Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een stevige, verbindende secretaris die verder bouwt met de ambtelijke organisatie.

De Zeeuwse gemeente Veere (ca. 22.000 inwoners) ligt op het voormalige eiland Walcheren, samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen. De gemeente omvat dertien kernen: Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. Ook het voormalig werkeiland Neeltje Jans hoort tot het grondgebied van de gemeente.

Elke kern kent een eigen DNA-profiel en onderscheidt zich van de andere kernen qua cultuur, (toeristisch) karakter en bevolkingssamenstelling. De dorpen variëren van traditionele kerkdorpen tot toeristische trekpleisters. Vooral die laatsten zijn in de zomermaanden in omvang veel groter dan in de wintermaanden. Als aantrekkelijke kustgemeente heeft Veere circa 5 miljoen overnachtingen per jaar. Voor meer informatie, zie ook www.veere.nl.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad van Veere telt 19 zetels, met acht partijen. Het college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders van de coalitiepartijen SGP, HVV, CU en VVD.

De ambtelijke organisatie telt zo’n 230 medewerkers. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor de organisatie, die bestaat uit  zes afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Maatschappelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ontwikkeling en Programma’s en Projecten. De afdelingshoofden vormen – samen met jou als algemeen directeur  het managementteam (MT) en zorgen voor de aansturing van hun afdeling, ondersteund door teamleiders en/of coördinatoren.

Veere in ontwikkeling

De organisatieontwikkeling doen we samen. In de afgelopen maanden is de visie met de kernwaarden vernieuwd. De kernwaarden zijn: Lerend, Eensgezind en Veerkrachtig (LEV). Daarnaast heeft men een A3 jaarplan opgesteld en wordt de span of control van de afdelingen herijkt. Ook het projectmatig werken heeft een boost gekregen. Je speelt een belangrijke rol in het verder uitrollen en implementeren van deze ontwikkelingen in de organisatie waarbij houding en gedrag belangrijke speerpunten zijn.

De volgende rollen en uitdagingen vragen specifiek jouw aandacht:

Jouw samenwerking met het college van burgemeester & wethouders
Als gemeentesecretaris ben je ondersteuner en onafhankelijk adviseur van het college. Je kent de dossiers, brengt relevante informatie in en wijst de bestuurders op de implicaties rond besluitvorming. Je pakt een stevige adviesrol; je geeft gevraagd en ongevraagd advies en houdt de leden van het college zo nodig ook een spiegel voor. Je draagt zelf sterk bij aan het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel, met oog en met respect voor ieders rol daarin en bent zelf ook rolvast.

Je stimuleert de bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie en stuurt daarop. Je geeft duidelijk aan wat de mogelijkheden van de ambtelijke organisatie zijn en daarmee de haalbaarheid van bestuurlijke ambities en bewaakt daartussen het evenwicht. Als schakel tussen college en organisatie waarborg je het proces, de kwaliteit en integraliteit van adviezen. Hierbij word je ondersteund door de strategisch adviseur bestuur & management.

Als schakel tussen bestuur en organisatie stroomlijn je de informatievoorziening in beide richtingen. Je draagt zorg voor tijdige en adequate informatie richting bestuur vanuit de ambtelijke organisatie en informeert de organisatie over de genomen besluiten en organiseert de uitvoering daarvan.

Je positie in de ‘Driehoek’
Als gemeentesecretaris draag je samen met de burgemeester en griffier bij aan een soepele planning van het besluitvormingsproces, de kwaliteit en tijdigheid van de stukken en het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Naast het formele driehoeksoverleg weten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris elkaar ook informeel goed te vinden.

Je maakt deel uit van het managementteam
Als algemeen directeur ben je voorzitter van het MT en stuur je de afdelingshoofden aan. Binnen het MT zorg je voor een heldere overlegstructuur, hak je knopen door en zorg je dat zaken afgemaakt en afspraken nagekomen worden. Maar bovenal ben je samen met de afdelingshoofden verantwoordelijk voor integraliteit, de verbinding tussen afdelingen, de organisatie en de ontwikkeling daarvan. Je toont leiderschap en MT-leden in hun kracht. Je hebt aandacht voor het functioneren en positioneren van het MT binnen de organisatie. Je stimuleert de verbindingen binnen het MT en tussen het MT, het college en de raad en fungeert daarin als schakelpunt.

Je hebt medezeggenschap hoog in het vaandel
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bij de gemeente Veere is de medezeggenschap van de ondernemingsraad (OR) gecombineerd met het Lokaal Overleg (LO) met de vakbonden in de zogeheten Medezeggenschap Veere (MZV). In de sterk veranderende organisatie zoekt de MZV constructieve samenwerking met de bestuurder. De MZV overlegt graag in formele en in informele zin. Jij hebt oog voor de rol van de MZV, weet op welke momenten je hen moet betrekken of consulteren en komt gemaakte afspraken na.

Externe samenwerking waar dit meerwaarde heeft
Gemeente Veere vindt het belangrijk om samen te werken, daar waar dat aantoonbare meerwaarde heeft. Als gemeentesecretaris maak je deel uit van de gemeentesecretarissenkring Zeeland en heb je een rol in de samenwerking met gemeenschappelijke regelingen en andere stakeholders. Je vindt het leuk om een (regionaal) netwerk op te bouwen en daarbinnen als ambassadeur van Veere de gemeentelijke belangen te dienen. In de samenwerking met de buurgemeenten toon je initiatief en neem je positie in.

Jouw profiel 

Je draagt de gemeente Veere een warm hart toe en bent het boegbeeld van de organisatie, zowel intern als extern. Je staat vóór de troepen maar loopt niet te ver op de troepen vooruit. Je hebt overzicht wat er organisatiebreed speelt en biedt medewerkers duidelijkheid en richting ten aanzien van ontwikkeling en verandering. Je denkt zowel ‘van buiten naar binnen’ als ‘van binnen naar buiten’ en werkt eensgezind samen met het MT en met de medewerkers aan een organisatie waarin de medewerkers veerkrachtig aansluiten op verandering en maatschappelijke opgaven. Vandaaruit bewaak je dat iedereen aan de juiste opdracht werkt en resultaten bereikt en geef je medewerkers de kans om te leren en hun talent in te zetten. Je legt verantwoordelijkheid daar waar het hoort en spreekt eenieder daar op aan.

Je laat zien welke resultaten de veranderingen opleveren en welke meerwaarde deze hebben. Je zet de reeds ingezette organisatieontwikkeling voort en richt je op het borgen en consolideren van de  organisatieontwikkeling en de gewenste cultuur en werkwijze.

Je combineert daadkracht en standvastigheid met een mensgerichte houding en communicatief vermogen. Je bent een verbindende, resultaatgerichte en stevige persoonlijkheid die ervaren is in het zowel intern als extern samenbrengen van verschillende onderwerpen, personen, belangen, organisaties en gremia. Je doet dit vanuit een overstijgend perspectief en vanuit inzicht in partijen en belangen. Je creëert duidelijkheid rond taken, rollen, processen en verwachtingen en verbindt daar ook consequenties aan. Je bereikt zaken door te beargumenteren, te inspireren en te overtuigen.

Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschik je over:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring;
  • relevante werkervaring bij voorkeur opgedaan in een gemeentelijke omgeving;
  • ervaring met participatieve organisatieontwikkeling;
  • ervaring met het deelnemen aan samenwerkingsverbanden.

Wat hebben wij je te bieden?

Verantwoordelijkheid, dynamiek, leuke collega’s en een mooi arbeidsvoorwaardenpakket! De functie is op dit moment binnen ons functiewaarderingssysteem indicatief ingedeeld in  functieniveau 15: maximaal € 7.977,- bruto per maand (salarispeil 1 april 2022). De definitieve indeling moet nog plaatsvinden. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast heb je recht op een Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, val je onder het pensioenfonds ABP en krijg je een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Veere kent een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Ook het volgen van relevante opleidingen behoort tot de mogelijkheden.

Het uitgangspunt is een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren de solliciteer-button op deze pagina. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.