Directeur

Inleiding 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenschappelijke meldkamer. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bestaat uit de burgemeesters van de 21 deelnemende gemeenten.

De directeur Veiligheidsregio is het hoofd van de ambtelijke organisatie (ruim 1100 medewerkers waaronder 700 vrijwilligers). De begroting bedraagt ca. € 70 miljoen. Samen met drie sectorhoofden stuurt de directeur de organisatie aan. De geneeskundige hulpverleningsorganisatie GHOR wordt inhoudelijk aangestuurd door de directeur Publieke Gezondheid, tevens directeur GGD en directeur RAV.

Context en ontwikkelingen 

Ontwikkeling van de opdracht van de Veiligheidsregio 

VRBZO beweegt zich van een organisatie, gericht op het voorkomen en bestrijden van “klassieke” incidenten, rampen en crises naar een organisatie met een toenemende waarde in het waarborgen van continuïteit van de samenleving. VRBZO ontwikkelt zich daarbij tot een organisatie waarvan ook in geval van andersoortige dreigingen en potentiële maatschappelijke ontregelingen gebruik kan worden gemaakt van de kennis en ervaring op het gebied van risicobeheersing en crisismanagement, aangevuld met de beschikbare faciliteiten, informatie, slagkracht en paraatheid. Nieuwe dreigingen en risico’s vragen om ontwikkeling van weerbare gemeenschappen, stevige partnerships met onder andere gemeenten en verbinding met de samenleving, om informatie gestuurde crisisbeheersing en brandweerzorg op maat. Daarnaast moeten thema’s als zelfredzaamheid/samenredzaamheid, nieuwe ramptypen (terrorisme, cybercrime, epidemieën) informatiemanagement, vrijwilligheid en risicogerichtheid verder worden doorontwikkeld.

Het is van belang de verbinding met gemeenten, bestuurders en externe partners (zoals DITSS, GGD, ODZOB, Brainport, Academische werkplaatsen, Sociale en ruimtelijke domein) te verstevigen.

De samenhang tussen enerzijds het voorkomen en beperken van risico’s en anderzijds de respons op incidenten en crises krijgt in de volle breedte van veiligheid de vereiste aandacht: gericht op het reduceren van risico’s, het creëren van een handelingsperspectief en het bieden van een passende respons bij verstoringen. Dit vraagt om een integraal opererende en lerende organisatie die meer is dan de som der delen. Een goede samenwerking tussen tenminste de domeinen gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit en de bijbehorende partners geldt hierbij als uitgangspunt. 

Verbinding en samenhang 

Hiervoor is het nodig dat de verbinding en samenhang, zowel intern als met externe partijen verder wordt versterkt. Dit stelt hoge eisen aan zowel management en medewerkers als aan de vorm, inrichting en werkwijzen van VRBZO. Een integrale benadering van doelstellingen vanuit de verschillende organisatieonderdelen, in afstemming met de omgeving en partners, staat voorop. Bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit en een beheerste bedrijfsvoering op basis van een uitstekende informatiepositie zijn randvoorwaardelijk.

Lerende organisatie 

VRBZO is een lerende organisatie en kan dat alleen zijn als haar medewerkers dat ook zijn. Dit stelt bijzondere eisen aan de medewerkers en aan de mogelijkheden die hun in dit verband worden geboden. Eigenaarschap en ondernemerschap ten aanzien van de eigen ontwikkeling en die van de Veiligheidsregio verlangen verdere versterking. De medewerkers worden hiertoe door een samenhangende benadering en de juiste instrumenten in staat gesteld de doelstellingen van VRBZO te vertalen in de vereiste personele kwaliteit. VRBZO richt zich programmatisch op de constante ontwikkeling van personeel en organisatie. 

Innovatie 

VRBZO maakt deel uit van een innovatieve regio en één van drie mainports van Nederland. VRBZO wil daar haar rol in nemen. Dat betekent geen eenzijdige focus op techniek, maar ook het vermogen om het werk beter en, als dat nodig is, anders te doen. Digitalisering en informatiegebruik spelen hierin een belangrijke rol. 

Bedrijfsvoering 

VRBZO stelt haar bestuurlijke opdracht en de daarbij behorende operationele prestaties centraal en richt haar bedrijfsvoering daar op in. Zij rapporteert hierover conform de wensen van het bestuur. 

Opdracht directeur 

De organisatie ontwikkelt zich van een samenstel van disciplines naar een samenhangende organisatie met een integrale benadering van (fysieke) veiligheidsvraagstukken. VRBZO wil hierin als netwerkpartner opereren waardoor organisatiegrenzen vervagen en hechte verbanden ontstaan met traditionele en nieuwe partners. 

De directeur leidt, in constructief overleg met het bestuur, de organisatie naar deze volgende fase. 

Om de koers te bepalen heeft het AB besloten om te komen tot bestuurlijke visies: Visie 2025 en Innovatie zijn inmiddels in volle gang; Visie op Crisisbeheersing is vastgesteld. Verder bouwen aan de organisatie, door de doorontwikkeling te stimuleren, begeleiden en waar nodig bijsturen is onderdeel van de opdracht aan de directeur, gekenmerkt door krachtige in- en externe samenwerking. 

De directeur stelt in goede samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen een duidelijke visie op de toekomst vast en draagt deze zodanig uit zodat deze visie als een gemeenschappelijke visie binnen en buiten VRBZO wordt erkend en herkend. Medewerkers mogen zich middels een gemeenschappelijk VRBZO-gevoel meer betrokken en verbonden voelen met de visie en opdracht van de organisatie en zodanig worden ingezet dat zij een optimale bijdrage leveren aan de gewenste resultaten. De directeur geeft hierbij nadrukkelijk aandacht aan culturele aspecten als samenwerking, zakelijkheid en het elkaar aanspreken op gedrag en houding. Hij of zij ontwikkelt de organisatie verder op het gebied van professioneel samenwerken, geeft de richting aan, betrekt mensen en neemt de besluiten die noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. 

Vanzelfsprekend is de directeur zich hierbij bewust van de noodzaak om aandacht te hebben en houden voor de eigenheid van lokale eenheden binnen de regio, zeker ook gelet op de rol en inbreng van de vrijwillige brandweer.

De directeur is eerste adviseur van het bestuur en is eerstverantwoordelijke voor de integrale sturing van de organisatie, door: 

– integraal leiding te geven aan de organisatie; 

– op te treden als adviseur voor het bestuur; 

– het managementteam voor te zitten; 

– het directeurenberaad voor te zitten; 

– invulling te geven aan de functie van regionaal commandant brandweer; 

– op te treden als bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden en ambtelijk onderhandelaar van het Georganiseerd Overleg. 

Profiel 

De veelheid en complexiteit aan onderwerpen, de tijdsdruk waaronder de veranderingen moeten worden doorgevoerd én de bestuurlijke keuzes die zullen worden gemaakt rondom de toekomst van de organisatie, vragen veel van de directeur; visie op organisatieontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving, ervaring met verandermanagement, verbindend en inspirerend vermogen en een hoge mate aan stijlflexibiliteit.

Ervaring en achtergrond

U heeft WO werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context op directie- / bestuurdersniveau binnen de overheid. Kennis van en ervaring met het lokale bestuur en de samenwerking binnen een gemeenschappelijke regeling is een voorwaarde om daadwerkelijk succesvol te zijn in deze setting. De directeur beschikt dan ook over een ruime mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, is vertrouwd met de veelzijdige beleids- en krachtenvelden rondom veiligheidsregio’s, evenals met verschillende culturen en kenmerken die een gemeenschappelijke regeling van deze aard met zich meebrengt. 

Persoonlijkheid

De directeur is een verbinder met een sterk empathisch vermogen die verschillen overbrugt en mensen samenbrengt. Daar waar belangen tegengesteld zijn blijft u in verbinding en effectief functioneren. Als directeur handelt en gedraagt u zich ‘ontkleurd’, ofwel ‘multidisciplinair gekleurd’, en bent u voor de gehele organisatie herkenbaar als ‘hun’ directeur. Uw manier van communiceren is open en eenduidig. Op natuurlijke wijze bindt en boeit u samenwerkingspartners, zowel intern als extern. U bent iemand met persoonlijk gezag die met respect voor een ieders positie en rol in staat is te spiegelen en (zelf)reflectie toe te passen en durft te interveniëren waar nodig. U weet het beste uit mensen te halen en talenten op de juiste wijze in te zetten. 

Competenties 

Politiek-bestuurlijk sensitief (sociabiliteit) 

Is zich bewust van de omgeving, met name ook op het politiek-bestuurlijke vlak. Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de brandweer/VR en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied; 

Leiderschap 

Gezaghebbend leider en inspirerend boegbeeld (authentiek, dienend en coachend leiderschap). Het stimuleren en motiveren van anderen gericht op hun persoonlijke ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback. Een stimulerende leeromgeving creëren ten behoeve van een lerende organisatie;

Visie en strategie 

Formuleert doelstellingen voor de lange termijn en geeft richting; 

Inspirerend vermogen 

Aanvoelen van wat er speelt en het toepassen van de juiste veranderingsaanpak/ stijl om mensen binnen en buiten de brandweer/VR mee te krijgen in relevante veranderingen binnen en buiten de organisatie;

Verbindend en empatisch vermogen 

Is in staat op zowel de relatie als de inhoud (snel) verbinding te maken met belangrijke stakeholders;

Proactief en pragmatisch

Ziet kansen en onderneemt actie om daar voordeel uit te halen (kansen zowel op korte als op lange termijn voor interne en externe ontwikkelingen voor de organisatie/sector). Weet op een nuttige wijze vanuit zijn/haar handelsperspectief op een praktische, duidelijke wijze ontwikkelingen/beleid door te voeren. 

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 17.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 februari 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de veranderende rol van VRBZO en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

U kunt de diverse data voor de gespreksrondes opvragen via welkom@zeelenberg.nl. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.