Gemeentesecretaris Lisse / directielid HLTsamen

Bloei op in Lisse!
Lisse is wereldberoemd door de bollenvelden, bloemententoonstelling Keukenhof en het jaarlijkse bloemencorso. Ze geven geur en kleur aan het dorp. Daarnaast heeft Lisse veel te bieden aan liefhebbers van cultuur, winkelen en culinair genieten. Lisse ligt bovendien midden in de Randstad en vlakbij het strand en de duinen. Een ideale bestemming dus voor dagjesmensen. Ook bedrijven vestigen zich hier graag waardoor Lisse een goed economisch klimaat heeft. Bloei op in Lisse! geldt in vele opzichten!

Het gemeentebestuur
De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De gemeenteraad van Lisse heeft 19 zetels, verdeeld over 6 fracties. De huidige burgemeester is in 2014 aangetreden en recent herbenoemd.

HLTsamen
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vanaf 1 januari 2017 één gezamenlijke werkorganisatie, HLTsamen. Kennis en mankracht worden gebundeld om klaar te staan voor de 80.000 inwoners in het gebied, verspreid over drie gemeenten met in totaal vijf dorpen: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout en Warmond.

HLTsamen is een nieuwe, jonge werkorganisatie met ongeveer 470 medewerkers die volop in verandering is. De directieraad wordt gevormd door de drie gemeentesecretarissen van Hillegom, Lisse en Teylingen. De directieraad stuurt de werkorganisatie ambtelijk aan op basis van gelijkwaardigheid en nevengeschiktheid. Voor het bestuur is de directieraad ambtelijk opdrachtnemer en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de werkorganisatie. Ter uitvoering hiervan draagt de directieraad zorg voor de kwaliteit van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering. De organisatie is opgedeeld in domeinen en teams. Het managementteam wordt gevormd door de directie (3), concernmanagers (6), de controller en de directiesecretaris.

Rolinvulling en opgaven
In deze functie komen twee rollen samen.
Als gemeentesecretaris van gemeente Lisse ben je:

 • Eerste adviseur van het college van B&W;
 • Onderdeel van de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.


Lisse kent een open bestuurlijke cultuur en een sterke verbinding met de samenleving waarin de houding van ‘we doen het samen’ groot is. Nuchter, oplossingsgericht en zoeken naar consensus zijn eigenschappen die goed passen bij Lisse, evenals een hecht, warm gemeenschapsgevoel. Gelet op veranderende rol van de overheid in de samenleving, de immer beweeglijke dynamiek in de regio en de huidige financiële situatie liggen er grote bestuurlijke opgaven.

Strategische agendavorming, regionale samenwerking, de veranderende rol van de overheid cq. gemeenteraad en de financiële positie staan de komende periode nadrukkelijk op de agenda. Van de gemeentesecretaris wordt op al deze opgaven een leidende, een politiek sensitieve en op de toekomst gerichte bijdrage verwacht.

Gezocht wordt naar een stevige gesprekspartner met open houding, die doordacht en doortastend adviseert en ondersteunt richting effectieve besluitvorming; met gevoel voor het karakter van Lisse en het samenspel met partners in de regio en bijdraagt aan open sfeer en constructieve verhoudingen.

Als directeur van de werkorganisatie HLTsamen ben je:

 • Directielid van de organisatie met afgesproken aandachtsgebieden;
 • Solide representant van gemeente Lisse binnen HLTsamen;
 • WOR-bestuurder (onderling af te spreken welk directielid deze rol op zich neemt);
 • Regisseur van de sturing op de afgesproken doelstellingen van HLTsamen: 3 K’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten) en de S (strategische positie). Integraal en projectmatig werken moeten hierbij aandacht krijgen.


Recent heeft een evaluatie van het directiemodel plaatsgevonden. In de basis is geconcludeerd dat het model goed functioneert. Inherent echter aan een ambtelijke fusieorganisatie is continue aandacht voor een goed evenwicht tussen de gelijkwaardigheid van gemeenten met erkenning van de diversiteit in doelstellingen, cultuur e.d. van de individuele gemeenten. Er moet ruimte zijn voor onderlinge verschillen (lokaal maatwerk) maar er zijn ook compromissen nodig om de onderlinge balans te behouden en binnen die context de gemeenten maximaal te bedienen.

Het verstevigen van de meerwaarde van HLTsamen vraagt om actieve sturing op de doorontwikkeling van de organisatie. Belangrijke opgaven hierbij zijn:

 • Focus op organisatieontwikkeling en integraliteit, zoals op vraagstukken betreffende organisatiestructuur, capaciteit en gezamenlijkheid op strategisch-inhoudelijk niveau.
 • Versterken van rolduidelijkheid en rolvastheid.
 • Versterken (collectief) bestuurlijk-ambtelijk opdrachtgever-opdrachtnemerschap.
 • Versterken van de verbinding tussen de samenleving en de organisatie. Als directeur hier boegbeeld van zijn.


Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime ervaring als integraal manager/directeur in een politiek-bestuurlijke omgeving, inclusief ervaring met organisatieontwikkeling en veranderopgaven. Onderstaand het volledige profiel zoals is opgesteld voor de rol van gemeentesecretaris / directielid HLTsamen.

Gelet op het belang van persoonlijkheid en drijfveren, passend bij gemeente Lisse en de huidige samenstelling van de directie ligt extra accent op de volgende eigenschappen:

Het vermogen oog te hebben én houden voor strategische onderwerpen, te reflecteren, spiegelen, sparren en waar nodig stevig te adviseren, met uiteraard politiek- en organisatie sensitiviteit. Nuchter en doortastend van aard, open houding, teamspeler, soepel kunnen schakelen, ontwikkelgericht met blik op de toekomst.

Eigenaarschap en opdrachtgeverschap

 • Een herkenbare gemeentesecretaris die de visie en belangen van de eigen gemeente naar voren brengt, maar ook kan denken vanuit andere visies en belangen. Heeft gevoel voor wat (bestuurlijk) nodig is, maar weet en draagt ook uit wat in de organisatie mogelijk is. Een regisseur die constant schakelt tussen bestuur, politiek en ambtelijke organisatie.
 • Politieke sensitiviteit is onmisbaar; vakmanschap als secretaris (als adviseur van college en individuele bestuurders). Iemand die actief in contact is met de gemeentebestuurders (college, raad), de collega’s en met de maatschappij (inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties).
 • Klantgericht en zakelijk en bewerkstelligt dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bestuur. Weet wat wordt gevraagd en welke (financiële en personele) middelen daar tegenover staan.


Samenwerking en evenwicht

 • Is rolvast in zijn rollen als gemeentesecretaris en directeur. Bewaart de rust in de verhoudingen.
 • Is samenwerkingsgericht (actief verbindend) tussen collega’s, bestuur en de omgeving. Focus op relaties, (werk)processen en het bedienen van (politieke) belangen. Een bruggenbouwer die samenhang en samenwerking tussen gemeenten (ook onderling) en organisatie bevordert.
 • Als mens toegankelijk, open en positief met empathisch vermogen.
 • Reflectief op eigen positie en die van anderen.


Sturing en organisatieontwikkeling

 • Strategisch en integraal denkend en van daaruit sturend. In staat om strategische plannen te vertalen naar de uitvoering.
 • Stevig, steunend waar nodig, oplossingsgericht. Weet (bestuurlijke) opdrachten naar de organisatie te vertalen maar omgekeerd ook tegendruk te geven. Staat voor de besluitvorming. Weet wie er bij vraagstukken betrokken moeten worden en weet zaken te organiseren. Kan coachen maar ook aanspreken.
 • Denkt in kansen en mogelijkheden, met lef en aanpassingsvermogen.
 • Affiniteit met organisatieontwikkeling en innovatie. Is een organisatieontwikkelaar en kan medewerkers vanuit de missie/visie inspireren tot verbetering en vernieuwing.


Genoemde persoonskenmerken vertalen zich in de competenties: leiderschap, bestuurlijke en politieke sensitiviteit, visie, resultaatgerichtheid en bindend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Vanuit de complexiteit van de functie mede in relatie tot de rol van mededirecteur van HLTsamen behoort een salaris in schaal 15 (€ 7.675,-, salarispeil oktober 2020) tot de mogelijkheden. Inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en bewezen staat van dienst en is formeel vastgesteld in schaal 14.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Renske Veenstra via 073 – 612 06 55. Let op: tussen kerst en oud en nieuw zijn wij niet bereikbaar. Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag weer vanaf 4 januari.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 10 januari tegemoet.

Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen je in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van gemeentesecretaris/directeur in de context van gemeente Lisse/HLTsamen en je toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 3                                                              oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Vrijdag 29 januari 2021                                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Vrijdag 5 februari 2021                                   persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag(ochtend) 10 februari 2021 en
  Vrijdag(middag) 12 februari 2021                    1e gespreksronde
 • Donderdag 18 februari 2021                          2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.