Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met uw opgegeven gegevens

 

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie, gevestigd aan Koningsweg 9 5211 BD 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

https//:www.zeelenberg.nl

welkom@zeelenberg.nl

Koningsweg 9

5211 BD 's-Hertogenbosch 

telefoon: 073-6120655

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bij sollicitatie; het door u verstrekt cv, eventueel met motivatiebrief

- Bij assessments; de door u ingevulde vragenlijsten

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier of sollicitatieprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@zeelenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om diensten aan u af te leveren.

- Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie volgt NIET uw surfgedrag op onze- of andere websites.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie) tussen zit. Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Salesforce voor CRM en  vacature en sollicitatieverwerking.
  • Tangram RISS voor CRM en  vacature en sollicitatieverwerking.
  • Online talent Manager voor online vragenlijsten tbv assessments
  • IXLY voor online vragenlijsten tbv assessments

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Soort gegevens                                  > duur>    reden van bewaartermijn

Personalia                                          > 2 jaar > informeren over vacatures van derden of diensten van Zeelenberg.

Adres en mail- of linkedIn-adres       > 2 jaar > informeren over vacatures van derden of diensten van Zeelenberg.

Rapportages                                      > duur van de toestemming en opdracht > leveren van de dienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@zeelenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via welkom@zeelenberg.nl

M.L. Sleeuwenhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeelenberg | adviseurs voor mens en organisatie. Hij is te bereiken via marcelsleeuwenhoek@zeelenberg.nl