Concerncontroller

Wil je werken bij een organisatie die er écht toe doet? Die zich met actuele maatschappelijke thema’s bezighoudt en het verschil maakt in deze tijd? Het hoogheemraadschap van Delfland is zo’n organisatie. Grote opgaven als klimaatverandering, invoering van de Omgevingswet en duurzaamheid vragen met het oog op de toekomst om nieuwe manieren van denken en werken. Kortom, dé plek om echt van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen.

Organisatie
Het Hoogheemraadschap van Delfland (ca. 450 FTE) is volop in ontwikkeling. Het belang van samenwerking met partners in de regio waarbij de maatschappelijke vraagstukken centraal staan wordt alsmaar groter. Van de organisatie vraagt dit om op een effectieve, omgevingsgerichte en efficiënte manier te werken. In het kader hiervan is onder de noemer ‘Samenspel’ een organisatieontwikkelingstraject in gang gezet, waarin er veel aandacht is voor de manier waarop men met elkaar en de omgeving samenwerkt. Vanuit het oogpunt van integraliteit en slagvaardigheid is de topstructuur gewijzigd naar een directiemodel waarbinnen met portefeuilles wordt gewerkt (organogram).

In ‘Samenspel’ heeft Delfland een drietal leidende principes geformuleerd voor haar manier van werken. Men wil werken vanuit maatschappelijke opgaven en in verbinding met de maatschappij. Daarnaast wil men ontwikkelen en verbeteren door te leren en wil men een ambitieuze uitvoeringsgerichte organisatie zijn.

Opgaven en rolinvulling
Vanuit ‘Samenspel’ wordt van de gehele organisatie een (door)ontwikkeling gevraagd en daarmee ook een andere rol en andere vaardigheden van zowel jou als concerncontroller als van de mensen in het team. Als concerncontroller faciliteer en coach je hierin.

Als concerncontroller stel jij je op als proactieve meedenkende adviseur die als gewaardeerd gesprekspartner van het managementteam functioneert. Je verbindt je gemakkelijk aan mensen en weet wat er in de organisatie speelt door goed te luisteren. Hierop baseer je vervolgens jouw weloverwogen adviezen.

Vanzelfsprekend lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling en verbetering van de financiële sturing en beheersing. Met oog voor de lange termijn kijk jij vooruit in de financiële planning. Je zorgt dat de afdeling tijdig en adequaat reageert op ontwikkelingen. In de doorontwikkeling van jouw rol en jouw team ligt nadruk op onderstaande opgaven:

De concerncontroller geeft leiding aan een afdeling die bestaat uit verschillende disciplines: privacy, audit en control. Jij weet hen bij elkaar te brengen, met de blik naar buiten. Jij realiseert een klimaat van samenwerking en zorgt ervoor dat mensen elkaar snel weten te vinden. Jij stuurt op gezamenlijke doelen en creëert op deze manier meer samenhang binnen de afdeling. Je prikkelt en stimuleert medewerkers om met een integrale blik naar vraagstukken te kijken. Daarnaast vergroot je de betrokken- en verbondenheid met de rest van de organisatie, zonder de onafhankelijke positie te verliezen. Het tonen van eigenaarschap en proactiviteit zijn voor jou de basis.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt en adviseert directie en management (on)gevraagd over de volledige breedte van de concerncontrol-aspecten, de doelstellingen van het bestuursprogramma, het jaarwerkplan, het beleidsplan, de (meerjaren)begroting, management- en bestuursrapportages, de jaarverslaglegging en beleidsevaluatie.
 • Je ontwikkelt en implementeert een effectief control-instrumentarium en geeft vorm aan een onafhankelijke concernbrede controlfunctie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren en aansturen van de afdeling.
 • Je treedt op als adviseur van directie en management ten aanzien van bedrijfsvoerings- en beheersingsvraagstukken.
 • Je adviseert het (dagelijks) bestuur via de directie of indien nodig rechtstreeks over vraagstukken met aspecten van financiën en control.
 • Je adviseert proactief en ondersteunt met je team (het proces van) de (meerjaren)begroting, jaarverslaglegging en beleidsevaluatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de analyse- en besturingssystemen en voor de ontwikkeling en instandhouding van het risicomanagementsysteem.
 • Je spreekt directie en management aan indien niet volgens de afgesproken kaders wordt gewerkt.
 • Je legt verantwoording af aan de secretaris-directeur over de bruikbaarheid van de geleverde bijdragen aan het strategisch concernbeleid en de kaders en de adviezen en over de doeltreffendheid van concerncontrol.


Persoonsprofiel
Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt brede kennis op het gebied van bedrijfskunde, bedrijfseconomie en (management)informatievoorziening. Vanwege jouw kennis en/of ervaring heb je van nature overwicht en functioneer jij als het financiële geweten van de organisatie.
Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Als leidinggevende stimuleer je anderen in hun ontwikkeling tot het behalen van maximale resultaten en vertoon je voorbeeldgedrag. Jij faciliteert en coacht hen, daagt hen uit om verantwoordelijkheid te nemen en stimuleert verbetering en innovatie.
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van een visie voor jouw organisatieonderdeel en draagt die visie vanuit samenspel actief uit en inspireert anderen dit ook te doen.
 • Je hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je bent gericht op samenwerking. Je initieert en stimuleert (nieuwe) samenwerkingsvormen en -verbanden.
 • Je toont ondernemerschap. Je signaleert intern en extern nieuwe kansen en benut die.
 • Je bent initiatiefrijk en creatief. Je komt met verfrissende ideëen.
 • Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je neemt verantwoordelijkheid voor eerlijk, betrouwbaar en ethisch handelen en stimuleert anderen hierin.
 • Je bent open en aanspreekbaar. Je weet anderen te motiveren vanuit jouw coachende basishouding. Jij geeft hen ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Je bent resultaatgericht. Je stelt doelen en geeft ruimte, maar stelt ook kaders.


Arbeidsvoorwaarden
Delfland biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.900,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 oktober 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van concerncontroller en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 43/44                                          oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Donderdag 29 oktober 2020             cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Vrijdag 6 november 2020                   persoonlijke pitches kandidaten
 • Donderdag 12 november 2020         1e gespreksronde
 • Dinsdag 17 november 2020              2e gespreksronde

 
Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Hoogheemraadschap van Delfland
In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad, zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Het hoogheemraadschap werkt met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De aanwezigheid van stad en platteland, de economische belangen van de glastuinbouw, de nabijheid van kennisinstituten als Deltares, de Technische Universiteit en de politiek-bestuurlijke context maken van Delfland een boeiende werkomgeving.

Directeur met accent op ontwikkeling

Als directeur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in het gebied en de organisatie, binnen de portefeuilles uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op ontwikkeling.

Kernwoorden: coachend leiderschap: ontwikkel- en omgevingsgericht, strategisch en verbindend

Hoogheemraadschap van Delfland

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

De aanwezigheid van stad en platteland, de economische belangen van de glastuinbouw, de nabijheid van kennisinstituten als Deltares, de Technische Universiteit en de politiek-bestuurlijke context maken van Delfland een boeiende werkomgeving.

Organisatie in ontwikkeling

Het Hoogheemraadschap van Delfland is volop in ontwikkeling. Vanzelfsprekend is Delfland in de ruim 700 jaar van zijn bestaan altijd in ontwikkeling geweest, maar vandaag de dag gaan de ontwikkelingen sneller dan ooit. Delfland is zich ervan bewust dat de grote opgaven van dit moment – klimaatverandering, digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie, invoering Omgevingswet – nog veel meer dan voorheen in samenwerking met de partners in de omgeving ter hand genomen moeten worden, waarbij de maatschappelijke vraagstukken centraal staan, en niet de eigen afgebakende taakopvatting van welke overheidsorganisatie dan ook.

Om deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden, is een effectieve, omgevingsgerichte, efficiënte overheidsorganisatieorganisatie van groot belang. Vanuit dit uitgangspunt is – onder de noemer “Samenspel” – een begin gemaakt met de organisatieontwikkeling, met als wenkend perspectief:

Delfland is een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij werken vanuit verbinding met de maatschappij en ontwikkelen en verbeteren door te leren.

Nieuwe topstructuur

Een van de eerste stappen die we zetten is de wijziging van de topstructuur. In het perspectief van een slagvaardig directieteam met focus op integrale aansturing van de organisatie is gekozen voor een overgang naar een directiemodel waarbinnen we met portefeuilles werken: uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Op elk van deze terreinen ligt een stevige samenhangende productie- en ontwikkelopgave. De directeuren zijn kwartiermaker voor de opgaven binnen hun portefeuille.

De secretaris-directeur is de secretaris van het bestuur en de algemeen directeur van Delfland. Hij is integraal, inhoudelijk en organisatorisch, eindverantwoordelijk en in die rol de voorzitter van het directieteam. Vanuit die verantwoordelijkheid kan hij, indien nodig of gewenst, eigenstandig beslissingen nemen.

Het directieteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie brede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders en de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met externe partners op strategisch niveau.

Elk van de drie directeuren stuurt ook een aantal teamleiders en/of programmamanagers aan, in lijn met het accent in zijn of haar portefeuille. Concreet betekent dit dat er clusters van teams zullen worden gevormd in lijn met de directieportefeuilles. Onder uitvoering worden teams toegedeeld en/of gevormd die werken aan uitvoeringstaken (zowel beheer als aanlegprojecten) en onder ontwikkeling teams met een meer beleidsmatig karakter. Onder bedrijfsvoering worden teams toegedeeld en/of gevormd die in brede zin de ondersteuning van de primaire processen uitvoeren.

De precieze toedeling van de huidige teams is bewust nog niet gemaakt. Deze zal in gezamenlijkheid door het nieuwe directieteam in samenspraak met de organisatie worden uitgewerkt.

Interactie tussen bestuur, directieteam en organisatie

Opdrachten van het dagelijks bestuur worden op basis van belang, urgentie en logische indeling van het takenpakket verdeeld binnen de directie, waarbij ook de secretaris-directeur een of meerdere opdrachten voor zijn rekening kan nemen. Opdrachten worden vastgelegd tussen het dagelijks bestuur en het directieteam, waarna deze door de organisatie verder kunnen worden uitgevoerd. Leden van het directieteam fungeren dus als opdrachtnemer van het bestuur en als ambtelijk opdrachtgever richting de organisatie.

De teamleiders en programmamanagers fungeren als ambtelijk opdrachtnemer onder de directie. Zo mogelijk is de opdrachtnemer de teamleider die verantwoordelijk is voor het belangrijkste deel van de werkzaamheden van een bepaalde opdracht. Bij organisatie brede onderwerpen kan de rol van opdrachtnemer bij een programmamanager belegd worden.

Delfland telt ca. 500 medewerkers (450 fte) met hoofdkantoor in Delft.

De opgaven

Resumerend:

 • U bent samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de organisatiebrede visievorming, de (strategische) advisering aan het bestuur, het stellen van kaders, de integrale aansturing van de organisatie en de interactie met strategische partners op strategisch niveau.
 • U bent ook kwartiermaker van onderdelen binnen het veranderproces “samenspel” en samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de sturing op het totale veranderproces. Door uw aanpak bent u op de doelen van het proces van “samenspel” een voorbeeld voor de medewerkers binnen de organisatie.
 • Binnen uw portefeuille zorgt u voor de aansturing van de teamleiders en eventuele programmaleiders. U doet dit op een wijze die past bij “samenspel”: kader stellend, ruimte gevend, sensitief, coachend en verbindend.
 • Tevens bent u opdrachtnemer voor opdrachten vanuit het bestuur. Voor de organisatie vervult u de rol van opdrachtgever. Dit doet u op een bestuurlijk sensitieve wijze met aandacht voor hoge kwaliteit.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een (politiek-) bestuurlijk complexe omgeving, met aantoonbare ervaring met ontwikkel- en veranderopgaven. Daarbij heeft u ervaring en affiniteit met de opgaven in het fysieke publieke domein.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid, drijfveren en competenties niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

 • Ontwikkelgericht, strategisch, een verbinder. Dat zijn aspecten die u bovenal typeren.
 • U bent (bestuurlijk en organisatie)sensitief met oog voor wensen, verhoudingen en rollen in complexe en (politiek)gevoelige situaties. 
 • U heeft een externe oriëntatie, gericht op ontwikkeling en innovatie, waarbij u wel zichtbaar en aanspreekbaar bent binnen de organisatie. U volgt ontwikkelingen, reflecteert, en denkt na over het effect daarvan op de dagelijkse werkpraktijk. U faciliteert en kanaliseert kansen en ontwikkelingen en zorgt met een pragmatische instelling voor realisatie.
 • U bent in je element in een omgeving in verandering: daarin bent u evenwichtig en beschouwend. Koers houden, duidelijkheid scheppen en vervolgens richting en houvast geven zijn kenmerkend voor je stijl van leidinggeven. Dit doet u door kaders te stellen en ruimte te geven.
 • Als mens heeft u een open houding en beweeg u zich soepel door de organisatie. Anderen typeren u als sociaal vaardig, als iemand die snel verbinding maakt, de tijd neemt, geen drempels opwerpt en zaken bespreekbaar maakt.
 • U bent een teamspeler met samenbindend vermogen die bijdraagt aan een actieve, motiverende en inspirerende werkomgeving. U weet collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen in uw plannen.

Arbeidsvoorwaarden

Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en werkervaring met een maximum van € 8.126,- bruto per maand (schaal 16 op basis van 36 uur). 

Naast het maandsalaris heeft u ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kunt u inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.

Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat u beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijgt u vergoed.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland of Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 0 655.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet, vóór 21 januari 2019. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rolinvulling van directeur en uw eigen toegevoegde waarde daarbij, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid, drijfveren en motivatie voor het werken bij Delfland.