Door middel van een mobiliteitsdienstverband wordt professionele begeleiding op maat gecombineerd met een overgang van werkgeverschap naar Zeelenberg Professionals. Onze ruime ervaring in de publieke sector en onze persoonlijke aanpak, maken dat veel opdrachtgevers en professionals kiezen voor een mobiliteitsdienstverband bij Zeelenberg Professionals.

Arbeidsvoorwaardenpakket

Met de indiensttreding bij Zeelenberg Professionals blijven onder meer salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vakantiedagen gelijkwaardig aan het huidige arbeidsvoorwaardenpakket.  Voor de professional bij Zeelenberg Professionals geldt het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP omdat deze BV vrijwillig toegetreden is tot het ABP. Uiteraard kunnen indien gewenst passende afspraken worden gemaakt met betrekking tot salariskorting of –aanvulling, in het verlengde van het huidige arbeidsvoorwaardenpakket. Ook zijn er mogelijkheden om eventueel lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via Loyalis voort te zetten.

 

Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling bij het aangaan van een mobiliteitsdienstverband is enerzijds dat de opdrachtgevende organisatie maximaal wordt ontzorgd.

Ontzorgd, zowel qua proces als qua kosten. Dit laatste met name doordat eventuele toekomstige uitkeringsrechten niet op uw organisatie kunnen worden verhaald doordat de betrokken professional niet meer bij u, maar bij Zeelenberg Professionals in dienst is.

Anderzijds zal de professional maximaal in de gelegenheid worden gesteld om zich, met behoud van het arbeidsvoorwaardenpakket en onder professionele begeleiding, te richten op het zoeken naar een andere werkkring. Daarnaast wordt getracht om de professional via een eventuele detacheringconstructie gericht ervaring op te laten doen binnen andere organisaties. Voor deze professionele loopbaanbegeleiding gebruiken wij ons Eigen Kracht Programma. Voor meer informatie over dit programma verwijzen wij u naar de betreffende productinformatie.

 

Financieel Kader

Tijdens het bestaan van het mobiliteitsdienstverband tussen Zeelenberg Professionals en de betrokkene zal per kwartaal bij vooruitbetaling een tarief in rekening gebracht worden bij de opdrachtgevende organisatie. Bij de berekening van het tarief worden de loonkosten als uitgangspunt genomen. Onder de loonkosten verstaan we het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen bruto salaris inclusief sociale lasten, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, overige werkgeverslasten en bijvoorbeeld eventuele bijdrage levensloopregeling en overige bedongen arbeidsvoorwaarden. Hierover wordt door  Zeelenberg Professionals een bureaumarge bij de opdrachtgevende partij in rekening gebracht.

 

Inkomsten uit detachering

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen wij ons inzetten om de professional te detacheren. Van de professional wordt verwacht dat hij of zij zelf, op persoonlijke titel, ook alles in het werk zal stellen om passende opdrachten te acquireren. Deze detacheringen zijn gericht op het opdoen van werkervaringen en de uiteindelijke doorstroming naar een andere werkkring of –vorm. Indien de professional omzet realiseert op basis van detachering vanuit Zeelenberg, dan hanteren wij een verdeelsleutel zodat een deel van deze inkomsten uit detachering terugvloeien naar de opdrachtgevende organisatie.

 

Voortijdige beëindiging

Indien de arbeidsovereenkomst tussen Zeelenberg Professionals en de professional voortijdig wordt beëindigd, wordt ook de overeenkomst tussen de opdrachtgevende organisatie en Zeelenberg Professionals van rechtswege beëindigd. In het geval dat deze beëindiging eerder dan drie maanden voor de einddatum van het contract plaatsvindt, brengen wij éénmalig een succesfee in rekening bij de opdrachtgevende organisatie.

 

Te doorlopen processtappen

Voordat wordt gekozen om met Zeelenberg een mobiliteitsdienstverband te sluiten, vindt er een oriënterend gesprek plaats waarin wordt gekeken welke begeleiding nodig is en of er voldoende aansluiting is voor Zeelenberg om de professional over te nemen in een mobiliteitsdienstverband. Het spreekt voor zich dat het van beide kanten moet klikken.

De te doorlopen stappen in het kort:

  1. Oriënterend gesprek Zeelenberg bij opdrachtgever over mogelijkheden van het mobiliteitsdienstverband en het Eigen Kracht Programma
  2. Offerte Zeelenberg naar opdrachtgever
  3. Oriënterend gesprek bij Zeelenberg door professional (zowel Zeelenberg als de professional moet een gevoel hebben dat partijen een toegevoegde waarde kunnen leveren). Er wordt ook gekeken welke onderdelen van het Eigen Kracht Programma kunnen worden gevolgd (tevens van belang voor het budget en de uiteindelijke ontslagvergoeding)
  4. Bespreken concept-arbeidsovereenkomst Zeelenberg Professionals met de professional
  5. Ontslag professional bij huidige werkgever / ondertekening vaststellingsovereenkomst
  6. Opdrachtverstrekking, accordering offerte door opdrachtgever aan Zeelenberg Professionals
  7. Ondertekening arbeidsovereenkomst professional bij Zeelenberg Professionals
  8. Ondertekening overeenkomst Zeelenberg Professionals en opdrachtgever
  9. Facturatie mobiliteitsdienstverband: deze vindt plaats per kwartaal bij vooruitbetaling. De factuur wordt een maand voor de indiensttreding aan werkgever verstuurd. De begeleiding voor het eerste jaar van Het Eigen Kracht Programma wordt voor de start in rekening gebracht
  10. Indiensttreding professional bij Zeelenberg Professionals en start Eigen Kracht Programma.

 

Meer weten?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een mobiliteitsdienstverband kunt u contact met ons opnemen via 073–6120655, onderstaande link of email; welkom@zeelenberg.nl.