Concerndirecteur met portefeuille Bedrijfsvoering

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Koers uitzetten

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. Als directeur heb jij oog voor een meer strategische aanpak; je hebt een visie en zorgt voor continue afstemming met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie

Vergroten strategisch vermogen

Je vertaalt de strategische concerndoelen naar de teams. Je vergroot de integraliteit, het samenwerken team- en domeinoverstijgend, door hierop actief te sturen en dit te faciliteren bij het management. Met het management stem je de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare capaciteit af. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie.

Leiderschap en eigenaarschap

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Als directeur Bedrijfsvoering stuur je op talentontwikkeling door een goede strategische personeelsplanning. Om de organisatie en cultuur vorm te geven is een leiderschapsmodel ontwikkeld met de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat managers nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij management en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Samenhang met bedrijfsmatige ondersteuningen primair proces

Samen met de teammanagers binnen het bedrijfsvoeringsdomein werk je aan een verbeteragenda om de basis onder de bedrijfsvoering stapsgewijs op orde te krijgen. Wanneer bedrijfsmatige ondersteuning (financiën, planning & control, HRM en JZ) actief wordt aangehaakt op vakinhoud en primaire bedrijfsprocessen, dan komt de organisatie in control en kunnen doelen worden gehaald. Bewustwording van wat we doen, welke middelen beschikbaar zijn in combinatie met eigenaarschap, zorgt voor heldere verwachtingen, een goede beheersing en waar nodig bijsturing van opgaven en processen. Jij zorgt samen met je collega-directeuren dat dit bewustzijn in de organisatie wordt vergroot, dat medewerkers dit als eigenaar doorleven en dat dit wordt omgezet in handelen: actief elkaar opzoeken.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang.

De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, managementervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Naast aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering op niveau heb je een brede affiniteit met de overige domeinen. Daarnaast heb je ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent communicatief sterk;
 • Je hebt oog voor de mens, bent toegankelijk en verbindend;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen en met je humor breng je een stuk werkplezier.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 juni 2021                  persoonlijke presentatie
 • 14 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde
Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!

Concerndirecteur met portefeuille Sociaal Domein en Dienstverlening

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Herstelplan; koers en koppeling tussen domeinen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk.

De ontwikkelopgaven die er vanuit het herstelplan liggen binnen de domeinen sociaal, onderwijs, wonen en veiligheid, vragen om een koppeling met elkaar, een strategische aanpak en prioritering. Je hebt hier een visie op, stemt continu af met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie, een strategische aanpak en prioritering.

Vergroten strategisch vermogen, leiderschap en eigenaarschap

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domeinoverstijgend is een logisch gevolg van opgavegericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega’s die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is.

Je hanteert de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat de managers in jouw domein nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, je hebt relativeringsvermogen, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap van medewerkers. Je brengt de hoeveelheid werk in relatie tot beschikbare capaciteit goed in kaart. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie. Hiermee neem je mogelijk belemmerende hiërarchie in de matrix weg.

Dienstverlening en informatiemanagement

Kijkend naar de toekomst zal digitaal en data gedreven werken een steeds grotere rol gaan spelen in de gemeente. De veranderende samenleving (hogere verwachting burgers) de veranderde wetgeving en de groeiende hoeveelheid data zijn factoren die vragen om een visie en kennis geborgd binnen de concerndirectie om doelgericht, volledig en adequaat met informatie om te gaan: informatiemanagement. Jij bent feitelijk de CIO (Chief Information Officer) van de gemeente. Je zorgt voor doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept, met informatie als leidend principe. Je begrijpt hoe enorm belangrijk deze doorontwikkeling is.

Transformatie sociaal domein

Er zijn relatief veel inwoners die betere ondersteuning nodig hebben. Zorgvraag en kosten blijven stijgen. Integraal werken is hier een aandachtspunt, maar ook efficiënter en effectiever werken binnen het sociaal domein, maar ook door grenzen van verantwoordelijkheid aan te geven. Jij gaat samen met je teammanagers koersen op omslag van sectoraal naar integraal werken en van het bieden van zorg naar preventie. Dit vereist visie en een nauwe samenwerking met partners in de keten.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang. De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa.

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, een achtergrond in het sociaal domein en ervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt een brede affiniteit met de overige domeinen en je bent bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Tenslotte ben je ervaren in digitale transformatie van dienstverlening en met de rol van ambtelijk opdrachtgever in een matrixorganisatie. Ervaring met opgavegestuurd werken is een pré.
Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent een netwerker, richt je naar buiten toe en bent communicatief sterk;
 • Je hebt inlevingsvermogen; oog voor de mens, bent toegankelijk en verbindend
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen.
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.
Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 10 juni 2021                persoonlijke presentatie
 • 15 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde

Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!

Concerndirecteur met portefeuille Fysiek Domein

Een uitdagende functie, samen de schouders eronder in een nieuw te vormen directieteam!

“Bij de gemeente Vlaardingen kijken we naar de samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en we zijn het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad. We zijn allemaal verschillend en daardoor vullen we elkaar aan. Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren en een gevoel van trots.”

Organisatie

Vlaardingen is een organisatie met korte lijnen, een informele werksfeer en veel potentie. Dit biedt kansen en mogelijkheden, waarbij tegelijk veel moet gebeuren om deze waar te maken. Een van de uitdagingen is de sociaaleconomische situatie en daarbij behorende tekorten. Oorzaken zijn disbalans in het woningbestand (teveel sociale huur), bovengemiddeld hoog gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en een bovengemiddeld deel van de bewoners met een lage sociaaleconomische positie. Bestuur en directie staan de komende jaren gezamenlijk voor de opgave om het herstelplan voor Vlaardingen uit te werken en te realiseren. Duidelijk is dat er intern een doorontwikkeling nodig is op koers, prioritering, sturing, integraliteit en eigenaarschap.

Diversiteit en inclusie is belangrijk voor onze organisatie; gemeente Vlaardingen bevordert gelijke kansen.

Vlaardingen heeft een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting gekozen om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. In de nieuwe situatie is er een vierhoofdige concerndirectie, waarbij elke directeur naast concernverantwoordelijkheid sturing geeft binnen een eigen portefeuille. Met de nieuwe concerndirectie worden de uiteindelijke portefeuilles bepaald. Men gaat van drie naar twee managementlagen: de directie stuurt rechtstreeks de teammanagers aan.

Opgaven

Samen met de andere twee concerndirecteuren en de gemeentesecretaris vorm je de directie. Samen geven jullie vorm aan de nieuwe, lerende organisatie en zorgen voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers (met ruimte voor initiatief), creativiteit en ondernemingszin stimulerend. Jullie vullen elkaar aan als team, opereren verbindend tussen bestuur en organisatie, vanuit een voorbeeldfunctie doe je dit  integraal en met een concernbrede directie-identificatie.

Vertalen sturingsfilosofie naar praktijk

In de sturingsfilosofie staat het proces-opgavenmodel centraal. In dit model is er sturing vanuit de directie in de lijn met processen als uitgangspunt en daarnaast sturing van opgaven, programma’s en projecten met tijdelijke teams samengesteld uit de organisatie. De matrixsturing komt op deze wijze in de concerndirectie bijeen en zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt.

De uitwerking van rollen opdrachtgever- en opdrachtnemer, het afstappen van de ‘hark’ als organisatiemodel, de matrix achtige wijze waarop gewerkt gaat worden in zogenoemde fluïde processen en opgaven betekent een grote omslag voor denken en doen van medewerkers.

Herstelplan; koers en koppeling tussen domeinen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen met bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. De ontwikkelopgaven die er vanuit het herstelplan liggen binnen de domeinen wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal, vragen om een koppeling met elkaar, een strategische aanpak en prioritering. Je hebt hier een visie op, stemt continu af met bestuur en binnen de concerndirectie om een duidelijke koers te geven aan de ambtelijke organisatie, een strategische aanpak en prioritering.

Veiligheid en woningbouw: bouwen en herstructureren

Op het gebied van sociale draagkracht, veerkracht van inwoners en veiligheid heeft Vlaardingen een grote opgave. In dit kader zijn wonen en woningbouwontwikkeling belangrijke pijlers in het herstelplan en de nieuw te vormen woonvisie. Er ligt een bouwopgave van 5200 woningen in de komende 10 jaar. Vanuit je rol als directeur fysiek domein voer je hier regie op en zorg je voor een warm extern netwerk binnen relevante ketenpartners als hogere overheden, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en uitvoerders.

Vergroten strategisch vermogen

Je vertaalt strategische concerndoelen naar de organisatie. Integraal samenwerken, team- en domeinoverstijgend is een logisch gevolg van opgavegericht werken. Daarbij maak je mensen bewust van het belang om ook integraal samen te werken met collega’s die ondersteunen in bedrijfsvoeringsprocessen, zodat tijdige signalering en bijsturing mogelijk is. Je stuurt hierop actief en brengt de hoeveelheid werk in relatie tot beschikbare capaciteit goed in kaart. Je doet voorstellen aan portefeuillehouders t.a.v. prioritering en creëert hiermee rust in de organisatie. Hiermee neem je mogelijk belemmerende hiërarchie in de matrix weg.

Leiderschap en eigenaarschap

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Je bent gericht op ontwikkeling van medewerkers zodat inhoudelijke professionaliteit en niveau gewaarborgd zijn. Je hanteert de sturingsprincipes: verantwoordelijkheid kunnen nemen, samenwerken, opgavegericht, omgevingsgericht en lerende mensen in combinatie met de kernwaarden Samen, Professioneel, Leren en Trots. Je past dit toe afhankelijk van wat de managers in jouw domein nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, je hebt relativeringsvermogen, zodat er durf ontstaat om zaken anders aan te pakken en via het nieuwe (matrix)model te gaan werken. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij management en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Organisatie en bestuur

Circa 450 medewerkers werken dagelijks samen met inwoners, organisaties en ondernemers, aan de ontwikkeling van de stad. Op dit moment zijn er nog vijf afdelingen die worden aangestuurd door afdelingshoofden die verantwoording afleggen aan de gemeentesecretaris. De politiek in Vlaardingen is dynamisch, met betrokkenheid en directe communicatie. Doordat Vlaardingen deel uitmaakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, is een externe oriëntatie van groot belang.

De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio, provincie, Rijk en mogelijk zelfs Europa.

Jouw profiel

Je hebt academisch werk- en denkniveau, een achtergrond in het fysiek domein, ervaring op directieniveau bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Naast ervaring met de rol van ambtelijk opdrachtgever in een matrixorganisatie heb je een brede affiniteit met de overige domeinen. Ook ben je bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Ervaring met opgavegestuurd werken is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht;
 • Je bent een gezaghebbend en stevig sparringpartner/adviseur voor collegeleden en hebt daarin een brede focus op alle domeinen;
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden;
 • Je bent een actief (extern) netwerker en bent communicatief sterk;
 • Je bent resultaatgericht maar met oog voor de mens, toegankelijk en verbindend;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management;
 • Op basis van je persoonlijkheid breng je rust en vertrouwen;
 • Met je humor en relativeringsvermogen breng je een stuk werkplezier.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 16 en biedt daarmee een salaris van maximaal € 8426,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Nadere informatie over deze functie kun je opvragen bij Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en cv graag uiterlijk 16 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 20-21                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 7 juni 2021                  persoonlijke presentatie
 • 14 juni 2021                1e gespreksronde
 • 17 of 18 juni 2021       profielonderzoek (1,5 uur)
 • 23 juni 2021                2e gespreksronde

Over Vlaardingen

Vlaardingen is een voormalige haringstad met historische kenmerken waardoor het visserijverleden nog herkenbaar is. Strand, natuur en de stad Rotterdam zijn dichtbij. Daarnaast kenmerkt de stad, met bijna 74.000 inwoners zich door een grootstedelijke dynamiek, bruisende activiteiten en natuurlijk de Vlaardingers zelf, die recht voor zijn raap zijn en staan voor hun stad. Een stad die veel te bieden heeft!

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speelt u een cruciale rol in de organisatieontwikkeling en zet u zich, uiteraard in verbinding met de ambtelijke organisatie en het bestuur, in voor duidelijkheid over rollen en verbetering van de samenwerking.

Vlaardingen is een dynamische stad die veel te bieden heeft: mooie historische plekken, bruisende activiteiten en de Vlaardingers die geen blad voor de mond nemen en erg gesteld zijn op hun stad. Vlaardingen heeft alle aspecten van een grote stad en toch zijn er ook hechte netwerken. De hoge ambities, de vele ontwikkelingen en de aanwezige grootstedelijke problematiek leveren veel interessante uitdagingen op. De Vlaardingse professionals houden zich daarmee bezig vanuit het oude stadhuis, het moderne stadskantoor, de gezellige stadswerf of het historische stadsarchief. Of beter nog: gewoon ergens op locatie in de stad, in gesprek met de inwoners en de ondernemers.

Organisatie

Vlaardingen telt ongeveer 72.000 inwoners. De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 510 medewerkers en is onderverdeeld in zeven afdelingen: Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiek, Informatie & Facilitaire Ontwikkelingen, Middelen en Directie. De organisatie is volop in ontwikkeling en op dit moment worden door de raad, het bestuur en de ambtelijke organisatie prioriteiten gesteld.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit een gemeenteraad met 35 zetels verdeeld over 14 partijen. Er is een coalitie gevormd tussen zes partijen. Het college bestaat uit vijf wethouders en kent haar huidige samenstelling vanaf mei 2019. Sinds de burgemeester haar taak in december 2019 heeft neergelegd, wordt het college voorgezeten door een waarnemend burgemeester.

Vlaardingen kent een dynamische geschiedenis als het gaat om de politiek. De gemeenteraad bestaat uit leden die erg betrokken zijn bij hun directe omgeving en die zich durven uit te spreken. Vanwege het feit dat Vlaardingen onderdeel uitmaakt van de Metropoolregio en hierbij een eigen duidelijke positie inneemt, is een externe blik van groot belang. De gemeente dient zich steeds meer te richten op haar omgeving en meer aansluiting te zoeken bij de regio.

Opgaven

Rollen en samenwerking ambtelijke organisatie en bestuur

De samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie vraagt om versterking en verbetering. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur levert u een bijdrage aan onder andere duidelijkheid over rollen en handelingsperspectief, zowel op het niveau van relaties als inhoud. U weet de verbinding tussen de verschillende lagen van de democratische drietrap – politiek, beleid en uitvoering – te versterken. De waarnemend burgemeester, griffie en het college hebben besloten hier de komende periode een speerpunt van te maken.

De ambtelijke organisatie heeft absoluut potentie in zich. Waar de organisatie zich op dit moment veelal volgend opstelt, bestaat vanuit het bestuur de wens dat men zich meer als professionele en strategische gesprekspartner opstelt. De medewerkers hebben het in zich om deze meer adviserende rol op zich te nemen, hoewel u als gemeentesecretaris/algemeen directeur hierin zeker een rol te spelen heeft. Het gaat dan om het aanboren van de juiste energie, professionaliteit en lef. Zowel binnen de raad, het college als de ambtelijke organisatie laat men steeds meer een geluid horen dat men graag anders met elkaar wil werken; proactief en adviserend. Er zijn echter katalysatoren nodig die dit vlammetje tot een vuur laten uitgroeien. Er wordt op dit moment al volop gewerkt aan duidelijkheid over rollen, zowel richting de raad als de ambtelijke organisatie, en verbetering van het samenspel tussen bestuur en organisatie. De burgemeester, wethouders en griffie zetten zich hiervoor in. Samen met u als gemeentesecretaris/algemeen directeur wil men de driehoek (met burgemeester en griffie) weer in balans brengen en daadkrachtig maken. In dit alles is het in gesprek gaan met elkaar een absolute must; ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid (raad, college en management). Hierover zijn een aantal analyse- en adviesrapporten opgesteld. Deze zullen in een later stadium van de wervingsprocedure aan u beschikbaar worden gesteld.

Voortzetten organisatieontwikkeling

Sinds juni 2019 is een interim gemeentesecretaris/algemeen directeur aangesteld. Hij heeft geadviseerd over aanpassingen in de organisatiestructuur en de organisatieontwikkeling. Nu hij de eerste stappen heeft gezet en diverse adviezen in rapporten heeft vastgelegd, is het aan u als gemeentesecretaris/algemeen directeur om samen met de OR en kopgroepen binnen de organisatie verder te gaan met deze organisatieontwikkeling. Een aantal zaken die aandacht verdienen zijn: in control zijn en prioriteiten stellen, integraliteit (zowel horizontaal als verticaal), externe gerichtheid, feedback als werkinstrument en transparantie. Daarnaast moet nog meer vorm en inhoud gegeven worden aan het opgave gericht werken. De verbindingen tussen (toekomst)visie, plan en uitvoering  moeten meer transparant en zichtbaar worden, waardoor de sturing hierop kan worden versterkt.

Vanuit de eerdergenoemde opgaven is het van belang om in de organisatie te onderzoeken welke kennis en competenties zijn om medewerkers verder te kunnen ontwikkelen. Als dit in kaart is gebracht is het vooral aan de directie en teammanagers om aan die persoonlijke ontwikkeling leiding te geven en daarvoor ruimte te bieden. De samenwerking tussen college en directie moet verder vorm, inhoud en verdieping krijgen, vooral op strategische thema’s.

Mee in externe ontwikkelingen

Kijkend naar de toekomst zal digitaal en datagedreven werken een (steeds grotere) rol gaan spelen in de gemeente. De veranderende samenleving en het meebewegen van de organisatie, vraagt flexibiliteit van medewerkers. Voortaan moet men van ‘buiten naar binnen denken’ en vooral samenwerken. Ook hierin wordt van u als gemeentesecretaris/algemeen directeur een trekkersrol verwacht.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur bent u de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Daarnaast bent u eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en geeft u leiding aan de directie.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Resultaatgericht: u bent een absolute verbinder. U heeft een heldere visie en geeft richting en perspectief. Hierin weet u het bestuur en de ambtelijke organisatie te betrekken en mee te nemen. U laat u leiden door uw eigen verhaal maar zoekt daarin de verbinding. Als het gaat om de organisatieontwikkeling hebt u een zekere resultaatgerichtheid. De voorgenomen ontwikkeling moet daadwerkelijk vorm gaan krijgen; mogelijk in een nieuwe structuur en hierbij horende nieuwe werkwijzen. Als gemeentesecretaris geeft u hier samen met de medewerkers handen en voeten aan en weet u het vertrouwen van de raad en het college te winnen. Vanuit verbinding en het behalen van resultaat, wekt u vertrouwen. U bent gericht op samenwerking en faciliteert bestuur en organisatie, directie en teammanagers, leidinggevenden en medewerkers. Hierbij maakt u gebruik van uw politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Strateeg: u stelt u, zowel in relatie als op inhoud, op als strategisch adviseur van het bestuur en weet prioriteiten te stellen. U helpt de organisatie haar ondersteunende rol richting het bestuur beter te laten invullen. Vanuit een strategische visie weet u het functioneren van de bestuurlijke driehoek te optimaliseren. Daarnaast geeft u vorm aan een hecht en integraal werkend directieteam.
 • Netwerker: u heeft en bouwt een groot strategisch netwerk dat u in kunt zetten voor de organisatie. U beweegt zich soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van kwaliteiten, zowel met grote spelers in het bedrijfsleven, als buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en de provincie. In de Randstedelijke regio weet u de gemeente op de kaart te zetten.

Daarnaast:

 • Geeft u ruimte, waardoor ook innovatie ontstaat.
 • Bent u doortastend en besluitvaardig.
 • Stelt u zich graag op als boegbeeld van de organisatie. Vanuit uw visie zoekt u steeds verbinding. Hierin weet u telkens weer op een passende manier aansluiting te vinden, waarbij de bedoeling centraal staat. U stimuleert en inspireert, waardoor mensen graag met u willen werken.
 • Heeft u uitstekende communicatieve vaardigheden. U weet aan te sluiten bij zowel bestuurders als medewerkers.
 • Bent u aanspreekbaar en toegankelijk voor alle lagen binnen de organisatie.
 • Bent u empathisch en beschikt u over doorzettingsvermogen.
 • Bent u aantoonbaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren en veranderen, leiderschap en cultuur.

Arbeidsvoorwaarden en procedure

Deze functie is binnen ons functiegebouw ingedeeld in salarisschaal 17 (maximaal € 9.069,- per maand) bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, bereikbaar via 073 – 612 06 55. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 5 april 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl.

Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure uitmaken.