Projectdirecteur Spoorzone

Het programma Dordtse Spoorzone
Het college van Dordrecht heeft grootse plannen voor de Dordtse Spoorzone. De ontwikkeling van de spoorzone is het startpunt van Dordrecht voor de toekomst. In Dordrecht komen 10.000 nieuwe woningen. Het gebied rondom het spoor, tussen Zwijndrecht en Dordrecht-Zuid, lijkt niet de meest voor de hand liggende plek om een groot deel van die woningen te ontwikkelen. Maar het tegendeel is waar; het is goed bereikbaar, dichtbij voorzieningen, de oude binnenstad, het water en het buitengebied.

Deze spoorzone biedt kansen om een vijftal ambities te verwezenlijken:

 • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden én Zuid-Holland.
 • Groei van banen en het versterken van de economische positie.
 • Maximaal verbinden van wijken en opheffen van ruimtelijke barrières.
 • Benutten van het openbaar vervoer als drager van de verstedelijking en de economie.
 • Een duurzame, gezonde en klimaatbestendige stad.

Een goede samenwerking is een voorwaarde voor een geslaagde ontwikkeling van de Spoorzone. Dit ambitieuze project past in de grote bouwopgave voor Zuid-Holland en de regionale groeiagenda 2030 voor de Drechtsteden. Het project Spoorzone sluit ook aan bij de Verstedelijkingsalliantie. Met de herontwikkeling van de Spoorzone geven de gemeenten en de provincie gezamenlijk invulling aan de woningbouwopgave, het versterken van economische toplocaties en het verbeteren van de bereikbaarheid.

Projectorganisatie
Na het ontwikkelen van visies en initiërende plannen, heeft de Dordtse Spoorzone de fase van verdere planuitwerking en -uitvoering bereikt. Kenmerkend voor deze nieuwe fase is o.a. dat:

 • het aantal (private) spelers in het proces sterkt toe neemt en daarmee ook de noodzaak om zaken anders te organiseren;
 • de noodzakelijke onderverdeling van het project in ontwikkelingsgebieden en deelprojecten vraagt om afbakening en heldere (governance) afspraken;
 • de planningen strakker worden en de naleving hiervan belangrijker;
 • de vraag naar goede en eenduidige interne en externe communicatie groeit;
 • risico’s toenemen en moeten worden geïnventariseerd en beheerst.

Eén en ander vraagt om een heldere projectorganisatie voor de Dordtse Spoorzone. Deze projectorganisatie gaat zich richten op een aantal ontwikkelgebieden, met ieder een eigen projectorganisatie, te weten: het Maasterras, Zuidzijde Dordrecht CS, Knoop Leerpark/GZP. Het projectonderdeel Spoor/infra Projecten is direct gerelateerd aan de genoemde ontwikkelgebieden.

In de bijbehorende governancestructuur worden bij het opdrachtgeverschap drie verschillende rollen onderscheiden:

 • De bestuurlijk opdrachtgever – deze is het boegbeeld van het project naar de politiek en de buitenwereld en verantwoordelijk voor het behouden van draagvlak voor het project.
 • De ambtelijk opdrachtgevers – deze zorgen voor de verbindingen en afstemming met de andere doelen van de gemeente en voor het draagvlak voor het project in de interne organisatie.
 • De projectdirecteur – deze zorgt voor de aansturing van de projectorganisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma binnen tijd, budget en scope/kwaliteit.

In gezamenlijkheid zorgt deze sturingsdriehoek voor het behalen van de projectdoelen.

Verantwoordelijkheden en rollen
Als projectdirecteur:

 • ben je verantwoordelijk voor de planuitwerking en operationele invulling van de visie op de Dordtse Spoorzone;
 • ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het programma en het optimaal functioneren van de projectorganisatie;
 • zorg je er in dat kader voor dat de bijbehorende processen transparant, efficiënt, kostenbewust, beheerst en omgevingsgericht zijn en passen binnen de geldende afspraken en mandaten;
 • leg je verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgevers;
 • ben je verantwoordelijk voor het risicomanagement van het project;
 • geef je op bedrijfsmatige en mensgerichte manier leiding, een en ander gericht op de inzet van mensen en middelen in relatie tot de te behalen doelen;
 • adviseer je de opdrachtgevers over noodzakelijke aanpassingen in de projectinrichting, -aansturing en wijzigingen in de projectaanpak en/of werkwijzen;
 • ben je verantwoordelijk voor de opbouw en het onderhouden van een in- en extern netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de projectresultaten;
 • realiseer je vanuit de projectorganisatie een effectief samenspel met de verschillende opgaven en teams in de lijnorganisatie;
 • vertegenwoordig je de belangen van de gemeente in het krachtenveld van het project in diverse externe overlegsituaties.
 • evalueer je binnen de eigen organisatie periodiek de gekozen programma-aanpak, een en ander met het oog op inrichting en uitvoering van toekomstige grootschalige) programma’s en projecten.

Persoonsprofiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en ruime ervaring in het inhoudelijk aansturen van complexe projecten/programmaportfolio’s met een politiek-bestuurlijk/maatschappelijk gevoelig karakter. Daarnaast heb je ruime ervaring in het managen van complexe projectorganisaties voor wat betreft bedrijfsvoerings- en personeelsvraagstukken.

Je bent in staat de vertaling van visie naar uitvoering te maken en anderen daarin mee te nemen. Je hebt diepgaand inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en maatschappelijke context en tegenstellingen. Je bent vaardig in het gezaghebbend beïnvloeden van en onderhandelen met politiek-bestuurlijke-, maatschappelijke- en private partijen/stakeholders.

Belangrijke kenmerken van jou als projectdirecteur zijn:

 • Je onderkent de (zich ontwikkelende maatschappelijke) betekenis van het project en bewaakt die in de realisatie van het project;
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het project en initieert en anticipeert tijdig door middel van voorstellen en interventies;
 • Je functioneert als strategisch gesprekspartner binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent alert op kansen, benut die of creëert die in het belang van de projectorganisatie;
 • Je benut je eigen netwerk om de projectdoelstellingen te bereiken;
 • Je toont flexibiliteit in het omgaan met eisen, veranderingen en ‘hindernissen’ binnen en buiten de (project)organisatie;
 • Je bent vernieuwend in je denken en doen; je durft buiten de gebaande paden te treden;
 • Je stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de projectdeelnemers en het leveren van inhoudelijke bijdragen.

Arbeidsvoorwaarden
Dordrecht bied je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Jan Freie via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.


Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.
Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.