Joke Goedhart, secretaris-directeur

“De visie van Zeelenberg heeft ons erg geholpen bij het zoeken naar een nieuwe dijkgraaf. Zij gaan er vanuit dat de tijdgeest vraagt om flexibele en wendbare organisaties en redeneren vanuit het talent van mensen. Het betekent dat de leiderschapsstijl moet aansluiten bij de gewenste werkwijze. Uitgaand van dezelfde visie, hadden we aan een half woord genoeg bij de beschrijving van het profiel. Zeelenberg heeft het goed verwoord en verwerkt in het daaropvolgende proces.”

Secretaris-directeur

Als we iets zeker weten, dan is het dat we het als waterschap niet alleen kunnen maar ook niet alleen willen doen.

Het waterschap bevindt zich in een ontwikkeling waarin de opgaven complexer en integraler worden en de maatschappelijke belangen groot zijn. Dit heeft invloed op de diverse rollen van het waterschap als overheid. Het waterschap schuift steeds meer op in de richting van een grotere maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. De samenleving vraagt dit ook.

Moderne netwerkorganisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

De secretaris-directeur is adviseur van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur en geeft leiding aan de organisatie. Om adaptief en flexibel in te spelen op de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven is de organisatie meer en meer ingericht als netwerkorganisatie, die niet meer in beeld kan worden gebracht met een traditioneel organogram. Het MT is georganiseerd rondom thema’s en opgaven. Zelforganisatie geldt als een belangrijk principe.

Bij het waterschap werken ruim 600 mensen waarvan ruim 100 medewerkers in het kader van het muskusrattenbeheer ten behoeve van de 6 westelijke waterschappen. Samen zorgen zij, ieder vanuit eigen expertise, voor een goed functionerende organisatie, gericht op optimale uitvoering van het werk, met oog voor ontwikkeling en innovatie.

HDSR is een platte organisatie met een kleine afstand tussen het bestuur en de organisatie. Er is veel rechtstreeks contact tussen het dagelijkse bestuur en de inhoudelijke ambtenaren. HDSR heeft en staat voor een transparante communicatie met de omgeving.

Toekomstbestendig watersysteem, ruimtelijke inrichting en klimaatverandering

Klimaatverandering en ruimtegebruik (met watervraag) dwingen tot aanpassing van het watersysteem in samenhang met verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. Het is nodig om in het watersysteem maatregelen te nemen, maar ook in de ruimtelijke inrichting om wateroverlast (te veel en te weinig) tegen te gaan. Daarnaast zullen bewoners en ondernemers rekening moeten houden met (risico op) schade bij wateroverlast. Tegelijk werken we aan een breed maatschappelijk bewustzijn dat de oplossingen voor de kwantitatieve én kwalitatieve wateropgaven ook binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van andere overheden en particulieren liggen.

Het waterschap is zich bewust van alle onzekerheden en kiest daarom voor het inzetten van een adaptatiestrategie gebaseerd op experimenten en lerend ontwikkelen. Deze visie helpt het waterschap de komende jaren de koers om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem concreet te maken, in relatie met de ruimtelijke inrichting van ons gebied.

Opgaven en rolinvulling

In 2020 is de strategische agenda geïntroduceerd waarmee gestuurd kan worden op de thema’s die momenteel van belang zijn voor de doorontwikkeling van het waterschap. Tegelijk is daarmee het proces gestart van het nieuwe waterbeheerprogramma, dat bepalend is voor de richting die wij als waterschap op gaan. Duurzaamheid, in beleid, werkwijze en organisatie, neemt hierin een belangrijke plaats in.

Als complicerende factor is de coronacrisis er bijgekomen. Voor iedereen en dus ook voor het waterschap is dit een crisis met een ongewisse uitkomst. Inmiddels is het een crisis waar nog altijd risico’s voor het werk en de sociale cohesie in schuilen, maar die al een stuk hanteerbaarder voelt.

Externe ontwikkelingen en positionering in de netwerken door interne aandacht voor groei van medewerkers

Met de strategische agenda en het nieuwe waterbeheerprogramma nemen wij in de komende periode richtinggevende beslissingen over de toekomst van het waterschap. De belangrijkste keuzes daarbij worden ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen waarin het waterschap een grotere rol kan spelen dan zij nu vervult. Tegelijkertijd zijn er ook vragen over taken die door deze ontwikkelingen anders, effectiever of helemaal niet meer uitgevoerd hoeven te worden.

Het is daarom van belang om kritisch te kijken naar rol en positionering van het waterschap. Vast staat dat wij  nog meer ‘naar buiten’ en in gezamenlijkheid moeten opereren. Het is bovenal van belang dat alle medewerkers zich deze ‘externe blik’ eigen maken en zelfbewust opereren in de organisatie en het netwerk. Zonder blauwdruk, maar op natuurlijke wijze, passend bij de diverse opgaven. Als secretaris-directeur draag je deze mindset actief uit en zorg je voor inspiratie en stimulans.

Adaptief en flexibel organiseren met het resultaat voor ogen

Het MT is ‘a-typisch’ georganiseerd: als netwerk, rondom thema’s en opgaven, met per thema een eigenaar. Doordat er veel thema’s tegelijkertijd en in wisselend tempo spelen, werkt het MT niet in vaste samenstellingen. Deze vorm van zelforganisatie vraagt in het bijzonder aandacht voor professionaliteit, flexibiliteit en onderlinge samenhang. Hier is de afgelopen periode met succes aan gewerkt.

Wij zoeken  naar een secretaris-directeur die deze ingezette lijn van adaptief en flexibel organiseren doorontwikkelt. Samen met de organisatie zet je lijn en koers uit en zorg je voor verbinding binnen en buiten en met het bestuur. Belangrijke termen die het gezochte leiderschap van de secretaris-directeur aanduiden zijn verbinding, bottom-up, authenticiteit, persoonlijk leiderschap, vertrouwen, loslaten en tegelijk de balans zoeken met actief sturen. Alertheid op (kosten)effectiviteit en realisatiekracht van de organisatie mag hierbij uiteraard niet ontbreken.

Verbinding tussen de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid

In iedere functie op het bestuurlijk-ambtelijk snijvlak is het belangrijk om als linking-pin bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden te verenigen. Zeker in deze tijd. Bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen doen zich in rap tempo voor, de opgaven die op het waterschap afkomen veranderen, nieuwe samenwerkingsvormen dienen zich aan, het waterschap is niet als traditionele ‘hark’ georganiseerd…dit alles vraagt van de secretaris-directeur zo mogelijk extra sensitiviteit en inspanning om elkaar als algemeen bestuur, dagelijks bestuur én organisatie te blijven vinden en in een passend tempo ambities te realiseren. Van de secretaris-directeur wordt in dit samenspel een proactieve maar neutrale advies- en actiegerichte rol verwacht.

Persoonsprofiel

Wij zoeken naar een secretaris-directeur met hart voor het waterschap en zijn opgaven, die intrinsiek gemotiveerd is om het waterschap verder te (bege)leiden naar een modern, innovatief, effectief, maatschappelijk relevant en toekomstbestendig waterschap. Iemand met gevoel voor de huidige bestuursstijl en managementfilosofie en de wens om deze voort te zetten. Iemand bovendien die stuurt op gezamenlijke waarden en visie, in de organisatie én in het netwerk.

Academisch werk- en denkniveau, meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context en ervaring met het leiden van ontwikkelprocessen horen tevens bij je profiel.

Gelet op het belang van persoonlijkheid en drijfveren voor een passende match zal hier nadrukkelijk bij stil worden gestaan in de procedure. Relevante aspecten en eigenschappen waar met name op gelet wordt zijn:

  • Visie en strategisch vermogen, mede richting geven aan het samenspel tussen bestuur en organisatie;
  • Een open, naar buiten gerichte blik;
  • Veelzijdig, nieuwsgierig, transparant en communicatief vaardig;
  • Inspirerend, bevlogen enthousiasmerend;
  • Ruimte blijven geven voor zelforganisatie, vertrouwen, loslaten; vanuit een overkoepelende blik sturen op hoofdlijnen;
  • Benaderbaar, toegankelijk, sociaal verbindend;
  • Begripvolle, open houding, in balans met doortastend, besluitvaardig én resultaatgericht handelen; gevoel hebben waar je kunt loslaten en waar je strakker op moet sturen;
  • Humor, zelfrelativering en het uitdragen van trots, ook door juist anderen te kunnen laten stralen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 17 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een salaris van maximaal € 9 594,- bruto per maand. 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet. I.v.m. de planning van de eerste oriënterende gesprekken bij voorkeur voor 14 maart en uiterlijk 18 maart 2021. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

18 of 23 maart 2021                             oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg

Donderdag 25 maart 2021                    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

Donderdag 1 april 2021                        1e selectieronde: persoonlijke presentatie

Donderdag 8 april 2021                        2e selectieronde: verdiepend gesprek

Dinsdag 13 april 2021                           afrondende selectieronde

Een ontwikkelgericht assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap met een heel divers beheergebied met ongeveer 750.000 inwoners. Van de hoge zandgronden op de Heuvelrug waar het water diep in de grond zit, via de voormalige moerassen in het Langbroekerweteringgebied, de rivierklei van het Eiland van Schalkwijk, het kleinschalige rivierengebied van de Kromme Rijn, het stedelijk gebied van Houten, Utrecht en Nieuwegein naar de twee verschillende veenweidegebieden in de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied rondom Woerden. Deze verschillende gebieden hebben hun eigen dynamiek en zorgen voor heel afwisselend werk aan water.

Het waterschap richt zich op veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Naast de ontwikkelingen in het beheer en het reinigen van afvalwater vergen de Omgevingswet, de digitale transformatie en grote projecten, zoals de Sterke Lekdijk, de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) en de KaderRichtlijn Water (KRW) veel aandacht en capaciteit.

Dijkgraaf

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap met een heel divers beheergebied. Van de hoge zandgronden op de Heuvelrug waar het water diep in de grond zit, via de voormalige moerassen in het Langbroekerweteringgebied, de rivierklei van het Eiland van Schalkwijk, met daartussen het kleinschalige rivierengebied van de Kromme Rijn, het stedelijk gebied van Houten, Utrecht en Nieuwegein overlopend naar de twee verschillende veenweidegebieden in de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied rondom Woerden. Deze onderscheiden gebieden hebben elk hun eigen dynamiek en zorgen voor heel afwisselend werk aan water.

Het waterschap wil samen met zijn omgeving werken aan leven met water voor een veilige en gezonde leefomgeving. Het waterbeheerplan Waterkoers 2016 – 2021 initieerde een omslag in denken én doen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het waterschap alles wat met water te maken heeft, zelf oppakt, bepaalt of betaalt. Het motto is van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’.

Ook wil men werken ‘met het oog op de toekomst’, waarbij klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken stevig opgepakt worden. Hiervoor worden alle talenten ingezet. Het waterschap zet zich met toewijding en passie in voor goed waterbeheer. Het voelt zich verantwoordelijk voor duurzaam en kostenbewust waterbeheer en geeft ruimte om daar samen aan te werken opdat we ook in de toekomst goed kunnen leven met water. Hierbij zoekt het waterschap naar een afstemming op bestaande dan wel nog te ontwikkelen ruimtelijke, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten, met bijzondere aandacht voor watererfgoed.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt verbinding met de samenleving en wil de samenleving waar mogelijk ook ruimte geven om te werken aan gezamenlijke waterdoelen. Zijn focus, zoals geformuleerd het waterbeheerplan Waterkoers 2016 – 2021;

Werken aan veilig, voldoende en gezond water……tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.
Beheren en ontwikkelen van het watersysteem……over grenzen heen.
Inspelen op ontwikkelingen van de maatschappij……door actief het gesprek aan te gaan en samen te werken.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie, taken en kenmerken. In het waterbeheerplan Waterkoers staan de opgaven van het waterschap voor de periode 2016-2021 met als rode draad: doelmatig en duurzaam waterbeheer in directe verbinding met de omgeving. Onze wateragenda is een gebiedsgerichte uitwerking van onze waterkoers, ten behoeve van de discussies met gemeenten en provincies, om de waterbelangen te borgen in de toekomstige omgevingsvisies. Om een goed visueel beeld te krijgen van haar opgaven heeft HDSR een impressiefilm gemaakt. 

Bestuur en organisatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt bestuurd door een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, thans verdeeld over negen politieke partijen en zeven geborgde zetels. Vanuit het algemeen bestuur worden de hoogheemraden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het college van dijkgraaf en hoogheemraden, oftewel het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. Elk collegelid heeft een eigen portefeuille met onderwerpen. Daarnaast hebben de hoogheemraden ieder een geografisch aandachtsgebied.

Bij het waterschap werken ruim 500 mensen. Samen zorgen zij voor een goed functionerende organisatie, gericht op optimale uitvoering van het werk, met oog voor ontwikkeling en innovatie. Binnen HDSR zijn circa 100 medewerkers in het kader van het muskusrattenbeheer werkzaam ten behoeve van de 6 westelijke waterschappen. Medewerkers van het waterschap zijn stuk voor stuk professionals, elk op zijn/haar eigen vakgebied. Hun handelen staat in het teken van de waarden die het waterschap belangrijk vindt in het contact met bewoners en andere belanghebbenden. Niet voor niets is in Waterkoers een plaats ingeruimd voor het DNAvan onze organisatie.

Bij voorkeur bereikt het waterschap de waterdoelen in samenspraak met al die belanghebbenden. Vooruitlopend op de Omgevingswet is het waterschap in de keur al uitgegaan van het principe : ‘Ja, mits‘ in plaats van ‘nee, tenzij’!

HDSR wil flexibel en wendbaar zijn en is zich aan het transformeren naar een netwerkorganisatie waarin naast de ontwikkelingen in het beheer en de digitale transformatie ook grote projecten, zoals de Sterke Lekdijk, de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) en de rioolwaterzuiverings-installatie (RWZI) Utrecht, veel aandacht en capaciteit vergen. HDSR is een platte organisatie met een kleine afstand tussen het bestuur en de organisatie. Er is veel rechtstreeks contact tussen het dagelijkse bestuur en de inhoudelijke ambtenaren. HDSR heeft en staat voor een transparante communicatie met zijn omgeving.

Opgaven

Leven met water vraagt om flexibiliteit, adaptief vermogen en een goed samenspel met de omgeving. Het weer wordt bijvoorbeeld steeds grilliger. Het waterschap werkt er hard aan om risico’s zo klein mogelijk te houden en heeft daar zijn partners bij nodig. Samen met andere overheden, bedrijven en particulieren werkt het waterschap aan een passend waterbeheer voor elke situatie. Met de Waterkoers 2016-2021 is, zoals benoemd, de eerste stap gezet van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’. Er is geen plan met maatregelen vastgesteld, maar een richting, die samen met partners wordt ingevuld op basis van wat nodig is gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee werkt het waterschap aan het doel van het thema vitale overheidsorganisatie ‘Maatschappelijke meerwaarde door samen doen’. Ook wil het waterschap werken ‘met het oog op de toekomst’, ofwel duurzaam om zijn voetafdrukken te verkleinen. Het waterschap is continu bezig met beleidsvernieuwing, waaronder over twee jaar een nieuw waterbeheerprogramma, waarin de koers kan worden bijgesteld. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn enerzijds min of meer autonome ontwikkelingen die ‘tandjes erbij’ vragen, zoals de effecten van klimaatverandering op het beheer, waterkwaliteit, biodiversiteit, de digitalisering en de invoering van de omgevingswet. Maar anderzijds gaat het om nieuwe opgaven die aansluiten bij de grote transities in de samenleving op bijvoorbeeld het gebied van klimaatadaptatie, energie, bodemdaling en vitaal platteland. De eerdergenoemde grote projecten leiden tot een groei van de investeringsagenda. Voor al deze thema’s geldt dat de trein al wel rijdt, maar dat er nog wel stevige keuzes te maken zijn in de mate waarin het waterschap hierop wil inzetten (meer of minder ambitieus of innovatief), en op welke manier (meer leidend of volgend, en met welke partners).

De dijkgraaf, rolinvulling en persoonlijkheid

De dijkgraaf heeft de algemene taak de belangen van het waterschap te behartigen en heeft een belangrijke rol in de bestuurlijke vertegenwoordiging van het waterschap naar de omgeving. De dijkgraaf is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van goede relaties met medeoverheden zoals Rijk, provincie en gemeenten, maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven. Tevens vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap binnen de Unie van Waterschappen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om waterstaatkundige aangelegenheden, maar ook om de relaties op terreinen als ruimtelijke ordening (stedelijk én landelijk), landinrichting en natuur en milieu.

De dijkgraaf geeft leiding aan de vergaderingen van het algemeen bestuur (AB) en aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H), waarbij de dijkgraaf optreedt als onpartijdig voorzitter en bruggenbouwer door verschillende belangen op elkaar af te stemmen.

De dijkgraaf geeft beleids- en uitvoeringsruimte aan bestuursleden en heeft oog voor de voortgang van besluitvormingsprocessen. De dijkgraaf is, naast de inhoudelijk portefeuillehouders in het college, het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de organisatie, met name voor de secretaris-directeur. Vanuit zijn wettelijke rol en verantwoordelijkheid als voorzitter van het dagelijks bestuur behartigt de dijkgraaf de portefeuille crisisbeheersing. Bij (dreigende) rampen en gevaar heeft de dijkgraaf bijzondere bevoegdheden. Daarnaast kan de dijkgraaf ook andere inhoudelijke portefeuilles behartigen. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf stemrecht.

Rolinvulling en persoonlijkheid

Als dijkgraaf heeft u een strategische oriëntatie, met een moderne kijk op de rol van het waterschap in de samenleving, inclusief gevoel voor een moderne manier van besturen. Vernieuwend, met durf, maar ook met uw pragmatische, ondernemende mentaliteit initieert u de dialoog, plaatst u zaken in strategisch perspectief én zet u zaken in gang. Maatschappelijke uitdagingen, zoals op duurzaamheid en innovatie – zowel vanuit fysiek, digitaal als sociaal oogpunt, weet u daar vanuit uw affiniteit feilloos aan te verbinden.

Uw bestuurlijke affiniteit, brede oriëntatie en integrale manier van denken en handelen komt in uw rol als dijkgraaf goed tot uiting. Het spel rondom besturing, verantwoordelijkheden, verhoudingen en belangen hebt u goed in de vingers. Met u als voorzitter discussieert het bestuur op ordentelijke en constructieve manier met gelegenheid voor eenieder om mee te doen. U weet met respect om te gaan voor de diversiteit aan opvattingen. Als zelfbewust voorzitter van het AB en DB brengt u rust en creëert u overzicht in de discussies die u in goede banen leidt en zorgvuldig en op tijd naar besluitvorming brengt. Transparantie en integriteit zijn voor u vanzelfsprekend, evenals het blijven bevorderen van collegiaal bestuur. U bent op een prettige manier gezaghebbend, staat boven de partijen, bent een rust- en ankerpunt, geeft ruimte en vertrouwen en stelt uzelf op als sparringpartner.

Een coachende en verbindende rol als teamspeler past bij uw manier van besturen. Bouwen aan vertrouwen, luisteren naar elkaar, aandacht voor wat goed én fout gaat, zijn voor u kenmerkende aspecten. Als mens bent u empathisch, benaderbaar en ‘van iedereen’. Met humor en optimisme maakt u alle zaken bespreekbaar. Kortom, u bent scherp op de zaak, zacht op de mens.

Dit gevoel voor een moderne manier van ‘je verhouden tot de samenleving’ straalt u ook uit naar buiten toe. U bent communicatief sterk, een netwerker en samenwerkingspartner pur sang. En in staat om ook op landelijk niveau voor de waterschapssector een prominente rol te spelen. Kortom, een gezaghebbend ambassadeur van het waterschap.

Achtergrond en ervaring

De ideale kandidaat heeft academisch werk- en denkniveau, beproefde bestuurlijke ervaring in een relevante context en voelt zich verbonden met het waterschap als functioneel bestuur. U beschikt over kennis van en gevoel voor de relevante onderwerpen van het waterschap in al zijn facetten. U schakelt gemakkelijk tussen het “vaktechnische” en het “bestuurlijke” en hebt vanuit uw achtergrond, ervaring en/of affiniteit gevoel bij en zicht op ontwikkelingen in andere overheidslagen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie is de BBRA schaal 18 van toepassing. Daarnaast een marktconform pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een ambtstoelage. De dijkgraaf heeft zijn werk- en woonplaats in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Van u wordt dan ook vereist dat u in het beheergebied woonachtig bent dan wel daar binnen een jaar na benoeming woont.

Selectieprocedure

De dijkgraaf wordt na een aanbeveling van het algemeen bestuur door de Kroon benoemd voor een periode van 6 jaar. Er is een vertrouwens-/selectiecommissie (VC) gevormd die bestaat uit een vaste vertegenwoordiger per fractie in het algemeen bestuur plus de loco-dijkgraaf. De secretaris-directeur van het waterschap ondersteunt de commissie als adviseur. De adviseurs van Zeelenberg hebben zitting in de commissie als extern adviseur.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg                                week 14 – 15 2019

Persoonlijke presentatie VC                                                                      15 mei 2019

Eerste verdiepende gespreksronde VC                                                    22 mei 2019

Tweede verdiepende gespreksronde VC                                                 24 mei 2019

Optioneel assessment                                                                                eind mei 2019

Aanbeveling aan het Algemeen Bestuur                                                 26 juni 2019

Benoemingsprocedure via GS Provincie Utrecht, Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat en Kroon                                                    v.a. eind juni 2019

U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG Natuurlijke Personen; screeningsprofiel Politieke ambtsdragers) te overleggen, afgegeven door de Dienst JUSTIS van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij de aanvraag van de VOG kan gebruik gemaakt worden van de ‘spoedprocedure VOG’ (afgegeven binnen vijf werkdagen). Nadat de vertrouwenscommissie een aanbeveling aan het algemeen bestuur heeft gedaan, zal er een integriteitsonderzoek naar de kandidaat plaatsvinden. Namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt er een screening uitgevoerd bij de Belastingdienst en de AIVD van de voor te dragen kandidaat. (Persoonsvertrouwelijke) gegevens voor deze screening zullen bij u worden opgevraagd.

De duur van de benoemingsprocedure – van beschouwing door de GS tot aanbeveling aan de Minister tot de benoeming van de Kroon – bedraagt omstreeks zeven weken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie. Voor nadere informatie over deze functie of de procedure kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 0 655. Zij zijn uw aanspreekpunt gedurende het proces.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 1 april 2019 tegemoet. U kunt hier online solliciteren of via de reactielink boven aan deze pagina.