Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Samen bouwen aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg

Culemborg is een multiculturele, creatieve, zelfbewuste en levendige stad met veel kwaliteit, een groot aantal voorzieningen en een dynamisch woon-, werk- en leefklimaat. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de ligging aan de rivier de Lek en de rijke historie als vrijstad. Maar ook de positie van Culemborg als schakel tussen de zakelijke Randstad en het groene Rivierenland speelt hierbij een rol. Culemborg is een aantrekkelijke woonstad voor veel mensen uit de regio Utrecht.

In Culemborg gebeurt het. In deze mooie historische stad komen nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven ook écht van de grond. De gemeente is vooruitstrevend, veelzijdig en een tikkeltje eigenzinnig. Er heerst een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Anders dan het inwoneraantal van ca. 30.000 doet vermoeden, hebben het bestuur en de samenleving grote ambities en kent de gemeente grootstedelijke vraagstukken. Daarnaast heeft Culemborg een aantal centrumfuncties voor de regio.

Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. Men zoekt met elkaar naar nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met de partners en in de omgang met elkaar. Communicatie en participatie zijn daarbij kernbegrippen.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Culemborg telt negen fracties verdeeld over 21 zetels. Naar aanleiding van de recente verkiezingen, vinden er momenteel gesprekken plaats over de vorming van een nieuw college.

De organisatie (ca. 175 medewerkers) wordt aangestuurd door het MT dat bestaat uit: de gemeentesecretaris, een directeur Bedrijfsvoering, zes teamleiders, twee programmaregisseurs, een controller en een bestuursadviseur. Als gemeentesecretaris geef je leiding aan het management. Een gedeelte van de interne dienstverlening is ondergebracht bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB), een samenwerkingsverband waarin je samen met je collega-secretarissen van de gemeenten Tiel en West Betuwe een leidende rol vervult.

De organisatie kent een open, informele sfeer, korte lijnen en werkt vanuit de kernwaarden: Betrokken, Ondernemend, Ontwikkelend en Transparant. Hier is onlangs de waarde Professioneel aan toegevoegd. In het moderne stadskantoor krijgen medewerkers alle ruimte om Culemborg te maken tot wat het is: een energieke, veelzijdige en vooruitstrevende stad.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden groter en complexer. De achterliggende jaren is er dan ook intensief gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Vanuit het organisatieplan Hart voor de organisatie en het daarbij behorende Plan van Aanpak werkt men aan een toekomstbestendig en vitaal Culemborg. Op dit moment vindt een evaluatie van het plan plaats.

De krapte op de arbeidsmarkt onderstreept het belang van aantrekkelijk werkgeverschap. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het boeien en binden van medewerkers met diverse leeftijden, kwaliteiten en achtergronden.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling organisatie
Als gemeentesecretaris zet je, samen met het MT, in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet met ‘Hart voor de organisatie’ en stuurt op meer resultaatgerichtheid, eigenaarschap, procesmatig en programmatisch werken en een afspraak is afspraak mentaliteit. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Samenspel bestuur en ambtelijke organisatie
Culemborg is een ambitieuze stad met een ambitieus bestuur. Dit zorgt voor de nodige werkdruk bij medewerkers. Voor jou als eerste adviseur van het college én algemeen directeur van de organisatie, ligt hierin een belangrijke rol weggelegd. Het is aan jou om voortdurend te zoeken naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Hierover ben je in gesprek, adviseer je bij het maken van keuzes.

Doorontwikkeling sociaal domein
Ook het sociaal domein is in beweging. Hier wordt gewerkt aan het beter organiseren van de integrale toegang voor ondersteuning en dienstverlening aan inwoners. Deze ontwikkeling heeft impact op een behoorlijk aantal medewerkers en vraagt van hen ook een andere manier van werken. Jij realiseert je dit en faciliteert en ondersteunt deze beweging en wat dat van medewerkers vraagt.

Ruimtelijke opgave
Binnen het fysieke domein ligt er ook een stevige opgave, die de nodige aandacht van de directie en het management vraagt. Het betreft hier met name enkele grote woningbouwlocaties. Om deze opgave te kunnen realiseren, wordt de komende jaren noodzakelijkerwijs meer gebruik gemaakt van inhuur van externe deskundigen. Belangrijk hierbij is om een goede balans te houden tussen de inzet – en daarmee de ontwikkeling – van ‘eigen mensen’ en externen binnen de zogenaamde ‘flexibele schil’.

Samenwerking in de regio
Er wordt veel samengewerkt in de regio in de vorm van gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Als gemeentesecretaris stimuleer je deze samenwerking en vertegenwoordig je de belangen van Culemborg op constructieve wijze.

Tot slot:
Jouw toegevoegde waarde komt tot uiting in de samenwerking met de burgemeester en griffier in onder meer het driehoeksoverleg. Daarnaast vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Je kiest bewust voor Culemborg; een organisatie met flinke vraagstukken én ambities en korte lijnen. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder pur sang. Je weet wat er speelt en kijkt over grenzen heen. Hierdoor weet jij mensen én inhoud met elkaar te verbinden. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je stuurt op het ‘afmaken’ en borgen van zaken. Je bent er scherp op dat nieuwe initiatieven dit niet in de weg staan.
 • Je richt je op de strategische lange termijn en neemt mensen daarin mee.
 • Je geeft vertrouwen, inspireert, enthousiasmeert en daagt mensen uit.
 • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en toont empathie.
 • Je bent besluitvaardig, toont daadkracht en pakt door wanneer nodig.
 • Je staat voor een betrouwbare overheid en vervult daarin een voorbeeldfunctie.
 • Last but not least: je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 9 juni 2022: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 13 juni 2022: 1e gespreksronde
 • 15 juni 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Teamleider Maatschappelijke Opgaven en Veiligheid

Werken voor de gemeente Culemborg betekent werken voor een mooie, levendige historische stad. Centraal gelegen in Nederland en tegelijkertijd Nederland in het klein. Als people manager geef jij jouw medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en de dingen zelf te regelen. Jij weet de juiste vragen te stellen en bent een gesprekspartner voor zowel het bestuur als de medewerkers. Op het gebied van Veiligheid ben jij een belangrijke adviseur van de burgemeester.

Culemborg

Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met ruim 28.000 inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de fraaie ligging aan de rivier de Lek. De binnenstad heeft een sfeervolle markt met historische gebouwen en een goed horeca- en winkelaanbod. Er zijn veel voorzieningen en de stad biedt een dynamisch woon-, werk en leefklimaat. Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken houding van inwoners maakt van Culemborg een stad waarin nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie.

Organisatie

In 2018 is onder de noemer “hart voor de organisatie” een plan van aanpak opgesteld voor het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie als vitale en toekomstbestendige werkorganisatie. De werkorganisatie stemt haar handelen steeds goed af op de gemeenschap. Verdergaande (burger)participatie en outcome gericht werken worden belangrijker en daar hoort een wendbare organisatie bij. Dit vraagt iets van de medewerkers: professioneel invulling geven aan bestuursopdrachten en een integrale benadering van vraagstukken. Medewerkers worden in staat gesteld om zelfregelend te (gaan) werken. De verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk op teamniveau neergelegd, waarbij de verbinding tussen beleid en uitvoering in het sociale, ruimtelijke en publieke domein goed is georganiseerd. Ook het programmatisch werken is gepositioneerd. De organisatie kent de volgende kerncompetenties: betrokken, ondernemend, ontwikkelend en transparant.

In Culemborg werken 176 medewerkers met enthousiasme voor de inwoners en het bestuur. Zij doen dit onder leiding van een tweehoofdige directie en een zestal teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor meerdere teams. Daarnaast kent de organisatie een tweetal programmaregisseurs. De leden van de directie, de teamleiders en de programmaregisseurs samen met de controller vormen het managementteam overleg.

Sturingsfilosofie

Om een wendbare (en vitale) organisatie te kunnen zijn, vormen de medewerkers de factor die uiteindelijk het verschil maakt. In onze sturingsfilosofie staan daarom de medewerkers centraal. Ons uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en dat het voor de medewerkers en de organisatie van toegevoegde waarde is om de ruimte te geven die nodig is om zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen in het team. Uiteraard binnen eenduidige kaders van de organisatie.

De rol van teamleider

Het gaat om een nieuwe functie die is gevormd tijdens de reorganisatie. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de teams, medewerkers en programma’s. De teamleiders spelen een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van de teamorganisatie. Een teamleider stuurt een aantal teams aan, affiniteit met de werkinhoud van de teams is van belang. De teamleider heeft een sleutelpositie om als people manager medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen en om een integrale aanpak te realiseren. De teamleider is een generalist met leiderschapskwaliteiten als bindend vermogen en mensgerichtheid. Hij/zij is in staat om samenwerking te bevorderen en pro-activiteit te stimuleren. De teamleiders werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Belangrijke samenwerkingspartner voor de teamleider is de programmaregisseur.

De teams

Het team Veiligheid heeft als doel Culemborg veilig en leefbaar te maken en te houden. In dit team werken ruim 10 personen als adviseur, ketenregisseur, gezinsmanager, vergunningverlener en toezichthouder.

Het team Maatschappelijke opgaven adviseert over maatschappelijk sociale vraagstukken en houdt regie op de uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht bij verbonden partijen en maatschappelijke partners. Daarnaast houdt dit team zich bezig met voorlichting en educatie.

De aandachtsgebieden binnen dit team zijn schuldhulpverlening, minima, participatie, onderwijs (inclusief leerlingenvervoer), natuur- en milieueducatie, WMO, gezondheid, sport, cultuurbeleving en accountmanagement Werkzaak. In dit team werken ca. 15 adviseurs.

Taken en verantwoordelijkheden

Vanuit je verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie richt je je als teamleider op de volgende taken:

 • Mede ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van de organisatie, haar medewerkers en de hieraan verbonden dienstverlening en resultaten.
 • Aansturen en coachen van de aan jou toebedeelde teams en medewerkers (sturen op competenties en cultuur).
 • Vertalen van strategische en tactische doelen naar resultaatopdrachten voor deze teams.
 • Bijdragen aan het opstellen van organisatie- en programmaplannen. Zorgen dat er teamplannen gemaakt worden, die aansluiten bij de organisatie- en programmaplannen.
 • Sturen op capaciteit, kwaliteit en realisatie van plannen.  
 • Stimuleren van de integrale afstemming en samenwerking tussen teams en in programma’s.
 • Maken van resultaat en ontwikkelafspraken met alle medewerkers uit de toebedeelde teams.
 • Eerste aanspreekpunt voor portefeuillehouder(s).
 • Belangrijke adviseur van de burgemeester op het gebied van Veiligheid. Jij bent dan ook bekend met dit vakgebied.
 • Diverse bedrijfsvoeringstaken.

Persoonsprofiel

 • Ervaren in het aansturen van teams.
 • Verbindende, samenbindende en stimulerende leiderschapskwaliteiten.
 • Op basis van vertrouwen durven delegeren, als teamleider gericht op het sturen op proces, samenwerking en resultaat in lijn met de ingezette koers.
 • Ervaren en enthousiasmerend in het verder brengen van de gewenste ontwikkelingen en een verankeraar.
 • Organisatiesensitief en uiteraard politiek sensitief.
 • Generalist met een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Uitstekende teamspeler, communicatief vaardig, transparant, integer en richtinggevend.
 • Voldoende affiniteit met het werkgebied van de teams en de teamleden: weten wat er speelt en daarin ook een richting gever kunnen zijn. Zowel om medewerkers te inspireren, kaders ter discussie te stellen, betere beheersing te organiseren en sparringpartner te kunnen zijn van het bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie in een plezierige werksfeer met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De vacature wordt opengesteld voor minimaal 28,8 uur per week (80%). Het salaris voor deze functie is – afhankelijk van opleiding en ervaring – maximaal € 5.984,- bruto per maand  (schaal 13) o.b.v. een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 6 november 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink bovenaan de pagina. De data van de gesprekken in de procedure zijn, onder voorbehoud, gepland.  

 • 5, 7 en 12 november                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
 • 12 november (middag)             cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 14 november                              1e gespreksronde
 • 20 november                              2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Bekijk ook de video ‘Werken in Culemborg’ op https://vimeo.com/316246079.