3 domeinmanagers

voor de domeinen Fysiek, Sociaal en Bedrijfsvoering

Een nieuwe rol waarin je met elkaar bouwt aan een vitale organisatie.

Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van tekorten in de jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt. De organisatie (ca. 165 medewerkers) is ambitieus en staat open voor groei en ontwikkeling. Dat bewijzen zij door continu te investeren in kwaliteit en versterking van de organisatie. Medewerkers krijgen veel ruimte om zich te ontwikkelen.

Een dynamische gemeente, met veel actie en continu in beweging. Een gemeente waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Een plek waar je écht van betekenis kunt zijn. Een organisatie met goede wil, optimisme, zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. ‘Resultaat’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ typeren Loon op Zand als werkgever én als dienstverlener voor haar inwoners.

Loon op Zand is een gemeente waar het net even anders kan en mag. Op dit moment vinden twee grote ontwikkelingen plaats: de afdelingsstructuur wordt losgelaten en er wordt een nieuw beloningssysteem ingevoerd. Loon op Zand is de eerste gemeente in het land die gaat werken volgens Model Baarda; waarderen en belonen op basis van presteren. Niet de formele functie, maar het feitelijke gedrag van medewerkers vormt hierbij de basis.

In de doorontwikkeling van de organisatie kiest Loon op Zand voor een nieuwe fundering. Dit nieuwe fundament gaat nog meer bijdragen aan maximale interactie tussen de ‘buiten- en binnenwereld’. Fysiek, Sociaal en Bedrijfsvoering zijn de heipalen (domeinen) waar de organisatie op steunt. Robuuste en wendbare eenheden die werken aan hun wettelijke taken, dienstverlening en bestuurlijke opgaven. Als domeinmanager ben je een belangrijke schakel in de doorontwikkeling van de organisatie en het domein. De gelaagdheid in de organisatie moet nog verder vorm krijgen.

In de rol van domeinmanager bouw je verder aan het domein en de organisatie. Je bent een voorbeeld en creëert een werksfeer waarin men elkaar positief-kritisch benadert, krachten bundelt en open staat voor vernieuwing. Je stimuleert medewerkers hun rol te pakken en het beste uit zichzelf te halen.

Hoe sturing en leiderschap à la Loon op Zand eruitziet? Samen resultaten boeken door krachten te bundelen en verschillende blikvelden te benutten. Vitaal werken door eigenaarschap te tonen en focus op persoonlijke ontwikkeling. Waarderen en belonen op basis van presteren:

Jouw focus ligt niet primair op de inhoud. Die verantwoordelijkheid is aan de medewerkers. Natuurlijk heb je wel affiniteit met de thema’s die binnen je domein spelen. Jij weet de strategische doelen in beeld te brengen, de integraliteit binnen en buiten het domein te borgen en te sturen op resultaten. Daarvoor richt je je aandacht op goede samenwerkings- en dienstverleningsprocessen, op de voortgang van opgaven en programma’s, op het bouwen en onderhouden van solide en wendbare teams en op de inzet van Loon op Zand op de samenwerking en de agenda in de regio.

Kortom, in deze rol ben je:

 • Verantwoordelijk voor het bouwen van het domein, met behoud van de kracht van de nu nog aparte afdelingen/vakteams en met optimale ketensamenwerking als resultaat.
 • Opdrachtnemer van bestuurlijke opgaven. Je let daarbij op prioritering, afbakening en verwachtingen t.a.v. het beoogde resultaat. Je hebt een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en de medewerkers.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente in regio brede projecten en overleggen.
 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen het domein. Hierin word je ondersteund door adviseurs van bedrijfsvoering, die zich opstellen als businesspartner.
 • Coachend leidinggevende voor de medewerkers, in ieder geval totdat de gelaagdheid voor de domeinen verder vorm krijgt. Hierbij ga je uit van de kracht van de medewerker.
 • Samen met de andere domeinmanagers verantwoordelijk voor de tactische besluitvorming in de organisatie, onder andere voor de vertaling van strategische opgaven vanuit bestuur en directie naar opdrachten en programma’s voor de ambtelijke organisatie.

Een korte schets van de drie domeinen
In het fysieke domein (ca. 65 medewerkers) wordt de expertise van drie afdelingen gebundeld: Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), Infrastructuur (INFRA) en Vergunningverlening, Toezicht & Veiligheid (VTV). Elk van hen heeft een eigen identiteit. Deze verschillen wil de organisatie inzetten als gezamenlijke kracht. De implementatie en doorontwikkeling van de Omgevingswet is een belangrijk afdelingsoverstijgend speerpunt, naast het bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Binnen het sociaal domein (ca. 55 medewerkers) zijn de afdelingen voor beleid en uitvoering al sinds 2021 samengevoegd. De landelijke hervormingsagenda jeugd en de invloed daarvan op het Sociaal Domein is een belangrijk speerpunt. De opgave die er ligt is gericht op het versterken van de gemeenschappen en het voorliggend veld en op het optimaal inrichten van de toegang.

Het domein bedrijfsvoering (ca. 40 medewerkers) behelst de interne én externe dienstverlening en bestaat uit twee onderdelen:

 • de adviesrol die als businesspartner georganiseerd wordt vanuit integraal georiënteerde bedrijfsbureaus
 • de ondersteunende rol die belegd wordt in het interne servicebedrijf. Zij zorgt dat de basis van de bedrijfsvoering op orde is (denk aan: informatiebeheer en informatiemanagement, financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, applicatiebeheer, facilitaire zaken en klantcontactcentrum).

Speerpunten zijn: optimale positionering van en verbinding tussen de adviseurs en de ondersteuners binnen de bedrijfsvoering, het op orde brengen én houden van de basis, het Programma Drieluik dienstverlening – participatie – communicatie, dat de ambities op deze drie elementen optimaal aan elkaar verbindt.

Wie ben jij?
Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, wat onder andere blijkt uit je conceptueel en analytisch vermogen. Daarnaast beschik je over leidinggevende capaciteiten en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je kiest bewust voor de lokale overheid. Vormgeven aan het samenspel met bestuur en in de regio, uitvoering geven aan de complexe opgaven van vandaag en morgen, inspelen op toekomstige veranderingen en de dagelijkse dienstverlening aan inwoners bieden: het hele pakket spreekt je aan en je krijgt energie van de uitdagingen die daarbij horen.
 • Je bent benaderbaar en open. Mensen weten wat ze aan je hebben.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en bouwt aan goede samenwerkingsrelaties. Je bent een verbinder en hebt een positieve basishouding.
 • Je werkt ook buiten je domein mee aan verbeteringen en zorgt samen voor een goed resultaat. Je stelt de belangen van de inwoners en ondernemers centraal en je bent je ervan bewust dat zij niet denken in ‘domeinen’.
 • Je bent in staat complexe vraagstukken om te zetten naar een strategische route en opdrachten voor de experts, de verwachtingen van stakeholders te managen en regie te voeren op de prestaties en uitdagingen in het domein. Je legt de verantwoordelijkheden daar waar ze horen en biedt hulp daar waar nodig.
 • Je herkent jezelf in – en weet in de praktijk vorm te geven aan – de kernwaarden en uitgangspunten van de organisatieontwikkeling van Loon op Zand.

Wat heeft Loon op Zand jou te bieden?
Een interessante baan en de ruimte om hier op jouw wijze invulling aan te geven. Daarnaast:

 • Een goed salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Als onderdeel van de invoering van het nieuwe beloningssysteem kan opwaardering tot de mogelijkheden behoren.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% dat je vrij kunt inzetten voor bijvoorbeeld opleiding, extra vrije dagen of uitbetaling.
 • Goede pensioenregeling via het ABP.
 • Beschikking over een laptop en een telefoon.
 • Er zijn flexibele werktijden en er is de mogelijkheid om thuis te werken.
 • Budget waarmee jij je thuiswerkplek kunt optimaliseren.
 • Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een levendig gemeentehuis waar gemeentelijke diensten, bibliotheek, brasserie en sport samenkomen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met José Brus of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft. Mocht je interesse hebben in deze rol voor specifiek één van de domeinen (Fysiek, Sociaal of Bedrijfsvoering), benoem dit dan in je motivatiebrief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

14 en 18 september 2023                            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
21 september 2023                                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
25 september 2023                                      1e gespreksronde
28 september óf 2 oktober 2023              2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Gemeentesecretaris

Een alleskunner die met energie en ‘de schouders eronder’ mentaliteit werkt aan een mooie, toekomstbestendige organisatie

Werk aan de winkel

Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van tekorten in de jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt. De druk is hoog, op de begroting, op de organisatie én op de mensen. Doorgaan op de oude weg is kwetsbaar; zo niet onmogelijk. Een aanpakker die voorop gaat in de wezenlijk andere manier van werken wordt verwacht. Plannen, visies en reflecties liggen er. Men is reeds ‘uit de startblokken’. Met de goede wil, evenals het optimisme, de zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. Met als kern de waarden ‘resultaat boeken’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ gaan de schouders eronder. Stap voor stap, vanuit visie én realisme. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur speel je een leidende, op de toekomstgerichte rol om richting te geven en koers te houden.

Kortom, er is veel werk aan de winkel. Bijzondere accenten in de opgaven:

 • Met input van inwoners, ondernemers en het verenigingsleven is in maart 2021 het onderzoek afgerond naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Loon op Zand. Hier lees je er meer over. De gemeenteraad bespreekt het rapport de komende maanden.
 • Via initiatieven als ‘right to challenge’, een online inwonerspanel en de installatie van een jeugdgemeenteraad stimuleert men de samenleving actief mee te denken over beleid en maatschappelijke opgaven.
 • Snelle, digitale dienstverlening, één aanspreekpunt, persoonlijk contact, daar vraagt de samenleving om. Met het ‘verbeterplan Burgerzaken’ ligt er een plan om de kwaliteit van de dienstverlening aan te laten sluiten bij hedendaagse verwachtingen. Luisteren, open en leren (LOL) zijn centrale thema’s voor dienstverlening en communicatie.
 • De organisatie ‘piept en kraakt’. Met de ‘organisatievisie 2020-2022’ werkt men aan ambitieuze uitvoeringsplannen. Men is ‘uit de startblokken’ om verder te bouwen aan een organisatie die tegelijkertijd solide en wendbaar is. Waarin ruimte en vertrouwen is om kennis en talent in te zetten. Met medewerkers die over eigen grenzen heen samenwerken en meedenken.
 • Ondanks de huidige financiële situatie staan voor 2021 investeringen gepland voor de organisatie in zowel formatie, infrastructuur en tools, als in het ondersteunen van – en sturen op houding en gedrag. Met als beoogd resultaat: : verlaging van het ziekteverzuim, meer werkplezier en werkgeluk, een hogere kwaliteit van dienstverlening en afbouw van externe inhuur.
 • Er ligt reeds een mooie basis voor samenwerking, zowel in de regio Hart van Brabant, De Langstraat en bij ondernemers en maatschappelijke partners als de Provincie, de Waterschappen, ons ICT-samenwerkingsverband, en alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Meerdere opgaven vragen om aandacht. Bouwen aan netwerken en relaties is dan ook je ‘tweede natuur’, waarbij je helpt bouwen aan een flexibele maar wel daadkrachtige regio.

Een gemeente van aanpakken, waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Zo omschrijven ondernemers, maatschappelijke organisatie en verenigingen Loon op Zand. Een vriendelijke, gemoedelijke en kleinschalige gemeente. Een gemeente midden in Hart van Brabant die gastvrijheid, recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan, met als blikvangers de Efteling en de Loonse en Drunense duinen. Een plek waar je echt van betekenis kunt zijn, samen met hechte gemeenschappen, krachtige ondernemers en maatschappelijke partners.

In de gemeente Loon op Zand wonen 23.500 inwoners, verdeeld over de drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Drie kernen met een eigen identiteit, verbonden door gezamenlijk optimisme en een grote mate van zelfstandigheid. De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden die namens vijf partijen zitting hebben in de raad. GemeenteBelangen, Voor Loon en de VVD vormen de coalitie en leveren elk een wethouder, het CDA en Pro3 zijn samen de oppositie. In de raad werkt men constructief en prettig samen.

De organisatie bestaat uit ca. 160 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden. Zelf ben je overigens ook afdelingshoofd van de stafclusters P&O, Communicatie, Juridische advisering en Samenwerking.

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college en als algemeen directeur, voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Tevens vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college.

Jij bent de alleskunner

De rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Duidelijk is dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet verbouwen. Terwijl de winkel open is. In het bijzonder zoekt men iemand met onderstaande kenmerken en drijfveren:

 • Je hebt gevoel bij de context van Loon op Zand; de samenleving, de grootte, de ligging in Hart van Brabant en haar opgaven.
 • Er is veel werk aan de winkel. Je hebt zin om de mouwen op te stropen. Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’ met de middelen die voorhanden zijn.
 • Je brengt positieve energie en stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap. Tegelijk   creëer je een sfeer van rust en vertrouwen.
 • Je weet écht verbinding te brengen in de organisatie en in relaties door mensgerichte eigenschappen als empathie, belangstelling, humor, kunnen luisteren en respect voor anderen. Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘liefde en aandacht’ voor – en met mensen. Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus, werkvloer, stafafdelingen, MT, college en raad.
 • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je gaat door op de weg die is ingeslagen. Je weet focus aan te brengen, duidelijkheid te creëren en besluitvaardig op te treden. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige persoonlijkheid, gezaghebbend van aard maar zonder autoritair gedrag.
 • Om zo’n alleskunner te zijn, ben je natuurlijk communicatief sterk, maar niet overheersend. Je snapt dat luisteren iets anders is dan reageren en kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden naar zowel je MT leden, als de leden van het college.

Arbeidsvoorwaarden

In Loon op Zand wordt gewerkt in een flexibel kantoorconcept. Nagedacht wordt over een nieuw inrichtingsconcept na de ervaringen die zijn opgedaan met Corona. Thuiswerken is goed mogelijk.

Het salaris voor deze functie is maximaal € 7.675, – bruto (schaal 15) aangevuld met een Individueel Keuzebudget van 17,05% over het jaarsalaris.  Een mobiele telefoon en een laptop worden in bruikleen verstrekt.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 24 mei 2021 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • oriënterende gesprekken (met adviseurs Zeelenberg) Week 21-22                 
 • cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg) Donderdag 3 juni 2021
 • persoonlijke kennismaking-/presentatieronde Zaterdag 12 juni 2021
 • verdiepende gespreksronde Donderdag 17 juni 2021
 • afrondende gespreksronde Woensdag 23 juni 2021