Ondernemend manager met impact én hart voor mensen / afdelingshoofd Werk

In Breda geloven we dat er voor iedereen werk is, jij ook?

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente haar SW-bedrijf ATEA-groep samengevoegd met de gemeentelijke organisatie, als afdeling Werk. Nu staat ze voor de volgende stap, namelijk het vanuit de praktijk opbouwen van een omgeving waarin werkend leren een basis wordt. Én waar ook de solide basis voor de meest kwetsbare medewerkers gewaarborgd blijft, een balans tussen innoveren en oog houden voor stabiliteit in bestaande processen.

Er ligt een opdracht voor de komende twee jaar; jij zorgt voor richting, focus en het begeleiden van deze afdeling.

Ben jij een energieke, enthousiaste en talentvolle leidinggevende die zijn strepen verdiend heeft en toe is aan een volgende loopbaanstap? Herken je je in het leidende principe van Breda, dat het hebben en houden van werk een cruciale factor is voor stabiliteit, op eigen benen kunnen staan en levensgeluk? Kom dan het verschil maken in Breda!

Ontwikkelingen en rolinvulling
Het jaar 2021 en een groot deel van 2022 staan in het teken van omgaan met de effecten van corona en werken aan een duurzame invulling voor het nieuwe normaal in werkgelegenheid; werkgelegenheid behouden en creëren en daaraan snel en slim werkzoekenden koppelen. Juist in deze periode maakt Breda een stap richting een nieuw perspectief, een duurzame invulling voor alle werkzoekenden in Breda. Hierin past ook een nieuwe duurzame richting met haar medewerkers met een SW-achtergrond.

Het is juist in deze tijd van groot belang om te investeren in Bredanaars die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en aan het werk willen. De afdeling Werk van de gemeente Breda zet zich in om mensen uit deze doelgroep aan het werk te helpen en te houden. Dit kan binnen een beschutte werkomgeving of op weg naar een werkplek bij een reguliere werkgever. De komende twee jaar gaat Breda ontdekken wat de beste duurzame invulling voor de komende jaren gaat worden (denk bijvoorbeeld een aan Sociaal-Werk/leerbedrijf). Ook de landelijke ontwikkelingen bewegen in deze richting mee. Daarom zoekt de gemeente een afdelingshoofd die de afdeling Werk meeneemt richting deze nieuwe horizon.

Het vertalen van de uitgangspunten van de sociale visie naar de dagelijkse praktijk en het sturen op het behalen van de gewenste acties is jouw corebusiness. Hierin heb je alle professionele ruimte om dit in te vullen zoals je denkt dat nodig is. Je hebt als professional alle mogelijkheid je te ontplooien en er wordt verwacht dat je eigenaarschap toont op je opdracht. Dit doe je binnen een politiek-bestuurlijke context waarbij je de sensitiviteit moet bezitten om daarin te kunnen opereren zonder aan daadkracht te verliezen.

Afdeling Werk en MT
Afdeling Werk kenmerkt zich als een echte uitvoeringsorganisatie, waar een “just do it”-cultuur een grote kracht is. Werkend leren avant la lettre.
De afdeling staat samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) midden in het speelveld van werkgelegenheid. De afdeling werkt dan ook nauw samen met de teams WSP en Regisseurs van de keten Participatie en met de overige afdelingen in de gemeente waar mensen uit de doelgroep werken en uiteraard volop met de ondernemers in de stad en regio. De ketenmanager Participatie stuurt op de samenhang tussen al deze aspecten, te behalen resultaten en in te zetten middelen. Met hem maak je afspraken over de bijdrage die de afdeling hieraan levert.

Als afdelingshoofd Werk geef je leiding aan een forse uitvoeringsorganisatie, die is opgebouwd uit een grote groep collega’s, die vanuit de voormalige SW buiten de organisatie aan het werk zijn binnen de sectoren Industrie, Schoonmaak, Groen, overige dienstverlening. én een kleine groep die echt intern beschut aan het werk is. Daarnaast bestaat de afdeling uit een ondersteunende werkorganisatie die bestaat uit collega’s die zorgen dat bovenstaande zaken uitgevoerd worden.

Je MT bestaat uit een team beschut werk, een team externe dienstverlening, een team individuele plaatsingen en een bedrijfsbureau. Dit wordt ondersteund door een P&O-adviseur en financieel adviseur. Met dit MT draag je zorg voor de inzet van zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep binnen Breda.

Persoonsprofiel
Breda zoekt iemand die elke dag weer impact maakt. Een door de wol geverfde leidinggevende met commerciële ervaring, binnen privaat-publieke samenwerking. Die goed beeld heeft bij de sociale vraagstukken die op Breda afkomen en affiniteit heeft met de doelgroep.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:
• Storyteller en hartenraker
• Verbinder met eigen kijk op zaken
• Balans weten te houden tussen dynamiek en rust en overzicht
• Ondernemend
• Innovatief en slim werken
• Netwerker
• Intrinsieke herkenning op de sociale visie

Arbeidsvoorwaarden
Breda biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een contract voor 2 jaar, met het perspectief om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze pagina. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past.

De data van de procedure zijn gepland.

 • 20 april 2021 cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 29 april 2021 1e gespreksronde
 • 4 mei 2021 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Meer over gemeente Breda en haar ambities?
Ga naar https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie.

Sociale visie
Onze sociale visie sluit aan bij ónze stad. Dat betekent dat die geënt is op het unieke van Breda. In onze dorpen en wijken doen we veel ‘met elkaar’. Zijn gemeenschappen hecht, sociale structuren sterk, en staat ontmoeting centraal. Gastvrijheid en hartelijkheid zitten in het DNA van onze inwoners. En daarom start onze sociale visie niet bij de overheid. Maar bij het krachtige kapitaal van Breda: haar inwoners, en de unieke manier hoe die met elkaar samenleven.

Dat betekent iets voor onze sociale visie. Namelijk dat we gelóven in mensen. Dat we starten vanuit optimisme. Dat we ervan uitgaan dat de meeste mensen deugen. En dat iedereen iets te brengen heeft, iets kan én iets wil bijdragen aan Breda en haar inwoners. Sommigen doen dat vanuit zichzelf. Anderen hebben wat hulp nodig. En weer anderen verdienen een goedbedoelde schop onder de kont, om in beweging te komen. Niet met een geheven vingertje. Maar omdat we geloven dat iedereen uiteindelijk het gelukkigst is als íe ‘bloeit’ als mens, en we daarbij elkaars aanmoediging soms nodig hebben.

Concerndirecteur

concerndirecteur

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk economisch, sociaal economisch en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij in eerste instantie op het sociaal economische domein en bent ook in staat om leiding te geven aan de andere domeinen.

Het verhaal van Breda

Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat.

Een citaat uit het recente coalitieakkoord ‘Lef en Liefde’:

“WAT IS ONS DOEL?

We maken werk van de unieke ligging van Breda en onze kracht als internationaal knooppunt in Noordwest-Europa. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven als stad gaan we een sprong voorwaarts maken, met respect voor de bestaande kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Een goed en sterk vestigingsklimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven is voor ons belangrijk. Hierin spelen niet alleen grootstedelijke cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt een rol. Goed wonen is minstens zo belangrijk.

We kunnen deze sprong voorwaarts de komende vier jaar voorbereiden en maken. Hierbij maken we gebruik van de grote hoeveelheid beschikbare ruimte in de directe nabijheid van het station, van de stad en ons unieke historische stadshart. Dit biedt ook direct kansen voor de grote woningbehoefte en het dreigend tekort aan werklocaties.

Onze dorpen maken deel uit van een krachtige stad en hebben alle een eigen sociale structuur en cultuur. Grootstedelijk kan niet zonder onze bijzondere dorpen en wijken. Ruimte om ook in de dorpen te kunnen blijven wonen en werken is voor ons een vertrekpunt.

We zetten daarnaast in op de bereikbaarheid van Breda vanuit internationaal perspectief. Ons doel is immers om in 2030 vanuit Londen, Parijs, Berlijn of Kopenhagen in drie kwartier in Breda te staan en daartoe zetten we stappen de komende vier jaar.

Breda maken we naast stedelijker tegelijkertijd ook steeds groener. We geven richting aan onze ambitie om in 2030 de eerste Europese stad in een groen park te zijn.

En zo krijgt Breda steeds meer te bieden aan kwaliteit, zowel binnen de stad als in de dorpen en wordt Breda nog aantrekkelijker om te wonen, werken en ondernemen.”

De gemeente Breda is trots op zijn medewerkers en de medewerkers zijn trots op Breda. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda; Breda Next Level.

Voor meer informatie over de stad en haar ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar www.breda.nl.

Organisatie en ontwikkelingen

De organisatie van de gemeente Breda heeft een personeelsbestand van 1483 fte’s en staat onder leiding van één (concern)directie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren sturen op dit moment vanuit hun directierol samen op de volgende thema’s en opgaven: bedrijfsvoering, ruimtelijk economisch, en sociaal economisch. Uitgangspunt voor de samenstelling en verdeling van portefeuilles binnen de directie zijn echter vragen als: 

(1) wat zijn de grote bestuurlijke en maatschappelijke opgaven

(2) waar moet de directie waarde toevoegen aan wat afdelingsmanagers zelf (nog) niet kunnen organiseren en managen

(3) wat zijn logische clusteringen van externe netwerken waarin we als directie moeten acteren

(4) waar komen de individuele kwaliteiten en competenties van directeuren het best tot hun recht

(5) wat is een evenwichtige verdeling van werk?

Binnen het maatschappelijk domein wordt gewerkt aan een transformatie om invulling te kunnen geven aan de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie. In het ruimtelijk domein maakt de nieuwe Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk. Vanuit de directie is de verantwoordelijkheid voor een domein ondergebracht bij één directeur. 

Breda loopt graag mee in de kopgroep van innovatieve gemeenten. Op de inhoud van beleid en op de manier waarop de dingen gedaan worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De afgelopen jaren is de positie van de lokale overheid verschoven van regelgever naar facilitator, van participerende burger naar participerende overheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media verlopen steeds sneller. De omgeving is sterk in beweging en de netwerkmaatschappij vraagt om een goed samenspel met relevante partners in stad en regio.

De hoofdstructuur wordt gevisualiseerd als een honingraat bestaande uit afdelingen/ketens/opgaven. Dat is de basis om ons wendbaar te organiseren. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Elk managementniveau doet datgene wat daaronder (nog) niet kan. Breda is sterk met lean management bezig, dus denken in termen van waarde toevoegen, strategy deployment (= visueel maken van de sturing op planningsborden) et cetera. 

Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. Vraag en aanbod worden gematcht door talenten en capaciteiten optimaal te koppelen aan de opgaven die het bestuur stelt.

Ontwikkeling van de organisatie vraagt om innoveren, experimenteren en leren van ervaringen en dat doet Breda vanuit de volgende vier principes om door te kunnen groeien naar een ‘next level’:  

1.         één organisatie in denken en handelen

2.         het flexibel inzetten van mensen en middelen flexibel 

3.         doelmatige bedrijfsvoering

4.         ondernemende werknemers die initiatiefrijk zijn en leren van (elkaars) ervaringen.

De opgave

De transitie van ‘zelf doen als gemeente’ naar ‘meedoen met de stad’ vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in stad en regio. Organiseren vinden we belangrijker dan organisatie. De traditionele organisatie-inrichting (het ‘harkje’) verandert, zoals gezegd, in een honingraat waarmee we flexibiliteit, wendbaarheid, samenhang en verbindingen centraal stellen.

Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling belangrijke actuele thema’s.

Deze omslag in houding en gedrag vraagt integraal denken en handelen vanuit opgaven, van groot tot klein. Samenwerking met én tussen de mensen staat hierbij voorop. Van medewerkers en organisatie vraagt dit flexibiliteit en creativiteit en het denken in mogelijkheden. Om deze slag mogelijk te maken werkt Breda met een ontwikkelaanpak waarbij leren van ervaringen en zuurstof geven aan goede initiatieven gestimuleerd worden. Bouw voort op wat goed gaat. De ontwikkeling van medewerkers en de organisatie zelf is belangrijker dan en werken, denken en handelen in blauwdrukken. 

Van u wordt in deze opgave en positionering een pro actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteitsslag verwacht. Leiderschap dat resultaten en mensen verbindt en afhankelijk van de situatie schakelt tussen coachen, ruimte geven en verantwoording vragen.

Persoonsprofiel

De nieuwe directeur heeft vanzelfsprekend een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. De nieuwe directeur moet echter ook een impuls geven aan de schaalsprong waarvoor Breda staat. Daarom is het van belang dat hij/zij heeft gewerkt in een grootstedelijke context en het bestuur en de organisatie van daaruit kan inspireren in de schaalsprong. Hij of zij heeft visie, heeft een positieve en optimistische instelling, stimuleert innovatie, weet mensen te stimuleren en mee te nemen en heeft lef. 

De afdelingshoofden en opgavenmanagers beschikken in het algemeen over veel ervaring en kennis van de Bredase praktijk. De nieuwe directeur voegt daar iets extra’s toe, namelijk: visie op wat grootstedelijkheid voor Breda kan zijn en invulling (laten) geven aan de bestuurlijke keuzes.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. 

Stevig, energiek en doorpakken zijn aspecten die u typeren, evenals open, ontspannen en relativerend. U neemt duidelijk de leiding, maar hebt bovenal een coachende voorkeursstijl; u bent goed in verbinding, communicatief sterk, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. 

Bestuur, directie, management en organisatie zien u als een natuurlijk sparringpartner / stevige gesprekspartner: een van de boegbeelden van en voor de organisatie. U draagt het gedachtegoed van Breda uit, inspireert en enthousiasmeert op uw persoonlijkheid en drive; u stuurt op interne motivatie en neemt daarmee anderen mee in de integrale ontwikkelopgave.

Competenties

Bovenstaand persoonsprofiel vertaalt zich in de volgende competenties:

 • visie
 • vermogen om strategie concreet te kunnen maken
 • verbindend en samenwerkingsgericht
 • communicatief sterk
 • bestuurlijk- en omgevingssensitief
 • daadkrachtig en ontwikkelgericht
 • overtuigingskracht
 • extern georiënteerd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week. Het betreft een vast dienstverband aan te vangen met een jaar bij wijze van proef. Het salaris is gebaseerd op max € 8.697,- bruto per maand         (schaal 17), op basis van een fulltime dienstverband.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De diverse gespreksrondes worden gepland in de maand mei. De specifieke data zijn reeds gepland. Deze kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl

Concerndirecteur

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk-economische, sociaaleconomisch en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op bedrijfsvoering en dienstverlening.

Het verhaal van Breda

Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat.

De gemeente Breda is trots op zijn medewerkers en de medewerkers zijn trots op Breda. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda; Breda Next Level.

Voor meer informatie over de stad en haar ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar www.breda.nl.

Organisatie en ontwikkelingen

De gemeente Breda heeft een personeelsbestand van 1483 fte’s. De aansturing van de organisatie is ondergebracht in één directie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie directeuren sturen vanuit hun directierol samen op de volgende thema’s en opgaven: bedrijfsvoering, ruimtelijk-economische, en sociaaleconomisch. In het maatschappelijk domein wordt gewerkt aan een transformatie om invulling te kunnen geven aan de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie. In het ruimtelijk domein maakt de nieuwe Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk. Vanuit de directie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ondergebracht bij één directeur. 

Breda loopt graag mee in de kopgroep van innovatieve gemeenten. Op de inhoud van beleid en op de manier waarop de dingen gedaan worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De afgelopen jaren is de positie van de lokale overheid verschoven van regelgever naar facilitator, van participerende burger naar participerende overheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media verlopen steeds sneller. De omgeving is sterk in beweging en de netwerkmaatschappij vraagt om een goed samenspel met relevante partners in stad en regio.

Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. Vraag en aanbod worden gematcht door talenten en capaciteiten optimaal te koppelen aan de opgaven die het bestuur stelt.

Ontwikkeling van de organisatie vraagt innoveren, experimenteren en leren van ervaringen en dat doet Breda vanuit de volgende vier principes om door te kunnen groeien naar een ‘next level’:  

1.         één organisatie in denken en handelen

2.         het flexibel inzetten van mensen en middelen flexibel 

3.         doelmatige bedrijfsvoering

4.         ondernemende werknemers die initiatiefrijk zijn en leren van (elkaars) ervaringen.

Bedrijfsvoering

Zo’n 400 fte’s houden zich bezig in Breda met de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Daarnaast ongeveer 67 fte’s medewerkers bij publieksdienstverlening. 

Bedrijfsvoering biedt een stabiele basis op het gebied van financiën, personeel, organisatie, technologie en sturing. Het juiste fundament wordt gelegd door de gewone dingen buitengewoon goed te doen en door proactief in te spelen op opgaven. Om dit te doen is gestart met het programma ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’ langs de lijn van de volgende projecten: 

1.         a great place to work

2.         data maakt mogelijk

3.         fitte financiën

4.         slimmer organiseren van de bedrijfsvoering

5.         relatie met programma Top Dienstverlening.

De opgave

De transitie van ‘zelf doen als gemeente’ naar ‘meedoen met de stad’ vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in stad en regio. Organiseren vinden we belangrijker dan organisatie. De traditionele organisatie-inrichting (het ‘harkje’) verandert in een honingraat waarmee we flexibiliteit, samenhang en verbindingen centraal stellen.

Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling belangrijke actuele thema’s.

Deze omslag in houding en gedrag vraagt vanuit bedrijfsvoering integraal denken en handelen vanuit klantopgaven, van groot tot klein. Samenwerking met én tussen de mensen staat hierbij voorop. Van medewerkers en organisatie vraagt dit flexibiliteit en creativiteit en het denken in mogelijkheden. Om deze slag mogelijk te maken werkt Breda met een ontwikkelaanpak waarbij leren van ervaringen en zuurstof geven aan goede initiatieven gestimuleerd worden. Bouw voort op wat goed gaat. De ontwikkeling van medewerkers en de organisatie zelf is belangrijker dan en werken, denken en handelen in blauwdrukken. 

Van u wordt in deze opgave en positionering van ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’ een pro actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteitsslag verwacht. Leiderschap dat resultaten en mensen verbindt en afhankelijk van de situatie schakelt tussen coachen, ruimte geven en verantwoording vragen.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering en dienstverlening, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. 

Stevig, energiek en doorpakken zijn aspecten die u typeren, evenals open, ontspannen en relativerend. U neemt duidelijk de leiding, maar hebt bovenal een coachende voorkeursstijl; u bent goed in verbinding, communicatie sterk, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Bestuur, directie, management en organisatie zien u als een natuurlijk sparringpartner / stevige gesprekspartner: een boegbeeld van en voor de organisatie. U draagt het gedachtegoed van Breda uit, inspireert en enthousiasmeert op uw persoonlijkheid en drive; u stuurt op interne motivatie en neemt daarmee anderen mee in de integrale ontwikkelopgave.

Competenties

Bovenstaand persoonsprofiel vertaalt zich in de volgende competenties:

 • visie
 • vermogen om strategie concreet te kunnen maken
 • verbindend en samenwerkingsgericht
 • communicatief sterk
 • bestuurlijk- en omgevingssensitief
 • daadkrachtig en ontwikkelgericht
 • overtuigingskracht
 • extern georiënteerd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week. Het betreft een vast dienstverband aan te vangen met een jaar bij wijze van proef. Het salaris is gebaseerd op max € 8.697,- bruto per maand         (schaal 17), op basis van een fulltime dienstverband.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Gelet op de zomerperiode staat de vacature open van begin juli tot half augustus. Reacties ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. 

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De diverse gespreksrondes staan gepland voor eind augustus, begin september. De specifieke data zijn reeds gepland. Deze kunt u opvragen via welkom@zeelenberg.nl