Vacature

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Leiden

Stad van Ontdekkingen

Leiden is met haar 125.000 inwoners een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad ziet de gemeente Leiden graag terug in haar personeelsbestand.

Met hart voor de stad …. zo werkt de gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker wordt de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen gezocht, om nieuwe mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen.

 

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De Leidse gemeenteraad heeft 39 zetels, verdeeld over 9 partijen. Gelet op de recente verkiezingen van maart 2018 zijn de college-onderhandelingen op dit moment gaande. De huidige burgemeester is 2003 aangetreden.

De hoofdstructuur van de organisatie van de gemeente Leiden heeft vier herkenbare Clusters, zoals u ook in onderstaand schema aantreft. De lijnstructuur daaronder is opgebouwd uit Resultaat Verantwoordelijke Teams (RVT)Het clusterberaad bestaat naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur uit 4 directeuren van de clusters Beheer, Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid, Participatie & Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling. De directeur van het Projectbureau, de directeuren van de Instellingen, de manager Concernstaf en concerncontroller vervullen een actieve adviesrol aan het clusterberaad. 

Hoewel de gemeentesecretaris/algemeen directeur vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid als Algemeen Directeur formeel eindverantwoordelijk is, neemt het clusterberaad de rol/verantwoordelijkheid op zich om de samenwerking binnen de organisatie te versterken en vanuit “concernniveau” te sturen op integrale advisering richting bestuur.

Meer informatie over de organisatie van de gemeente Leiden, treft u aan in het organisatieplan “Hart voor de Stad” https://gemeente.leiden.nl/bestanden/organisatie/organisatieplan-gemeente-leiden.pdf

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris/algemeen directeur de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur is hij/zij tevens voorzitter van het clusterberaad en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neemt de gemeentesecretaris/algemeen directeur deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris/algemeen directeur de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Opgaven

De achterliggende jaren heeft de gemeentelijke organisatie zich in positieve zin ontwikkeld en is ook de samenwerking tussen bestuur en organisatie goed in balans gekomen. Er is sprake van een prettige resultaatgerichte relatie en samenwerking tussen bestuur en organisatie. De ambtelijke organisatie straalt energie en kwaliteit uit en de mensen zijn gedreven en betrokken bij de stad en haar projecten. Leiden is volop in ontwikkeling en staat goed op de kaart. In die zin ligt er voor de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur geen grote veranderopgave voor. Veel is reeds in gang gezet. De organisatie is op hoofdlijnen op orde, doorontwikkeling is echter een continu proces. De ingezette lijn van organische ontwikkeling, professionalisering en samenwerking dient wel doorgezet te worden. Belangrijke aandachtpunten voor de komende periode zijn daarnaast; versterken van onderlinge ambtelijke samenwerking en versterken van de integraliteit, zowel binnen als tussen de clusters, als in de advisering richting bestuur. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt hierin, samen met directie en management, een leidende en op de toekomstgerichte bijdrage verwacht.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur richt zich in hoofdzaak op vijf resultaatgebieden: advisering college, concernsturing, bedrijfsvoering, integraal management en netwerken.

Bestuur en organisatie hebben in Leiden met elkaar een constructieve, resultaatgerichte modus gevonden; daarop moet worden voortgebouwd. Gelet op de veelal complexe bestuurlijke dossiers die continu aan de orde zijn, is een stevige advisering en ondersteuning middels accent op de regierol, integrale toetsing van adviezen en goedlopende procesgang vanzelfsprekend.

Aangaande de concernsturing neemt de gemeentesecretaris/algemeen directeur  eindverantwoordelijkheid op de gestelde ambities en doelen voor de organisatie. Het accent ligt nadrukkelijk op visie en strategie; overkoepelend stuurt en regisseert de gemeentesecretaris/algemeen directeur de uitvoering van besluiten en de verbinding tussen bestuur en organisatie. Doorontwikkeling en innovatie staan hoog op de agenda. 

Aangaande bedrijfsvoering heeft Leiden een nauw partnerschap met Servicepunt71, de bedrijfsvoeringsorganisatie voor de Leidse regio. Partnerschap, transparantie en een goed oog voor rollen en belangen zijn belangrijke elementen in een verdere succesvolle samenwerking.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur pakt hij/zij zichtbaar zijn/haar rol en is hij/zij verbinder pur sang. Hij/zij draagt zorg voor het management over de gehele organisatie. Samen- en integraal werken is zoals aangegeven een cruciaal accent dat gelegd zal moeten worden de komende periode. Doorgaan op de huidige lijn, scherpte inbrengen, consistentie in visie en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt hierin een leidende, inspirerende, boegbeeldrol verwacht om proactief alle lagen van de organisatie mee te nemen in gaande en toekomstige ontwikkelingen. Nadruk op gezamenlijkheid, de houding van ‘samen van en voor de stad’, speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt reeds veel gevraagd van de ambtelijke organisatie; hij/zij zorgt voor een goede balans tussen ambities en mogelijkheden.

Extern wordt van de gemeentesecretaris/algemeen directeur een duidelijke inbreng in het netwerk verwacht, door zichtbaar te zijn binnen de stad in de richting van de samenleving en partners binnen het maatschappelijk veld, zoals de Universiteit Leiden. Daarnaast speelt de gemeentesecretaris/ algemeen directeur een belangrijke rol in regionale samenwerkingsverbanden, waarbij hij/zij zich bewust moet zijn van het feit dat van de gemeente Leiden, als centrumgemeente een proactieve bijdrage wordt verwacht.

 

Persoonsprofiel van de gemeentesecretaris/algemeen directeur

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. 

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel: 

 • Visie: Op het gebied van visie en strategie wordt van u een voorbeeldfunctie verwacht, iemand die een heldere visie heeft op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving, die een inspirator is, richting en perspectief geeft en die zijn/haar visie voorleeft. Als persoon heeft u het natuurlijk gezag om verschillende geledingen op een lijn te krijgen.
 • Besluitvaardig: In onzekere situaties bent u daadkrachtig en als het er echt om gaat dan neemt u weloverwogen strategische beslissingen, waarbij u volle verantwoordelijkheid neemt.
 • Omgevingsbewust: maatschappelijke ontwikkelingen volgt u op de voet en u anticipeert snel op wensen vanuit de omgeving en politiek bestuur die van invloed kunnen zijn op de organisatie. U komt met initiatieven en voert constructieve discussies met samenwerkingspartners.
 • Ondernemingszin: ontwikkelingen vertaalt u in mogelijkheden. U bent continu alert op nieuwe kansen, sluit strategische allianties af en draagt al doende zorg voor doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.
 • Netwerken: u heeft en bouwt een groot netwerk dat u in kunt zetten voor de organisatie. U beweegt zich soepel in het netwerk, bent alert op kansen voor de organisatie en zorgt voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden. 

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige
 •  
 • Een klantgerichte en op resultaat gerichte, informele werksfeer.
 • Een breed aanbod van cursussen en workshops uit de “Academie71”.
 • De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.
 • Het salaris bedraagt maximaal € 9.553,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 18) CAR.UWO.
 • Een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). 
 • Het wonen in Leiden of omgeving en onderdeel uitmaken van c.q. betrokken willen zijn bij de Leidse samenleving, is, gelet op de opgave en rolinvulling van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, een nadrukkelijke wens van het bestuur.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeente in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl