Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Hoeksche Waard zoekt een stevige en verbindende gemeentesecretaris die samen met de jonge organisatie en het bestuur het verschil maakt!

Op 1 januari 2019 is de gemeente Hoeksche Waard gevormd. De Hoeksche Waard is een eiland, direct verbonden aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. In de regionale samenwerking is Hoeksche Waard nauw verbonden met de Zuid-Hollandse eilanden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over veertien dorpen en een aantal buurtschappen, wonen 90.000 inwoners in deze gemeente met polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen.

De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Werken voor de Hoeksche Waard betekent werken in een unieke streek, waarbij jij écht het verschil kan maken. In Hoeksche Waard telt iedereen en kijkt men naar elkaar om. Gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden zijn het uitgangspunt.De 800 collega’s die verschillend zijn in karakter, talenten en dromen, hebben een gedeelde passie voor hun werk. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal.

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad telt 37 raadsleden uit dertien fracties. Het college wordt gevormd door de (waarnemend) burgemeester en vijf wethouders. In het collegeprogramma staan de ambities en concrete acties voor deze bestuursperiode.

De organisatie wordt aangestuurd door een vierhoofdige directie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. Zij sturen samen 20 teammanagers aan, zie organogram.Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je voorzitter van het directieteam (DT) en stuur je de concerncontroller en de teammanager Strategie direct aan.

De opgaven
Hoeksche Waard is een relatief jonge organisatie. Nu, ruim vier jaar na de fusie is een natuurlijk moment aangebroken van heroriëntatie op de toekomst. Een moment van terugblikken en vooruitkijken, om de koers voor de komende jaren te bepalen. Zo kan de gemeentelijke organisatie zich blijven doorontwikkelen en zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de politiek-bestuurlijke opgaven en de vraagstukken in de samenleving. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel je hierin een cruciale rol. Samen met het bestuur en de organisatie bepaal je de koers.

Optimaliseren bestuurlijk-ambtelijk samenspel
Onderdeel van deze heroriëntatie is onder andere het optimaliseren van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hierin trek je nauw samen op met zowel het bestuur als de organisatie. Met het DT stuur je op heldere opdrachtformuleringen, scherp prioriteren, keuzes maken en helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Je werkt aan het verbeteren van de samenwerking en het versterken van het wederzijds vertrouwen. Je hebt nadrukkelijk oog voor de rol van het management en bestuur in dit samenspel en stimuleert openheid, transparant handelen en werkt aan rolvastheid. Integraliteit is een belangrijk onderwerp waar je voortdurend op stuurt in alle lagen van de organisatie.

Doorontwikkelen organisatie en herbezinning op de besturingsfilosofie
Een ander onderdeel van de heroriëntatie is een evaluatie en aanpassing van de besturingsfilosofie. Hierin komen onder andere de thema’s dienstverlening en opgavegericht werken naar voren. Het is aan jou om deze filosofie te actualiseren; hier een visie op te vormen, voorstellen te ontwikkelen en stappen in te zetten. Recent is opdracht gegeven voor een benchmark, gericht op de kwantitatieve formatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de doorontwikkelingsopgave meegenomen.  

Over jouw rollen
Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college. Je levert een verbindende bijdrage binnen het DT, onderkent ieders talenten en bouwt aan een stevig DT. Daarnaast werk je aan rolduidelijkheid voor zowel de directeuren als de teammanagers. Niet in de laatste plaats vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Je zet in op actieve betrokkenheid van de medewerkers en investeert daarom in de relatie met de Ondernemingsraad (OR).

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je ruime ervaring met het doorontwikkelen van organisaties. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en lenigheid. Je bent doortastend, kunt risico’s goed inschatten en schakelt tijdig en soepel op diverse niveaus.
 • Je bent een verbinder; je weet mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Je bent intrinsiek gericht op samenwerking en een echte teamspeler in het directieteam.
 • Je zorgt voor een heldere koers en duidelijke verwachtingen. Je weet mensen hierin mee te krijgen en spreekt hierop aan. Vanuit een warme zakelijkheid help je prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
 • Je toont natuurlijk leiderschap, bent zichtbaar, toegankelijk en open. Je hebt oog voor de mensen en bent empathisch.
 • Je weet bestaande patronen bespreekbaar te maken en te doorbreken en inspireert om vernieuwing in te zetten. Je helpt het management en medewerkers om te reflecteren op disfunctionele patronen.
 • Je hebt een helicopterview, bent omgevingsbewust en ontwikkelgericht.
 • Je bent communicatief vaardig en tactvol; je maakt zaken op een verbindende manier bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Hoeksche Waard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 10.053,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris). Tijd en plaats onafhankelijk werken is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg of Wilma Atsma via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 augustus 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

23 augustus 2023         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 augustus 2023      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
4 september 2023        persoonlijke presentatie (door kandidaten)
6 september 2023        1e gespreksronde
11 september 2023       2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Directeur met portefeuille Sociaal Domein en Dienstverlening

Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij op het Sociaal domein en dienstverlening.

Gemeente Hoeksche Waard
De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan na herindeling van vijf gemeenten. De gemeentelijke organisaties zijn samen met de organisaties van drie gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot 1 nieuwe organisatie. De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over zestien kernen en een aantal buurtschappen, wonen ruim 86.000 inwoners in deze gemeente met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Organisatie
De organisatie (490 FTE) kent een vierhoofdige directie en is opgedeeld in teams. Elk team heeft een teammanager die als eerste aanspreekpunt fungeert.

De Hoeksche Waard richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook vanwege haar streven naar zelforganisatie. De insteek is een open cultuur, waarbij ruimte is om fouten te maken. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt de gemeente hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De directie
Er is een vierhoofdige directie onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, aangevuld met de concerncontroller en ondersteund door een directiesecretaris. De directie stuurt als team eenduidig de organisatie aan. Integraal management staat daarbij centraal. Het directieteam werkt aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. Een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving vormt hierin de kern. Het directieteam is vaak (ambtelijk) opdrachtgever voor de teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken.

Opgaven
De gemeente Hoeksche Waard ‘staat’ en is tegelijk nog volop in de opbouwfase. Dit geeft u alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

De Hoeksche Waard is ambitieus. Zij wil ervoor zorgen dat datgene wat zij neerzet, impact heeft op haar omgeving. Niet alleen impact in de Hoeksche Waard, maar ook impact in de regio (richting Rotterdam en de Drechtsteden) en in Nederland.

De missie van Hoeksche Waard luidt: dichtbij, in verbinding met de omgeving. Hierin komen de volgende ambities van de gemeente naar voren:

 • Krachten en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie centraal stellen. Concreet betekent dit dat Hoeksche Waard participatief en dorps- en wijkgericht wil werken. Zo wil zij als gemeente altijd dichtbij zijn.
 • Externe focus; Hoeksche Waard laten groeien en bloeien door in te spelen op kansen en proactief te zoeken naar samenwerkingen met interessante partners.


De schaalsprongvergroting van de nieuwe gemeente vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in de Hoeksche Waard en de regio. Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling van de gemeente belangrijke actuele thema’s. Deze omslag in houding en gedrag vraagt van de directie leiderschap, visie en sturing op basis van de besturingsfilosofie.

Na het eerste intensieve jaar zijn de dienstverlenende teams en de teams van het Sociaal Domein uit de startblokken. Er ligt een ambitieuze visie op dienstverlening en een integraal programma voor een vitale, inclusieve samenleving.

De komende jaren ontwikkelt de gemeente door met aandacht voor inhoud en vooral voor houding en gedrag. Van de directeur wordt hierbij een insererende en leidende rol verwacht met de focus op een toekomstgerichte kwaliteits- en professionaliseringsslag. Goed opdrachtgeverschap, sturing op samenwerking en optimale inzet van schaarse middelen zijn daarbij de grootste uitdaging.

Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met het Sociaal domein en dienstverlening, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoons- en leiderschapskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • U toont leiderschap door te inspireren met voorbeeldgedrag en in het uitdragen van organisatiewaarden en principes
 • U bent een stevige persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. U bent gewend te werken in een team waarin men open en direct met elkaar samenwerkt en discussies niet uit de weg gaat
 • U verbindt kennis en ervaring op de eigen opgaven aan strategisch denkvermogen en het nemen van verantwoordelijkheid
 • U bent politiek sensitief en een strategisch gesprekspartner voor het bestuur
 • U bent sterk in de ontwikkeling van visie en het maken van de vertaalslag naar de werkpraktijk
 • U vindt het uitdagend om complexe sociale processen te doorgronden en terug te brengen tot de kern
 • U bent een energiek, inspirerend en resultaatgericht leider die verbindt en het beste uit mensen weet te halen
 • U handelt vanuit zelfkennis en authenticiteit en bent reflectief en lerend van aard
 • U kunt ‘loslaten’ en vertrouwen geven aan teammanagers

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.921,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 19 januari 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van concerndirecteur in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure worden begin januari 2020 ingepland.


Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Directeur met portefeuille bedrijfsvoering

Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij op bedrijfsvoering.

Gemeente Hoeksche Waard

De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan na herindeling van vijf gemeenten. De gemeentelijke organisaties zijn samen met de organisaties van drie gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot 1 nieuwe organisatie. De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over zestien kernen en een aantal buurtschappen, wonen ruim 86.000 inwoners in deze gemeente met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Organisatie

De organisatie (490 FTE) kent een vierhoofdige directie en is opgedeeld in teams. Elk team heeft een teammanager die als eerste aanspreekpunt fungeert.

De Hoeksche Waard richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook vanwege haar streven naar zelforganisatie. De insteek is een open cultuur, waarbij ruimte is om fouten te maken. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt de gemeente hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De directie

Er is een vierhoofdige directie onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, aangevuld met de concerncontroller en ondersteund door een directiesecretaris. De directie stuurt als team eenduidig de organisatie aan. Integraal management staat daarbij centraal. Het directieteam werkt aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. Een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving vormt hierin de kern. Het directieteam is vaak (ambtelijk) opdrachtgever voor de teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken.

Opgaven

De gemeente Hoeksche Waard ‘staat’ en is tegelijk nog volop in de opbouwfase. Dit geeft u alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

De Hoeksche Waard is ambitieus. Zij wil ervoor zorgen dat datgene wat zij neerzet, impact heeft op haar omgeving. Niet alleen impact in de Hoeksche Waard, maar ook impact in de regio (richting Rotterdam en de Drechtsteden) en in Nederland.

De missie van Hoeksche Waard luidt: dichtbij, in verbinding met de omgeving. Hierin komen de volgende ambities van de gemeente naar voren:

 • Krachten en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie centraal stellen. Concreet betekent dit dat Hoeksche Waard participatief en dorps- en wijkgericht wil werken. Zo wil zij als gemeente altijd dichtbij zijn.
 • Externe focus; Hoeksche Waard laten groeien en bloeien door in te spelen op kansen en proactief te zoeken naar samenwerkingen met interessante partners.

De schaalsprongvergroting van de nieuwe gemeente vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in de Hoeksche Waard en de regio. Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling van de gemeente belangrijke actuele thema’s. Deze omslag in houding en gedrag vraagt van de directie leiderschap, visie en sturing op basis van de besturingsfilosofie.

Na een intensieve periode van ‘neerzetten’ biedt bedrijfsvoering een goede basis op het gebied van financiën, personeel, organisatie, technologie en sturing. De opgave die voorligt is om hierop door te bouwen en door te ontwikkelen met – naast uiteraard de basis op orde – innovatie en vernieuwing als leidraad. Strategische positionering en rolbewustzijn van bedrijfsvoering in de organisatie zijn daarbij van essentieel belang, evenals integraal denken en handelen. Van de directeur wordt hierin een pro-actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteits- en professionaliseringsslag verwacht.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoons- en leiderschapskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • U toont leiderschap door te inspireren met voorbeeldgedrag en in het uitdragen van organisatiewaarden en principes
 • U bent een stevige persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. U bent gewend te werken in een team waarin men open en direct met elkaar samenwerkt en discussies niet uit de weg gaat
 • U verbindt kennis en ervaring op de eigen opgaven aan strategisch denkvermogen en het nemen van verantwoordelijkheid
 • U bent politiek sensitief en een strategisch gesprekspartner voor het bestuur
 • U bent sterk in de ontwikkeling van visie en het maken van de vertaalslag naar de werkpraktijk
 • U bent een energiek, inspirerend en resultaatgericht leider die verbindt en het beste uit mensen weet te halen
 • U handelt vanuit zelfkennis en authenticiteit en bent reflectief en lerend van aard
 • U kunt ‘loslaten’ en vertrouwen geven aan teammanagers

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.921,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 9 oktober 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactielink boven aan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van concerndirecteur in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 41 en 42                                       adviseurs voeren oriënterende gesprekken  

                                                                      met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)

 • Donderdag 17 oktober                          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 30 oktober                           persoonlijke presentaties
 • Woensdag 6 november                         1e gespreksronde
 • Maandag 11 november                         2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Teammanager ‘nieuwe stijl’

Teammanager ‘nieuwe stijl’  max € 5.984,- (schaal 13)

Voor de teams Juridische Zaken, Control, Inkoop & Verzekeringen en Kwaliteit

In de kersverse organisatie Hoeksche Waard, die per 1 januari 2019 is gestart, ligt een mooie uitdaging voor een manager die graag wil bouwen. Zowel aan de organisatie, als aan de teams en individuele medewerkers. Het gaat om ‘elkaar vinden’, samen de route uitstippelen, ondersteunen bij ieders zoektocht in de nieuwe organisatie en richting geven. De fase waarin de organisatie zich bevindt geeft je alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

Een vergezicht is altijd dichtbij
De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Ruim 85.000 inwoners wonen hier in een gebied met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Groot en klein, je vindt het in de Hoeksche Waard. Een vergezicht is hier altijd dichtbij.Besturingsfilosofie en kernwaarden
Uitgangspunt voor de sturing van de organisatie is, zoals genoemd in de vastgestelde besturingsfilosofie en hoofdstructuur: “dat de organisatie voldoende flexibel is ingericht om te kunnen inspelen op wat er buiten speelt. Dit betekent een organisatie die opgavegericht en netwerkend werkt, creatief is, samenwerkt, zelf organiserend vermogen heeft, strategisch opereert, loslaat en vertrouwt, communicatief is en leert door te doen. De organisatie geeft ruimte aan talentontwikkeling en de gemeente is een inspirerende en aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte om te evalueren en te leren.” 

De vraag die de gemeente Hoeksche Waard haar inwoners graag stelt, is: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daarbij focust zij zich op: optimaal (100%) dienstverlenend zijn, kerngericht werken en (boven)regionaal werken. Dichtbij en in verbinding met haar omgeving.

De gemeente richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt zij hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De organisatie
De organisatie telt zo’n 700 medewerkers en bestaat uit twee managementlagen. De gemeentesecretaris vormt samen met 2 directeuren de eerste managementlaag. De tweede laag is die van de teammanagers. De directie werkt vanuit collegiaal leiderschap en integrale verantwoordelijkheid en wordt ondersteund door een directiesecretaris en enkele strategisch adviseurs. De teammanagers, die beschikken over coachende vaardigheden om het team en de medewerkers te laten groeien en zelforganisatie te bevorderen, vallen onder de directie. Het management is complementair aan elkaar qua kennis en vaardigheden.

Teams Juridische Zaken, Control, Inkoop & Verzekeringen en Kwaliteit
De teams Juridische Zaken, Control, Inkoop en verzekeringen en Kwaliteit dragen zorg voor de ondersteuning van de organisatie voor rechtmatig en doelmatig handelen. In de teams werken totaal ongeveer 30 medewerkers.

Het team Juridische Zaken bestaat uit de centrale juristen. In de uitvoering is aansluiting bij de decentrale vak juristen van belang om de integrale juridische werkwijze te bevorderen. Bezwaar en beroepszaken worden door de functionarissen in dit team samen met de ‘vak’ teams ondersteund, waar de informele aanpak wordt bevorderd.

Het team Controle zorgt voor ondersteuning bij de sturing van de organisatie en beheersing van de organisatieprocessen. Centraal daarbij staan: toezicht (interne controle en audits), rapportage, analyse en advies in het kader van de P&C-cyclus en de privacy & informatieveiligheid.

Het team Inkoop en Verzekeringen verzorgt de centrale inkoop en de aansturing van het inkoopbureau. Daarnaast organiseren zij de verzekeringen en aansprakelijkstellingen van de gemeente.

Het team Kwaliteit is verantwoordelijk voor het toetsen van toekenningen en besluiten op het gebied van werk, inkomen, schulddienstverlening en Wmo. 

De opgave
Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten van de aan jou toegewezen teams. Je draagt de vastgestelde visie en uitgangspunten van de organisatie uit tijdens de ontwikkeling van je teams. Je bevordert daarbij zelforganisatie. Daarbij word je ondersteund door coaches.

–       Je draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en innovatie van jouw teams en bent in staat om je teams te                ontwikkelen naar zelforganisatie.

–       Je draagt zorg voor de integrale toetsing van adviezen aan college en raad.

–       Je draagt zorg voor de prioritering en vertaling van management besluiten naar organisatorische                          taakstellingen en projecten en programma’s.

–       Je initieert en bevordert samenwerking met organisaties en partijen. 

–       Je creëert draagvlak voor beleid.


Persoonsprofiel
Onderstaande kenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Managementvaardigheden op academisch werk- en denkniveau;
 • Werkervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur in een gemeente; 
 • Coachend, faciliterend en inspirerend leiderschap;
 • Een teamspeler die zich bewust is van de eigen rol en houding in een team;
 • Een politiek-bestuurlijke antenne.


Arbeidsvoorwaarden
Hoeksche Waard biedt een uitdagende baan met ruime ontwikkelmogelijkheden in een nieuwe organisatie. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 4.022 (aanloopschaal) en maximaal € 5.984,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek.

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van je maandelijkse salaris. Je kunt dit (bijvoorbeeld maandelijks) laten uitbetalen, gebruiken om extra verlof te kopen, inzetten voor een opleiding of je vakbondscontributie.Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 16 juni 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink boven aan deze pagina. De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • 19 juni 2019                oriënterende gesprekken adviseurs Zeelenberg
 • 24 juni 2019                eerste gespreksronde
 • 26 juni 2019                tweede gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Griffier

‘dichtbij in verbinding met de omgeving’

De gemeente Hoeksche Waard zoekt een verbindende en strategische griffier die samen  met de griffie werkt aan het ondersteunen en adviseren van de raadsleden.

Hoeksche Waard

Direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden en omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, de Dordtse Kil, het Spui en de Oude Maas ligt het eiland Hoeksche Waard. Het eiland heeft zelfbewuste dorpen en buurtschappen met elk een eigen identiteit. Het oorspronkelijke karakter van het landschap met zijn openheid, dijken en kreken is hier nog duidelijk zichtbaar. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

‘Dichtbij, in verbinding met de omgeving’ is de missie van de gemeente.

De Hoeksche Waard telt ruim 86.000 inwoners, verdeeld over 17 kernen/buurtschappen op een oppervlakte van ca. 320 km2. In de organisatie werken ongeveer 750 medewerkers. De gemeente is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van 5 gemeenten en drie gemeenschappelijke regelingen.

De regio kenmerkt zich door hechte en betrokken gemeenschappen; ondernemerszin en duurzame en innovatieve landbouw. Voor de toekomst van de gemeente is een droombeeld geformuleerd: vitaliteit; betrokkenheid; duurzaamheid; bereikbaarheid en landschappelijke kwaliteit zijn kernbegrippen hierin. Deze ambitie heeft gevolgen voor de wijze van besturen en werken. Het betekent dat er drie pijlers zijn geformuleerd:

 1. optimaal dienstverlenend
 2. kerngericht werken
 3. externe oriëntatie.

De drie kernwaarden van de gemeente zijn: vakmanschap, persoonlijk en durf. 

De gewenste organisatiecultuur als context

Wij zijn een nieuwe gemeente en daarmee ontwikkelt zich ook een nieuwe organisatiecultuur. Uitgangspunten voor deze nieuwe organisatiecultuur staan beschreven in de besturingsfilosofie:

“Dat de organisatie voldoende flexibel is ingericht om te kunnen inspelen op wat er buiten speelt. Dit betekent een organisatie die opgavegericht en creatief is, netwerkt, samenwerkt, zelf organiserend vermogen heeft, strategisch opereert, loslaat en vertrouwt, communicatief is en leert door te doen. De organisatie geeft ruimte aan talentontwikkeling en de gemeente is een inspirerende en aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte om te evalueren en te leren.”  

Het vergadermodel van de raad

De gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om bij elk belangrijk besluit de inwoners, organisaties en bedrijven voorop te stellen. Dit is een van de redenen waarom de gemeenteraad met het zogenaamde BOB-model werkt, dat erop gericht is de inwoners en andere betrokkenen bij de besluitvorming te betrekken. Dit vergadermodel heeft een beeldvormende, opiniërende en besluitvormende opbouw en dient verder geïmplementeerd te worden in de huidige raadsperiode. Daarnaast wil de gemeenteraad zoveel mogelijk kerngericht werken en door middel van co-creatie beleid opstellen.

De raad vergadert in de locatie Oud-Beijerland, waar het publieke hart van de gemeente is gehuisvest. De griffie werkt op de locatie Maasdam, waar het bestuurlijke en ambtelijke hart van de gemeente is gevestigd.  

De taak voor de griffier

De griffier heeft als eerste adviseur van de gemeenteraad een belangrijke rol bij alle vernieuwingen die op stapel staan. De griffier en de griffiemedewerkers functioneren bij alle processen als:

 • procesadviseur(s)
 • procesbegeleider(s)
 • procesbewaker(s)

Dat betekent dat de griffie zowel een strategisch, tactisch als operationeel karakter heeft en inspeelt op de wens van de raad om dichtbij de inwoners te functioneren en kerngericht te werken. De griffier ondersteunt de 37 raadsleden bij hun taken en zorgt dat de raad haar verantwoordelijkheid optimaal kan waarmaken en op een professionele manier een rol speelt in het politieke besluitvormingsproces. De griffier adviseert de gemeenteraad, zowel passief als actief, op een professionele en politiek onafhankelijke manier. De griffier werkt nauwkeurig, heeft oog voor integriteit en bewaakt dit en heeft een spilfunctie in het lokale bestuur.

De griffier wordt, zoals aangegeven, bijgestaan door een griffie. De griffie bestaat naast de griffier uit drie raadsadviseurs, waarvan 1 plaatsvervangend griffier is, twee griffiemedewerkers en een communicatieadviseur. De formatie bedraagt in totaal 6.2 fte.  De griffier is verantwoordelijk voor het functioneren van de medewerkers van de griffie en legt via de werkgeverscommissie verantwoording af aan de raad.

Daarnaast ondersteunt de griffier de burgemeester in de rol van voorzitter van de raad. Ook neemt de griffier actief deel aan de bestuurlijk- ambtelijke driehoek tussen burgemeester, secretaris en griffier en draagt bij aan een optimale samenwerking tussen de griffie en de ambtelijke organisatie om ervoor te zorgen dat het bestuurlijk besluitvormingsproces optimaal verloopt. 

De opgave voor de kandidaat

De Hoeksche Waard wil graag een antwoord geven op de veranderingen in de samenleving. Om die reden zoeken wij een kandidaat die de visie en doelstellingen van de gemeente Hoeksche Waard onderschrijft en uitdraagt én die de raadsleden optimaal ondersteunt en adviseert.

Hart voor een landelijke, agrarische (werk)omgeving is gewenst.

De kandidaat is politiek onafhankelijk, verbindend tegelijkertijd en heeft een visie op het dualisme en de rol van de raad in lijn met het door ons gewenste BOB-model. Daarnaast ontwikkelt de kandidaat een constructieve samenwerkingsrelatie met het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De raad zoekt een professional die in staat is om de veranderopgave vorm te geven en er tegelijkertijd voor zorgt dat de basis op orde is.

De raad zoekt een communicatief vaardig persoon, die verbindt en vanuit een autonome positie contact maakt met raadsleden, inwoners, college en organisatie. De kandidaat is een initiator die leiding kan geven, het eigen team kan coachen en ervoor zorgt dat de medewerkers zich optimaal kunnen én willen ontwikkelen. Doordat de kandidaat in staat is om te delegeren, biedt hij of zij optimale ruimte aan de ontwikkeling van de medewerkers van de griffie.

Een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dynamiek is van belang, evenals het goed kunnen schakelen daartussen. De kandidaat start in een gemeente die volop in ontwikkeling is. Dit vraagt flexibiliteit en samenwerking in de uitvoering van de taken.

De kandidaat gaat vertrouwelijk om met de informatie die door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen. De kandidaat heeft natuurlijk gezag en kan zowel heldere verhoudingen realiseren tussen raad en college, als de kwaliteit van besluitvorming bevorderen. 

Vijf resultaatgebieden

Er is een vijftal taken te onderscheiden. Een uitwerking van deze taken is te lezen in de bijlage. Dit vormt een onlosmakelijk onderdeel van het profiel.

 1. advisering raad
 2. ontwikkeling en uitvoering
 3. management
 4. procesmatige ondersteuning
 5. netwerken 

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met strategische advisering in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur;
 • visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
 • sterk ontwikkelde leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden;
 • ervaring in het coachen, ontwikkelen en aansturen van een team;
 • bij voorkeur ervaring als griffier in een 60.000+ gemeente;
 • ervaring in een fusiegemeente is een pré;
 • bij voorkeur ervaring met veranderprocessen in relatie tot overheid, inwoners, organisaties.

Competenties

 • open en toegankelijk, teamspeler en verbinder: is benaderbaar en legt gemakkelijk contacten met mensen, luistert goed en staat stevig in de schoenen;
 • proactief: doet (verbeter-)voorstellen en anticipeert op aanstaande ontwikkelingen op basis van de ambities van de raad;
 • flexibel en stabiel; kan omgaan met onverwachte ontwikkelingen, behoudt het overzicht en raakt niet snel uit balans;
 • besluitvaardig en daadkrachtig: hakt knopen door, draagt zorg voor realisatie;
 • overtuigingskracht: beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden en kan goed beargumenteren;
 • klant-, resultaat- en procesgericht en dienstverlenend;
 • heeft oog voor voortgang van ingezette trajecten: behoudt het overzicht en boekt concrete resultaten;
 • (politiek) sensitief: heeft oog voor de belangen van mensen en weet wat er maatschappelijk, bestuurlijk en in de organisatie leeft en handelt daarnaar, heeft oog voor de effecten van het eigen gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in schaal 15, (maximaal) € 7.215,00 per maand, op basis van een fulltime dienstverband.

Contact en informatie procedure

Zeelenberg begeleidt de procedure. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via deze reactielink of de link boven aan de pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rolinvulling van griffier en uw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De selectiecommissie draagt de beoogde kandidaat voor aan de raad. Een (ontwikkel)assessment en referentiecheck maken onderdeel uit van de procedure. Een overzicht van de procedure kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland. 

– 28 april 2019                                   sluitingsdatum reactietermijn

– week 19 – 2019                               gesprekken kantoor Zeelenberg te ‘s-Hertogenbosch

– 14 mei 2019                                     cv presentatie

– 17 mei 2019                                     persoonlijke pitches

– 03 juni 2019                                     1e ronde gesprekken

– 12 juni 2019                                     2e ronde gesprekken

Bijlage

Er is een vijftal hoofdtaken te onderscheiden: 

Resultaatgebied 1: Advisering raad

 • Adviseert en ondersteunt de raad over de inhoud en toepassing van raadsinstrumenten binnen het duale stelsel;
 • Initieert, volgt en evalueert complexe en strategische bestuurlijke ontwikkelingen en vertaalt deze in initiatieven, uitvoeringsplannen en voorstellen;
 • Stuurt, regisseert en adviseert de raad over strategische, operationele processen en vraagstukken op het gebied van bestuur en organisatie en begeleidt onderzoeken van en voor de raad;
 • Adviseert over en draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid van de raad;

Resultaatgebied 2: Ontwikkeling en uitvoering

 • Adviseert over en ondersteunt bij de totstandkoming van de (strategische) termijnagenda en de invulling van de beleids- en beheercyclus;
 • Adviseert over het functioneren van de raad en draagt zorg voor de ontwikkeling en implementatie van procedures en werkprocessen;
 • Bevordert, adviseert en bewaakt de professionele facilitering en invulling van de rol van de raad;
 • Bevordert en bewaakt de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces en doet verbetervoorstellen.
 • Bevordert en draagt zorg voor het informatiebeheer en de externe ontsluiting van bestuurlijke stukken;

Resultaatgebied 3: Management

 • Draagt zorg voor het management van de griffie;
 • Draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de producten en diensten;
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de prestatie;
 • Draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie van de griffie;

Resultaatgebied 4: Procesmatige ondersteuning

 • Stuurt, bewaakt en ondersteunt bij de afdoening/naleving van afspraken;
 • Draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen door de griffie;
 • Realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning;
 • Verzorgt en bewaakt de afstemming en verbinding tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie;
 • Voert de regie bij interactieve processen met burgers, bedrijven en/of instellingen.

Resultaatgebied 5: Netwerken 

 • Vertegenwoordigt de raad in interne en externe overlegsituaties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk;
 • Initieert en bevordert samenwerking met (externe) organisaties/partijen;
 • Bewaakt en beheert contracten met partijen/belanghebbenden.