Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Teylingen
Teylingen als gemeente is nog jong, maar de drie dorpen die Teylingen vormen zijn dat zeker niet. De gemeente Teylingen kent historische wortels die terug gaan tot diep in de Middeleeuwen. De toekomst van Teylingen kan ook niet los worden gezien van die wortels. Het verleden heeft Teylingen gevormd tot een gemeente waar het uitstekend wonen is, midden tussen de bollenvelden, midden in de Randstad, midden tussen steden als Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam, midden tussen Schiphol en Europoort, en midden tussen duinen en veenweiden, tussen Noordzee en Hollandse Plassen. De gemeenschap van Teylingen kent een actief en rijk verenigingsleven.

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De Teylingse gemeenteraad heeft 25 zetels, verdeeld over 9 partijen. De huidige burgemeester is in 2014 aangetreden en recent voor herbenoeming aanbevolen.

Teylingen is een moderne, innovatieve, dynamische gemeente met hoge ambities. In 5 programma’s laat Teylingen zien waar ze de komende tijd op in zet: Prettig wonen voor iedereen; Energiek en sociaal Teylingen; Ondernemend en bruisend Teylingen; Duurzaam denken en doen, Modern bestuur, invloedrijke inwoners.

Men zoekt een proactieve gemeentesecretaris die als strategisch adviseur en dienstverlener bijdraagt aan kwaliteit van advisering en uitvoering van beleid.

HLTsamen
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vanaf 1 januari 2017 één gezamenlijke werkorganisatie, HLTsamen. Kennis en mankracht worden gebundeld om klaar te staan voor de 80000 inwoners in het gebied verspreid over drie gemeenten en vijf dorpen: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond.

HLTsamen is een nieuwe, jonge werkorganisatie met ongeveer 470 medewerkers die volop in verandering is. De directieraad wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen. De directieraad stuurt de werkorganisatie ambtelijk aan op basis van gelijkwaardigheid en nevengeschiktheid. Voor het bestuur is de directieraad ambtelijk opdrachtnemer en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkorganisatie. Ter uitvoering hiervan draagt de directieraad zorg voor de kwaliteit van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering. De organisatie is opgedeeld in domeinen en teams. Het managementteam wordt gevormd door de directie (3), concernmanagers (6), de controller en de directiesecretaris.

Rolinvulling en opgaven
In deze functie komen twee rollen samen.
Als gemeentesecretaris van gemeente Teylingen ben je:

 • Eerste adviseur van het college van B&W;
 • Onderdeel van de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.


Specifieke opgaven vanuit deze rol

 • Als adviseur van het college bewaken van de kwaliteit van ambtelijke advisering, aandragen van eigen inbreng en bijdragen aan sfeer van reflectie en uitwisseling, o.a. met oog op innovatieve ontwikkelingen.
 • Gelet op de dynamiek in het politiek-bestuurlijk veld, en bijkomende complexiteit van de (bestuurlijke) opgaven, uitvoering en verbinding tussen bestuur en organisatie is stevige, proactieve advisering en ondersteuning van de gemeentesecretaris voor het college vanzelfsprekend.
 • Ondersteunen van het bestuurlijk besluitvormingsproces, met inbegrip van de actieve informatieplicht naar de gemeenteraad;
 • Behouden en waar nodig versterken van de rol van Teylingen en het college als strategische partner in de regio;
 • Leggen en uitbouwen van verbindingen met ondernemers en maatschappelijke partners in Teylingen, daar waar dit het college kan ondersteunen in het behalen van haar doelen;
 • Ondersteuning bij aangaan en verstevigen van solide verbindingen van het college met de samenleving van Teylingen.


Als directeur van de werkorganisatie HLTsamen ben je:

 • Directielid van de organisatie met afgesproken aandachtsgebieden;
 • Solide representant van gemeente Teylingen binnen HLTsamen;
 • WOR-bestuurder (onderling af te spreken welk directielid deze rol op zich neemt);
 • Regisseur van de sturing op de afgesproken doelstellingen van HLTsamen: 3 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten) en de S (strategische positie).


Specifieke opgaven vanuit deze rol
Recent heeft er een evaluatie van het directiemodel plaatsgevonden. In de basis is geconcludeerd dat het model goed functioneert. Inherent echter aan een ambtelijke fusieorganisatie is continue aandacht voor een goed evenwicht tussen de gelijkwaardigheid van gemeenten met erkenning van de diversiteit in doelstellingen, cultuur e.d. van de individuele gemeenten. Er moet ruimte zijn voor onderlinge verschillen (lokaal maatwerk) maar er zijn ook compromissen nodig om de onderlinge balans te behouden en binnen die context de gemeenten maximaal te bedienen.

Het verstevigen van de meerwaarde van HLTsamen vraagt om actieve sturing op de doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijke opgaven hierbij zijn:

 • Versterken van rolduidelijkheid en rolvastheid.
 • Versterken (collectief) bestuurlijk-ambtelijk opdrachtgever-opdrachtnemerschap.
 • Focus op organisatieontwikkeling en integraliteit, zoals op vraagstukken betreffende organisatiestructuur, capaciteit en gezamenlijkheid op strategisch-inhoudelijk niveau.
 • Versterken van de verbinding tussen de samenleving en de organisatie. Als directeur hier boegbeeld van zijn.


Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime ervaring als directeur/integraal manager in een politiek-bestuurlijke omgeving, inclusief ervaring met organisatieontwikkeling en veranderopgaven en aantoonbare kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement. Vooral ook wordt waarde gehecht aan persoonlijkheid en drijfveren. Je herkent jezelf nadrukkelijk in onderstaand profiel:

Eigenaarschap en opdrachtgeverschap

 • Een herkenbare gemeentesecretaris die de visie en belangen van de eigen gemeente naar voren brengt, maar ook kan denken vanuit andere visies en belangen. Heeft gevoel voor wat (bestuurlijk) nodig is, maar weet en draagt ook uit wat in de organisatie mogelijk is. Een regisseur die constant schakelt tussen bestuur, politiek en ambtelijke organisatie.
 • Politieke sensitiviteit is onmisbaar; vakmanschap als secretaris (als adviseur van college en individuele bestuurders). Iemand die actief in contact is met de gemeentebestuurders (college, raad), de collega’s, bestuur en met de maatschappij (inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties).
 • Klantgericht en zakelijk en bewerkstelligt dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bestuur. Weet wat wordt gevraagd en welke (financiële en personele) middelen daar tegenover staan.


Samenwerking en evenwicht

 • Is rolvast in zijn rollen als gemeentesecretaris en directeur. Bewaart de rust in de verhoudingen.
 • Is samenwerkingsgericht (actief verbindend) tussen collega’s, bestuur en de omgeving. Focus op relaties, (werk)processen en het bedienen van (politieke) belangen. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking tussen gemeenten (ook onderling) en organisatie bevordert.
 • Als mens toegankelijk, open en positief met empathisch vermogen.
 • Reflectief op eigen positie en die van anderen.


Sturing en organisatieontwikkeling

 • Strategisch en integraal denkend en van daaruit sturend. In staat om strategische plannen te vertalen naar de uitvoering.
 • Stevig, steunend waar nodig, oplossingsgericht. Weet (bestuurlijke) opdrachten naar de organisatie te vertalen maar omgekeerd ook tegendruk te geven. Staat voor de besluitvorming. Weet wie er bij vraagstuk betrokken moeten worden en zaken te organiseren. Kan coachen maar ook aanspreken.
 • Denkt in kansen en mogelijkheden, met lef en aanpassingsvermogen.
 • Affiniteit met organisatieontwikkeling en innovatie. Is een organisatieontwikkelaar en kan medewerkers vanuit de missie/visie inspireren tot verbetering en vernieuwing.


Genoemde persoonskenmerken vertalen zich in de competenties: leiderschap, bestuurlijke en politieke sensitiviteit, visie, resultaatgerichtheid en bindend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald in CAR-UWO schaal 15. Afhankelijk van opleiding, ervaring en bewezen staat van dienst behoort uitloop naar schaal 16 tot de mogelijkheden. De condities hiervoor zullen in het proces nader aan bod komen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 21 juni tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen je in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en je toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De opzet en planning van de procedure is als volgt.

24 of 25 juni                 oriënterend gesprek met Zeelenberg

8 juli                             persoonlijke presentatie

10 juli                           1e gespreksronde

14 juli                           2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt optioneel onderdeel uit van de procedure.