Provinciesecretaris / Algemeen Directeur

Land in zee. Een kustlijn van 650 kilometer, de meeste zonuren per jaar en de meeste sterrenrestaurants per inwoner. Bruisende binnensteden, maar ook een prachtige natuur; Zeeland is ongenadig mooi. De unieke ligging in zee is onderscheidend van alle andere regio’s in Europa.

Lees meer over Zeeland.

Zeeland, waar je kunt reizen langs overkanten. Van origine een eilandenrijk, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Met allemaal een eigenheid in taal, mentaliteit en belevingswereld. Zeeland is een provincie vol tegenstellingen. Eb en vloed, zee en land, noord en zuid, wind en zon, zilt en zoet. Maar wat Zeeland vooral is; een trots en stoer gebied waar volop mogelijkheden zijn om te pionieren. Waar de urgentie gevoeld wordt om samen te werken. Want samen sta je sterk. De uitdaging is om de kracht van Zeeland te benutten.

De Zeeuwse opgaven

Als Provincie Zeeland werken we in netwerken samen met mensen, overheden, bedrijven en instellingen om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te doen.

Maatschappelijke transities

De uitdagingen zijn groot. De wereld om ons heen is dynamischer dan ooit. Provinciale Staten van Zeeland hebben hiervoor een toekomstvisie opgesteld: Zeeland 2040. Uitgangspunten voor die visie zijn het DNA van Zeeland en de grote trends die daarop inwerken: verduurzaming, individualisering en technologisering. Dat gedachtegoed is nog steeds actueel. We zien dat die trends zich hebben doorgezet in een groot aantal maatschappelijke transities.

De provinciale agenda wordt voor de komende jaren grotendeels bepaald door het invulling geven aan deze grote transities op het gebied van:

 • Landelijk gebied en stikstof;
 • Wonen, ruimtelijke arrangementen en leefbaarheid;
 • Energie en klimaat;
 • Kernenergie.

Het Rijk ziet een hoofdrol voor de provincies bij de aanpak van deze vraagstukken. Een enorme klus waar veel werk voor verzet moet worden. Meer nog dan in het verleden, moeten we in Zeeland de krachten bundelen om samen met alle stakeholders de gewenste resultaten voor de Zeeuwse samenleving te bereiken. Dat geldt voor vrijwel alle onderdelen in ons werk.

Sturing van de organisatie

Met de grote transities liggen er ook grote inhoudelijke uitdagingen. Daarbij draagt de provincie een grote verantwoordelijkheid om samen met andere overheden de doelen op de transities in de regio te behalen; een grote uitvoeringsopgave voor de komende tien jaar.

De provinciale organisatie werkt opgavengericht met als doel om strategisch en met de juiste capaciteit uitvoering te geven aan de majeure maatschappelijke vraagstukken van Zeeland. Een organisatie die zorgt dat zij in de basis haar wettelijke taken adequaat uitvoert en tegelijkertijd er op is ingericht om in te spelen op nieuwe maatschappelijke opgaven. De zittende directie heeft in de voorbije periode een krachtige en wendbare organisatie neergezet, met als leidende principes opgavengericht werken, netwerksturing en werken in opdrachten. Daar mag een nieuwe inspirerende leider vervolg aan geven.

De basis (structuur, financiën, bezetting) is in orde. In die zin ligt daar voor de provinciesecretaris geen grote veranderopgave voor. Doorontwikkeling is echter een continu proces. In het verder vorm, invulling en betekenis geven van de sturing aan de organisatie – om opgaven naar resultaat te brengen – wordt van de provinciesecretaris een leidende, op de toekomstgerichte rol verwacht. Doorgaan op de huidige lijn, scherpte inbrengen, consistentie in visie en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Externe gerichtheid is daarbij van wezenlijk belang: een zichtbare, verbindende, proactieve rol pakken in het stimuleren van de samenwerkingsrelatie met collega-overheden, partners in de regio en het Rijk.

Bestuur en organisatie

Provinciale Staten vormen het hoogste bestuursorgaan van de provincie Zeeland en vertegenwoordigen haar inwoners. De Staten bepalen de inhoudelijke hoofdlijnen van het beleid en houden hier toezicht op.

Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van Gedeputeerde Staten. Zij zijn gekozen door de leden van Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de Commissaris van de Koning. Hij is voorzitter van het dagelijks bestuur. Het College is verantwoordelijk voor uitvoering van het provinciale beleid, rijksregelingen en wettelijke taken, beheert de eigendommen en deelnemingen van de Provincie, en houdt toezicht op de financiën van de Zeeuwse gemeenten.

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Op basis hiervan kiezen Provinciale Staten een nieuw College van Gedeputeerde Staten en stellen de ambities voor de periode 2023-2027 vast. De nieuwe provinciesecretaris / algemeen directeur zorgt – samen met de gehele ambtelijke organisatie – voor een goede uitvoering hiervan. 

Het bestuur wordt ondersteund door de provinciale organisatie onder leiding van de provinciesecretaris / algemeen directeur. Circa 700 medewerkers zorgen er met vakkennis, betrokkenheid en liefde voor dat Zeeland een plek is waar inwoners en gasten graag wonen, werken en recreëren. Met elkaar en met maatschappelijke partners dragen de collega’s bij aan een duurzame regionale economie, een vitale samenleving en een plezierige leefomgeving. Elke dag opnieuw.

De organisatie bestaat uit zes afdelingen, eenheid control en verschillende strategische opgaven, programma’s en grote projecten. Bekijk hier het organisatiemodel. Het sturingsconcept beschrijft hoe het opgavengericht werken is georganiseerd.

Provinciesecretaris / algemeen directeur

De provinciesecretaris / algemeen directeur is

 • eerste adviseur en ondersteuner van het college van Gedeputeerde Staten,
 • eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en
 • het gezicht naar buiten, met een zichtbare en verbindende rol naar medeoverheden en partners in de samenleving.

De provinciesecretaris is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van het college en ondersteunt collegeleden bij de uitvoering van hun taken. Gelet op de veelomvattende bestuurlijke dossiers, is een stevige adviseur vanzelfsprekend, met aandacht voor de provinciale regierol, integrale toetsing van adviezen en goedlopende besluitvormingsprocessen. Een vertrouwd, integer, strategisch sparringpartner met een scherp rol- en verantwoordelijkheidsbesef.

Samen met de directeur Programma’s en Projecten vormt de provinciesecretaris / algemeen directeur een tweehoofdig directieteam. Hoewel de provinciesecretaris / algemeen directeur vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid als algemeen directeur eindverantwoordelijk is, opereert de directie vanuit gezamenlijkheid, met onderverdeling van portefeuilles.

Als provinciesecretaris richt u de aandacht op bestuurlijk-ambtelijk samenspel en geeft u sturing en leiding aan ontwikkeling en realisatie van de organisatieontwikkeling. U bent bepalend voor de strategische koers van de organisatie, zorgt voor een transparant en veilig werkklimaat en bent het ‘gezicht’ naar buiten toe. 

De directeur Programma’s en Projecten is mede verantwoordelijk voor de concernbrede sturing en in het bijzonder verantwoordelijk voor de inrichting, aansturing en realisatie van de provinciale opgaven, programma’s en projecten.

Er is ruimte om gaandeweg – afhankelijk van ontwikkelingen en samenstelling van het directieteam – de portefeuilleverdeling onderling op accenten te verleggen.

Als boegbeeld van de organisatie heeft de provinciesecretaris een belangrijke rol in het initiëren van en deelnemen aan samenwerkingsverbanden met externe partijen op regionaal, (inter-)provinciaal, landelijk en Europees niveau. In een veranderend landschap weet je als vertegenwoordiger van de provincie rol en positie goed neer te zetten en uit te dragen.

Verder zorgt de provinciesecretaris voor bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie. Daarnaast neemt de provinciesecretaris / algemeen directeur deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de Commissaris van de Koning en de griffier. Tevens vervult de provinciesecretaris / algemeen directeur de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en voert daarin constructief overleg met de Ondernemingsraad.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hierbij wordt dan ook nadrukkelijk stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van provinciesecretaris / algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Visie en strategie: u bent bepalend voor de strategische koers en doelstellingen van de organisatie. U draagt dit op inspirerende wijze uit en weet mensen te stimuleren en mee te nemen, zowel binnen de organisatie als naar partners in het netwerk.
 • U opereert op natuurlijke wijze vanuit gezamenlijkheid binnen én buiten de organisatie. U staat voor de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie, producten, diensten en besluitvormingsprocessen. Als het er echt om gaat dan neemt u weloverwogen strategische beslissingen, waarbij u volle verantwoordelijkheid neemt.
 • Omgevingsbewust: u toont organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit. U anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Sparringpartner: u bent voor iedereen een vertrouwde, prettige sparringpartner: laagdrempelig, constructief en verbindend.
 • Impact en netwerken: u toont een externe oriëntatie en bent alert op kansen en mogelijkheden in het bouwen en onderhouden van netwerken. Daarin maakt u impact en vertegenwoordigt u als boegbeeld de provincie, de provinciale organisatie en haar mensen met trots.
 • Aansprekend leiderschap en mensgericht: u inspireert, toont voorbeeldgedrag, coacht, motiveert en daagt uit om mensen te ontwikkelen en gezamenlijk doelstellingen te realiseren. U toont enthousiasme en plezier en draagt op natuurlijke wijze een cultuur uit van vertrouwen, gezamenlijkheid en ontwikkeling. En bovenal: u bent een mens onder de mensen. Vanuit die belangrijke eigenschap heeft u een hoge mate van zelfreflectie en sterk gevoel voor menselijke maat.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is ingeschaald in schaal 18 van de cao Provincies 2022-2023. Het salaris bedraagt daarmee maximaal € 11.280,28 bruto per maand op basis van 36 uur per week exclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van circa 22% . Daarin is onder meer het vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering opgenomen. Pensioenopbouw verloopt via het ABP.

Contact en informatie procedure

Voor Provincie Zeeland begeleiden Cees Zeelenberg en Wouter Nijland namens Zeelenberg de zoektocht naar de nieuwe provinciesecretaris / algemeen directeur.

Neem voor meer informatie over de functie contact op via 073 – 612 06 55.

Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae is 12 maart 2023. Reageren kan via de solliciteer-button op deze pagina. 

 • Start werving: 17 februari 2023
 • Sluiting reactietermijn: 12 maart 2023
 • Voorselectiegesprekken met Zeelenberg: 15 en 16 maart 2023
 • Eerste ronde selectiegesprekken, persoonlijke presentatie: 29 en 30 maart 2023
 • Tweede ronde selectiegesprekken, verdiepingsgesprek: 5 april 2023
 • Derde ronde selectiegesprekken, afsluitend gesprek: 12 april 2023

Naast het arbeidsvoorwaardengesprek behoort ook een screening, assessment en klikgesprek met college van Gedeputeerde Staten tot de afrondende afspraken.

Afdelingsmanager “Huis van Zeeland”

Vernieuwend en eigentijds met respect voor de tradities die Zeeland eigen zijn.

Context en uitdaging
Al ruim 500 jaar is de Middelburgse Abdij het huis van het Zeeuws Provinciebestuur en de werkplek van provinciemedewerkers. De Abdij is een bijzondere ontmoetingsplek, waar gasten uit binnen- en buitenland worden ontvangen. Oud, nieuw, architectuur, werkplekken, kunstwerken, kristallen kroonluchters, antiek en glanzende vloeren zorgen ervoor dat vroeger en nu met elkaar verbonden zijn. We doen er veel aan om het dé plek te laten zijn voor overleg en ontmoeting.

De bestuurlijke ambitie is om de Abdij “het huis van de provincie” te laten zijn, het politieke hart van Zeeland. De keuzes in vorm en intensiteit van o.a. het hospitality concept , maar ook de samenwerkingsruimten moeten een bijdrage leveren aan het imago van de Provincie als netwerkpartner en beschermvrouwe van brede, Zeeuwse samenwerking.

De ambities van de afdeling reiken daarmee verder dan effectief uitvoering te geven aan de facilitaire beleidsvisie ‘Kwaliteit in beheer’. De provincie Zeeland staat voor een verbindende, op versterking gerichte organisatie die de partijen in Zeeland verbindt en daardoor succesvol maatschappelijke opgaven in samenwerking oplost. De afdeling facilitair draagt bij aan de maatschappelijke missie van de Provincie Zeeland door maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en toepasbaar te maken in de bedrijfsvoering van de provincie Zeeland.

De afdeling stapt hiermee in de frontlinie van de organisatie met jou als afdelingsmanager als het boegbeeld van vernieuwend en eigentijds met respect voor de tradities die Zeeland eigen zijn.

Team en opgaven
Met trots heeft Zeeland veel uitvoerende activiteiten in eigen dienst. Een hecht team van 65 medewerkers zet zich dag in dag uit in voor excellente dienstverlening en facilitaire ondersteuning. De afdeling Facilitair bestaat uit een team beleid en projecten, een team gebouwenbeheer en wagenpark en een unit services. Daarmee excelleert zij in de operationele processen zoals interieurverzorging, representatie en beveiliging.

De afdeling staat voor een omwenteling naar pro-actiever acteren op complexe facilitaire vraagstukken, zoals het ontwikkelen van nieuwe bedrijfs- en werkplekconcepten of een nieuwe (duurzame) huisvestingsstrategie. Het denken over de werkomgeving ontwikkelt zich in hoog tempo en onze omgeving is onderdeel van de identiteit van de organisatie en minder een faciliteit.

Het optimaal benutten van de Abdij is meer dan het bieden van fysieke en digitale vergaderfaciliteiten voor Staten, college en ambtenaren. Het vraagt een duurzame huisvestingsstrategie met bedrijfsconcepten die aansluiten op hoe de provincie zich wil presenteren met gebouwen en ruimten, fysieke faciliteiten en HR-beleid waarin mensen optimaal tot hun recht komen. In die concepten wordt voelbaar hoe we als organisatie ons willen verbinden met de samenleving. De ambities op gebied van duurzaamheid die de provincie laat zien naar de samenleving laat zij ook in alle onderdelen van de eigen bedrijfsorganisatie zien. De afdeling geeft hierin richting aan de hele organisatie.

Rol en verantwoordelijkheden
Het integraal leidinggeven aan de afdeling Facilitair staat centraal binnen deze positie. De afdeling kent sinds kort een unitmanager die de operationele aansturing verzorgt. Als afdelingsmanager richt je je op overstijgende en toekomstgerichte vraagstukken.

Tot slot maak je onderdeel uit van het managementteam en heb je samen met collega-managers de taak om de politiek-bestuurlijke agenda te vertalen naar de concrete realisatie. Door jouw actieve deelname aan meerdere overleggremia waarbij we o.a. de definiëring van opgaven en de vertaling van opgaven, programma’s, projecten of afdelingsdoelstellingen in relatie tot de wettelijke taken van de Provincie bespreken, capaciteit en personeelsbezetting en strategische thema’s gerelateerd aan de (interne) organisatie. Jij hebt de verbindende rol tussen deze overleggen en jouw afdeling.

Persoonsprofiel
De Provincie Zeeland zoekt een verbinder, in het hart van de organisatie. Iemand met de ambitie om de afdeling en de Provinciale organisatie verder te brengen, die blij wordt van bouwen en ontwikkelen van talent. Je beschikt over een academisch werk -en denkniveau, hebt ervaring met integraal management en bedrijfsvoering en bij voorkeur kennis van vastgoed en facilitair management.  Je bent bestuurlijk en maatschappelijk sensitief en weet wat er leeft in de samenleving en wat dit betekent voor de interne bedrijfsvoering. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je bent toegankelijk en werkt vanuit vertrouwen. Jouw leiderschap is in de basis coachend, maar waar nodig sturend.
 • Je bent strategisch, balanceert goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen en schakelt soepel tussen diverse abstractieniveaus.
 • Je bent communicatief sterk, onderhoudt en legt makkelijk contact en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je bent stevig, daadkrachtig, authentiek en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt koersvast en op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je hebt lef, bent oplossingsgericht en pragmatisch.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.024,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, peildatum 1 april 2022).

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen. enzovoort. Daarnaast ontvang je en een vergoeding voor woon-werk verkeer op basis van declaratie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 3 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 14                         Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

11 april 2022                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

15 april 2022                  1e selectieronde

22 april 2022                 2e selectieronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.