprocedure via 

GS Provincie Noord-Brabant, Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat en Kroon                                            v.a. medio februari 2019

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers), afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, te overleggen. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen).

Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. Persoonsvertrouwelijke gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd. De duur van de benoemingsprocedure -van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon- bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactie-link hier of bovenaan deze pagina.