Vacature

Gemeentesecretaris /algemeen directeur

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
gemeente Goirle

 

 

Aansluitend en voortbouwend op alle goede, en vernieuwende bewegingen die in Goirle worden gemaakt, ben je op een verbindende en krachtige manier vliegwiel voor de verdere ontwikkeling. Visie, dienstverlening, samen, verbinding, daadkracht, vernieuwend, resultaatgericht, zijn termen die bij jou passen.

 

Thuis in Goirle: groen, sociaal en ondernemend

De gemeente Goirle telt bijna 23.500 inwoners die in de kernen Goirle en Riel wonen. Goirle is een grensgemeente, wordt aan de zuidkant omgeven door prachtige natuurgebieden en ligt in het groene hart van Midden-Brabant.

 

Goirle staat voor dynamiek en ontwikkeling. In Boschkens-west worden bijvoorbeeld de komende jaren enkele honderden duurzame woningen gebouwd. Andere beleidsterreinen zoals natuur en landschap, jeugd- en jongerenbeleid, recreatie en toerisme én zorg staan hoog op de gemeentelijke agenda. Vertrekpunt daarbij is de Toekomstvisie Goirle 2020: "Thuis in Goirle: groen, sociaal en ondernemend".

 

Er wordt nadrukkelijk samengewerkt in het regionale samenwerkingsverband Hart van Brabant en op intergemeentelijk niveau met Hilvarenbeek en Oisterwijk. De drie gemeenten versterken zo elkaars kwaliteit van dienstverlening, brengen de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties terug en verlagen daar waar mogelijk de (meer)kosten. Daartoe werken ze op beleidsniveau samen aan enkele grote projecten, maar zoeken ze elkaar ook op voor diverse onderwerpen op uitvoeringsniveau.

Om richting voor de toekomst te kunnen bepalen, hebben de gemeenten hun visies vastgelegd in hun eigen Toekomstvisies en in de bestuurlijke visie op samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

 

Kiezen voor werken bij de gemeente Goirle betekent kiezen voor uitdagingen nu en in de toekomst!

 

Bestuur, organisatie en cultuur

Goirle heeft een sterk collegiaal gemeentebestuur. De gemeenteraad kent 19 raadsleden en momenteel 8 partijen. Het college bestaat uit een coalitie van PAG (Pro Actief Goirle), PvdA, VVD, en LRG (Lijst Riel Goirle) met 4 wethouders. Sinds september 2016 is de huidige burgemeester aangetreden.

 

De gemeentelijke organisatie, met in totaal 150 medewerkers (ca.125 fte), bestaat uit de afdelingen Ontwikkeling, Maatschappelijke Dienstverlening, Ondersteuning, Realisatie & Beheer, Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving en de stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning.

 

De sfeer in de organisatie is te kenmerken met aspecten als prettig, open, informeel, collegiaal. Er wordt vrijheid en ruimte geboden voor eigen initiatieven. Medewerkers zijn betrokken en zelfstandig, weten elkaar snel te vinden en hebben iets voor elkaar en de organisatie over. Er heerst een sociale werkcultuur, waarbinnen de resultaatgerichtheid nog verder kan worden doorontwikkeld. Er wordt hard gewerkt – met relatief weinig mensen wordt veel werk verzet – wat gepaard gaat met de nodige humor en relativeringsvermogen.

 

Opgaven

Belangrijke opgave ligt in de rolopvatting en -invulling van de gemeentelijke organisatie in de immer veranderende samenleving. Wat betekent een continue veranderende samenleving voor de gemeentelijke organisatie; voor haar plaats in de samenleving, haar opstelling naar inwoners, de houding en gedrag van medewerkers? Van de nieuwe gemeentesecretaris wordt verwacht dat hij/zij in deze vraagstukken het voortouw neemt – hier een heldere visie op heeft, discussies initieert en acties onderneemt – en zich tot doel stelt de organisatie in staat te stellen om mee te bewegen en snel in te springen op behoeften en veranderingen van de buitenwereld. Afstemming hierin met bestuur en waar nodig gemeenteraad speelt een belangrijke rol.

 

Tweede belangrijke opgave is om de ambities van gemeenteraad en -bestuur in de organisatie goed te laten landen. Samen doen speelt hierbij een belangrijke rol. Oftewel, je streeft een gezamenlijk gedragen stip op de horizon na en weet deze te vertalen naar collectieve doelstellingen en/of concrete acties van de organisatie. Bovenal neem je de mensen binnen de organisatie op een coachende wijze mee, waardoor de organisatie op koers blijft en oog blijft houden voor vernieuwing. Je brengt als boegbeeld, veranderaar en coach nadere richting en koers aan.

 

Dit vraagt van de gemeentesecretaris nadruk te leggen op professionele groei van de organisatie. Van de gemeentesecretaris wordt dan ook verwacht kritisch te kijken naar de stand van de organisatie, met een continue focus op integraliteit en kwaliteit van advisering en dienstverlening. Onder jouw leiding wordt de kwaliteit van de organisatie maximaal benut en waar nodig vergroot. Je zet de ingezette lijn door om de resultaatgerichtheid in de organisatie te vergroten: men spreekt elkaar meer aan op wat niet goed gaat / beter kan en pakt door van doelstelling naar resultaat.

 

Daarnaast ligt er een belangrijke opgave wat betreft regionale en intergemeentelijke samenwerking. Zowel gelet op de samenwerking binnen de regio Hart van Brabant als de intergemeentelijke samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk mag van de gemeentesecretaris een proactieve, trekkende rol worden verwacht.

 

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris de eerste adviseur en ondersteuner van het college. In deze rol verwachten we een adviseur die voor het college een spiegelfunctie kan vervullen, de Goirlese samenleving kent, door dossiers heen kan kijken, en in die rol mee ademt met de veranderende samenleving. Als algemeen directeur ben je voorzitter van het MT en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je coacht en stuurt de afdelingshoofden en bewaakt de integrale werkwijze die we voorstaan. Je maakt de vertaalslag vanuit de veranderende samenleving en wat dit betekent voor de organisatie, en brengt focus aan. Verder neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

 

Persoonsprofiel

De verander(en)de samenstelling van het college stelt eisen aan het profiel en de vaardigheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Je hebt dan ook een passende opleiding gevolgd die je in staat stelt op academisch niveau te handelen en communiceren. Ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen de (gemeentelijke) overheid is gewenst.

 

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken dienen als uitgangspunt.

 

Visie en leiderschap

Op het gebied van visie en strategie verwachten we van de gemeentesecretaris een voorbeeldfunctie, iemand met heldere visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving, die een inspirator is, richting en perspectief biedt en die zijn/haar visie voorleeft.

 

Visie en koers zet je om in heldere en haalbare doelen en resultaten. Als persoon heb je de noodzakelijke autoriteit en natuurlijk gezag – zonder autoritair te zijn - om de verschillende geledingen binnen de gemeente op één lijn te krijgen. Waar nodig ben je in staat en bereid de noodzakelijke beslissingen te nemen. Gevoel voor timing, maar ook daadkracht speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Verbindend vermogen en samenwerken

Men kenmerkt jou als persoon als authentiek, open, eerlijk en transparant. Je deur staat spreekwoordelijk altijd open en je biedt een luisterend oor. Samenwerken is een van jouw intrinsieke waarden; je bent een prettige verbindende factor binnen en buiten de organisatie.

 

Omgevingsbewustzijn en initiatief

Je hebt een goed afgestelde antenne voor wat er speelt in de (Goirlese) samenleving. Ontwikkelingen en signalen opvangen en sturen in de richting van acties, is een vaardigheid die je goed hebt ontwikkeld. Je vervult tegelijk een belangrijke voorbeeldfunctie richting medewerkers, onder meer waar het de ontwikkeling van de bestuurlijke en politieke sensitiviteit betreft.

 

Je hebt als persoon een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de rol als aanjager past bij jou. Je bent iemand die als vanzelf proactief meedenkt, zaken initieert en zich opstelt als onafhankelijk en standvastig sparringpartner.

 

Je fungeert als boegbeeld van de organisatie, met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een vaste aanstelling, waarbij het eerste jaar wordt gestart met een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef. De functie van gemeentesecretaris is gewaardeerd in schaal 14. De inpassing, met een maximum van € 6.413,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Het salaris is exclusief 16,3% Individueel KeuzeBudget (IKB).

Tevens biedt de gemeente Goirle een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidingsmogelijkheden, bezoldigd ouderschapsverlof en flexibele werktijden.

 

Contact en informatie procedure

Deze vacature is tegelijkertijd intern en extern uitgezet. De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

 

Wij ontvangen je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op 9 juli 2017 en verzoeken je online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/goirle. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en jouw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

 

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden kun je opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl.

 

Een assessment en een integriteitsonderzoek maken mogelijk deel uit van de procedure, alsook een gesprek met de Ondernemingsraad.